ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

21.3.2018 8:00 -zz- Zdroj: ZSSK - tlačová správa

ZSSK zvýšila produktivitu a zlepšila hospodársky výsledok

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravila v roku 2017 celkovo 72,5 milióna cestujúcich, čo je nárast oproti roku 2016 až 10,50 % a až 26,50 % v porovnaní s r. 2015. V porovnaní s obdobím pred zavedením bezplatnej prepravy sa počet našich zákazníkov zvýšil o 53,3 % (rok 2014 - 47,3 mil. cestujúcich).

Celkové využitie ponúkanej kapacity, vyčíslené v počte cestujúcich na jedno ponúkané sedadlo, sa oproti roku 2016 zvýšilo o 11,7 %.

 

 

Medziročný nárast platiacich cestujúcich, ktorý ZSSK zaznamenala v roku 2017 (oproti roku 2016) vo výške 17,5 %, vrátane vplyvu znovuzavedenia a zdvojnásobenia počtu IC vlakov pozitívne ovplyvnili tržby z prepravy cestujúcich, ktoré v roku 2017 dosiahli výšku 80,7 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 (prvý rok ovplyvnený zavedením bezplatnej prepravy a rok, v ktorom ZSSK prevádzkovala IC vlaky) ide o 15 % nárast tržieb. Pri splnení plánu na rok 2018 by tržby z prepravy mohli dosiahnuť úroveň z obdobia pred zavedením bezplatnej prepravy – s tým istým počtom zamestnancov a s menším počtom vozňov a hnacích koľajových vozidiel.


Ilustračná snímka © ZSSK

ZSSK v roku 2017 realizovala dopravné výkony v objeme 32,6 mil. vlakových kilometrov, z toho na základe objednávky štátu dopravné služby vo verejnom záujme v objeme 31,4 mil. vlakových kilometrov. Celkové dopravné výkony v porovnaní s rokom 2016 vzrástli o 3,7 %. Rozsah dopravných služieb objednaných štátom sa od zavedenia bezplatnej prepravy zvýšil o 6,1 %. ZSSK sa v tomto období podarilo nezvyšovať nákladovosť na jeden vlakový kilometer. Dokonca vzhľadom na zvyšujúci sa počet zákazníkov, ktorých ZSSK prepravila s lepším využitím vlastných kapacít, sa nákladovosť na jedného cestujúceho v porovnaní s rokom 2015 znížila o viac ako 14 % a na jeden osobokilometer o viac ako 11 %. Tento trend sa pozitívne odrazil aj v postupnom znižovaní dotačnej náročnosti, kde ZSSK od roku 2015 zaznamenala zníženie dotačnej náročnosti na jedného cestujúceho o 17,4 % a na jeden osobokilometer o 12,6 %.


Porovnanie výkonov a dotácií ZSSK za posledné roky © ZSSK

„Vykonali sme zásadné zásahy do systému obehov našej techniky, zmeny v riadiacich procesoch a tiež v pružnosti údržby, ktoré nám umožnili významne zvýšiť produktivitu práce našej spoločnosti ako celku,“ hovorí Patrik Horný, podpredseda predstavenstva ZSSK zodpovedný za stratégiu a transformáciu spoločnosti. „Samozrejme, je to len začiatok procesu a my sme veľmi vďační našim zamestnancom za ich úsilie. Ten istý počet zamestnancov predal skoro dvojnásobok cestovných dokladov. Viaceré kroky predstavenstva ZSSK smerujúce napríklad k zmene motivačného systému, optimalizácii turnusov a k transformácii údržby sú dlhodobé a nie je možné očakávať výsledky v priebehu jedného roka, no zdá sa, že naše rozhodnutia boli pre cestujúcich a štátnu pokladnicu prínosné. Keď sa zlepšíme interne, budeme schopní ponúknuť našim zákazníkom lepšiu službu.“


Dipl.-Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky
a informačného manažmentu ZSSK © ZSSK

Aj znovuzavedenie a zvýšenie počtu IC vlakov v roku 2017 pozitívne ovplyvnilo celkovú efektivitu prevádzky. Lepšou stratégiou využívania vozidlového parku ZSSK medziročne zvýšila priemer najazdených kilometrov u hnacích vozidiel o 5,5 % a u osobných vozňov dokonca o 6,9 %. Cieľom ZSSK je kontinuálne optimalizovať vozidlový park, zvyšovať kilometrický prebeh vozidiel a správnym nasmerovaním investícií do majetku spoločnosti zvyšovať kvalitu našich služieb. ZSSK k 31.12.2017 zamestnávala 5 952 zamestnancov, čo od roku 2015 predstavuje nárast 0,8 %. Pri tomto počte zamestnancov zrealizovala prepravné výkony v objeme 3 760 mil. osobokilometrov, čo v porovnaní s obdobím pred zavedením bezplatnej prepravy predstavuje nárast o 50,2 %.


Vlak Inter City národného dopravcu (31.08.2017, Štrba) © Jiří Řechka  

Od roku 2014 vzrástla produktivita práce ZSSK meraná v osobokilometroch na jedného zamestnanca o 45,9 % a počet prepravených cestujúcich na jedného zamestnanca o 48,9 %. Od roku 2015 vzrástli priemerné tržby na jedného zamestnanca o 14 %. Časť týchto tržieb naša spoločnosť investovala do motivácie a hodnotenia zamestnancov, čo sa prejavilo aj v raste priemernej mzdy zamestnanca o 8,6 %. V porovnaní s rokom 2016 sa produktivita práce v osobokilometroch na jedného zamestnanca zvýšila o 17,5 %. Nákladovosť ZSSK na jeden osobokilometer sa medziročne znížila o 11 %. Týmto ZSSK postupne napĺňa Uznesenie vlády SR č. 461* z roku 2016 o zvyšovaní efektivity do roku 2020.

Ukazovateľ/rok
M2016IM
 M2017IM
2016/17
2015/17
Počet cestujúcich (mil.)
65,6
72,47
10,50 %
26,50 %
Počet platiacich cestujúcich (mil.)
38,92
45,72
17,47 %
40,43 %
Počet bezplatných cestujúcich (mil.)
26,68
26,75
0,26 %
8,65 %
Produktivita práce z výkonov (osobokm/zam.)
535 265
628 981
17,50 %
21,00 %
Tržby z prepravy cestujúcich (tis. EUR)
69 299
80 733
16,49 %
14,98 %
Hospodársky výsledok (tis. EUR)
-5 152
-4 045
-21,47 %
-31,30 %

Úspechom súčasného manažmentu je aj reštrukturalizácia financovania spoločnosti, ktorá v porovnaní s plánom pozitívne ovplyvnila hospodársky výsledok ZSSK a priniesla úsporu súvisiacich nákladov takmer 800 tis. eur, v porovnaní s rokom 2015 zníženie o 6,8 %. ZSSK má k 31.12.2017 načerpané úvery vo výške 350 mil. eur. V porovnaní s rokom 2015 spoločnosť zvýšila úvery o 38 mil. eur. Celková zadlženosť spoločnosti voči hodnote aktív sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšila len o 3,1 %. Udržať zadlženosť našej spoločnosti v prípustnej tolerancii sa darí aj vzhľadom na finančné vyrovnanie starých záväzkov štátu zo ZoDSVZ za predchádzajúce roky zo ŠR.


Regionálny vlak ZSSK (2.9.2017, Humenné) © Jiří Řechka

Na základe predbežných a neauditovaných výsledkov hospodárenia očakáva ZSSK v porovnaní s minulým rokom až o 20 % lepší hospodársky výsledok. Ten by sa mal pohybovať na úrovni straty 4 mil. EUR. Rok 2016 ZSSK uzatvorila so stratou 5,2 mil. eur. P. Horný dodáva: „Kompenzácia (úhrada) dopravných služieb vo verejnom záujme zo strany štátu sa oproti roku 2015 zvýšila len o 4 %, naproti tomu produktivita práce v počte zákazníkov na jedného zamestnanca za toto obdobie vzrástla o 25,5 %.“


Ilustračná snímka © ZSSK

„Hospodárenie spoločnosti sa vyvíja podľa našich strednodobých plánov, keď o dva roky chceme manažovať národného dopravcu už s vyrovnaným hospodárením. Uznesenie vlády* o navyšovaní efektivity chceme v určitých oblastiach plniť rýchlejším tempom” hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Z dôvodu dlhodobého zanedbávania investícií do techniky či opravárenstva musíme neustále výrazne investovať. Tieto výdavky sú však strategické, dlhodobé a umožnia nám v budúcich obdobiach hospodáriť ešte lepšie,“ dodáva Hlubocký.


Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK © ZSSK

Poznámka:

*) Odvolávame sa na Uznesenie vlády SR č. 461/2016, úloha C4: realizovať opatrenia Revízie výdavkov podľa prílohy č. 7 návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 do 31. 12. 2020; časť Revízia výdavkov na dopravu sekcia Verejná osobná doprava: „Hľadať opatrenia na optimalizáciu jednotkových nákladov a zvyšovanie výnosov, spolu o 20 % v dotovanej verejnej osobnej železničnej doprave.“ (gestor: MDVRR SR v spolupráci s MF SR). Toto uznesenie vlády vychádza z hospodárskych výsledkov ZSSK v roku 2015.


Rýchlik ZSSK vedený „Vectronom“ (11.2.2018, Púchov) © Michal Mazánik

Zdroje a odkazy:

  1. Železničná spoločnosť Slovensko – Wikipédia
  2. ZSSK Slovakrail – oficiálny web
  3. Výročná správa ZSSK za rok 2016 a staršie
  4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – Wikipédia
  5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – oficiálny web

Súvisiace odkazy