Dobré zprávy z „Dobré správy“ (8)

26.5.2020 8:00 -zz-

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (8)

Vzhledem k tomu, že uvolnění protipandemických restrikcí v České republice obecně a na její železnici zvláště postupuje poměrně rychle, což se pochopitelně odráží i v médiích, ztrácí tento náš seriál svůj původní smysl. Už není třeba našim čtenářům pravidelně podávat „doplněk stravy“ v podobě týdenního souhrnu pozitivně laděných tiskových zpráv z dílny odboru komunikace generálního ředitelství Správy železnic. Tato poslední dávka končí zlomovým datem 25.5.2020.

18. května 2020 - Oprava mostu na trati Plzeň - Klatovy

Správa železnic v uplynulých dnech zahájila opravu mostu v obci Dehtín na trati Plzeň – Klatovy. V rámci opravy dojde k výměně ocelové konstrukce mostu, úpravě kamenné části opěr, osazení nových železobetonových prefabrikovaných úložných prahů, rovnoběžných křídel a ke zřízení nového železničního svršku.

Oprava umožní zvýšení traťové rychlosti přes most ze 30 km/h na 75km/h. Vzhledem k tomu, že do mostní konstrukce poměrně často narážela vozidla, dojde také ke zvýšení podjezdné výšky ze 4 metrů na 4,2 metru.

Výluka traťové koleje v úseku Chlumčany – Klatovy odstartovala v pátek 15. května a potrvá do 4. června (nepřetržitě). Ve stejném termínu začala také úplná uzavírka silnice I/27 v obci Dehtín , která potrvá do 18. června (nepřetržitě).


Snášení ocelové konstrukce mostu v Dehtíně (16.5.2020) © Správa železnic

19. května 2020 - Na investice, opravy a řízení provozu půjde letos téměř 47 miliard korun

Správa železnic disponuje v letošním roce částkou 46,9 miliardy korun, která bude směřovat zejména na rekonstrukce, opravy a údržbu tratí. Tato suma zahrnuje navýšení rozpočtu manažera infrastruktury o 3,5 miliardy korun, které nedávno schválila vláda. Jde o druhou nejvyšší částku v historii Správy železnic. Z tohoto pohledu rekordní byl rok 2015, kdy díky konci prvního období unijního Operačního programu Doprava měla k dispozici 50,2 miliardy korun.

Správa železnic má letos připraveno na investice více než 24,2 miliardy korun, což je o 4,6 miliardy více než vloni. Z této částky i přes dopady koronavirové pandemie proinvestovala k 30. dubnu téměř 6,9 miliardy korun, což představuje již 28 procent z roční alokace. Před rokem bylo přitom ke stejnému datu proinvestováno pouze 22,5 procenta celkové sumy.

Bez ohledu na stávající situaci pokračujeme bez přerušení v přípravě dalších plánovaných investičních akcí. Běží zadávací řízení, pokračuje uzavírání smluv se zhotoviteli jak projektů, tak i samotných stavebních prací,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Navýšení rozpočtu o 3,5 miliardy korun, které vláda schválila, využije státní organizace na realizaci a přípravu desítek akcí oprav tratí, výpravních budov a údržby tratí, což dokládá výběr konkrétních akcí:

Největší část peněz (280 milionů) se využije na opravu obou traťových kolejí mezi Děčínem-Prostředním Žlebem a Dolním Žlebem, která by měla proběhnout od poloviny července do konce října. Dalších 200 milionů půjde na opravu nestabilních náspů v úseku Hájek – Dalovice, která vyjde na téměř půl miliardy korun. Zde je předpoklad zahájení prací v polovině letošního července.

Největší akcí na severovýchodě Čech bude oprava traťového úseku Mostek – Horka u Staré Paky, na kterou se využije 151 milionů při celkových nákladech 242 milionů korun. Ve středních Čechách již probíhá oprava tratí z Kralup nad Vltavou a Středokluk do Podlešína za 98 milionů a prázdninová oprava traťového úseku z Kladna do Řevničova. V Plzeňském kraji půjde nejvíce peněz (70 milionů) na opravu traťového úseku Horažďovice – Žichovice.

Na Vysočině vynaložíme největší částku – 72 milionů korun – na opravu trati z Bystřice nad Pernštejnem do Rožné (celkové náklady 100 milionů), na jižní Moravě půjde 70 milionů na úpravy kolejových obvodů, které jsou součástí zabezpečovacího zařízení, mezi Brnem a Vlkovem u Tišnova.

Oprava traťového úseku Hanušovice – Jeseník v Olomouckém kraji vyjde na 50 milionů korun, práce v úseku Bystřička – Jablůnka ve Zlínském kraji vyjdou na 30 milionů. V Moravskoslezském kraji je třeba na prvním místě zmínit opravu trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město za 80 milionů.

Část finančních prostředků půjde rovněž na opravy vybraných výpravních budov. Lepšího prostředí se tak dočkají například cestující na zastávce Litoměřice město a ve stanicích Hronov, Potštejn, Sedlčany či Nová Ves u Českých Budějovic. Opraví se i zastřešení nástupišť na ostravském hlavním nádraží nebo střecha a hromosvody v sídle Oblastního ředitelství Olomouc v tamní Nerudově ulici..


Nástupiště ostravského hlavního nádraží dostanou nové zastřešení
(18.6.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský

20. května 2020 - Správní rada řešila prodej majetku i dopady pandemie

Správní rada Správy železnic se dnes sešla na svém řádném zasedání. Na programu měla například vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019, prodej vyjmenovaného majetku nebo řešení následků pandemie nemoci COVID-19.

V souvislosti se změnou zákona č. 77/2002 Sb. se dnes také jednalo o nakládání s majetkem, určeným k úhradě závazků někdejší státní organizace České dráhy. Správní rada se dále zabývala bezúplatným převodem práva hospodařit k pozemkům určeným k plnění funkce lesa na Lesy České republiky. Na programu byla i informace o vypořádání mimořádných a škodních událostí Správy železnic.

Správní rada vyjádřila podporu pro insourcing činností souvisejících s železničním telekomunikačním majetkem.


Generální ředitelství Správy železnic v Praze
(28.7.2017) © VitVit; zdroj: Wikipedie

20. května 2020 - Trať ze Suchdola nad Odrou do Nového Jičína projde opravou

Na trati spojující Suchdol nad Odrou a Nový Jičín město brzy odstartují opravné práce. Správa železnic aktuálně vypsala zakázku na zhotovitele stavby, která mimo jiné zahrnuje opravu traťové koleje, úrovňových křížení, mostních objektů a zastávky Šenov u Nového Jičína. Stavba, jejíž předpokládané náklady činí 80 milionů korun, umožní zvýšení traťové rychlosti a zkvalitnění vlakové dopravy v regionu.

Opravou projde kolej v délce 3,7 kilometru. V úseku se provedou práce na železničním svršku a spodku, čištění štěrkového lože a úprava odvodnění. Opraví se také dvanáct propustků, jeden most, sedm přejezdů a tři přechody. Zastávka Šenov u Nového Jičína získá nástupiště s bezbariérovým přístupem a také opravenou čekárnu a osvětlení.

Stěžejní výlukové práce jsou plánovány v prázdninových měsících od 1. července do 26. srpna. Po dokončení stavby bude od nového jízdního řádu v úseku dlouhém přes pět kilometrů zvýšena traťová rychlost až na 50 km/h.

V návaznosti na již provedené opravy v loňském roce tato akce významně přispěje ke zkvalitnění osobní vlakové dopravy na spojnici města Nový Jičín a přestupní stanice Suchdol nad Odrou, která se nachází na tranzitním koridoru Petrovice u Karviné – Ostrava – Praha/Břeclav.


Začátek lokálky ze Suchdola nad Odrou do Nového Jičína
(17.9.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

21. května 2020 - Geodeti mapují území pro další přípravu trasy Nového železničního spojení Drážďany – Praha

O další důležitý krok postoupila příprava Nového železničního spojení Drážďany – Praha na svém vnitrostátním úseku. Práce pokračují sběrem geodetických dat v úseku Praha – Lovosice/Litoměřice.

Už v jarních měsících vyrazili do terénu geodeti, aby pořídili podrobné zaměření terénu. V rámci zpracování studie proveditelnosti Nového železničního spojení Drážďany – Praha probíhá sběr potřebných informací, mezi které patří i pořízení geodetických podkladů. Jde o zpracování jednoho ze základních podkladových materiálů umožňujících nejen návrh samotné trasy, ale i jejího začlenění do okolí. Slouží také pro další vyhodnocování, následnou přípravu nebo projednávání s veřejností. Nejedná se o vytyčování vlastní stavby.

Geodetické práce budou probíhat v terénu i ve druhé polovině tohoto roku. Mapuje se výrazně širší území, než jaké zabere budoucí stavba. Umístění nové trati z pohledu stavebního zákona bude předmětem procesů spojených s územním plánováním a územním řízením. Územní řízení bude následovat po procesu EIA (dopad stavby na životní prostředí), jemuž se takto významná stavba nevyhne.

Včasnou prací geodetů získá Správa železnic mapové podklady v podrobnosti nejen pro samotnou studii, ale současně i pro všechny další fáze přípravy. Státní organizace tak šetří čas i prostředky vynakládané na nové železniční spojení.

V mezinárodním měřítku připravuje Správa železnic spolu s německými kolegy z Deutsche Bahn přeshraniční úsek Ústí nad Labem – Drážďany, jehož součástí je i výjimečná stavba 26 kilometrů dlouhého tunelu pod Krušnými horami. Úsek by měl kromě zajištění rychlejší osobní dopravy mezi Prahou a Drážďany sloužit i nákladní dopravě. Stávající trať z Ústí nad Labem do Drážďan, která je na hranici své kapacity, totiž není s ohledem na její polohu v údolí Labe možné rozšiřovat.

Nové železniční spojení napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí a zásadně zkrátí cestovní doby..


Nové železniční spojení Drážďany – Praha © Správa železnic

25. května 2020 - Stanice Hrádek nad Nisou a Chrastava projdou rekonstrukcí

Správa železnic připravuje kompletní rekonstrukce stanic Hrádek nad Nisou a Chrastava ležících na celostátní trati Liberec – Zittau – Rybniště a z technologického hlediska také jejich přilehlých traťových úseků. Aktuálně proto vypisuje veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. Hlavním přínosem obou akcí bude úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak rekonstrukcí zabezpečovacích zařízení, tak i zvýšením rychlosti ve staničních kolejích.

Náplní obou připravovaných staveb je rekonstrukce kolejiště ve stanicích, včetně železničního spodku, vnějších a ostrovních nástupišť, a výstavba přístupových komunikací s bezbariérovým přístupem. V návaznosti na tyto úpravy dojde ke zřízení nových podchodů. V Chrastavě bude vyústěn směrem k průmyslové zóně, v Hrádku nad Nisou pak bude končit pro zajištění lepších přestupních vazeb v prostoru autobusového terminálu.


Chrastavské nádraží si rekonstrukci zaslouží (24.10.2010)
©
PhDr. Zbyněk Zlinský

V rámci stavby dojde také k rekonstrukci obou výpravních budov a výstavbě nového zastřešení nástupišť a výstupů z podchodů. Úpravami projdou rovněž zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení. Zrekonstruuje se i zabezpečení několika železničních přejezdů, v Hrádku nad Nisou půjde například o důležitý přejezd v Liberecké ulici, který bude nově jednokolejný.

Realizace obou staveb se předpokládá od září 2022 do listopadu 2023. Celkové investiční náklady stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou se odhadují na 314 milionů Kč a Rekonstrukce ŽST Chrastava na 477 milionů Kč.

Úvodní snímek: Viadukt u Sudoměřic je největší železniční mostní stavbou poslední doby (24.10.2015)
© Správa železnic

Súvisiace odkazy