Vlakotramvaj v Hradci Králové - utopie nebo realita budoucnosti?

9.5.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vlakotramvaj v Hradci Králové - utopie nebo realita budoucnosti?

Východočeská metropole na soutoku Labe a Orlice touží po tramvajích už od počátku minulého století a je možné, že se jich po nějakých sto padesáti letech konečně dočká. I když v trochu jiné podobě, než k jaké směřovaly předchozí záměry, jejichž východiska byla pochopitelně překonána jak rozvojem města a jeho hromadné dopravy, tak také technickým pokrokem zejména posledních desetiletí.

 
 
 
 
 
 
Hradec Králové, právem přezdívaný Salón Republiky, byl již několikrát velmi blízko městské kolejové dopravě, ale paradoxem je, že vždy v temných dobách české historie. Úplně poprvé se o nich velmi vážně uvažovalo na začátku dvacátého století, kdy město bez tramvají nebylo městem. V této době, kdy Hradec měl velké starosti se samotným rozvojem města, protože ten byl paralyzován pevností, otázku tramvají bral pouze jako okrajovou a druhořadou. A tak vše skončilo u regulačních plánů a projektů. Podobně, jak se píše v jediném dostupném článku na toto téma, dopadly i v něm zmíněné už letité snahy další. Překročí tento rámec ona současná?
 

Tramvaj v Hradci Králové zatím provozují jen místní železniční modeláři (22.10.2011,
Hradec Králové hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ta má zatím také jen podobu příslušných částí „regulačního plánu“, tedy Územního plánu Hradce Králové, který má platit od roku 2015 a v současnosti existuje ve formě doposud neschváleného konceptu. Či spíše konceptů, protože k odbornému i veřejnému posuzování byla připravena dvě variantní řešení. Zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu rozhodlo 23. června 2009 a v lednu následujícího roku byla vypsána mezinárodní soutěž na jeho ideový návrh. Z devatenácti podaných návrhů odborná porota vybrala ten vítězný, s jehož autory město posléze uzavřelo smlouvu o dílo na zpracování územního plánu podle schváleného zadání.
 
Schémata řešení dopravy podle vítězného návrhu Územního plánu Hradce Králové;
zdroj: www.cka.cc
 
Ještě ve fázi dokončování konceptu územního plánu bylo připraveno jeho projednání, k němuž byla přizvána opravdu široká veřejnost zejména prostřednictvím informačního zpravodaje Radnice, jehož číslo 26/2012 obsahovalo speciální přílohu se základními informacemi o plánu i pozvánkou do diskuse o něm. Je pochopitelné, že celá záležitost zaujala i obecná média, zvlášť když se kolem ní objevovaly také známky nevole občanů. Jeden z nich proti novému územnímu plánu dokonce argumentoval sekerou. Jinak se ovšem ve sdělovacích prostředích hovořilo a psalo hlavně o tom, co už naznačil titulek této stati a k čemuž nyní přejdeme.
 

Nové hradecké trolejbusy ŠKODA 31 Tr SOR č. 61 - 69 čekají na svůj křest
(Terminál hromadné dopravy, 4.4.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Předchozí snímek dokumentuje pokračující modernizaci parku trolejbusů královéhradeckého dopravního podniku, který podobně inovuje i své autobusy. Nebude to pro budoucnost investice zbytečná? Rozhodně nikoliv, oba druhy dopravy útlum nečeká. Nový územní plán se v oblasti veřejné dopravy koncentruje na další rozvoj systému městské hromadné dopravy, tedy tradičních trolejbusů a autobusů, dále v atraktivitě pěších a cyklistických tras. Avšak vedle nich je kladen důraz na využití obrovského dosud neobjeveného potenciálu železničních tratí na území samotného Hradce i v jeho přilehlém spádovém regionu, píše se v jeho zdůvodnění.
 

Zastávka Hradec Králové obchodní zóna na trati 031 byla už uvedena v jízdních řádech,
ale k jejímu zbudování nedošlo (12.7.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Koncept Územního plánu počítá s vložením řady mezilehlých zastávek do stávající sítě železničních tratí, ať už v místech s koncentrovanou okolní zástavbou, nebo v místech, kde lze úspěšně navázat přestupem na trolejbusy a autobusy, nebo v místech, kde je vhodné vytvořit systém záchytných parkovišť. železniční síť by se tak proměnila z dopravního systému, který územím Hradce pouze prochází, na páteřní kolejový systém městské a regionální dopravy s pravidelnou intervalovou sítí plně integrovanou do systému městské hromadné dopravy. Nabízí se zde zavedení dnes již v západní Evropě mimořádně úspěšného systému tram-train (tedy vlakotramvaj) ...
 

Vlakotramvaj v terminálu Entenfang na lince S5 (28.4.2011, Karlsruhe) © Jan Přikryl
 
Citovaný text dále pokračuje vysvětlením, že jde o systém hybridních vozidel, která svou koncepcí vycházejí z klasické tramvaje, avšak která jsou schopná současně jízdy jak po stávajících železničních tratích, tak po nově vybudovaných tramvajových trasách v uliční síti. Jedna z takovýchto potenciálních tras se přímo nabízí směrem ke hradeckému letišti. Není to z důvodu kvantity letištních cestujících, nýbrž v důsledku zkušenosti, že území kolem letišť, byť regionálních, se stávají jedněmi z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj toho kterého města. Autoři konceptu předpokládají, že i letiště královéhradecké má značný městotvorný potenciál.
 

Bývalé vojenské letiště od městské zástavby ve Věkoších zatím oddělují lány (5.5.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A nejen ono, tvůrci nového územního plánu mají vizi rozvoje města mnohem širší. Sice nikoliv nějak objevnou, protože s ní příslušné orgány koketovaly už v dobách socialistické výstavby, ale možná lépe podloženou současným vývojem: Obrovská aglomerace se zhruba čtvrt milionem lidí, kde mezi krajskými městy jezdí tramvaje a má hned dvě mezinárodní letiště. Tak si představují Pardubice a Hradec Králové v nepříliš vzdálené budoucnosti architekti Patrik Kotas a Tomáš Vymetálek, kteří vytvořili nový územní plán Hradce Králové. Alespoň podle zprávy, kterou zveřejnil informační portál druhé z východočeských metropolí pod příznačným titulkem.
 

Obě krajská města od nedávné doby spojuje vskutku moderní železniční doprava
(23.3.2013, Stéblová) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se k titulním vlakotramvajím a jejich zakotvení v konceptu nového územního Hradce Králové. Pokud jste si pozorně prohlédli ono první výše nabízené schéma s popiskem Ideový návrh územního plánu Hradec Králové: doprava, širší vztahy, aglomerace, mohli jste si povšimnout, že síť uvažovaného systému tram-train vskutku zahrnuje Pardubice a také v dalších směrech přesahuje obvod města Hradec Králové. V dalším se však omezíme jen na stručný popis toho, co se má dít v souvislosti s kolejemi v jeho hranicích. Tak, jak to obšírně rozebírají příslušné dokumenty a podrobně ukazují přílohové mapy, které si můžete prohlédnout:
 
Územní plán Hradce Králové (koncept)
varianta 1
varianta 2
(471 kB)
(108 MB)
(119 MB)
(16,8 MB)
(17,1 MB)
(dostupná on-line na portálu města Hradec Králové)
(rozcestník k dalším informacím na portálu města Hradec Králové)
 
Kdo netouží po práci se značně velkými soubory a neholduje čtení nepříliš poutavých a složitě uspořádaných textů, najde stručný popis hlavních novinek územního plánu na informačním portálu Hradec Králové City. Ten však zřejmě vychází z pouhého původního ideového návrhu a akcentuje některé prvky, zahrnuté dnes ve variantě 2. Tato stať se v následujících pasážích pro srovnání opírá naopak o variantu 1. Rozebírat zde obě by bylo příliš náročné pro autora a hlavně pro čtenáře - ostatně obě varianty konceptu územního plánu se v tom hlavním, co nás zajímá, tedy v proměnách kolejové dopravy, v zásadních bodech nijak významně neliší.
 

Nákres sítě tram-train Hradec Králové na území města; zdroj: www.hkcity.cz
 
Výše uvedený nákres poskytuje základní přehled o vedení linek vlakotramvaje a zastávkách na nich, i když je díky svému zdroji poplaten už zmíněným výhradám. Ale případné rozpory s výchozím textem konceptu územního plánu ve variantě 1 si ještě vysvětlíme. Jak už naznačil onen poměrně dlouhý citát z tohoto dokumentu, pro vedení spojů tram-train budou využity jak stávající železniční tratě na území města, tak nově zbudované úseky pouliční dráhy, přičemž ty druhé mají být ve výrazné menšině a možná zklamou každého, kdo by očekával, že vozidla tramvajového typu se jednou budou prohánět stávající zástavbou Hradce Králové.
 

Jedna ze dvou tramvajových tratí má končit v dnešních polích mezi Stěžerami a Svobodnými
Dvory (5.5.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Centrálním uzlem systému tram-train bude železniční. Hradec Králové hlavní nádraží, které je průsečíkem železničních tratí číslo 020, 031 a 041 a navíc z jeho kolejiště bude nově postavena na předchozím snímku naznačená samostatná trať tramvajová. Krom potřebné odbočky má být ve stanici zbudováno (ostatně už v minulosti uvažované) třetí ostrovní nástupiště a kolejiště překlenou dvě lávky pro pěší a cyklisty, jedna v pokračování stávajícího průchodu z Riegrova náměstí mezi výpravní budovou a poštou, druhá od terminálu hromadné dopravy k ulici Drtinově. Výrazně se změní také okolí hlavního nádraží, zejména v západním sektoru.
 

Výraznou proměnu projde dnešní ulice Za Škodovkou (5.5.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Trať číslo 020 má být využita pro systém tram-train mezi stanicemi Praskačka a Třebechovice pod Orebem (Týniště nad Orlicí), přičemž bude v úseku Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové hl.n. modernizována a optimalizována a v úseku Hradec Králové hl.n. - Týniště nad Orlicí zdvoukolejněna. Budou na ní postaveny či přestavěny zastávky Plačice, Kukleny, Kydlinovská a Svinárky. Na nákresu se ta poslední jmenuje Parlament a Hradec Králové zastávka je uvedena jako Slezské Sever. Navíc je do obrázku zanesena také dopravně nesmyslná změna trasování trati od dnešní odbočky Plačice k Březhradu a dál po trati číslo 031 na hlavní nádraží.
 

Proč by vlaky od Hradce Králové na Prahu nemohly do Plačic přijíždět i nadále nejkratší
trasou? (12.7.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Toto řešení je součástí varianty 2, kde je zdůvodněno zejména zklidněním příslušné oblasti Kuklen, jíž by už neprojížděly běžné vlaky po trati železniční, ale jen tramvaje po pouliční dráze. Ale jeho dopravní důsledky by byly nepřijatelné - krom prodloužení trasy, zvýšení jízdní doby a možných provozních komplikací na výhybkách u Březhradu by značně omezilo kapacitu tratě číslo 031 mezi Opatovicemi n.L. a královéhradeckým hlavním nádražím. V něm samotném by pak navíc prakticky rozložilo systém taktové dopravy, neboť by pominula stávající možnost souběžných příjezdů a odjezdů vlaků na obou dotčených tratích v daných směrech.
 

Do žst. Hradec Králové hl.n. vjíždí rychlík od Prahy nezávisle na vedlejší koleji trati 031
(12.7.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na trati číslo 031, u níž se výhledově předpokládá zdvoukolejnění v celé její délce (tj. mezi stanicemi Pardubice hl.n. a Jaroměř), mají na území Hradce Králové vzniknout nové zastávky Březhrad, Farářství a Plácky. V jakém úseku po ní pojede vlakotramvaj, závisí mj. na dohodě s pardubickými sousedy. Trať číslo 041 má být elektrizována od svého počátku na královéhradeckém hlavním nádraží až do stanice Všestary, aby po ní mohly jezdit tramvaje. Budou na ní postaveny či přestavěny zastávky Plotiště nad Labem - Koutníkova (na nákresu sítě tram-train označená jen jako Plotiště) a Plotiště nad Labem - ČKD (na nákresu má název Plotiště P+R).
 

Současná podoba zastávky Plotiště nad Labem budoucím nárokům vyhovovat nebude
(18.10.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pokud jde o ryze tramvajové tratě, jedna (už výše ve stručnosti zmíněná) povede z hlavního nádraží západním směrem v trase plánovaného bulváru Nová Zelená k exitu Západ budoucí dálnice D11 poblíž Stěžer a Svobodných Dvorů a budou na ní tři zastávky - Za Škodovkou, Nová Pálenecká a Nová Zelená. Druhá tak docela tramvajová nebude, protože povede od hlavního nádraží po trati číslo 021 a asi v km 30,3 z ní odbočí v trase Věkošské radiály k letišti. Vzniknou na ní zastávky Spořilovská, Staré Věkoše, Nové Věkoše a Letiště. Oběma těmto tratím, tedy spíš současné podobě jejich tras, je věnována nemalá část fotografií v galerii.
 

Z trati č. 020 před podjezdem u Gumovky odbočí tramvajová kolej doleva k letišti (5.5.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na sám závěr se nabízí otázka, zda koncepce vlakotramvaje pro Hradec Králové v rámci, který navrhuje uvedené řešení, má vůbec smysl. Linky tram-train jsou vedeny vesměs po stávajících (byť snad z části přeložených) tratích SŽDC a nově navrhované ryze tramvajové úseky jsou relativně krátké s malým počtem zastávek. V případě prvním nelze přehlédnout kolizi s provozem regionální železniční dopravy, v případě druhém je oprávněnost řešení poněkud pochybná. Jinak by se věc jevila, kdyby město uvažovalo s přestavbou páteřní sítě MHD do tramvajové podoby, ale nic takového se neplánuje - na ní mají nadále jezdit trolejbusy a autobusy.
 

Budoucnost hradecké MHD mohou představovat třeba i elektrobusy (9.8.2011, SOR EBN 10,5
při týdenním testování na lince 27) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale nač kritizovat něco, co zatím existuje jen v úvahách, které se opírají o předpokládaný rozvoj výstavby města a regionu. Rozvoj, který nemusí nastat a s vysokou pravděpodobností v onom plánovacím období ani nenastane. Současné demografické a ekonomické trendy spíš naznačují, že celý ten nový Územní plán Hradce Králové, který je pojatý zjevně až příliš velkoryse, asi zůstane jen utopií na dlouhá léta, možná na vždy. Nicméně vytváří předpoklady pro další směřování města v intencích, které mu vtiskli prozíraví tvůrci podobných dokumentů v minulosti. Jejich záměry se také naplnily jen z části a řada až z nich po dlouhé době.
 

Po Pražském mostě kdysi už vedly dokonce tramvajové koleje ... (5.5.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové - Wikipedie
 2. Hradec Králové - oficiální stránky statutárního města
 3. Hradec Králové City - internetový magazín pro lokální patrioty, obyvatele a přátele východočeské metropole Hradec Králové
 4. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - oficiální stránky
 5. Městská autobusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 6. Trolejbusová doprava v Hradci Králové - Wikipedie
 7. Tramvaje v Hradci Králové? - historický článek o nerealizovaných záměrech
 8. V Hradci mohly začátkem 20. století jezdit tramvaje - Hradecký deník
 9. Ideový návrh - územní plán Hradec Králové - Česká komora architektů
 10. Vlakotramvaj - Wikipedie
 11. Současná vozidla provozovaná na dráhách systémů „tramtrain“ (vlakotramvaj) v Evropě - text příspěvku na semináři k Czech Raildays 2008 (formát PDF)
 12. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 13. Železniční trať Velký Osek - Choceň – Wikipedie
 14. Železniční trať Pardubice - Jaroměř - Liberec - Wikipedie
 15. Železniční trať Hradec Králové - Turnov – Wikipedie
 16. Hradubice - Wikipedie
 17. Plán 2050 vzniknou Hradubice - iPardubice.cz
 18. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Vizualizace tramvaje v Hradci Králové; zdroj: „Radnice“ 26/2012

Galéria

Súvisiace odkazy