Naše téma: Předpis D1

13.1.2020 8:00 Luděk Šimek

Naše téma: Předpis D1

Chci se dnes dotknout dvou poněkud odlišných otázek, ikdyž obě se týkají „písma svatého“ všech železničářů i milovníků železnic, a to je D1 - Dopravní a návěstní předpis. Chci se zabývat tím, jestli je účelné a praktické, že původní D1 – Návěstní předpis a D2 – Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy Českých drah, byly v r. 2012 sloučeny do jednoho spisu. Uvnitř té D1 se pak chci věnovat množícím se pevným návěstem, zejména rychlostníkům.

Předesílám, že se vůbec necítím být odborníkem na danou tématiku, byv kdysi pouhým montážním pracovníkem, jehož chlebem byla jen světelná návěstidla a návěstní tělesa výhybek a výkolejek, kterému se poštěstilo vidět svět čelním oknem lokomotivy jen několikrát v životě a kterého tehdejší D2 zajímala jen z hlediska vlastní bezpečnosti pracovníka, pohybujícího se v kolejišti. Přesto mám tu drzost navodit zde toto diskusní téma, neboť se domnívám, že úvodní článek Našeho tématu není od toho, aby problematiku vysvětlil vyčerpávajícím způsobem, ale pouze aby jej navodil a přivedl k diskusi o něm právě ty odborníky, kteří jej znají z mnohaleté praxe.

Tak tedy – jaké výhrady mám k současné D1, slučující bývalou D1 i D2? Jednu jedinou: Je tlustá a nepřehledná, špatně se v ní hledá. Oba předpisy byly sloučeny nikoliv tak, že by následovaly za sebou, ale tematicky se prostupují. Ale protože jsem v praxi s těmito předpisy nepracoval, je možné, že se mýlím. Ať mi to tedy v tom případě zkušení výpravčí, členové posunové čety, staniční dozorci, strážníci oddílu, strojvedoucí, atd. vyvrátí.

V D1 z r. 2012 oproti té z r. 1997 přibyly některé, zejména pevné návěsti. Zastavme se ale nejprve u světelných návěstí. Zde došlo k rozšíření možnosti návěstění rychlosti přes výhybky – ty v obvodu za návěstidlem i předvěštění těch. které máme očekávat na příštím návěstidle. Dřívější soustava umožňovala návěstit rychlosti jen do 100 km/h, dnes můžeme pomocí indikátoru zobrazit jakoukoliv rychlost, což je výhoda. Bílá číslice, svítící na indikátoru pod dolním žlutým světlem, znamená rychlost v desítkách km/h, kterou nesmí překročit od tohoto návěstidla. Žlutá číslice indikátoru nad zeleným rychle přerušovaným světlem říká, opět v desítkách km/h, jaká bude max. rychlost za následujícím návěstidlem. Indikátory mohou být i samostatně na sloupku.


Návěstění rychlostí na světelných návěstidlech

Na některých hlavních návěstidlech přibyla i černá tabulka s bílou číslicí 3 nebo 5. Znamená to, že svítí-li spodní žlutá, neznamená to za návěstidlem rychlost 40 km/h, nýbrž 30 nebo 50 (takže tam nemusí být navíc dřívější svítící žlutá číslice mezi dvěma žlutými pruhy). Dalším novým pevným znakem na návěstidle je bílé mezikruží na černé čtvercové tabulce (tedy inverzní barvy ke Stanovišti oddílového návěstidla automatického bloku před vjezdovým návěstidlem), znamenající, že je Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí.


Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí

Především nám ale nabobtnaly pevné rychlostníky a jejich předvěstníky. Máme tedy –

- obdélníkový rychlostník N, jehož předvěstník je žlutý trojúhelník se zaoblenými rohy, postavený na vrchol. Jsou-li dva nad sebou, pak ten horní s vyšší rychlostí platí pro jízdu vozidel, která jsou schopná průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm, spodní pro ty ostatní.

- rychlostníky NSúzké obdelníky, na nichž jsou číslice uspořádány pod sebou, platné pro soupravy s naklápěcími skříněmi. Jejich žlutý předvěstník má stejný tvar, údaj je však v desítkách km/h, jako u všech předvěstníků.


Předvěstníky a rychlostníky N Předvěstník a rychlostník NS

- kruhový rychlostník 3, platný pro soupravy, v nichž jsou zařazena vozidla přechodnosti 3. Jejich žlutý předvěstník je rovněž kruhový.

- rychlostník R, to je obnovená návěst, před léty zrušená: Obdélníková tabulka, nad ní šikmé ramínko s žlutými a bílými pruhy - přikazuje strojvedoucímu v případech, stanovených TTP, nepřekročit od tohoto návěstidla rychlost, udanou číslem.


Předvěstník a rychlostník 3 Předvěstník a rychlostník R

- konec platnosti rychlostníků NS je úzký svillý obdélník jako rychl. NS, ne něm jsou však pod sebou písmena N S a je přeškrtnut červenou šikmou čarou. Stejná ale žlutá je i jeho předvěst.


Konec platnosti rychlostníku NS

- stejná zůstala návěst, dovolující zvyšovat rychlost hned od její úrovně – s obrázkem parní lokomotivy.


Rychlostník s obrázkem lokomotivy

- úplná novinka: Pokud jsou na horním rychlostníku N (při umístění dvou rychlostníků N nad sebou) svislé černé pruhy na levém a pravém okraji a v obou černých pruzích vždy tři pod sebou umístěné bílé kruhy (není-li celé návěstidlo z odrazek, jsou kruhy z odrazek), přikazuje tento rychlostník strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla při jízdě stanovených vozidel (tj. vozidel, která jsou schopna průjezdu obloukem při působícím nedostatku převýšení alespoň 130 mm) nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla, pokud bude u všech vozidel vlaku nebo posunového dílu zatížení na nápravu nejvíce 18 tun.


Rychlostník se svislými černými pruhy

Rozmnožila se nám i návěst Očekávejte pomalou jízdu (žlutý trojúhelník se zaoblenými rohy, postavený na základnu): Je-li nad ní tabulka s písmenem T, znamená to Očekávejte dočasnou pomalou jízdu. Stejným T je označena i žlutá tabulka s černým Z - Začátek dočasné pomalé jízdy i její konec (černé K na bílé tabuli).

A konečně máme i Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy (žlutá, na kratší straně postavená

obdélníková deska s oranžovým okrajem a s černým číslem mající hodnotu desetiny čísla rychlosti pomalé jízdy). I ta může být dočasná – s T na žluté tabulce.


Začátek dočasné pomalé jízdy Začátek nepředvěstěné pomalé jízdy

K tomu si přičtěme, že „hektametry“ nemusí být dnes jen na bíle natřených patnících ale i na tabulích, které mají stejnou barvu jako rychlostníky, kdežto žlutá tabulka dává kilometrickou polohu a upozorňuje, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd, dále i žluté na špičku postavené trojúhelníky s písmeny Op - Očekávejte otevřený přejezd, takže nám v tom nastává poněkud nepřehledno.

Je zřejmé, co vede k jemnějšímu odstupňování traťových rychlostí pro vozidla odlišných konstrukčních rychlostí: Jde o to co nejvíce se přiblížit maximální rychlosti, kterou vozidla zařazená v soupravě, snesou, a tím urychlit dopravu. Jen si nejsem jist, nakolik je to rozlišení vnímatelné a reagovatelné strojvedoucím při vysokých rychlostech. Kromě toho – vývoj, zvláště na těch tratích, umožňujících vysoké rychlosti, nespěje k instalaci čím dál hustšího lesa návěstí podél trati ale k přenosu návěstí na vozidlo, k automatickému vedení vlaku. Již dnes je technicky zvládnut systém, kdy proměnné, tedy světelné návěsti jsou přenášena na vozidlo bezdrátově, palubní počítač pak má naprogramovanou mapu trati s údaji o sklonech, obloucích, traťových rychlostech jednotlivých úseků, což by umožňovalo ještě jemnější rozlišení pro různé přechodnosti vozů i okamžitou aktualizaci v případě změny např. úseku pomalé jízdy. (Jen se mě probůh neptejte, jak takový snadno aktualizovatelný systém zabezpečit proti hackerům, aby nám nevyřadili dráhu z činnosti na 3 týdny jak benešovskou nemocnici. To je zas poněkud jiná otázka).

Zapomněl jsem ještě na něco? Jistě, např. na lichoběžníkové tabulky Hranice dopravny v nichž je vepsáno číslo koleje, na které je v základní poloze postavíno, černá písmena Os v návěsti Místo zastavení (bílý červeně orámovaný obdélník) označující místo zastavení osobního vlaku a další.


Hranice dopravny Místo zastavení osobního vlaku

Nad jakými otázkami se tedy dnes můžeme zamyslet:

Jaké máte zkušenosti s hledáním v dnešní D1? Byla pro vás lepší stará rozdělená D1 a D2, nebo dnešní sloučená?
Strojvedoucí, na kolik jsou pro vás čitelné a vnímatelné pevné návěsti při vysokých rychlostech? Stíháte rozlišovat jejich typy?
A co by bylo pro vás přehlednější, pevné návěsti venku nebo mít je na monitoru na palubní desce, a to jen pro kontrolu, protože by si lokomotiva podle nich sama přizpůsobovala rychlost?
A nebo cokoliv jiného, co vás napadne k tématu D1 a návěstí.

Úvodní obrázek: Ukázka titulní strany a začátku příslušné kapitoly předpisu D1

Súvisiace odkazy