Naša téma: Modernizácia úseku Poprad – Lučivná

15.6.2020 8:00 Mgr. Ria Feik Achbergerová Zdroj: ŽSR - tlačová správa

Naša téma: Modernizácia úseku Poprad – Lučivná

Železnice Slovenskej republiky 11. júna 2020 podpísali zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad - Lučivná). Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná na rýchlosť do 160 km/hod. Práce naplánované na dvadsaťpäť mesiacov sa budú financovať s využitím finančných prostriedkov Európskej únie.

A to konkrétne cez komunitárny program Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý je riadený priamo Európskou komisiou.

Dĺžka celého predmetného úseku Poprad – Lučivná v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V modernizovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho približne 22 % trate bude vedená na novom telese. V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny. Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 97 316 657 €, z toho 77 619 766 € pochádza zo zdrojov EÚ.

„Železničná trať medzi Bratislavou a Žilinou je už takmer kompletne zmodernizovaná. Teraz prichádzajú na rad úseky od Žiliny do Košíc. Podtatranská časť, ktorá sa začína modernizovať, je prvou lastovičkou, ktorá prináša toľko očakávané zmeny na železnici smerom na východ. Občania budú môcť cestovať opäť o niečo pohodlnejšie a rýchlejšie,” povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

„Som veľmi rád, že vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť železničnej prevádzky a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami. Okrem väčšieho komfortu a plynulosti prevádzky, zvýšime aj bezpečnosť, pretože všetky železničné priecestia a priechody budú nahradené mimoúrovňovým križovaním pozemnej komunikácie so železničnou traťou,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku.

Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií. V sektore dopravy je cieľom programu CEF vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).


Dotknutý traťový úsek na dopravnej mape
(kliknutie do náhľadu otvorí zdroj)

Dodatok redakcie VLAKY.NET

Pravdepodobne ste zaznamenali, že Železnice slovenskej republiky majú od 8. apríla 2020 nového generálneho riaditeľa a od 1. júna 2020 aj novú hovorkyňu. (Pre lepšiu predstavu vám môžeme ukázať tváre prvého aj druhej.) Treťou osobou, vystupujúcou v našom dnešnom podujatí, je tiež nepríliš dlho slúžiaci minister dopravy a výstavby, všeobecne zrejme verejnosti povedomejší. Javisko (budúceho) deja ukazuje mapka uvedená vyššie a nad drámou samotnou sa už musíte zamyslieť sami. S pomocou nasledujúcich otázok, alebo aj bez nej.

Je pre vás forma a informačná hodnota tlačovej správy ŽSR uspokojujúca?
Čo si na jej základe (aj ďalších dostupných zdrojov) myslíte o tejto stavbe?

Aký je váš názor na postup modernizácie trate Bratislava – Žilina – Košice?

Úvodná snímka: Klesanie zo Svitu do Popradu vzbudzuje rešpekt (19.10.2005) © Ing. Martin Čech

Upravil, ilustroval a redakčný dodatok napísal PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy