Naše téma: Alarmující nárůst nedovolených jízd

8.4.2019 8:00 Mgr. Martin Drápal Zdroj: Drážní inspekce - tisková zpráva

Naše téma: Alarmující nárůst nedovolených jízd

Mezi lety 2013 až 2018 došlo na železnici (vyjma metra) celkem k 663 nedovoleným jízdám, v jejichž důsledku byla 1 osoba usmrcena (strojvedoucí nákladního vlaku v souvislosti s nehodou ze dne 30. 10. 2015 v železniční stanici Řehlovice), 49 osob zraněno a vznikla celková škoda přes 295 milionů Kč. V posledních letech se počet mimořádných událostí (MU), kdy došlo k nedovolené jízdě drážního vozidla za návěstidlo, které zakazovalo další jízdu, znatelně zvyšuje.

Při srovnání let 2013 a 2018 došlo k nárůstu počtu MU o 78 %. Stejně tak je počet zraněných osob největší v letech 2017 a 2018, což je ale způsobeno větším počtem zraněných při MU ze dne 3. 5. 2018, kdy došlo ke srážce vlaků mezi Křemží a Boršovem nad Vltavou, a při MU ze dne 5. 6. 2017, kdy se srazil vlak se zarážedlem v Přerově, přičemž oběma těmto srážkám předcházelo projetí hlavního návěstidla zakazující jízdu vlaku.

Trend posledních let je patrný i při srovnání počtu MU za 1. čtvrtletí roku 2019, kdy došlo celkem k 56 obdobným MU (2018 – 33, nárůst o 70 %), při kterých bylo v důsledku srážky vlaků v Brně dne 5. 3. 2019 zraněno 22 osob.

Z hlediska účastníků MU při nedovolených jízdách a věkové struktury jsou z dlouhodobého hlediska nejpočetnější skupinou strojvedoucí v rozpětí 51 – 60 let. V posledních dvou letech však evidujeme nárůst počtu mimořádných událostí u věkové skupiny 41 – 50 let, která tak v podstatě dosahuje obdobných hodnot jako prvně uvedená. Je však nutné uvést, že ze statistiky celkového počtu držitelů licencí strojvedoucího uveřejněné Drážním úřadem (k 31. 12. 2017), vyplývá, že 1/3 všech strojvedoucích je právě ve věku 51 – 60 let. Pokud budeme posuzovat věkovou skupinu 41 – 60 let, tak těchto strojvedoucích je celkem 55 % z celkového počtu, přičemž od roku 2013 byli účastníky u celkem 56 % MU.

Z porovnání dostupných údajů o praxi strojvedoucích je patrné, že u většiny mimořádných událostí jsou jejich účastníky strojvedoucí s praxí kratší než 5 let, a to celkem u 227 případů (37 %). U této skupiny ale neplatí, že se jedná výhradně o mladší ročníky strojvedoucích, protože z části se jedná o strojvedoucí, kteří se rekvalifikovali na pozici strojvedoucího z jiné pracovní pozice v rámci železnice, resp. předtím pracovali v úplně jiném oboru – jen za rok 2018 bylo účastníků MU s praxí do 5 let a zároveň starších 35 let celkem 44 % strojvedoucích. Druhou nejpočetnější skupinou jsou zkušení strojvedoucí s praxí mezi 26 a 35 lety (22 %). Zároveň je nutné konstatovat, že Drážní inspekce nemá v současnosti k dispozici veškerá data o délce praxe strojvedoucích v řízení drážních vozidel k porovnání s celkovým počtem držitelů licence strojvedoucího.

Podle druhu jízdy drážního vozidla se nejčastěji jednalo o projetí návěstidel u vlaků osobní dopravy, následované posuny a vlaky nákladní dopravy. Vzhledem k tomu, že většina posunů se odehrála bez cestujících, lze konstatovat, že u celkem 56 % mimořádných událostí nebyli v drážních vozidlech cestující.

Dle zjištění Drážní inspekce dochází nejčastěji k projetí odjezdových návěstidel (37 %), přibližně stejné zastoupení je pak u návěstidel vjezdových, cestových a seřaďovacích (20 %).

Z hlediska umístění a provedení návěstidel se ve většině jednalo o návěstidla stožárová umístěná vedle koleje, v menší míře pak o návěstidla trpasličí (zejména seřaďovací určená pro posun) a nebo návěstidla umístěná nad kolejí (krakorec či lávka).

Drážní inspekce dále posuzovala dostupné údaje o vzdálenosti, na kterou drážní vozidlo zastavilo po projetí návěstidla. U většiny mimořádných událostí si strojvedoucí uvědomili své pochybení před projetím návěstidla, a tak jej projeli jen o desítky metrů. Konkrétně k projetí návěstidla do 40 metrů (odpovídá délce lokomotivy a jednoho čtyřnápravového vozu pro přepravu cestujících) došlo u 33 % mimořádných událostí, do 400 metrů (odpovídá zábrzdné vzdálenosti na tratích s rychlostí do 60 km/h) je evidováno u celkem 81 % mimořádných událostí. Projetí návěstidel o více než 1 kilometr se odehrálo u 8 % mimořádných událostí, přičemž lze konstatovat, že z hlediska bezpečnosti je ohrožení u tohoto typu mimořádných událostí nejvyšší, zejména v případě, kdy vlak vjede do postavené vlakové cesty pro jiný vlak nebo do prostorového oddílu obsazeného jiným vlakem.

Způsob zastavení a reakce strojvedoucího na nedovolenou jízdu je uveden v následující tabulce, ze které vyplývá, že většinou si strojvedoucí uvědomili svůj omyl a začali brzdit již před návěstidlem, příp. za návěstidlem, když např. uviděli výhybku, která nebyla přestavena pro jejich jízdu. U 19 % případů však strojvedoucí projetí návěstidla sami nezjistili a byli zastaveni např. pomocí volání na vysílačku nebo mobilní telefon dispečerem – obecně v případech, kdy bezprostředně nehrozila srážka vlaku s jiným vlakem, dále pak ve 4 % případů byl vyslán signál „Generální stop“ a u přibližně 11 % případů se již nepodařilo vlak nebo posunový díl zastavit a došlo ke srážce s jiným drážním vozidlem, se zarážedlem kusé koleje nebo k vykolejení.

Z hlediska rozboru okolností vzniku MU je zjevné, že za většinu všech MU, kdy dojde k projetí návěstidla zakazujícího jízdu, stojí pochybení nebo omyl strojvedoucího, jinými slovy nepozornost. Drážní inspekce však analyzovala i některá opakující se pochybení, která z nepozornosti pramení, přičemž zjistila, že ve sledovaném období u přibližně 15 % mimořádných událostí předcházelo jejich vzniku nedovolené uvedení vlaku osobní dopravy do pohybu od nástupiště po provedení patřičných úkonů ze strany vlakové čety v době, kdy odjezdové (příp. cestové) návěstidlo zakazovalo jízdu a vlak tak neměl být bez pokynu osoby řídící drážní dopravu (výpravčího/dispečera) uveden do pohybu. U 9 % mimořádných událostí strojvedoucí zaměnil návěst na návěstidle s návěstí návěstidla u vedlejší koleje, která byla určena pro jiný vlak, tuto návěst převzal a nedovoleně projel za návěstidlo zakazující jízdu. Tato situace se stala zejména ve stanicích, kde jsou návěstidla umístěna v oblouku. U 9 % mimořádných událostí (u 27 % MU při posunu) hrálo roli nedorozumění při posunu, obvykle mezi strojvedoucím a dalšími členy posunové čety, kdy strojvedoucí např. jednal na pokyn těchto členů, aniž by se sám přesvědčil o návěsti na návěstidle, i když to učinit mohl a měl. Za přibližně 5 % všech MU při posunu pak nesou odpovědnost přímo členové posunové čety, kteří nesprávně předávali pokyny strojvedoucímu při jízdě sunutého posunového dílu. Pouze u přibližně 1 % všech případů pak se vznikem MU souvisela i jiná okolnost než selhání lidského činitele, např. v podobě technického stavu drážního vozidla nebo adhezních podmínek.

Drážní inspekce v minulosti vydala řadu bezpečnostních doporučení, která měla za cíl předcházet vzniku těchto mimořádných událostí. V rámci bezpečnostních doporučení Drážní inspekce například uváděla, aby na železničních dráhách v rámci modernizace těchto drah bylo instalováno technické (zabezpečovací) zařízení, které by vyloučilo možnost selhání lidského činitele při řízení drážních vozidel, jenž by mohlo vést ke vzniku MU (např. ETCS), a současně, aby odpovídající technické zabezpečení bylo instalováno na provozovaných hnacích drážních vozidlech; na celém území ČR zavést na železničním rádiovém systému GSM-R s aktivní funkcí „Generální stop“ tak, aby bylo v případě potřeby možné zastavit vlak bez součinnosti strojvedoucího včetně odpovídajících úprav na provozovaných hnacích drážních vozidlech, nebo v dopravnách, kde je dovolena výprava vlaků návěstí hlavního návěstidla a ve kterých dosud není zavedeno technické zařízení zajišťující automatické zastavení vlaku při nerespektování návěsti zakazující jízdu vlaku, zapojit u vlaků s přepravou cestujících stojících pravidelně nebo mimořádně u nástupiště do kontroly postavení hlavního návěstidla na návěst dovolující jízdu vlaku také vlakovou četu, je-li touto četou vlak doprovázen.

Dovětek editora:

Možná někoho překvapí (třeba i popudí), že se Naše téma po měsíci vrací k problematice pochybení strojvedoucích. Pomineme-li skutečnost, že jde o problematiku vskutku trvale palčivou, ono naše vlastni březnové zamyšlení reagovalo na momentální mediální pozdvižení kolem tehdejší série mimořádných událostí, zatímco to dnešní je založeno na kompletně převzaté tiskové zprávě Drážní inspekce a nabízí nezaujatý, suchými čísly statistiky zaostřený pohled na specifický druh mimořádných událostí. Jestliže jste si prostudovali výše uvedené tabulky a přečetli doprovodné odstavce, nepochybně vás leccos napadne - ať už k danému neblahému stavu, nebo k možnostem, jak jej zlepšit. A jestliže se o své názory podělíte s ostatními v následující diskusi, tím lépe. Tentokrát nebudeme vaši intelektuální aktivitu usměrňovat žádnými návodnými otázkami, protože jsou vzhledem k poměrně úzce vymezené tématice zbytečné.

PhDr. Zbyněk Zlinský

Úvodní ilustrační snímek: Odjezdová návěstidla L5, L3 a L1 žst. Smiřice (25.2.2016) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy