Dobré zprávy z „Dobré správy“ (7)

16.5.2020 8:00 -zz-

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (7)

Vzdor tomu, že pozitivní zvěsti z domova v médiích pomalu převažují nad těmi negativními a „blbá nálada“ v naší společnosti ustupuje úměrně rozvolňování protiepidemických opatření, Správa železnic nikterak nepolevuje v šířeních svých dobrých zpráv. Ve 20. týdnu jich bylo dokonce o něco víc, než v těch předchozích. Zdá se, že náš manažer železniční infrastruktury je vůči nákaze koronavirem do značné míry imunní, jak ukazuje náš už skoro tradiční přehled jeho informací.

11. května 2020 - Správa železnic bude pokračovat v sanaci nestabilního náspu v úseku Hájek – Dalovice

V pátek 15. května zahájí Správa železnic v úseku Hájek – Dalovice dlouhodobou výluku, během které dojde k odtěžení stávajícího náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. Stavba tak navazuje na předešlou investici z roku 2018, kdy došlo k sesuvu na této trati, který si vynutil zastavení provozu na více než tři měsíce. V současné době je v tomto úseku zavedena pomalá jízda. Po opravě bude trať v normovém stavu a bude zavedena plná traťová rychlost.

„Chceme předejít opakování události z dubna 2018, kdy došlo k sesuvu trati. Proto jsme se rozhodli pro toto stavební řešení, které akcentuje stav zemin tvořících těleso náspu a opakované poruchy geometrické polohy koleje s nutností zavedení pomalé jízdy ve druhé traťové koleji,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Sanace drážního tělesa má zajistit jeho trvalou stabilitu a bezpečnost provozu. Podle výsledků průzkumu a geologického monitoringu podloží a v přímé závislosti na klimatických podmínkách a míře zatížení trati by mohlo dojít k výraznějším potížím s náspem v řádu několika měsíců. Stávající stav může mít vliv na bezpečnost provozu a nelze jej řešit lokálními či dílčími technickými zásahy.

Celá stavba je členěna na dvě etapy. Od 15. května do 31. října letošního roku bude probíhat sanace mezi kilometry 181,100 až 182,200. V celém úseku bude odtěženo nestabilní drážní těleso. Následovat bude stabilizace podloží a realizace nového vyztuženého tělesa náspu. Trať dostane novou bezstykovou kolej, železniční svršek i spodek a trakční vedení.

V této části stavby se nachází i železniční most, jeho mostovka bude kompletně snesena a nahrazena novou železobetonovou monolitickou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem. Spodní stavba mostu bude ošetřena proti vlhkosti hloubkovým spárováním a nízkotlakou injektáží. Stávající kolejová pole budou odvezena a připravena k dalšímu využití. Kolejové lože bude odbagrováno a odvezeno k recyklaci. Celkové náklady této etapy stavby předpokládá Správa železnic ve výši 548 milionů korun, financována bude z národních zdrojů.

Druhá etapa sanace nestabilních náspů zahrnuje několik dílčích úseků. Zahájení stavby se předpokládá letos v červenci, v současné době probíhá zadávací řízení na jejího zhotovitele. Ukončení akce je naplánováno v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavební práce budou probíhat současně s výlukou na sanaci v km 181,100-181,200. Během této fáze stavby bude trať na základě zjištěného stavu degradace náspu sanována v několika úrovních. V úseku mezi km 178,000 až 178,700 bude provedena sanace železničního spodku, v navazující části (km 178,850 až 179,000) pak celkové odtěžení nestabilního tělesa. V nejméně postiženém úseku v km 179,830 až 180,400 bude provedena pouze sanace pražcového podloží. Železniční svršek bude ovšem vyměněn v celém sanovaném úseku.

Stavebními úpravami projdou i dva železniční přejezdy, tři mosty a čtyři propustky. Trať dostane také nové trakční vedení, kdy je navrženo zřízení trakčních bran místo současných samostatných sloupů. Celková předpokládaná hodnota druhé etapy stavby činí 462 milionů korun. Financování se předpokládá z národních zdrojů.


Obnova železničního náspu v traťovém úseku Hájek – Dalovice © Správa železnic

12. května 2020 - Mezi Mšenem a Mladou Boleslaví se opraví most a pět propustků

Správa železnic opraví jeden most a pět propustků na trati Mšeno – Skalsko – Mladá Boleslav. Stavební práce začnou v květnu, jejich stěžejní část pak proběhne od 31. srpna do 9. října během čtyřicetidenní nepřetržité výluky.

U železničního mostu se stávající nosná konstrukce nahradí novou ocelovou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem, zároveň dojde k celkové opravě spodní stavby. Tento most je v současné době z důvodu nevyhovujícího technického stavu omezujícím prvkem infrastruktury z hlediska provozu některých vlaků v celém úseku Mšeno – Mladá Boleslav.

U propustků se pak vymění původní deskové konstrukce z roku 1897 za železobetonové trouby nebo rámové konstrukce. Předpokládaná cena opravných prací je 13 milionů korun, hotovo bude letos v listopadu..


Trať Mšeno – Mladá Boleslav čeká výluka (23.10.2010) © ŠJů; zdroj: Wikipedie

12. května 2020 - DB Netz a Správa železnic vypisují tendr na projektové řízení k nové trati Drážďany – Praha

DB Netz a Správa železnic vyhlašují zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení ve společném plánovacím prostoru v rámci projektu Nové železniční spojení Drážďany – Praha. Plnění zakázky pro fázi předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024.

Veřejná zakázka se zadává na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nové železniční spojení Drážďany – Praha z loňského roku, kterou společně uzavřely Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Zakázku administruje společnost DB Netz AG. Zadávací dokumentace je zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek.

Vlastní projekt se skládá ze tří částí, ve kterých bude v různém rozsahu kombinován český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů v průběhu fáze předběžného plánování, která zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu.

Seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva proběhlo na počátku letošního roku v Praze prostřednictvím předběžné tržní konzultace. Účast více než 70 potenciálních zájemců z různých zemí Evropy potvrdila, že příprava tohoto projektu je záležitostí celoevropského měřítka.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.


VRT v Ústí nad Labem (vizualizace) © Správa železnic.

13. května 2020 - Od poloviny května začnou fungovat inteligentní kamery na přejezdech

Od 18. května se spustí provoz další inteligentní kamery na železničním přejezdu. Po pilotním projektu v Úvalech u Prahy, tak bude fungovat druhá kamera na přejezdu v Uhersku, která bude monitorovat přestupky řidičů. Záznamy z tohoto zařízení budou pomáhat ve správním řízení vedeném proti přestupci Policií ČR. V krajním případě tak může neukázněný řidič přijít o řidičský průkaz.

„Jak jsme již dříve avizovali, nejedná se o represivní, ale preventivní krok, ke kterému nás vede stále vysoký počet velmi neukázněných řidičů, kteří se na přejezdech chovají riskantně. O tom, že se nejedná o skrytou šikanu řidičů, svědčí i fakt, že seznam přejezdů, na kterých budou tato zařízení fungovat, je veřejně dostupný,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Záznamy ze stávajících kamer na přejezdech dosud neumožňovaly přímo pokutovat protiprávní chování řidičů. To se nyní mění. Systém, jehož pilotní program začal v Úvalech u Prahy před více než dvěma lety, umí nejen zaznamenávat dění na přejezdech, ale výstupy z něj umožní pokutovat neukázněné řidiče. Kamerové systémy mohou být v rámci dohody a spolupráce s příslušnou obcí doplněny i o radar, který bude v době klidového režimu přejezdu zaznamenávat překročení nejvyšší povolené rychlosti při průjezdu silničních vozidel.

Popsaná technologie bude nasazena na 14 přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou, a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy. Na prvním přejezdu v Uhersku začne systém fungovat už po 18. květnu letošního roku. Na zbylých přejezdech uvedených v tabulce budou kamery aktivovány ve druhé polovině července. Celkové náklady na dovybavení těchto 14 přejezdů dohledovým zařízením, a to včetně softwarového vybavení, přesáhly částku pěti milionů korun.

Seznam přejezdů určených k realizaci zakázky kamerových systémů

poř. č.

přejezd

km trati

traťový úsek

lokalita

01

P4897

286,369

železniční stanice Uhersko

Uhersko

02

P6847

6,64

Svitavy – Květná

Vendolí

03

P6865

21,323

Polička – Borová

Kamenec u Poličky

04

P6890

28,109

železniční stanice Borová u Poličky

Borová

05

P6896

30,38

Borová – Čachnov

Borová

06

P6913

39,521

Čachnov – Skuteč

Krouna

07

P8290

328,679

Louky nad Olší – Karviná hl. n.

Karviná

08

P6511

280,264

Bohumín – Dětmarovice

Dolní Lutyně

09

P6501

245,044

železniční stanice Studénka

Studénka

10

P6506

252,244

Studénka – Jistebník

Jistebník

11

P6508

256,861

Jistebník – Polanka nad Odrou

Ostrava

12

P7868

25,272

Opava východ – Kravaře ve Slezsku

Velké Hoštice

13

P8280

307,712

Bystřice nad Olší – Třinec

Vendryně

14

P6496

231,244

Polom – Suchdol nad Odrou

Mankovice

 

Druhá fáze instalace těchto inteligentních kamer, ve které se vybaví zcela novým zařízením dalších 16 přejezdů po celé ČR, proběhne s ohledem na projektovou přípravu, územní řízení a vlastní realizaci do konce příštího roku.

Řidič, který vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno, se dopouští přestupku. Podle zákona mu hrozí pokuta až 5 000 korun, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na 6 měsíců a do bodového systému mu bude přičteno 7 bodů.


> První „sériový“ inteligentními kamerami opatřený přejezd na mapě; zdroj:Správa železnic

13. května 2020 - Začíná rekonstrukce výpravní budovy v Českých Budějovicích

Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce českobudějovické výpravní budovy. Stala se jím Společnost Metrostav – EDIKT – AVERS, tvořená uvedenými firmami. Celková renovace památkově chráněného objektu, který si i po dokončení prací zachová historizující ráz a bude důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole, přijde na 689 485 000 Kč bez DPH.

Stavební práce začnou na přelomu května a června, potrvají do konce roku 2022. Zaměří se i na navazující přízemní křídla pod 1. nástupištěm na severní a jižní straně budovy. Zahrnou rekonstrukci obvodového pláště, oken a dveří, střechy, interiérů a technického zázemí, oživí se rovněž stávající nevyužité prostory. Současně s rekonstrukcí výpravní budovy se předpokládá revitalizace přilehlých venkovních prostranství, kde vzniknou nová parkovací stání pro imobilní občany. Na severní ploše bude vytvořena klidová zóna.

Účelem projektu je provést celkovou revitalizaci objektu, optimalizovat provozní prostory a ostatní plochy upravit pro komerční využití, zmodernizovat veškeré veřejně přístupné prostory a vytvořit administrativně provozní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Na nejfrekventovanějších místech vzniknou obchodní jednotky. Bezpečnost cestujících se zvýší vytvořením hlavního vchodu do výpravní budovy přímo z Lannovy třídy. Celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová.


Budějovická výpravní budova si opravu zaslouží (23.11.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

14. května 2020 - Správa železnic řeší budoucí podobu prostějovského místního nádraží

Správa železnic intenzivně řeší budoucí podobu výpravní budovy na místním nádraží v Prostějově, kde připravuje rekonstrukci celé železniční stanice. V této souvislosti pracuje s několika variantami, jako nejvýhodnější se jeví novostavba menšího objektu. Při rozhodování o výsledném řešení celého prostoru zohlední Správa železnic i názor prostějovské radnice.

Celkovou rekonstrukci železniční stanice Prostějov místní nádraží plánuje Správa železnic realizovat v letech 2023 a 2024. V rámci stavby bude redukováno a rekonstruováno kolejiště a dojde k výstavbě nových, bezbariérově přístupných nástupišť. Provoz vlaků ve stanici bude dálkově řízen z Kostelce na Hané.

Součástí projektu je i řešení výpravní budovy, kterou tvoří dvě na sebe navazující části. Rozsáhlý objekt se nachází v nevyhovujícím technickém stavu, proto Správa železnic plánuje jeho rekonstrukci.

Rozsáhlá výpravní budova neodpovídá našim současným požadavkům, proto už od minulého roku jednáme s prostějovským magistrátem o budoucím využití celého objektu. Pracujeme s několika variantami řešení. Kromě rekonstrukce budovy je ve hře také její prodej, uvažujeme rovněž o novostavbě většího nebo menšího objektu. Nejen z ekonomického hlediska se přikláníme k poslední variantě, zajímá nás ale názor města,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.


Jedna z možných podob místního nádraží v Prostějově © Správa železnic

Novostavba většího, plně dvoupodlažního objektu by podle odhadů vyšla na 67 milionů korun. V případě úspornější varianty by náklady dosáhly 45 milionů, což je o přibližně 30 procent méně. Návrh částečně dvoupodlažního objektu vychází z architektury původní budovy, a zásadně tak nezmění ráz místa. Jeho výstavba by byla časově méně náročná, uvolněný prostor bude možné využít k vybudování parkovacích míst. Z pohledu Správy železnic jako investora je také důležité, že projekt výstavby menší budovy má největší šanci na schválení Centrální komisí Ministerstva dopravy.

Úvodní snímek: Správa železnic rekonstruuje mnohá nádraží (10.7.2014, Soběslav) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy