Priebeh modernizácie VI. koridoru, ZA – KNM, 1. časť

21.6.2010 8:00 Radovan Plevko

Priebeh modernizácie VI. koridoru, ZA – KNM, 1. časť

V nasledujúcej dvojdielnej reportáži, trošku chudobnejšej na technické informácie ale o to bohatšej na fotografie, by som Vám rád priblížil aktuálny stav a priebeh rekonštrukcie šiesteho, Pan – Európskeho železničného koridoru v úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto. Prvá časť bude venovaná úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto a druhá, samotnej stanici Kysucké Nové Mesto a jej priľahlých častí.
Modernizácia dvojkoľajnej elektrifikovanej trate č. 127, ktorá tvorí súčasť transeurópskej dopravnej siete TEN-T, bola zahájená podpisom zmluvy o dielo 6.8.2008 . Ide o 18,922 km dlhý úsek trate medzi stanicami Žilina a Krásno nad Kysucou, ktorý bude po modernizácii prispôsobený na rýchlosť 140 km/h. Práce na stavbe pod názvom “ ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“ sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013 schváleného Európskou komisiou 13.9. 2007. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená Európskou komisiou dňa 28.8. 2009 a zmluva o nenávratnom finančnom príspevku medzi GR ŽSR a MDPT SR bola podpísaná 23.9. 2009. Celkové oprávnené finančné výdavky na realizáciu tejto stavby boli schválené v objeme 158 840 953 € bez DPH (4,785 mld Skk)
Z toho - Kohézny fond: 85 877 364,00 € (2,857 mld Skk)
Štátny rozpočet: 15 154 829,00 € (456,5 mil Skk)
Iné zdroje: 57 808 760,10 € (1,742 mld Skk)
K máju 2010 bolo z celkového objemu preinvestovaných 63,2 mil € bez DPH (1,898 mld Skk).

Úsek trate medzi Brodnom a Žilinou počas modernizácie © Radovan Plevko
Úsek trate medzi Brodnom a Žilinou počas modernizácie © Radovan Plevko

Vybraným zhotoviteľom stavby sa na základe verejnej súťaže stalo „Združenie Žilina - Krásno“. Jeho vedúcim členom je spoločnosť Doprastav a.s., a ďalšími členmi združenia sú spoločnosti OHL ŽS, SKANSKA a VÁHOSTAV SK. Zmluva o dielo bola so združením podpísaná 6.8. 2008 na sumu 153 639 822,1 € (4,629 mld SKK). Stavebný dozor na základe verejnej súťaže vykonáva Inžinierske združenie Kysuce, (INFRAM SK s.r.o., BUNG Slovensko s.r.o.). Zmluva na poskytnutie služby stavebného dozoru bola podpísaná 2.9. 2009 na sumu 4 383 724 € (132,1 mil Skk) . Predpokladaný termín ukončenia modernizácie je 06/2011.

Povinné označenie každej stavby podporenej Európskou úniou © Radovan Plevko
Povinné označenie každej stavby podporenej Európskou úniou © Radovan Plevko

Modernizácia 18,922 km dlhého úseku trate je rozdelená do piatich stavebných úsekov.
1. traťový úsek Žilina – Kysucké Nové Mesto
2. železničná stanica Kysucké Nové Mesto
3. traťový úsek Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou
4. železničná stanica Krásno nad Kysucou
5. železničná stanica Žilina, železničná stanica Čadca – úprava zabezpečovacieho zariadenia

Na stavebných úsekoch s poradovým číslom 4 (ŽST Krásno nad Kysucou) a číslom 3 (medzistaničný úsek Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou) boli stavebné práce ukončené ku koncu minulého roka. Celkovo bolo zmodernizovaných 9,2 km dvojkoľajnej trate. Modernizácia pozostávala z výmeny železničného spodku a zvršku, z výmeny koľajových polí č. 1 a 2. (v stanici Krásno nad Kysucou vymenené všetky koľaje), z osadenia nového trolejového vedenia a inštalácie nového zabezpečovacieho zariadenia. Súčasťou rekonštrukcie bolo taktiež vybudovanie protihlukových stien, nových nástupísk spolu s automatizovaným informačným systémom a podchod pre cestujúcich s bezbariérovým prístupom v stanici Krásno nad Kysucou.

Pohľad na už zmodernizovanú časť trate, smer Krásno nad Kysucou © Radovan Plevko
Pohľad na už zmodernizovanú časť trate, smer Krásno nad Kysucou © Radovan Plevko

Po zimnej prestávke a ukončení jarných prípravných prác na výluku, sa práce v nepretržitých výlukách naplno rozbehli 1.3. 2010 a potrvajú do 8.10. 2010. Modernizácia teraz prebieha na 1. a 2. stavebnom úseku, čiže od Kysuckého Nového Mesta smerom do Žiliny. Aktuálne je zavedená výluka koľaje č.1 v úseku ZA – KNM a nepárnej skupiny koľají v železničnej stanici Kysucké Nové Mesto. V medzistaničnom úseku sú práce zamerané najmä na vyhotovenie železničného spodku, zriaďovanie káblových trás, a výstavbu objektov pre umiestnenie napájacích prvkov oznamovacích zariadení. Súbežne s týmito prácami prebieha konštrukcia nového trakčného vedenia v obidvoch stavebných úsekoch. Na rok 2011 sú naplánované dokončovacie práce, bez vynútenia nepretržitých výluk koľají. Termín ukončenia výstavby je 30. jún 2011. Práce doteraz prebiehajú podľa schváleného časového harmonogramu.

Rudinka, pohľad smerom na Kysucké Nové Mesto © Radovan Plevko
Rudinka, pohľad smerom na Kysucké Nové Mesto © Radovan Plevko

Pozoruhodnou súčasťou modernizácie trate je použitie novej technológie výstavby mostov ponad menšie vodné toky. Jedná sa o francúzsku technológiu „Matiérie“, ktorá umožňuje montáž mostnej konštrukcie priamo na mieste určenia z privezených prefabrikátov vyrobených „na mieru“. Tento systém je po časovej a finančnej stránke výhodnejší ako doposiaľ zaužívaný klasický spôsob realizácie. Táto technológia bola na sieti ŽSR aplikovaná po prvý krát na dvoch železničných mostoch a to konkrétne cez Gudodášov potok a Podhájsky potok v úseku trate medzi KNM a Krásnom nad Kysucou. O uvedenú technológiu prejavila záujem aj Národná diaľničná spoločnosť.

Zástranie, pohľad smerom na Žilinu © Radovan Plevko
Zástranie, pohľad smerom na Žilinu © Radovan Plevko

Ďalšou zaujímavosťou trate je železničná zastávka Brodno. Od obce Brodno je vzdialená až 1,15 km, avšak od obce Rudinka len 500 m. Aj z toho dôvodu žiadali občania obce Brodno presunúť túto zastávku bližšie k obci. Podľa vyjadrenia ŽSR, už nie je už z hľadiska finančného a časového možné v rámci tejto stavby akceptovať požadovaný presun zastávky, nakoľko modernizácia trate sa nachádza v pokročilom štádiu. V tejto súvislosti sa Železnice SR obrátili na prevádzkovateľa osobnej železničnej dopravy - Železničnú spoločnosť Slovensko s požiadavkou o vyjadrenie k vybudovaniu novej železničnej zastávky bližšie k obci Brodno. V prípade pozitívneho stanoviska Železničnej spoločnosti Slovensko bude realizácia predmetnej zastávky zaradená do investičného plánu ŽSR.

Zástavka Brodno od rovnomennej obce vzdialená 1,15km a od Rudinky len 500m © Radovan Plevko
Zástavka Brodno od rovnomennej obce vzdialená 1,15km a od Rudinky len 500m © Radovan Plevko

V rámci modernizácie trate Žilina – Krásno nad Kysucou, budú vybudované dve nové elektronické staničné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie typu elektronické stavadlo (žst. Krásno – zariadenie AŽD ESA 11 s panelmi EIP, žst. Kysucké Nové Mesto – zariadenie SIEMENS SIMIS-W). V medzistaničných úsekoch Žilina – Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou budú vybudované nové elektronické traťové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie typu elektronický obojsmerný automatický blok AŽD ABE-1. V úseku Žilina – Krásno nad Kysucou budú v miestach jestvujúcich priecestí vybudované nové elektronické priecestné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie typu AŽD PZZ EPA. S výstavbou mimoúrovňových železničných priecestí, ako sme boli zvyknutý z modernizácie V. koridoru, sa na tejto trati v rámci modernizácie nepočítalo, nakoľko maximálna rýchlosť na trati bude po rekonštrukcii 140 km/h.

Priecestie v Rudinke, pohľad smerom na Kysucké Nové Mesto © Radovan Plevko
Priecestie v Rudinke, pohľad smerom na Kysucké Nové Mesto © Radovan Plevko

V budúcnosti, približne do roku 2013 sa na trati počíta aj s implementáciou systému ETCS a GSM-R. Táto technológia už bola na viacerých web stránkach neraz popísaná, ale pre pripomenutie, len pár viet o tejto technológii.

Európske spoločenstvo vytvorilo Európsky systém riadenia železničnej dopravy (European rail traffic management system – ERTMS), ktorý sa skladá z Európskeho vlakového zabezpečovača (European train control system – ETCS)  a železničného rádiového systému GSM-R. ETCS slúži na kontrolu činnosti rušňovodiča, na základe informácií a príkazov prenášaných na hnacie vozidlo zo zariadení zabudovaných na trati. Pokiaľ vodič nekoná v súlade s informáciami a príkazmi trate, zariadenie zastaví vlak. Prvotným cieľom ETCS bolo umožniť neobmedzenú prevádzku vlakov Európskeho spoločenstva na tratiach členských krajín, vybavených rôznymi druhmi návestenia a prenosu návestí a informácií z trate na hnacie vozidlo. Funkčné špecifikácie zariadenia boli navrhnuté tak, aby sa tiež zvýšila úroveň bezpečnosti na železniciach kontrolou dodržiavania príkazov a informácií z trate rušňovodičom. GSM-R slúži pre komunikáciu medzi rušňovodičom a pracovníkmi riadiacimi železničnú dopravu a prenos dát pre činnosť ETCS. ETCS a GSM-R sa má podľa Rozhodnutia Komisie z 28. marca 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej železničnej sústavy osádzať na všetky nové a rekonštruované trate zaradené do systému transeurópskych železníc a na nové a rekonštruované hnacie vozidlá určené na prevádzku na nich.

Rudinka, pohľad smerom na Žilinu © Radovan Plevko
  Rudinka, pohľad smerom na Žilinu © Radovan Plevko

Na záver nám zostáva popriať zhotoviteľovi a všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tomto diele, aby sa im práca počas modernizácie darila a aby odviedli kus kvalitnej práce na trati, ktorá bude v budúcnosti slúžiť širokej verejnosti, či pri samotnej preprave osôb, alebo pri preprave nákladov po mnoho ďalších rokov.

Zdroj informácii: ŽSR

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-127: Žilina - Čadca - Svrčinovec zastávka - Mosty u Jablunkova (CZ)

Súvisiace odkazy