Dobré zprávy z „Dobré správy“ (6)

9.5.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (6)

Pozitivní informace od našeho manažera státní železniční infrastruktury neutichly ani v 19. týdnu, i když jich bylo méně než v předchozím období. Jejich role, ať už záměrná nebo ne, při zlepšování jinak neradostné nálady mezi lidem tak či onak spjatým s drahami a provozem na nich ustupuje úměrně tomu, jak se život ve společnosti postupně zbavuje vnuceného koronavirového krunýře a vrací k normálu. Přesto redakce VLAKY.NET opět uvádí přehled dobrých zpráv ze Správy železnic.

4. května 2020 - Vlaky se vrátí na část trati z Lovosic do Řetenic

Správa železnic dnes odstartovala opravné práce na traťovém úseku z Lovosic do Chotiměře. Provoz zde byl přerušen po sesuvu drážního tělesa v navazujícím úseku z Chotiměře do Radejčína. Náhradní přepravu cestujících mezi Lovosicemi a Radejčínem zajišťují od té doby autobusy. Správa železnic rozhodla o opravě poté, co Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci poškozené trati mezi Chotiměří a Radejčínem. Práce vyjdou na 10,7 milionu korun, vlaky se na opravený úsek vrátí v letošní letní sezoně.

V současné době je na trati z Řetenic do Lovosic v provozu úsek do Radejčína, který měří 22 km. V Radejčíně přestupují cestující na náhradní autobusovou dopravu do Lovosic. Důvodem je skalní sesuv mezi Radejčínem a Chotiměří, k němuž došlo v roce 2013.

Opravou nyní projde 9 km trati mezi Lovosicemi a Chotiměří, práce budou mimo jiné zahrnovat sanaci skal a částečné úpravy železničních přejezdů. Na zastávce Oparno se opraví přístřešek, ve stanici Chotiměř dojde k obnově nástupišť a přístupové cesty k vlakům kolem výpravní budovy. Dále Správa železnic provede výřez vegetace a výměnu některých pražců.

Vlaky se na úsek, který prochází známým turistickým cílem – Opárenským údolím, opět vrátí 6. června. Do konce září zde budou o víkendech a svátcích jezdit vlaky dopravce AŽD Praha. Provoz budou zajišťovat na trase Litoměřice horní nádraží – Chotiměř.  

Už v únoru schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr projektu na rekonstrukci poškozeného úseku, na kterém vznikne nový železniční most. Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby plánuje Správa železnic v roce 2022. 

Mimo tuto investici čekají trať také opravné práce na zbylých úsecích. Půjde například o sanace přilehlých skalních masivů, vyčištění propustků a štěrkového lože, výměnu pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Navíc se zlepší zabezpečení stávajících přejezdů.


V Chotiměři zatím sjízdná trať končí (6.6.2015) © Jiří Řechka

4. května 2020 - Správa železnic vypisuje opakovaný tendr na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro první vysokorychlostní úsek

Správa železnic dnes zveřejnila opakované zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první vysokorychlostní trati v České republice v úseku Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí).

První dílčí úsek VRT Praha – Brno, který se dostal do této fáze přípravy, začíná v železniční stanici Praha-Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město.

Součástí tendru je mimo DÚR také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Správa železnic si také vyhradila právo opčního plnění, do kterého zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Případné využití těchto kroků závisí na úspěšném dokončení procesu aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, o kterou již Správa železnic pro VRT Polabí požádala.

Zakázka je založena na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která při výběru dodavatele staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu. V opakovaném zadávacím řízení Správa železnic reflektuje dotazy a námitky z předchozího zadávacího řízení, a to zejména s důrazem na co nejlepší vysvětlení těchto netradičních a nových aspektů veřejné zakázky. Pro vyhodnocení nabídek se mimo jiné vzhledem k současné situaci a omezením počítá s využitím moderních komunikačních technologií.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 14 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 240,5 milionu korun včetně opčního plnění.

K veřejné zakázce proběhla již vloni v září předběžná tržní konzultace, které se zúčastnili zástupci 11 projekčních společností z Česka, Německa a Francie.


První úsek VRT bude v Poříčanech ústit do tratí směr Nymburk (doleva) a Pečky
(2.3.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

6. května 2020 - Správa železnic připravuje rekonstrukci dalšího úseku podkrušnohorské trati

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci trati z Ústí nad Labem do Chabařovic. Díky kladnému stanovisku může Správa železnic úspěšně pokračovat v přípravě stavby na další části takzvané Podkrušnohorské magistrály, která vede z metropole Ústeckého kraje až do Chebu. 

V rámci téměř 8,8 km dlouhého úseku dojde ke kompletní rekonstrukci železničního svršku, mostů a propustků. Úpravou projde také stanice Chabařovice, kde se kromě rekonstrukce kolejí a nástupišť předpokládá vybudování informačního zařízení pro cestující a nového osvětlení, úprava staničního zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky.

V celém úseku se zřídí nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s přípravou pro dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště v Praze, které umožní výhledové nasazení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení (ETCS) úrovně 2 v souladu s Národním implementačním plánem. Vlastní zařízení ETCS není součástí této stavby a bude se realizovat samostatně.

Po provedené rekonstrukci dojde ke zvýšení rychlosti ve vybraných úsecích až na 150 km/h, což přinese úsporu jízdních dob pro všechny kategorie vlaků v řádu minut. Samotná realizace stavby s názvem Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně) se předpokládá v letech 2025 a 2026, celkové investiční náklady dosahují částky 4,4 miliardy Kč.


Chabařovické nádraží se dočká celkové rekonstrukce (17.4.2013);
zdroj: Foursquare © Roman B.

7. května 2020 – Plánované a realizované investice Správy železnic, státní organizace (dodatek redakce VLAKY.NET)

Informace o všech plánovaných, momentálně realizovaných i uskutečněných investičních akcích našeho státního manažera železniční infrastruktury najdete na jeho oficiálním webu, kde najdete rozcestník k jednotlivým položkám. Pro pohodl našich čtenářů jsme z toho zdroje stáhli a archivovali dva klíčové dokumenty. První z nich byl vytvořen v září minulého roku, publikován o měsíc později a nese název Významné železniční akce. Je poněkud objemnější (264 stran,153 MB), ale zato dobře uspořádaný, přehledný a bohatě ilustrovaný. Najdete v něm kromě úvodního slova s vysvětlivkami hlavní připravované akce Správy železnic (tehdy ještě Správy železniční dopravní cesty) podle jednotlivých krajů, samostatné kapitoly o technologických stavbách napříč republikou a stručný přehled  staveb už dokončených.

Druhý dokument nese sáhodlouhý název Plán investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury. Náplň plánu pro 1.RO a 2. ZŘ - SS aktualizace a je ve srovnání s materiálem prvním co do rozsahu (67 stran, 1,09 MB) i formy mnohem skromnější. Plán investiční výstavby vydán dne 15.01.2020 v souladu se Smlouvou 92/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020, přibližuje důvod i okolnosti jeho vzniku poznámka pod obsahem Ten samotný pak naznačuje, že čtenář v jednotlivých.oddílech najde Základní tabulku shrnující jmenovité akce vedené v rozpočtu SFDI, kapitoly Realizační globální položky a Globální položky přípravy a na závěr pak oddíl Ostatní, osvětlující související otázky realizace investic. Také tento materiál je vám k dispozici v našem archivu.


Interaktivní mapa železniční výstavby

Kliknete-li do výše uvedeného náhledu, otevře se vám další zdroj informací o připravovaných, právě realizovaných i už hotových stavbách Správy železnic. Kromě jejich polohy v interaktivní mapě najdete také základní informace (název, trať, stav, zahájení a konec realizace, stavební správa, kraj a stručný popis) o každé akci ve vyskakovacím okně, které si můžete otevřít volbou příslušného bodu, V současné době je do mapy takto zakresleno celkem 336 staveb. V postranní liště má uživatel k dispozici vyhledávání, nastavení podoby mapových vrstev a přehledný seznam jednotlivých položek. Na závěr ještě připomeňme už v předchozím článku zmíněnou možnost prohlédnout si Informace o všech (nejen stavebních) vypsaných veřejných zakázkách našeho státního manažera železniční infrastruktury na portálu E-ZAK.

Úvodní snímek: Na stavbách Správy železnic se často podílí Elektrizace železnic Praha, mimo jiné
svou pojízdnou betonárkou PB 18 (29.9.2007, Břeclav)  © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy