V. koridor: Traťový úsek Trnava - Piešťany (VII. časť)

23.9.2005 23:00 Ing. Marián Šimo

V. koridor: Traťový úsek Trnava - Piešťany (VII. časť)

V dnešnej reportáži si priblížime práce od železničnej stanice Trnava až po Piešťany. Od poslednej návštevy tohto úseku bolo dokončených niekoľko etáp rekonštrukcie. Dokončený je úsek medzi Brestovanmi a Leopoldovom. Na rozdiel od pôvodných zámerov zverejnených začiatkom roka na internetových stránkach www.zsr.sk začala rekonštrukcia aj v úseku Trnava – Brestovany a to v prvej traťovej koľaji. Ale poďme poporiadku.

žst. Trnava

Práce v nákladnej stanici sú z väčšej časti ukončené. Dokončené je jej západné zhlavie. Staničné koľaje sú vynovené zhruba do polovice ich dĺžky. Druhá polovica koľají sa obnoví počas rekonštrukcie východného zhlavia nákladnej stanice. Osadené sú nové návestidlá v celej stanici, ktoré sú postupne aktivované. Pôvodné návestidlá, hlavne trpasličie zriaďovacie, sú napojené dočasnou kabelážou po povrchu. Aktiváciou príslušného nového návestidla je pôvodné návestidlo odstránené.

V rekonštrukcii sa pokračuje priebežnými koľajami 1 a 2 a to v celej dĺžke stanice (od západného zhlavia, cez osobnú stanicu až po brestovianske zhlavie). Počas nepretržitej výluky v auguste bolo vymenené zaústenie trate zo Serede do zhlavia, obnovená koľaj do vlečky ŽOS Trnava a vymenené výhybky na brestovianskom zhlaví. Vytvorená je tu nová koľajová spojka zo štíhlych výhybiek. Odbočenie koľají k obom nástupištiam je z priestorových dôvodov ponechané v pôvodných miestach a tak vchod a odchod z nástupíšť bude limitovaný 40 km/h. Traťová rýchlosť v osobnej stanici (priebežné koľaje) bude 100 km/h, za oblúkom bude zvýšená na 160 km/h.

traťový úsek Trnava – Brestovany

Súčasne s rekonštrukciou brestovianskeho zhlavia v žst. Trnava začala aj nepretržitá výluka prvej traťovej koľaje. S touto výlukou sa v pôvodnom pláne nepočítalo a preto je príjemným prekvapením. Práce na tomto úseku nabrali vysokú intenzitu. Najskôr bolo odstránené trakčné vedenie v celom medzistaničnom úseku. Potom trhacia súprava odstránila koľajové polia. Narozdiel od postupu prác v iných úsekoch, v tomto úseku nebol ťažený železničný zvršok vlakovou súpravou, ale bol bagrami nakladaný na autá. Autami bol odvezený na centrálnu skládku, kde bol drviacou súpravou recyklovaný a znovu použitý tento krát na vybudovanie železničného spodku.

Pred železničnou stanicou Brestovany trať prechádza niekoľkými oblúkmi cez hlboké zárezy. Šírka zárezov nevyhovuje požiadavkám na novú trať, preto sú zárezy pri úpätí rozširované. Svahy sú zabezpečené proti zosuvu betónovými kotvami, ktoré sú navŕtané do svahu. Pri kotvách je vybudovaný hlboký odvodňovací kanál z betónových tvárnic.

traťový úsek Brestovany – Leopoldov

Rekonštrukcia druhej traťovej koľaje prebehla podobne ako to bolo v prípade rekonštrukcie prvej traťovej koľaje. Kompletne boli vymenené dva mostné objekty. Rekonštrukcia týchto mostov predstavovala časovo najnáročnejšiu časť rekonštrukcie. Po zrenovovaní mostov boli položené koľaje v celej dĺžke úseku, osadené nové trakčné vedenie. 16. októbra bola rekonštrukcia ukončená a odovzdaná do prevádzky. Prvé dni sa po druhej traťovej koľaji jazdilo zníženou rýchlosťou 50 km/h. V prvej traťovej koľaji bola odovzdaním druhej traťovej koľaje do používania zavedená traťová rýchlosť 120 km/h. Dnes sa v oboch traťových koľajach jazdí 120 km/h.

traťový úsek Veľké Kostoľany – Piešťany

V polovici augusta boli dokončené stavebné práce v prvej traťovej koľaji. Zrekonštruovaný bol most, ktorý bol nadstavený a rozšírený. Pôvodná zastávka v Drahoviach bola odstránená a nahradená novým moderným bezbariérovým nástupišťom. Dve úrovňové priecestia boli zrušené. Namiesto priecestia v zástavke Drahovce bol postavený podjazd. Mechanické priecestie v mieste hradla Drahovce je nahradené nadjazdom.

 

Krátko po skončení nepretržitej výluky prvej traťovej koľaje začala nepretržitá výluka druhej koľaje. Kamenný zvršok bol najskôr odťažený mechanizmom, následne bola odstránená aj koľaj. Nástupište zástavky Drahovce sa odstránilo buldozérom a na jeho mieste vzniká nové betónové nástupište. Zemné teleso v pod traťou je zhutnené špeciálnym vápenno cementovým prachom, ktorý sa premiešal so zeminou. Takto upravená zemina sa uvalcovala. Vyťažený štrk zvršku je recyklovaný a znovu použitý na teleso trate.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy