Naša téma: Novela Zákona o dráhach

5.11.2018 8:00 Peter Bado

Naša téma: Novela Zákona o dráhach

Od 1.11.2018 je účinný zákon č. 288/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach. Zmyslom novely je umožniť „druhý život“ dlhodobo nevyužívaným železničným tratiam. Tie je teraz možné za určitých okolností prebudovať na dočasné miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu či chodníky, alebo na nich prevádzkovať nemotorovú koľajovú dopravu.

Myšlienka je to iste ušľachtilá, vyvolávajúca však niekoľko „ale“ ...

 Železnica na Slovensku nemá na ružiach ustlané, dlhodobo sa nad niektorými nevyužívanými alebo málo využívanými traťami sťahujú čierne mračná a viacerí si predstavujú úsporu nemalých nákladov na ich prevádzku a údržbu po ich zrušení. Zrušenie trate (≠ zastavenie dopravy na nej) je však proces pomerne (aj finančne) náročný a v našich podmienkach prakticky nevratný. Napr. ale v Českej republike sa nájdu prípady, kedy po ukončení prevádzky (na trati či vlečke) sa po niekoľkých rokoch život na dráhu vrátil a teda dopredu nemožno s istotou predikovať, či dnešný pohľad na vec bude platný aj v budúcnosti.

.
Pôjde tadiaľto ešte niekedy vlak?

Predmetná novela rozširuje možnosť štátom vlastnenej dráhy túto po tom, ako sa ju nepodarí predať alebo prenajať, ešte pred návrhom na jej zrušenie, ponúknuť za odplatu samosprávnemu kraju, obci alebo združeniu obcí na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu. Vzťahy medzi prevádzkovateľom dráhy a dotyčným subjektom majú byť upravené zmluvne, pričom tomuto úkonu musí predchádzať súhlas ministerstva, na ktorý však nie je právny nárok. Zmluvné obdobie sa uvažuje v dĺžke 3 až 10 rokov s možnosťou predĺženia o ďalších 10 rokov aj opakovane. Výpovedná lehota za účelom obnovenia prevádzky je 12 mesiacov a pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, musí „subjekt“ po uplynutí tejto lehoty dočasnú stavbu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

.
Je dočasná cyklotrasa riešením?

V uvedenom prípade manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete zabezpečí vyňatie upravenej dráhy zo zoznamu prevádzkovaných železničných tratí vrátane vyňatia prístupu na prípadné servisné zariadenia nachádzajúce sa na takto upravenej dráhe. V tejto súvislosti sa vynára zásadná otázka, na ktorú môžu naviazať ďalšie:

I po vyňatí dráhy zo zoznamu prevádzkovaných železničných tratí ostane dráha dráhou a budú sa na ňu i naďalej vzťahovať ustanovenia príslušnej legislatívy?

Je schválená novela dostatočná, prípadne aké ďalšie kroky by mali byť podniknuté pre zamedzenie rušeniu tratí?

Ako vidíte budúcnosť málo využívaných a nevyužívaným tratí na Slovensku?

Odkazy:

  1. Novela zákona o dráhach
  2. Zákon o dráhach
  3. Zákon o doprave na dráhach
  4. Vyhláška o dopravnom poriadku dráh
  5. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
  6. Vyhláška o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe

Úvodný obrázok: Ilustračná snímka a koláž PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy