Abeceda železničiara

15.4.2006 20:05 Prispievatelia VLAKY.NET

 

SVK ENG Popis
 
A    
adhézia adhesion schopnosť prenášať tangenciálne sily dotykovou plôškou medzi kolesom a koľajnicou
Abtova ozubnica   Jeden, dva alebo tri páry ozubených lamiel tvoria ozubnicu. Viaclamelová ozubnica má výhodu v plynulejšom zábere a zjednodušení výhybiek, obídu sa bez pohyblivej ozubnice v oblasti jazykov a bez pohyblivých koľajníc v strednej časti. V mieste jazykov sa hrebene rozídu do rôznych smerom, druhý hrebeň sa v dostatočnej vzdialenosti pripojí. V strednej časti sa jednoduché hrebene primknú ku koľajnici, teda ozubené koleso prekríži koľajnicu tak, že záber prejde plynulo z jedného ozubenia na druhé. Autorom je Carl Roman Abt, švajčiarsky strojársky inžinier, systém si nechal patentovať v roku 1882.
aktivátor actuator aktívny prvok (vyvodzujúci silu) napr. na naklápanie skrine v oblúku
automatické spriahadlo SA3   Tento typ spriahadla sa používa na širokorozhodnej trati v úseku Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT

automatický blok automatické hradlo

 
je traťové zabezpečovacie zariadenie, ktoré sprostredkováva závislosti medzi susednými dopravňami, kontroluje voľnosť celých traťových oddielov, kde je činnosť oddielových návestidiel automatická. Súhlas, odhlášku a predhlášku nahradzuje činnosť tohto zariadenia.
B    
bočenie   kmitanie skrine v priečnom smere (pozdĺž osi y)
brzda brake zariadenie na zníženie rýchlosti, zastavenie, zaistenie stojaceho vozidla na spáde
brzda disková disc brake brzdové kotúže zabudované do kolesa (zväčša pri hnacích vozidlách)
brzda klátiková shoe brake brzdové klátiky pritláčané na jazdnú plochu kolesa
brzda kotúčová disc brake brzové kotúče na náprave (drieku) dojkolesia
brzda nepriamočínná indirect brake brzda pôsobiaca nepriamo - znížením tlaku v hlavnom potrubí sa tlak v brzdovom valci zvýši
brzda priamočinná direct brake brzda pôsobiaca priamo - zvýšením tlaku v hlavnom potrubí sa tlak v brzdovom valci zvýši
brzdné percento   pomer brzdnej hmotnosti a hmotnosti vozňa, vlaku
brzdová hmotnosť   parameter brzdy vozidla vypovedajúci o jej "výkonnosti"
brzdová jednotka braking unit kompaktný celok brzdového výstroja obsahujúci brzdový valec, pákovie a prítlačné čaluste s obložením alebo zdrž s klátikom
brzdový kotúč brake disc prvok brzdovej sústavy
brzdový valec brake cylinder prvok brzdovej sústavy prevádzajúci vzduchový signál na mechanické pohyby
budenie excitation vyvolávanie kmitov prvkov vozidla napr. nerovnosťou koľaje, rotáciou nevyvážených hmôt, ...
C    
čelník headstock priečny nosník situovaný na začiatku a na konci rámu v smere jazdy (na čelách)
D    
deformácia torzná (rámu) twist deplanovanie (strata roviny x-y) ako následok vzájomného pootáčnia pozdĺžnikov
dopravňa  
je miesto na dráhe určené na riadenie dopravy. Tieto sa delia na dopravne:
s koľajovým rozvetvením - stanice, výhybne a odbočky;
bez koľajového rozvetvenia - hlásnice, hradlá a oddielové návestidlá s automatickou činnosťou
dráha railway network
železničná dráha je (dopravná cesta), určená na pohyb železničných dráhových vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu železničných dráhových vozidiel pri dosiahnutí bezpečnosti a plynulosti ich pohybu na dráhe. Železničné dráhy sa z hľadiska účelu a významu členia na celoštátne, regionálne a vlečky.
dráhové vozidlo  
je dopravný prostriedok určený na prepravu osôb, zvierat a vecí, na vykonávanie činností súvisiacich s výstavbou a údržbou dráhy alebo s prevádzkovaním dráhy, vedený pri svojom pohybe po dráhe.
driek nápravy   nosný hriadeľ dvojkolesia
dvojkolesie wheelset súbor dvoch pojazdových kolies a nápravy
dynamická prirážka (bounce coefficient)? súčiniteľ zohľadňujúci dynamické účinky jazdy na zaťaženie jednotlivých prvkov
E    
elektrické vedenie bus priebežné elektrické vedenie vlaku
ERRI European Railway Research Institute Európsky výskumný železničný inštitút, predtým ORE
F    
flexi-coil flexi-coli systém vypruženia; jedna vinutá pružina zabezpečuje vypruženie vo zvislom, priečnom a aj pozdĺžnom smere
G    
H    
hlava koľajnice rail head jazdná plocha koľajnice
hmotnosť celková total mass hmotnosť prázdneho vozidla + hmotnosť nákladu
hmotnosť užitočná payload hmotnosť nákladu
hmotnosť vlastná tara hmotnosť samotného (prázdneho) vozidla
hnacie dráhové vozidlo (HDV)  
je dráhové vozidlo schopné vyvíjať ťažnú a brzdiacu silu na pohyb a brzdenie vlastné, či aj iných dráhových vozidiel, prípadne je určené aj na prepravu osôb a vecí.
húpanie   kmitanie pozdĺž zvislej osi z
I    
J    
jarmo   súčasť staršieho typu podvozka
jazdná plocha kolesa tread plocha, na ktorej sa koleso dotýka s koľajou
jazyky   súčasť výhybky, presúvaním ktorej sa mení jazdná cesta
K    
klátik shoe "brzdové obloženie"
klznica bearer odpružené miesto na ráme podvozka, ktorým je podopretá skriňa vozidla
koeficient valenia roll coefficient výpočtová konštanta
koľajnica, koľajnicový pás rail základný prvok železničnej trate
koľajnicový styk junction miesto spojenia dvoch koľajnicových pásov koľajovou spojkou
koľajová spleť   súbežné koľaje, ktorých osi majú takú vzdialenosť, že sa ich prejazdné prierezy vzájomne prekrývajú
koľajová spojka   konštrukcia, ktorá spája navzájom dve súbežné koľaje a umožňuje prechod z jednej na druhú
koľajový rošt   koľajnice + podvaly + upevňovadlá
kolísanie roll otáčanie (skrine) okolo pozdĺžnej osi x
kolíska bolster prvok podvozku, je na nej otočný čap
kompresor compressor zariadenie na stláčanie vzduchu
konzola bracket oporná výstuha
kosenie shear deformácia rámu posúvaním pozdĺžnikov v pozdĺžnom smere
križovatka koľajová   miesto úrovňového kríženia železničných tratí bez možnosti prechodu z jednej koľaje na druhú
krížový prepad    = zbortenie koľaje
kryt prevodu   kryt ozubeného prevodu u tlapového motora.
kývačka   prvok vedenia dvojkolesia v ráme podvozka
kývanie pitch otáčanie okolo priečnej osi y
L    
ložisko klzné   prvok na umožnenie otáčavého pohybu na báze olejového filmu
ľahké koľajové prostriedky   Ľahké zatáčačky, ručné pojazdné rozchodky a podobné, sú zariadenia, ktoré svojim charakterom (malou hmotnosťou, poprípade jednoduchým pojazdom) približujú pracovným nástrojom. Pre dopravu ĽKP neplatí ustanovenie o jazde vlakov a PMD. ĽKP sa sa dopravujú bez dopravných opatrení.
ložisko valivé rolling bearing prvok na umožnenie otáčavého pohybu na báze odvaľujúcich sa teliesok
ložisková skriňa axlebox uzavretý priestor na krytie ložiska a zásobu mastiva
M    
mazivo grease plastická alebo kvapalná látka na zníženie trenia
N    
naklápací vlak tilting train súprava s núteným naklápaním skrine v oblúku (pendolino)
Námedzník  
Námedzník označuje na zbiehajúcich sa alebo križujúcich sa koľajach hranicu, cez ktorú nesmie presahovať dráhové vozidlo, aby nebola ohrozená jazda po zbiehajúcej sa alebo križujúcej sa koľaji. Je to biely vodorovný trámec s čiernymi pásmi na obidvoch koncoch pred šikmým ukončením. Vyrobený je z väčšinou z betónu.
nárazník buffer prvok na zachytenie a stlmenie nárazov
nastavovač odľahlosti zdrží   zariadenie regulujúce vôľu medzi kolesom a brzdovým klátikom
natáčanie dvojkolesí active radial steering ustavovanie dvojkolesí do priaznivejšej polohy pri jazde oblúkmi koľaje (spravidla malých polomerov)
návestidlo   železničný "semafor", značka.
Návestidlá (predzvesti) sa umiestňujú priamo vpravo od koľaje pre ktorú platia, prípadne sa umiestňujú nad koľajou. Na dvojkoľajných tratiach a pri súbehu dvoch jednokoľajných tratí sa návestidlá umiestňujú na vonkajšej strane koľaje pre ktorú platia, prípadne nad koľajou. Pri súbehu viacerých koľají rôznych tratí sa návestidlá umiestňujú pre krajné koľaje na ich vonkajšej strane alebo nad koľajou, pre ostatné koľaje vpravo od koľaje alebo nad koľajou. Na koľajach vybavených traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku sa návestidlá (predzvesti) umiestňujú vždy samostatne pre každý smer jazdy. V staniciach sa návestidlá umiestňujú vpravo od koľaje pre ktorú platiamimo zriaďovacích návestidiel nahradzujúcich označníky, ktoré sa umiestňujú podľa zásad pre umiestňovanie označníka.
návestidlo mechanické  
Mechanické návestidlá návestia denné návesti len tvarom a polohou svojich návestných ramien; ako nočný znak majú jedno alebo dve svetlá, ak nie sú ramená zhotovené z materiálu odrážajúceho svetlo.
návestidlo svetelné   Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD)
nelinearity non-linearities nelineárne matemalické rovnice, nelineárne charakteristiky prvkov atď
nemožné dorozumenie  
nastáva vtedy, keď je poruchou znemožnené zabezpečiť jazdu vlaku pomocou dostupných hlasových a dátových služieb (súčasne s poruchou traťového zabezpečovacieho zariadenia, pokiaľ je ním trať vybavená) medzi susednými dopravňami.
nosník bearer prvok konštrukcie rámu
O    
oblúk koľaje curved track, curve "zákuta" na trati
obojživelná výhybka bez pohyblivého jazyka   umožnuje jazdu hnacích vozidiel normálneho a širokého rozchodu bez prerušenia jazdy
obrys pre vozidlá vehicle's outline krivka ohraničujúca plochu priečneho prierezu, z ktorej nesmie trčať žiadna časť vozidla
obrysnica   zariadenie na kontrolu obrysu vozidiel
odbočka  
je dopravňa umožňujúca jazdu vlakov z jednej trate na druhú.
odhláška  
je správa zadnej dopravni daná predpísaným spôsobom o tom, že celý vlak uvoľnil priestorový oddiel.
ohybový bending namáhajúci prvok na ohyb
ojnička conecting rod malá ojnica, ťahadlo
okolesník flange časť jazdného profilu kolesa, slúži na vedenie vozidla v koľaji
ORE Office Rechérches et d'Essais Úrad pre výskum a skúšky, dnes ERRI
OSŽD   "Organizace pro spolupráci železničních drah" bývalého východného bloku
otočný čap (centre, central) pivot nesprávne "torna" (z češtiny); spája podvozok s rámom vozidla
ozubnica cog railway železnica, pri ktorej sa ťažné a brzdné sily prenášajú z vozidla na trať prostredníctvom ozubeného kolesa a hrebeňa
P    
pákovie   sústava ťahadiel a pák, obyčajne mechanická časť brzdy
pantograf   zariadenie elektrických trakčných vozidiel na zber prúdu z trolejového vedenia; zberač
podložka, upevňovadlo pad upevňvadlo koľajnicového pásu na podval
podval sleeper prvok železničného zvršku; priečne uložený nosník zabezpečujúci predpísaný rozchod koľaje
podvozok bogie spodok vozidla pozostávajúci z rámu a dvojkolesí
podvozok bežný trailer bogie podvozok prípojného vozidla
podvozok trakčný motor bogie podvozok trakčného vozidla, obsahuje trakčnú výstroj
pohony pomocné   pohon ďalších zariadení na hnacom vozidle (kompresor, ventilátory, čerpadlá, ...)
poloautomatický blok  
 je traťové zabezpečovacie zariadenie, vyžadujúce súčinnosť obsluhujúcich zamestnancov.
pomer tlmenia damping ratio výpočtováý parameter v dynamike vozidiel
pomocný vzduchojem   súčasť pneumatickej časti brzdovej výstroje vozidla
ponuka vlaku  
je predpísané ústne znenie žiadosti výpravcu o súhlas na jazdu vlaku.
poprsnica   priečny nosník skrine vozidla nachádzajúci sa pod spodnou hranou čelných okien
potrubie hlavné (main) brake pipe priebežné potrubie (v celom vlaku) zabezpečujúce ovládanie bŕzd
potrubie napájacie   druhé vzduchové potrubie vedené priebežne vo vlaku (napr. ako zdroj energie pre ovládanie dverí)
pozdĺžnik sideframe nosník rámu vozidla alebo podvozka situovaný pozdĺž vozidla/podvozka
pozdĺžny longitudinal smer totožný so smerom jazdy
posun  
Posun je každý úmyselne a organizovane vykonávaný pohyb dráhového vozidla okrem jazdy vlaku.
posun medzi dopravňami (PMD)   je každá vedome vykonaná jazda vozidiel na šíru trať, zo šírej trate alebo na šírej trati, okrem jazdy vlaku alebo posunu za označník (obvod stanice).
posun odrazom   je spôsob posunu, pri ktorom sa hnacím dráhovým vozidlom uvedú do pohybu dráhové vozidlá, ktoré k nemu nie sú privesené.
posun so sprevádzaním   je spôsob posunu, pri ktorom rýchlosť odpojených vozidiel je regulovaná ručnou brzdou obsluhovanou určeným zamestnancom.
posun trhnutím   je spôsob posunu, pri ktorom určený zamestnanec za jazdy odpojí ťahané dráhové vozidlá; prvá a druhá časť posunujúceho dielu idú potom na rôzne koľaje.
posun sprevádzaný   je spôsob posunu, keď je posunujúci diel sprevádzaný zamestnancom posunu.
posun - spúšťanie vozidiel   je spôsob posunu, pri ktorom sa odpojené dráhové vozidlá dajú na spáde do pohybu pôsobením vlastnej hmotnosti.
prebrzdenie    
predhláška  
je oznámenie dané predpísaným spôsobom pre prednú dopravňu o jazde vlaku do priľahlého traťového oddielu.
predvídaný odchod vlaku   je čas predpokladaného odchodu (prechodu) vlaku.
prijatie vlaku  
je predpísané ústne znenie súhlasu výpravcu na jazdu vlaku.
prechodnica Easement curve, junction curve, tapering curve, transition curve časť koľaje medzi priamym úsekom a oblúkom, kde dochádza k plynulej zmene polomeru oblúku z nekonečna (priama koľaj) na R; vyznačuje sa krivkovým priebehom
prechodový prierez   krivka ohraničujúca plochu priečneho prierezu trate, do ktorej nesmú zasahovať žiadne predmety
preklz   prešmykávanie kolies pri brzdení (kolesá sa točia pomalšie ako zodpovedá rýchlosti jazdy)
presuvňa   zariadenie na prechod vozidiel z jednej koľaje na druhú, obyčajne v opravovniach
prevodnica (zvislá, vodorovná)   páka v mechanickej časti brzdy

prevádzkový poriadok
(staničný poriadok)

 
je súhrn údajov o technickom vybavení dopravne alebo celého traťového úseku. Stanovuje spôsob využitia technických zariadení, technologické postupy a zodpovednosť za vykonanie činností podľa ustanovení tohto predpisu.
priecestie  
úrovňové kríženie pozemnej komunikácie so železničnou traťou.
priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ)  
zariadenie na železničnom priecestí, ktoré informuje užívateľa pozemnej komunikácie o stave železničnej prevádzke na priecestí.
prevýšenie koľaje camber naklonenie koľaje v oblúku v priečnom smere vzhľadom k horizontálnej rovine
prevýšenie koľaje, nedostatok cant deficiency? ak aj napriek prítomnosti prevýšenia koľaje v oblúku na cestujúcich resp. náklad pôsobí odstredivé zrýchlenie
prídržnica   súčasť výhybky v oblasti srdcovky, zabraňuje nabehnutiu okolesníka na hranu srdcovky
prípojná stanica  
je dopravňa do ktorej je zaústená trať s  diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo trať so zjednodušeným riadením dopravy.
priečnik transom súčasť rámu; nosník kolmý na smer jazdy
priečnik hlavný central transverse priečny nosník podvozka alebo skrine vozidla na kt. je upevnený otočný čap
priečny lateral, transverse kolmý na pozdĺžnu os, kolmý na smer jazdy
primárny primary v prvom stupni; primárne vypruženie - medzi ložiskovou skriňou a rámom podvozka
pružina spring prvok vypruženia
pružnosť elasticity poddajnosť medzi dvoma prvkami
R    
rám frame nosná konštrukcia, základ stroja (vozidla)
rám podvozka bogie frame nosná konštrukcia podvozka
rázpona   tyč spájajúca pravú a ľavú brzdovú zdrž na vozidle
rázsocha   zvislé vodítko ložiskovej skrine
rázvor wheelbase vzdialenosť náprav vozidla, podvozka
regulátor protisklzový   tiež regulátor protišmyku - brzdový prístroj zabraňujúci nežiadúcemu zablokovani dvojkolesia pri brzdení
riadiaca stanica  
je dopravňa obsadená oprávneným zamestnancom, ktorý riadi dopravu na príslušnej (celej) trati s  diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo so zjednodušeným riadením dopravy.
riadiaci vozeň  
je dráhové vozidlo bez vlastného pohonu, z ktorého možno riadiť a ovládať HDV a jazdu vlaku.
RIC "Regolamento internazionale per le Carroze" súbor medzinárodne platných predpisov vzťahujúcich sa na osobné vozne
RIV "Regolamento internazionale per i Veicolli" súbor medzinárodne platných predpisov vzťahujúcich sa na nákladné vozne
rovina plane dvojrozmerný priestor
rozchod koľaje gauge vzdialenosť koľajnicových pásov, meria sa 14mm pod temenom koľaje. U normálnorozchodných tratí má hodnotu 1435 mm
rozchod okolesníkov flange gage vzdialenosť okolesníkov jedného dvojkolesia. Meria sa 10mm pod dotykovou rovinou ku styčným kružniciam. U normálnorozchodných tratí má hodnotu 1426 mm
rozkolesie   vzdialenosť vnútorných čiel kolies dvojkolesia. U normálnorozchodných tratí má hodnotu 1360mm
rýchlosť stanovená  
rýchlosť vlaku stanovená jeho cestovným poriadkom 
 
rýchlosť najvyššia dovolená vlaku   je rýchlosť v danom mieste na trati obmedzená traťovou rýchlosťou alebo prechodným obmedzením traťovej rýchlosti a návesťami hlavných návestidiel.
rýchlosť  traťová  
je rýchlosť, ktorou sa smie prechádzať určené miesto na trati (úsek trate); je to v podstate trvalo obmedzená rýchlosť, vyznačená rýchlostníkmi; je uvedená v Tabuľkách traťových pomerov.
rýchlosť - základná rýchlosť vlaku  
je rýchlosť jednotlivých druhov vlakov určená týmto predpisom.
S    
samočinnosť brzdy   pri roztrhnutí súpravy dôjde k samovoľnému zabrzdeniu vlaku
sekundárny secondary v druhom stupni; s-e vypruženie medzi podvozkom a skriňou vozidla
sila force fyzikálna veličia
sila dynamická dynamic force krátkodobá, impulzívna alebo stála sila meniaca sa v čase tak, že spôsobí dynamické budenie
sila kvázi-statická quasi-static force sila, ktorá sa mení v čase v takom rozsahu, že nevyvolá dynamické budenie
sila statická static force sila, ktorá sa s časom nemení
sklon cant naklonenie koľaje v pozdĺžom smere vzhľadom k horizontálnej rovine; stúpanie alebo spád trate
sklon trate / sklonovník   naklonenie trate voči horizontálnej rovine v pozdĺžnom smere (stúpanie alebo spád)
sklz creep prešmykávanie kolies pri pôsobeníhancieho momentu v rámci pružných deformácií materiálu (je vždy prítomný)
sklzové sily creep forces sily vyvolané sklzom dvojkolesia
skriňa vozidla vehicle body nadstavbová časť vozidla, ohraničuje úžitkový priestor vozidla
skrutkovka screw, screw-coupler závitový prvok skrutkového spriahla, tiež výraz pre celé skrutkové spriahlo
spád   trať "z kopca"
spin spin vrtenie kolesa po koľajnici okolo osi z
spleť koľajová   časť dvojkoľajnej trate s čiastočne alebo úplne spoločnými prejazdnými prierezomi ale so samostatnými koľajami pre obe trate
spojnica   tiahlo v mechanickej časti brzdy
spriahlo coupler zariadenie na spájanie vozidiel (hák+skrutkovka)
spriahlo automatické automatic coupler automatické zariadenie na spájanie vozidiel (spája aj brzdové hadice a elektrické káble)
spriahlo poloautomatické   automatické zariadenie na spájanie vozidiel (nespája brzdové hadice ani elektrické káble)
srdcovka   časť výhybky; hrot križujúcich sa koľajníc
stanica railway station
je dopravňa s koľajovým rozvetvením a stanoveným rozsahom poskytovaných prepravných služieb.
stolový zdvihák   slúži na vyväzovanie trakčných motorov alebo náprav hnacích dráhových vozidiel bez nutnosti odpojenia celého podvozku
strážnik oddielu  
 je spoločný názov pre hlásničiara a hradlára.
stúpanie   trať "do kopca"
šmykový shear druh namáhania materiálu
štrkové lôžko, štrk ballast štrk, v ktorom je uložený koľajový rošt
šuntovanie   schopnosť vozidla vybavovať koľajové obvody
T    
ťažisko centre of mass, c. of gravity fiktívny bod telesa, v ktorom sa sústreďujú gravitačné sily
tabuľky traťových pomerov  
je pomôcka , ktorú tvorí popis a označenie častí dráhy (traťové úseky) a technicko prevádzkové údaje rozhodujúce pre bezpečné prevádzkovanie dopravy na dráhe.
Telegraf Telegraf Telegraf je jednoduché elektrické zariadenie na prenos údajov (predovšetkým textu) prostredníctvom elektrických impulzov. Pokračovanie....
tesnenie sealing prvok oddeľujúci dva priestory (napr. proti úniku maziva)
tlapový motor   elektrický trakčný motor uchytený na náprave a v ráme podvozka
tlmenie damping pohlcovanie kmitov
tlmič damper tkmiaci prvok
točňa   zariadenie na prechod vozidiel z jednej koľaje na druhú, koľaje sa lúčovito zbiehajú k osi točne
trakcia nezávislá   hnacie vozidlá so spaľovacím motorom
trakcia závislá   elektrické hnacie vozidlá
trať, koľaj track cesta pre koľajové vozidlá
traťový stroj   
je dráhové vozidlo skonštruované na údržbu, opravu a rekonštrukciu dráhy alebo na kontrolu stavu dráhy, alebo na odstraňovanie následkov nehôd a mimoriadnych  udalostí (ak je traťový stroj vybavený vlastným pohonom, ide o traťový stroj s vlastným pohonom).
trolejové vedenie catenary (line) elektrický vodič na napájanie elektrických hnacích vozidiel
tuhosť stiffness parameter vypruženia, charakteristika rámu
U    
UIC Union Internationale des Chemins de fer Medzinárodná únia železničná
upevňovadlá fixing device drobné koľajivo na uloženie koľajnice na podval
upevńovadlo clip prvok trate na pripevnenie koľajnice k podvalom
uzemnenie   elektricky vodivé prepojenie častí vozidla s koľajou
V    
väzník   nosník, časť skrine vozidla v oblasti strechy (nad oknami u os. vozňov)
vedúce dráhové vozidlo  
je HDV, riadiaci vozeň alebo traťový stroj, z ktorého sa ovláda jazda vlaku alebo dráhového vozidla.
vibroizolácia vibroisolation zamedzenie šíreniu vybrácií z jedného prvku do ďalších (pružné vložky)
vibroizolátor   prvok obmedzujúci prenos vybrácií
vlak  
je spojená skupina dráhových vozidiel dopravovaná najmenej jedným HDV, prípadne samostatné HDV, alebo traťový stroj s vlastným pohonom označený predpísanými návesťami, sprevádzaný vlakovým personálom, ktorý ide podľa cestovného poriadku.
vlaková cesta  
je úsek koľaje v dopravni s koľajovým rozvetvením (stanica a výhybňa) určený pre danú jazdu vlaku.
vlakový personál   je obsadenie vlaku osobami určenými na sprevádzanie vlaku; ak ho tvoria viaceré osoby, musí byť určená osoba, ktorá ostatné osoby riadi.
vyhradený železničný obvod  
je tá časť dráhy, ktorá nie je prístupná verejnosti a musí byť označená.
 
Vstupovať a vchádzať (osobám a cestným motorovým vozidlám) do vyhradeného železničného obvodu bez povolenia je zakázané. Chodiť cez koľaje a po trati na miestach, ktoré podľa svojho určenia nie sú prístupné verejnosti, smú len osoby, ktoré sa preukážu príslušným povolením. Vstupovať do služobných miestností, ktoré nie sú určené pre styk s verejnosťou, je dovolené iba tým osobám, ktoré tam vykonávajú službu alebo dozor a zamestnancom, ktorí do nich vstupujú zo služobných dôvodov.
vlečka  railway siding Železničná dráha, ktorá slúži pre potreby právnickej alebo fyzickej osoby a ústi do celoštátnej dráhy, regionálnej dráhy, priamo, alebo prostredníctvom inej vlečky a má s ňou rovnaký rozchod.
vonkajšia strana  
je pojem pre používanie návestí vonkajšej (krajnej) prechádzanej koľaje na dvojkoľajnej trati alebo pri súbehu dvoch a viacej koľají (tratí).
vodič koľajového vozidla (rušňovodič, traťový strojník)   je oprávnený zamestnanec viesť hnacie dráhové vozidlo alebo traťový stroj s vlastným pohonom. V  predpise sa uvádza skrátene vodič
vodný odpor   slúži na zosúladenie výkonu medzi elektrickým výkonom a výkonom dieselového motora hnacích dráhových vozidiel motorovej trakcie
vozidlo dráhové   vozidlo s pohybom viazaným na určitú dráhu - koľajové vozidlo, trolejbus, lanové dráhy, ...
vozidlo koľajové railway vehicle vozidlo určené na jazdu po koľaji, rušeň, vozeň, električka, metro, ....
vrtenie yaw otáčanie okolo zvislej osi z
výbeh   jazda lokomotívy (vlaku) bez pôsobenia ťažnej alebo brzdnej sily
výhybka križovatková   kríženie žel. tratí s možnosťou prechodu z jednej koľaje na druhú (tkz. angličan)
výhybňa  
je dopravňa s koľajovým rozvetvením umožňujúcim križovanie, predchádzanie vlakov alebo jazdu vlakov medzi dvojkoľajným a jednokoľajným medzistaničným oddielom bez možnosti križovania alebo predchádzania vlakov vo výhybni. Na dvojkoľajnej trati môže byť výhybňa len s koľajovou spojkou medzi traťovými koľajami.
výhybka switch, point 
 je koľajové zariadenie umožňujúce jazdu vozidiel z jednej koľaje na druhú bez prerušenia jazdy. Výmena je časť výhybky s pohyblivými jazykmi opierajúcimi sa o opornicu. Prestaviteľná srdcovka je časť výhybky s pohyblivými hrotmi srdcovky.
výhybka odvratná   je výhybka, ktorá tvorí bočnú ochranu jazdnej cesty, pričom jej odvratná poloha je podmienkou pre postavenie príslušnej jazdnej cesty.
výhybka samovratná    je výhybka vybavená zariadením na samovratnú činnosť výmen.
výhybkár  
 je spoločný názov pre signalistov, dozorcov výhybiek, prípadne aj iných zamestnancov určených prevádzkovým poriadkom na obsluhu výhybiek (okrem výpravcov).
výluka dopravnej služby  
je stav, keď sa v stanici v určitom časovom období vykonáva dopravná služba len v obmedzenom rozsahu alebo sa vôbec nevykonáva i keď jazdia vlaky. Dopravňa nemusí byť v tomto čase obsadená žiadnym dopravným zamestnancom.
výluka   je stav keď dopravná cesta alebo určená časť jej zariadenia nie je v prevádzke. Pri opravách alebo v prestavbe môžu sa z pravidelnej prevádzky vylúčiť traťové alebo staničné koľaje, výhybky, pevné zariadenia elektrickej trakcie alebo môže byť vypnuté zabezpečovacie zariadenie, a to celkom alebo len z časti. Výluky môžu byť plánované a neplánované
vypruženie suspension pružné spojenie prvkov
vypruženie druhotné secondary suspension vypruženie medzi rámom podvozka a skriňou vozidla
vypruženie jednostupňové single-stage suspension na vozidle je iba jeden stupeň vypruženia - prvotné alebo druhotné
vypruženie pneumatické air suspension vypruženie spravidla gumeným mechom naplneným stlačeným vzduchom
vypruženie prvotné primary suspension vypruženie medzi ložiskou skriňou a rámom podvozka (resp. vozidla u bezpodvozkových vozidiel)
vypružený sprung uložený prostredníctvom vypruženia
vyviazať   odmotnovať podvozok, dvojkolesie
vzdialenosť otočných čapov   rozmerový parameter podvozkových vozidiel
vzdialenosť styčných kružníc tape circle distance vzdialenosť kružníc, v kt. sa kolesá jedného dvojkolesia teoreticky dotýkajú koľaje. U normálnorozchodných tratí má hodnotu 1500mm
vzduchojem (air reservoir?) zásobník vzduchu, tlaková nádoba
vzostupnica Easement curve, junction curve, tapering curve, transition curve časť koľaje medzi priamym úsekom a oblúkom, kde dochádza k plynulej zmene prevýšenia
Z    
zaťaženie load namáhanie silami
zábrzdná vzdialenosť  
je dráha, na ktorej musí vlak bezpečne zastaviť z najvyššej rýchlosti, akou smie v určenom úseku trate jazdiť.
zabezpečenie jazdy vlaku  
je súhrn dopravných úkonov na zabezpečenie jazdy vlaku do alebo zo susednej dopravne, prípadne do určeného miesta na šírej trati a späť.
závorár  
je spoločný názov zamestnancov, ktorým prináleží obsluha závor (aj miestna núdzová), kontrola svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia a zamestnancov určených na stráženie priecestia (okrem zamestnancov strážiacich priecestie pri posune).
zbortenie koľaje track twist deformácia geometricky ideálnej koľaje, kde jedna koľajnica náhle klesá alebo stúpa
zdrž (brake shoe?) prvok brzdovej výstroje; do zdrže sa upína brzdový klátik
znížená viditeľnosť  
je viditeľnosť, pri ktorej nie sú na vzdialenosť najmenej 100 metrov zreteľne viditeľné predmety a osoby (v čase od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, silného dažďa, v uzavretých neosvetlených priestoroch a pod.).
Ž 1  
Pravidlá železničnej prevádzky sú prevádzkové predpisy, ktorými ŽSR určujú spôsob, podmienky a technologické postupy pre činnosti pri prevádzkovaní dráhy.
Obsahujú základné ustanovenia na výkon dopravných činností na dráhach v správe ŽSR.
Pravidlá železničnej prevádzky sú záväzné pre všetkých zamestnancov Železníc Slovenskej republiky, právnické a fyzické osoby, ktoré na základe zmluvy so ŽSR vykonávajú prevádzkovanie dopravy na dráhe. Platia pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce zmluvou dohodnuté práce na dráhe, v prípojovej prevádzke ŽSR a iných prevádzkovateľov dráh, prípadne aj pri prevádzkovaní dráh iných prevádzkovateľov na základe zmluvy so ŽSR.
Ustanovenia Ž 1 môže meniť Generálny riaditeľ ŽSR okrem ustanovení, ktoré priamo vyplývajú z vykonávacích vyhlášok k Zákonu o dráhach.
Železničný zvršok   Železničný zvršok predstavuje jednu z najzákladnejších časti železničnej trate. Od vzniku železníc prešiel značným vývojom a postupne, ako sa zvyšovali nároky na prevádzku, zdokonaľovala sa i jeho konštrukcia.(pokračovanie...)

 

 

    Pohľad do histórie: Z technického názvoslovia pri železniciach 

 

 

 


 


Súvisiace odkazy