Náhrada starých mechanických závor (3): Hr. Kremenisko

14.8.2007 9:15 Ing. Tomáš Rotbauer

Náhrada starých mechanických závor (3): Hr. Kremenisko

Ďalšie pokračovanie sme preniesli do malebnej dedinky Turček ležiacej v Kremnických vrchoch. Dedinou vedie železničná trať 171, niektorými fanúšikmi nazývaná ako „Slovenský Semmering“. V dedine na trati ležia dve priecestia, jedno v km 266,464, a druhé v km 266,914, mechanické. Samotné mechanické priecestie je situované pri Hradle Kremenisko.

Stavba náhrada mechanických závor zahŕňa ešte aj výmenu existujúceho priecestného zariadenia v km 266,464 a zrušenie hradla a odstránenie starých zariadení. Bude vybudované aj nové napájanie oboch zariadení. Stavebné povolenie pre túto stavbu bolo vydané v 21.7.2006.

Ako to je teraz

Samotné Hradlo Kremenisko rozdeľuje medzistaničný úsek Horná Štubňa – Kremnické Bane na dva oddiely. Nachádza sa tu elektromechanický hradlový prístroj a kontrolná skrinka od priecestia km 266,464. Zamestnanec teda vykonáva funkciu hradlára a súčasne aj závorára. Obsluhuje traťové zab. zar., oddielové návestidlá, ktoré sú ešte mechanické a kontroluje stav priecestia. Mechanické predzvesti už boli dávnejšie nahradené svetelnými.

Priecestie v km 266,464 je svetelné bez závor s pozitívnou signalizáciou typu AŽD 71. Cesta vedie z dediny do vodárne a popod trať späť do dediny. Na spúšťanie sú používajú koľajové obvody. Indikácia jednotlivých stavov priecestia a núdzové ovládanie je umiestnené v kontrolnej skrinke v budove hradla Kremenisko.

Priecestie v km 266,914 je s mechanickými závorami. Aj keď niektorí železničiari tvrdia, že sa obsluhuje pri každom vlaku, realita je taká, že je trvalo uzamknuté a otvára sa iba na požiadanie. Obsluhuje ho hradlár v mieste priecestia. Zároveň slúži ako prístupová cesta do časti dediny pod VD Turček pre veľké poľnohospodárske stroje a hasičskú techniku. Pre veľmi zlé rozhľadové pomery a nevyhovujúcu výšku prechodovej cesty popod trať nebolo možné toto priecestie zrušiť.

 

Nový stav

Obe priecestia sú vybavené novým priecestným zab. zar., 3. kategórie s priecestníkmy. Je jedna dvojica priecestníkov, tak ako v Čakajovciach. Vzhľadom na vzdialenosť medzi priecestiami, 450 m, ma každé priecestie samostatné spúšťanie. Použité sú počítače osí od SIEMENS-u. Medzi priecestiami je potrebná výmena informácie na rozsvietenie priecestníkov.

Priecestie v km 266,464 je svetelné bez závor a bez pozitívnej signalizácie. Výstroj je v novom reléovom domčeku (RD). Zo starého zariadenia sa využili iba existujúce betónové základy pod výstražníkmy. Zrušili sa existujúce plechové skrine a koľajové obvody. Boli doplnené nové tabule s číslicami dva a jedna na tabule pred priecestím.

Priecestie v km 266,914 je svetelné bez závor a bez pozitívnej signalizácie. Výstroj je v novom RD oproti budove hradla. Staré mechanické závory sa odstránili. Boli doplnené nové tabule s číslicami dva a jedna na tabule pred priecestím.

Bolo nutné navariť koľajové prepojky kvôli správnej činnosti ASE súborov. Staré koľajové spoje sú nahradené oceľovými spojmi.

Hradlo Kremenisko ako také bolo oficiálne zrušené. Bolo zdemontované:

  • hradlový prístroj,
  • mechanické návestidlá a ich svetelné predzvesti,
  • návestné upozorňovadlá a drôtovody.

Traťové linky „hradloviny“ sú zapojené do priebežna medzi stanicami. Telefón na priecestiach je napojení na vzdušný závesný kábel, po ktorom sa dá dovolať do najbližších staníc v oboch smeroch. Odstránené boli aj koľajové zarážky, ktoré slúžili v prípade ujdenia vozidla od Kremnických Baní.

 

Napájanie

Aj samotné napájanie je nanovo vybudované s tým, že je využitý existujúci prípojný bod na verejný rozvod v dedine. Starý kábel nevyhovoval po energetickej stránke.

Aktivácia
Samotná aktivácia prebiehala počas trojdňovej výluky v dňoch 16. – 18. apríla 2007, kedy bola cesta cez existujúce priecestie úplné uzatvorená na povolenie (príkaz) starostky obce. Kolaudácia stavby bola 18.apríla 2007 a stavba bola oficiálne odovzdaná zástupcom ŽSR do užívania.
Celková cena za obe priecestia spolu, bola 10,67 mil. Sk.

Ďalšie priecestie, ktoré ale je súčasťou inej stavby, bude aktivované v Lehniciach 32. týždni. Najbližšie ešte neviem kde bude ďalšia aktivácia samostatného priecestia. Kandidátom je Jalovec, ktorý „stojí“ kvôli T-Com-u, Križovany nad Dudváhom alebo niektoré priecestie na trati Utekáč – Lučenec (Kalinovo alebo v Zelené).

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy