Dobré zprávy z „Dobré správy“ (3)

19.4.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (3)

Náš státní manažer železniční infrastruktury ani během období po velikonočních svátcích nepolevuje v rozesílání pozitivních informací, které tak trochu psychologicky vyvažují tu záplavu vesměs negativně laděných zvěstí, jimiž v poslední době své konzumenty zahrnují všechna média. Souhrn tiskových zpráv státní organizace Správa železnic, který jsme pro vás už po třetí připravili, je sice o něco kratší, než ty předchozí, ale zato je, co se tématiky týče, o něco pestřejší.

14. dubna 2020 - Správa železnic připravuje komplexní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole

Rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole, kterou připravuje Správa železnic, zahrnuje výstavbu nových nástupišť a navíc i kompletní rekonstrukci zabezpečovacího zařízení. Stavba za 2,4 miliardy korun přinese zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a cestujícím zcela novou výpravní budovu. Správa železnic nyní ve výběrovém řízení hledá zpracovatele dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby.

Stavba představuje komplexní rekonstrukci stanice Brno-Královo Pole, včetně nových ostrovních nástupišť, železničního spodku a svršku. Její součástí je i celková rekonstrukce koleje č. 1 v úseku Brno-Maloměřice – Kuřim, která navazuje na stavební práce provedené v letech 2015 a 2016 na koleji č. 2. Trať zde dostane nové trakční vedení a zabezpečovací a sdělovacího zařízení. Rychlost vlaků se zvýší až na 120 km/h.

Stávající výpravní budova neodpovídá současným standardům cestování, a bude proto v celém rozsahu zdemolována. V její těsné blízkosti připravuje město Brno výstavbu parkovacího domu systému P+R, stejně jako nového terminálu MHD.

Na stavbu již bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Realizace prací se plánuje od začátku roku 2023 (po ukončení staveb v tratovém úseku Blansko – Brno-Maloměřice), ukončení pak v prosinci následujícího roku. Předpokládané náklady na demolici stávající a výstavbu nové výpravní budovy dosahují 120 milionů korun.

Novou podobu královopolské výpravní budovy najdete v Brněnském deníku.


Vizualizace žst. Brno-Královo Pole © Správa železnic, s.o.

14. dubna 2020 - Nová výhybna umožní zkrácení jízdních dob vlaků na trati Nymburk – Jičín

Správa železnic hledá zhotovitele výhybny Bartoušov, která po svém dokončení umožní výrazné zkrácení jízdních dob vlaků na trati Nymburk – Jičín. Předpokládané celkové investiční náklady dosahují 170 milionů korun, realizace stavby je plánována od května do prosince letošního roku. Největší vliv na provoz bude mít šedesátidenní nepřetržitá výluka konaná v září a říjnu.

Hlavním cílem stavby je zřízení nové konfigurace kolejiště a příslušného zařízení, které umožní křižování vlaků osobní dopravy v dosavadní dopravně Bartoušov. Základním důvodem zmíněných úprav je přesun křižování osobních vlaků ze stanice Kopidlno do nově vybudované výhybny. Výstup a nástup cestujících bude možný až za výhybkami ve směru na Jičín, kde vznikne zastávka s názvem Žitětín.

Přesunem křižování se výrazně zkrátí pobyt vlaků ve stanici Kopidlno, které zde nebudou muset čekat na protijedoucí spoj. Jízdní doba mezi Nymburkem a Jičínem se díky tomu zkrátí o 10 až 13 minut. Dojde tak k významnému zefektivnění a zatraktivnění stávající železniční osobní dopravy, což bude mít pozitivní vliv i na další navazující spoje v rámci Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje.

Stavba proběhne v období od května do prosince letošního roku. V období září a října se uskuteční šedesátidenní nepřetržitá výluka v úseku Kopidlno – Jičín, kdy namísto vlaků pojedou autobusy.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zřízení výhybny Bartoušov činí 170 836 610 Kč. Financována bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury..


Jičínské zhlaví žst. Kopidlno (13.3.2010) © Mixmouses

15. dubna 2020 - Správa železnic připravuje pilotní projekt dispečerského pracoviště železniční infrastruktury

Správa železnic zřídí u každého ze sedmi oblastních ředitelství (OŘ) dispečerské pracoviště železniční infrastruktury. Pilotní projekt připravuje pro OŘ Hradec Králové, které působí v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Proto vypsala veřejnou zakázku na vypracování záměru projektu, analytické části a doprovodné dokumentace pro stavbu zmíněného pracoviště.

Cílem zřízení pracoviště dispečerů železniční infrastruktury je zajištění centrálního shromažďování a zaznamenávání poruch vzniklých na technologiích v oblasti působnosti příslušného oblastního ředitelství, a to včetně analýzy těchto poruch.

Pracoviště bude zajišťovat a slučovat veškeré informace z infrastruktury – sdělovacích, kamerových, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení, které jsou dosud roztroušeny do mnoha pracovišť. Zároveň dojde ke zcela novému pojetí centrálního shromažďování a zaznamenávání poruch vzniklých na technologických zařízeních,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zmíněná centralizace umožní lépe vyhodnocovat různé podobné i související poruchy, optimalizovat jejich odstraňování, servis i následný systém obnovy a doplňování technologických zařízení, včetně promítnutí těchto vazeb do navazujících investičních akcí.

V návaznosti na vypracování záměru projektu hodlá Správa železnic v příštím roce vypsat veřejnou soutěž na zpracování projektu a samotnou realizaci prací, která je plánována v letech 2021 a 2022.


CDP Přerov, pracoviště dispečera železniční dopravní cesty (7.4.2012)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

15. dubna 2020 - Na ostravském hlavním nádraží začne zkušební provoz nových eskalátorů

Správa železnic zahájí na konci dubna zkušební provoz čtveřice nových eskalátorů na ostravském hlavním nádraží. Pohyblivé schody umožní pohodlnější přístup z odbavovací haly do nadchodu, který spojuje jednotlivá nástupiště ve stanici. Práce probíhaly od loňského srpna, celková výše nákladů dosahuje téměř 22 milionů korun.

Nové eskalátory doplní výtahy, které byly v odbavovací hale hlavního nádraží vybudovány v roce 2017. Cestující je budou moci využívat jak při pohybu mezi jednotlivými podlažími výpravní budovy, tak zejména při cestě k vlakům. Tím došlo k významnému zlepšení dostupnosti a komfortu přístupových tras z haly k nástupištím a zpět.

Pohodlný přístup cestujících od pokladen do druhého nadzemního podlaží dosud zajišťoval pouze jeden eskalátor, který byl z obou stran obklopen pevnými schodišti. V rámci prací nejprve došlo k demontáži původního eskalátoru a vestaveb pod ním a pod schody. Následovalo odbourání pravého schodiště, vybourání části stropu, několika příček a také stropu suterénu. Poté už mohla být vybudována dvojice pohyblivých zařízení, kterou doplňuje jedno schodiště.

Řezání a bourání železobetonových konstrukcí, které si vyžadovalo složité statické podchycení, probíhalo výhradně v nočních hodinách o sobotách a nedělích tak, aby nerušilo cestující.

Eskalátory o šířce 1 metr umožní obousměrný provoz mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Na ně naváže další dvojice pohyblivých schodů o šířce 80 centimetrů, které nahradily dosavadní schodiště. Cestující se po nich dostanou do třetího nadzemního podlaží, které se nachází v úrovni staničního nadchodu.

Zhotovitelem prací, které začaly v loňském srpnu, byla společnost OHL ŽS. Celková výše investičních nákladů stavby dosahuje 21,9 milionu korun.

Fotoreportáž ze stavby najdete na Facebooku Správy železnic


Nové eskalátory na ostravském hlavním nádraží © Správa železnic, s.o.

16. dubna 2020 - Správa železnic získala kladné stanovisko EIA pro optimalizaci trati z Ústí do Děčína

Příprava očekávané rekonstrukce dvoukolejné pravobřežní trati z Ústí nad Labem-Střekova do Děčína úspěšně pokračuje. Správa železnic aktuálně získala od Ministerstva životního prostředí závazné stanovisko EIA, které posuzuje ekologické dopady stavby, a připravuje podání žádosti o územní rozhodnutí. Chystaná investiční akce povede ke zlepšení parametrů hlavně pro nákladní dopravu. Jedná se zejména o dostatečnou délku staničních kolejí tak, aby byl umožněn průjezd nákladních vlaků dlouhých 740 metrů.

Rekonstrukcí projdou tři železniční stanice – Ústí nad Labem-Střekov, Velké Březno a Boletice nad Labem. V prvně jmenované se vybuduje nové ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující, zajištěným výtahy a podchodem, a dvě vnější nástupiště před staniční budovou. Ve Velkém Březnu dojde rovněž ke zbudování nástupišť, stejně jako v Boleticích nad Labem. Zde bude navíc zhruba 660 metrů směrem na Děčín zřízena také nová zastávka. Zrekonstruují se i železniční zastávky Svádov, Valtířov, Malé Březno, Těchlovice, Křešice u Děčína a Děčín-Staré Město.

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů, informačních a orientačních systémů, trakčního vedení a sanaci mostních a tunelových objektů. Stavbou budou vytvořeny předpoklady pro dálkové dispečerské řízení, nasazení evropského standardu zabezpečovacího zařízení (ETCS) a pro možný přechod na jednotnou střídavou napájecí soustavu 25 kV, 50Hz.


Rekonstrukcí projde také žst. Ústí nad Labem-Střekov (30.6.2007)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

17. dubna 2020 - Od poloviny května začnou fungovat inteligentní kamery na přejezdech

Od 18. května se spustí provoz další inteligentní kamery na železničním přejezdu. Po pilotním projektu v Úvalech u Prahy, tak bude fungovat druhá kamera na přejezdu v Uhersku, která bude monitorovat přestupky řidičů. Záznamy z tohoto zařízení budou pomáhat ve správním řízení vedeném proti přestupci Policií ČR. V krajním případě tak může neukázněný řidič přijít o řidičský průkaz.

„Jak jsme již dříve avizovali, nejedná se o represivní, ale preventivní krok, ke kterému nás vede stále vysoký počet velmi neukázněných řidičů, kteří se na přejezdech chovají riskantně. O tom, že se nejedná o skrytou šikanu řidičů, svědčí i fakt, že seznam přejezdů, na kterých budou tato zařízení fungovat, je veřejně dostupný,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Seznam přejezdů určených k realizaci zakázky kamerových systémů

poř. č.

přejezd

km trati

traťový úsek

lokalita

01

P4897

286,369

železniční stanice Uhersko

Uhersko

02

P6847

6,64

Svitavy – Květná

Vendolí

03

P6865

21,323

Polička – Borová

Kamenec u Poličky

04

P6890

28,109

železniční stanice Borová u Poličky

Borová

05

P6896

30,38

Borová – Čachnov

Borová

06

P6913

39,521

Čachnov – Skuteč

Krouna

07

P8290

328,679

Louky nad Olší – Karviná hl. n.

Karviná

08

P6511

280,264

Bohumín – Dětmarovice

Dolní Lutyně

09

P6501

245,044

železniční stanice Studénka

Studénka

10

P6506

252,244

Studénka – Jistebník

Jistebník

11

P6508

256,861

Jistebník – Polanka nad Odrou

Ostrava

12

P7868

25,272

Opava východ – Kravaře ve Slezsku

Velké Hoštice

13

P8280

307,712

Bystřice nad Olší – Třinec

Vendryně

14

P6496

231,244

Polom – Suchdol nad Odrou

Mankovice

 

Záznamy ze stávajících kamer na přejezdech dosud neumožňovaly přímo pokutovat protiprávní chování řidičů. To se nyní mění. Systém, jehož pilotní program začal v Úvalech u Prahy před více než dvěma lety, umí nejen zaznamenávat dění na přejezdech, ale výstupy z něj umožní pokutovat neukázněné řidiče. Kamerové systémy mohou být v rámci dohody a spolupráce s příslušnou obcí doplněny i o radar, který bude v době klidového režimu přejezdu zaznamenávat překročení nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu silničních vozidel.

Popsaná technologie bude nasazena na 14 přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou, a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy. Na prvním přejezdu v Uhersku začne systém fungovat už po 18. květnu letošního roku. Na zbylých přejezdech uvedených v tabulce budou kamery aktivovány ve druhé polovině července. Celkové náklady na dovybavení těchto 14 přejezdů dohledovým zařízením, a to včetně softwarového vybavení, přesáhly částku pěti milionů korun.

Druhá fáze instalace těchto inteligentních kamer, ve které se vybaví zcela novým zařízením dalších 16 přejezdů po celé ČR, proběhne s ohledem na projektovou přípravu, územní řízení a vlastní realizaci do konce příštího roku.


Kamery na „přejezdu smrti“ P5368 v Hradci Králové-Březhradě řidiče či cyklisty
bohužel nevychovaly (27.3.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Řidič, který vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno, se dopouští přestupku. Podle zákona mu hrozí pokuta až 5 000 korun, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na 6 měsíců a do bodového systému mu bude přičteno 7 bodů.

Úvodní snímek: Stavba druhé koleje v zastávce Čeperka (21.2.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy