Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun

24.7.2019 8:00Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

Na zlepšení zabezpečení přejezdů jde ročně přibližně miliarda korun

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje ročně přibližně miliardu korun na zlepšení zabezpečení všech typů železničních přejezdů. Každý rok se tak zvýší úroveň zabezpečení na přibližně 150 úrovňových kříženích. Vzhledem k závažným střetnutím způsobeným nedodržováním pravidel silničního provozu jeho účastníky také aktuálně přehodnocuje pravidla pro přípravu dalších staveb, které souvisejí se zvyšováním bezpečnosti na železničních přejezdech.

Ze střednědobého hlediska dochází díky rozsáhlým investičním aktivitám SŽDC ke snižování počtu střetnutí na přejezdech, a to přesto, že roste počet registrovaných silničních vozidel a přibývá zařízení odvádějících pozornost řidiče (mobilní telefony, navigace).

Naší základní prioritou je doplnění či instalace závor k přejezdovému zabezpečovacímu zařízení na silnicích I., II. a III. tříd a na místních a účelových komunikacích všude tam, kde to bude technicky proveditelné, účelné a bude na takovém řešení shoda účastníků stavebního řízení,“ informoval generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Ke konci loňského roku tak bylo u silnic I. třídy vybaveno závorami 117 z celkového počtu 164 přejezdů. Do konce letošního roku jich má přibýt dalších 16 a do roku 2023 dostane závory většina zbývajících. V některých případech není doplnění závor možné z technických nebo prostorových důvodů, případně se jedná o trať, kde prakticky není provozována drážní doprava.

Nově se také všechny rekonstruované přejezdy, na kterých se kříží koleje s asfaltovou komunikací, budou vybavovat nejen světelnými výstražníky, ale také závorami. „Z cenové analýzy vyplývá, že finanční rozdíl přejezdu se závorami a bez závor je 10 až 15 procent celkové investice, což je s ohledem na významný bezpečnostní přínos z celospolečenského hlediska akceptovatelné,“ uvedl dále Jiří Svoboda. Pro vybavení přejezdů se také budou používat kompozitní závory s moderními a trvanlivými reflexními prvky. 

Další prioritou SŽDC je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech ve městech a obcích či tam, kde se stávají vážné nehody. Nejčastěji se zde jedná o doplnění závor a funkcionality sekvenčního sklápění břeven závor, rekonstrukci přejezdu či jeho zrušení a náhradu mimoúrovňovým křížením nebo zřízením náhradního přístupu. Náklady na kompletní vybavení přejezdu včetně závor dosud zabezpečeného pouze výstražnými kříži se zpravidla pohybují do 10 milionů korun. Dovybavení břevny závor u stávajících přejezdů stojí jednotky milionů korun.

Vzhledem k zásadnímu nárůstu investičních a provozních nákladů souvisejících s modernizací a údržbou přejezdových zabezpečovacích systémů je také nezbytné absolutní počet přejezdů soustavně snižovat. V tomto směru SŽDC v květnu 2019 předložila návrh Koncepce rušení a zřizování náhrad přejezdů. „Na úrovňovém křížení dráhy a pozemní komunikace bude vždy určitá míra rizika střetu drážních vozidel s účastníky provozu na pozemní komunikaci. Proto je nutné neustále redukovat počet těchto úrovňových křížení a snižovat tak míru existujícího rizika,“ doplnil Jiří Svoboda. Během loňského roku se tak podařilo zrušit celkem 26 přejezdů. Tento počet by mohl vzrůst v případě schválení připravovaných úprav příslušných právních předpisů, které by přinesly nastavení transparentních pravidel pro rušení přejezdů.

Cestou ke zvyšování bezpečnosti na přejezdech je také instalace moderních technologií. Ve třech lokalitách, konkrétně v Pardubicích, Olomouci a ve Studénce testuje SŽDC detektory překážek. Na několika desítkách železničních přejezdů jsou aktuálně nainstalovány kamery se záznamem situace na lokálním úložišti. Aktuálně je ukončeno testování kamerové technologie s automatickou detekcí přestupku a automatickou detekcí registrační značky vozidla. Podmínkou nasazení technologie je dostatečná datová konektivita lokality a zájem na spolupráci ze strany místní samosprávy (s vazbou na obce s rozšířenou působností). V součinnosti nejen s obcemi, městy a Policií ČR, ale i obecními a městskými policejními orgány je SŽDC připravena toto prevenční řešení rozvíjet. V tomto okamžiku probíhá intenzivní spolupráce s městem Úvaly, kde jsou kamery instalované a město s nimi má pozitivní provozní zkušenosti. Na takto vybaveném přejezdu totiž došlo až k řádovému snížení počtu přestupků.

V rámci minimalizace rizika střetu silničního a drážního vozidla spolupracuje SŽDC s dalšími subjekty, jako jsou ŘSD či silniční správy. V jejich gesci jsou úpravy a údržba úseků pozemních komunikací navazujících na železniční přejezdy, v tomto směru se může jednat například o doplnění profilovaného vodorovného dopravního značení, jehož přejezd silničním vozidlem se vyznačuje zvukovým efektem a vibračním účinkem, nebo o instalaci tzv. světelné závory na bázi LED technologie. V neposlední řadě jde o důslednou údržbu vzdálenostních upozorňovadel včetně jejich optického zvýraznění.

SŽDC také každoročně pořádá preventivní akce upozorňující na nutnost dodržovat pravidla silničního provozu v blízkosti železničních přejezdů. Na letošní prázdninové měsíce připravila videa, která připomínají pravidla bezpečné železnice. Osahují i fotografie ze skutečných nehod a jedno z nich je zaměřené na následky nepozornosti řidiče silničního vozidla v blízkosti železničního přejezdu. Videa jsou k dispozici na adrese: https://www.szdc.cz/o-nas/bezpecnost/kampan-szdc-bezpecna-zeleznice.

K 31. 12. 2018 bylo na české železniční síti celkem 7858 přejezdů, z toho bylo 3720 zabezpečeno výstražnými kříži a 4138 bylo vybaveno světelnou a zvukovou signalizací (z toho 1418 navíc se závorami). Na silnicích I. třídy se nacházelo 164, na silnicích II. třídy 570 a na silnicích III. třídy 1466 přejezdů. Dalších 1774 úrovňových křížení je na místních komunikacích a 3884 se pak nachází na komunikacích účelových.

Úvodní snímek: Moderní přejezd na polní cestě (27.3.2016, Opatovice n.L.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy