Dobré zprávy z „Dobré správy“ (4)

25.4.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (4)

I když všeobecná mediální atmosféra kolem nás pozvolna ztrácí ten pesimistický, mnohdy až tragický ráz, vyvolaný pandemií smrtícího viru, státní organizace Správa železniční dopravní cesty neustává ve své každodenní distribuci pozitivních zvěstí, šířených tiskovými zprávami i dalšími formami komunikace s médii. Z nich jsme pro vás připravili už čtvrtý přehled, sestavený z informací, které redakce internetového magazínu VLAKY.NET obdržela během 17. týdne.

20. dubna 2020 - Mikulášovice mají zrekonstruovanou stanici, na řadu přichází oprava výpravní budovy

Dolní nádraží v Mikulášovicích dostalo moderní podobu. Cestující zde mohou využívat zvýšená nástupiště, nové zabezpečovací zařízení zase zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo také několik železničních přejezdů. Práce probíhaly od loňského března, celková výše nákladů dosahuje 138 milionů korun. Dílo bylo předáno do zkušebního provozu, po stavební stránce bude hotovo v červenci. Ještě letos zahájí Správa železnic ve stanici opravu výpravní budovy.

Stanici tvoří i po rekonstrukci tři dopravní koleje. Vlaky na trase Rumburk – Šluknov – Mikulášovice dolní nádraží – Dolní Poustevna mohou využívat buď vnější nástupiště u koleje číslo 1 před výpravní budovou, nebo kolej číslo 2 u poloostrovního nástupiště. U něj zastavují také spoje jezdící do Panského a Rumburku z koleje číslo 3. Všechny nástupní hrany mají normovou výšku 550 milimetrů nad kolejí a délku 90 metrů. Příchod k vlakům je plně bezbariérový, cestující se dostanou na poloostrovní nástupiště přes centrální přechod, který bude zabezpečený výstražnou signalizací.

Dosavadní ruční přestavování výhybek nahradilo nové zabezpečovací zařízení. Tím se výrazně zkrátila doba nutná pro křižování vlaků. V celé stanici se instalovalo nové osvětlení a také mobiliář. Rekonstrukcí prošel i informační a orientační systém. Vedle staničního rozhlasu přibyla rovněž informační tabule s odjezdy vlaků.

Na železničním přejezdu v obvodu stanice a na silnici III/2674 mezi zastávkami Vilémov u Šluknova a Horní Poustevna doplnila výstražné kříže světelná a zvuková signalizace. Právě v těchto dnech navíc dochází k rekonstrukci přejezdových konstrukcí na příjezdové komunikaci k nádraží a na hlavní silnici mezi Mikulášovicemi a Vilémovem, které nejsou součástí projektu. Stejně tak loňskou nepřetržitou výluku Správa železnic využila k opravám v navazujících úsecích. V rámci prací se tak mimo jiné provedla výměna dřevěných pražců za ocelové ve tvaru Y až k Vilémovskému viaduktu.

Projekt Rekonstrukce ŽST Mikulášovice dolní nádraží je spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava. Celkové odhadované náklady projektu činí 138 114 387 Kč bez DPH, maximální výše podpory EU tvoří 85 % z celkových uznatelných nákladů. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byla Společnost PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o.

Další akci navazující na rekonstrukci kolejové části stanice bude ještě oprava její výpravní budovy. Práce budou zahrnovat celkovou opravu omítky a zastřešení krytého nástupiště, ve vnitřních prostorách se zrenovují veřejná WC a čekárna. Opravami projdou také rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace. Zlepší se odvod dešťových vod z objektu, upraví se také okolní plochy.

Fotoreportáž ze stavby najdete na Facebooku Správy železnic.


Rekonstruované mikulášovické nádraží © Správa železnic, s.o.

21. dubna 2020 - Systémem ETCS budou brzy pokryty další stovky kilometrů tratí

Správa železnic pokračuje v zavádění jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení (ETCS) na své síti. Brzy jej získá také část třetího tranzitního koridoru, úsek Plzeň (mimo) – Cheb, kde práce postoupily z fáze přípravy do realizace. Pokryto bude celkem 111 km trati. Intenzivně se pokračuje i na úsecích Praha-Uhříněves – Votice a Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín.

Samotná instalace systému ETCS úrovně 2 v úseku Plzeň (mimo) – Cheb by měla být dokončena v první polovině příštího roku. Navazovat na ni bude 2. etapa stavby, která řeší výstavbu staničního zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb pro možnost zapojení ETCS a nové traťové zabezpečovací zařízení v úseku Cheb – Františkovy Lázně. Její dokončení je plánováno v roce 2022.

Na trati z Kralup nad Vltavou přes Prahu do Kolína aktuálně probíhá příprava stavby pro úsek Český Brod – Praha-Běchovice – Praha-Uhříněves, v rámci které bude ETCS ještě v letošním roce pokryto 37 km trati. Vlastní práce odstartují v řádu týdnů. Dalších 75 km bude na zbývajícím úseku instalováno v letech 2022–2026. Práce pokračují také na čtvrtém koridoru v úseku Praha-Uhříněves – Votice, kde bude pokryto celkem 55 km trati. Hotovo má být v příštím roce.

Aktuálně je systémem ETCS pokryto 255 kilometrů železničních tratí ve správě Správy železnic, dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné postoupilo do zkušebního provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude v letošním roce. Pro několik dalších úseků momentálně probíhá projektová příprava. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou na koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS.

Nutnost zavedení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení si vyžádala především skutečnost, že v současné době existuje v členských státech Evropské unie celá řada různých vlakových zabezpečovacích zařízení. Ta vykazují kromě zcela zásadní rozdílnosti v konstrukci a technickém řešení také odlišnou úroveň zajištění bezpečnosti železničního provozu. Jejich hlavní nevýhodou ale je, že vlaky v mezinárodní přepravě musí být vybaveny různými typy zařízení, která komunikují s vlakovými zabezpečovači státu, na jehož území se právě nachází. Jeden společný systém tento nevyhovující stav odstraní.

Další nespornou výhodou systému ETCS je, že umožňuje spolehlivě a kontinuálně kontrolovat jízdu vlaků. Použitá technologie dohlíží na to, zda se vlak pohybuje v přesně vymezeném úseku trati. Pokud například strojvedoucí nerespektuje návěst Stůj, systém chybu zjistí a vlak může bezpečně zastavit. Dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla. Před zahájením provozního nebo nouzového brzdění ale nejdříve varuje strojvedoucího, aby měl možnost změnou způsobu řízení vozidla sám snížit rychlost, případně zastavit, a tím zásah systému odvrátit.

U Správy železnic je systém ETCS aplikován tak, aby splnil požadavky národních předpisů z hlediska vybavení infrastruktury potřebným zabezpečovacím zařízením. V návaznosti na právní předpisy České republiky platí u investičních akcí spolufinancovaných z fondů EU podmínka, že v případě modernizace trati pro rychlost vyšší než 100 km/h vždy vzniká povinnost jejího zabezpečení systémem ETCS. Na tratích Správy železnic se aktuálně instaluje jeho úroveň 2 (Level 2), která vyžaduje použití datových přenosů v radiové železniční síti GSM-R, což je obdoba mobilní sítě GSM s funkcemi a úpravami pro železnici.


Blokové schéma ETCS © Správa železnic, s.o.

22. dubna 2020 - Rekonstrukce napájecí stanice Rostoklaty zvýší spolehlivost provozu

Správa železnic zahajuje rekonstrukci trakční napájecí stanice (TNS) Rostoklaty, která zvýší spolehlivost provozu na frekventovaném tříkolejném úseku prvního koridoru. Přispěje k tomu jak zvýšení trakčního výkonu TNS, tak výstavba nové rozvodny. Práce potrvají do března 2022, celkové investiční náklady stavby dosahují 458 milionů korun.

Trakční napájecí stanice Rostoklaty byla uvedena do provozu v roce 1953. Společně s obdobnými zařízeními v Praze-Běchovicích a Pečkách slouží jako důležitý napájecí bod trati Praha – Kolín.

Stále rostoucí požadavky na energetické napájení železničních tratí s ohledem na jejich modernizaci a také na modernizaci vozového parku železničních dopravců vyvolávají potřebu navýšení trakčních výkonů napájecí stanice a také zvýšení spolehlivosti napájení zejména v době dopravních špiček.

V rámci prací dojde k výstavbě provozní budovy v nové poloze a k rekonstrukci stávající rozvodny za použití náhradního napájecího zdroje. Z objektu bude vyvedeno kabelové napájecí vedení k novým stožárům napájecího vedení u trati. Technologie stávající trakční měnírny se po zprovoznění dokončené napájecí stanice demontuje a objekt se zdemoluje.

Rekonstruovaná trakční napájecí stanice bude vybavena elektronickou zabezpečovací signalizací a kamerovým systémem. Její sdělovací místnost bude vybavena zařízeními umožňující dálkové řízení a diagnostiku s napojením na elektrodispečink Praha-Křenovka a centrální dispečerské pracoviště Praha.

Přínos projektu spočívá ve zvýšení elektrického výkonu napájecí stanice, v unifikaci technologických celků s již rekonstruovanými napájecími stanicemi, nasazení moderních technologií s ohledem na minimální údržbu, dálkovou diagnostiku, dimenzování technologií s ohledem na výhledové výkonové potřeby a splnění požadavků na ekologii provozu.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty činí 458 250 864 Kč bez DPH. Stavba byla schválena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020 z Fondu soudržnosti Evropské unie. Příspěvek EU může dosáhnout maximální výše 324 697 457 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací bude společnost Elektrizace železnic Praha...


Trakční napájecí stanice Rostoklary na fotomapě; zdroj: Mapy.cz

23. dubna 2020 - Vznikl první technický návod pro projektanty VRT v České republice

Správa železnic učinila další významný krok v přípravě vysokorychlostních tratí (VRT). Po roce intenzivních prací dokončila Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý milník, neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se díky tomu posune od stovky metrů širokého koridoru do podrobnosti konkrétních dotčených pozemků.

Správa železnic manuál vytvořila ve spolupráci se SNCF International na základě smlouvy, kterou podepsalo nejvyšší vedení obou společností vloni v dubnu. Spolupráce spočívala ve zpřístupnění francouzského know-how v přípravě, výstavbě i provozování VRT. Za rok intenzivní spolupráce se uskutečnila celá řada workshopů, prezentací i praktických ukázek přímo na francouzské síti VRT. „Tvorba samotného manuálu a s tím spojené přenesení prověřených francouzských řešení do podmínek české železnice byly poté v gesci odborníků naší společnosti,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Manuál je komplexním materiálem, který bude vodítkem projektantů při návrhu VRT ve všech profesích. Díky dlouholeté zkušenosti SNCF je navrhované řešení nákladově efektivní nejen ve fázi výstavby VRT, ale také při budoucím provozu a zajišťuje snadné udržování bez významného narušení dopravy. Bere také maximální ohled na životní prostředí a umožňují trať v maximální možné míře přizpůsobit okolní krajině. Přitom je vše v souladu s celoevropskými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI), které zajistí hladký provoz vysokorychlostních vlaků různých dopravců. Francouzské řešení se velmi dobře hodí pro většinu VRT připravovaných v rámci vládního programu Rozvoje rychlých železničních spojení v ČR.

Manuál zpracovalo samostatné oddělení přípravy VRT Generálního ředitelství Správy železnic. Kromě podkladů od SNCF International vycházelo také z konzultací s jinými zahraničními odborníky a při implementaci bralo v potaz připomínky specialistů ostatních složek Správy železnic. Na základě zkušeností z praktické aplikace může být manuál v budoucnu aktualizován.


Nové železniční spojení Drážďany - Praha © Správa železnic, s.o.
(kliknutí do náhledu otevře materiál v PDF)

23. dubna 2020 - Unikátní montáž ojedinělé výhybky v Prosenicích

Ve čtvrtek 23. dubna dokončí v Prosenicích stavební firma unikátní montáž ojedinělé výhybky, která se na české železniční síti instaluje poprvé. Za použití dvou jeřábů a obojživelného kolejového vozu s hydraulickými podvozky se položí části výhybek s délkou až 52 metrů o hmotnosti 56 tun.

Máte-li zájem, lze do Prosenic přijet a závěr této unikátní montáže zdokumentovat. Samozřejmě při dodržení a respektování všech současných nařízení.

Železniční stavby na Moravě pokračují podle harmonogramu, o čemž se chce osobně přesvědčit generální ředitel Správy železnic, který bude ve čtvrtek 23. dubna v 9 hodin na stavbě v Prosenicích a poté zamíří do Havířova, kde Správa železnic rekonstruuje nádražní budovu.

Takovouto „pozvánku“ obdržela naše redakce dne 21. dubna, ale zajímavou akci se nám reportérsky pokrýt nepodařilo. Nicméně v den jejího konání přišla zpráva, která tento nedostatek více než napravila:

Pro další využití Vám zasílám odkaz na fotky z instalace ojedinělé výhybky v Prosenicích. Je na nich zachycen průběh prací až do dnešní finální montáže. Poprosím Vás pouze o uvedení zdroje. 


Unikátní kolejová spojka v Prosenicích © Správa železnic, s.o.

24. dubna 2020 - Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT

Správa železnic dnes podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Smlouva je dalším logickým a navazujícím krokem, který zajistí průběžnou kontrolu dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) a pokračování prací na dalších technických předpisech, jež umožní v budoucnu nejen další stupně projektové přípravy VRT, ale i jejich výstavbu, zprovozňování, pravidelný provoz a údržbu.

„Abychom dodrželi strategický cíl zahájení výstavby VRT v roce 2025 a jejich zprovoznění o tři roky později, je pokračování spolupráce s SNCF optimálním řešením. Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu i provoz VRT,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a pokračuje: „Spolupráce se SNCF nám zpřístupňuje vzorová osvědčená a praxí optimalizovaná technická řešení. Všechny tratě francouzského vysokorychlostního systému LGV se budují jako novostavby a tvoří postupně se rozvíjející ucelenou síť tratí s řadou napojení na moderní konvenční železnici. Cena výstavby VRT v zemích EU je nejnižší právě ve Francii.

Smlouvu uzavřeli prostřednictvím videokonference generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda prezident SNCF International Diego Diaz. V letošním a následujících letech se naplno rozběhne předprojektová příprava VRT spočívající především ve zpracování dokumentací pro územní řízení. Pro další etapy je nezbytné, aby byl příslušný manuál dopracován pro projektování VRT ve stupni dokumentace pro stavební povolení dokončen nejpozději v roce 2023.

Kvalitní projektová příprava sníží náklady na následující výstavbu i provoz VRT. Experti SNCF jsou schopni předat nejen padesátileté francouzské vysokorychlostní know-how, ale i své zahraniční zkušenosti s vybudováním systému VRT například v Maroku. Koncept francouzského řešení byl výchozím bodem při budování vysokorychlostní železniční sítě ve Španělsku, Velké Británií, Nizozemí, Belgii nebo Turecku.


Porovnání cen výstavby VRT © Správa železnic, s.o.

Zapojení expertů, kteří mají reálné zkušenosti s provozováním tohoto technicky velmi vyspělého systému, minimalizuje riziko chyb. Spolupráce umožní konzultace s vysoce kompetentními experty SNCF o technickém řešení VRT navrženém při pracích na DÚR a také v oblasti RAMS tj. managementu spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti celého systému VRT, které je v praxi vyzkoušené. Přispěje k urychlení dopracování pokročilých technických standardů potřebných pro další přípravu, výstavbu a uvádění VRT do provozu a především k další úspoře finančních prostředků vynaložených na přípravu i výstavbu.

Předmětem úvodní smlouvy, kterou obě strany uzavřely v dubnu 2019, bylo vytvořit Manuál Správy železnic pro projektování VRT ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Manuál je dokončený a schválený a v něm obsažené hodnoty, požadavky, doporučení a řešení jednotlivých systémů a subsystémů VRT tak budou používány zaměstnanci Správy železnic a jejími dodavateli a poddodavateli pro zpracování DÚR VRT.

Zpracování manuálu bylo prvním první detailním kontaktem Správy železnic se systémem VRT a jednalo se o první reálnou zkušenost s implementací VRT v České republice, resp. v českém legislativním a technickém prostředí.

V průběhu přípravy původní smlouvy tehdejší SŽDC nedisponovala znalostí systému VRT. Při zpracování manuálu jednoznačně vyplynula nutná potřeba navazující spolupráce s SNCF i pro další stupně dokumentace a převzetí dalších částí technických standardů francouzského systému VRT včetně aktivního zapojení specialistů SNCF do konzultací, které umožní průběžnou kontrolu DÚR, dalších stupňů projektové přípravy VRT, ale i výstavbu, zprovozňování, následný pravidelný provoz, kontrolu a údržbu.

Snaha o kompletní vlastní vývoj unikátních řešení VRT by vedla nejen k výraznému oddálení výstavby, ale pravděpodobně i k výraznému nárůstu ceny výsledného řešení, protože by nebylo možné těžit podstatnou část benefitů francouzského řešení


Stanice španělské VRT Figueres Vilafant (11.6.2014) © PhDr. Zbyněk Zlinský

24. dubna 2020 - Prodloužení splatnosti daňových dokladů za užití železniční dopravní cesty

Správa železnic v souvislosti s probíhající pandemií a zmírněním jejích dopadů na železniční dopravce, a to nákladní i osobní, prodlužuje v souladu se stanoviskem místopředsedy vlády a ministra dopravy Karla Havlíčka dobu splatnosti daňových dokladů za použití železniční dopravní cesty za měsíc březen a duben z 30 dní na 60 dní.

Úvodní snímek: Na řadě staveb Správy železnic se podílejí i „dráteníci“
(12.7.2011, Hradec Králové-Plačice) © PhDr. Zbyněk Zlinsk

Súvisiace odkazy