CZ LOKO: Česká Třebová

28.4.2008 9:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: CZ LOKO, a.s.

CZ LOKO: Česká Třebová

Projíždí-li někdo železniční stanicí Česká Třebová a ulpí náhodou zrakem na zástavbě na straně od staniční budovy opačné, asi mu neunikne řada budov starých i novotou zářících a možná si povšimne i výrazného loga s písmeny CZ LOKO na jedné z nich. Za plotem je vidět něco mašinek různých barev, takže náš imaginární cestující asi vytuší, že jde o "cosi přes lokomotivy". Dovolme mu z vlaku vystoupit a doprovoďme ho dovnitř, aby se dověděl více.

 

 

Umístění onoho lokomotivního podniku v těsné blízkosti kolejí hlavní trati je jistě výhodné, avšak jeho poloha na opačné straně od železniční stanice a centra Městečka u Nádraží si už kdysi dávno vynutila zbudování netradičního hlavního vchodu. Ten začíná na od nádražní budovy nepříliš vzdáleném Bezručově náměstí parčíkem s propagačními panely firmy, pokračuje podchodem pod kolejištěm a vrcholí vlastním vstupem do správní budovy.

17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: pohled na novou halu od nádraží © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zde prokážeme svou totožnost a vyjevíme důvod návštěvy pracovnici ostrahy a pak už nás vítá pan Karel Šamšula, předseda základní organizace Odborového sdružení železničářů, který nám bude průvodcem. Jak se dovídáme z jeho úvodních slov, má pro tuto roli všechny předpoklady. V podniku pracuje už od roku 1969, přišel sem jako elektromechanik a už 19 let hájí odborové zájmy zaměstnanců.

 17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: vchod do podniku s Bezručova náměstí © PhDr. Zbyněk Zlinský

To hájení však lze brát jen velice obrazně, protože stávající vedení holdingu CZ LOKO, a.s. i jeho českotřebovské provozovny se o své zaměstnance stará velice dobře. Což pan Šamšula hned dokazuje tím, že nás na počátku naší pouti po areálu vede do velice moderní závodní jídelny. Prostředí je zde příjemné, lákavě to tu voní, ale gáblík si odpustíme. Čeká nás toho mnoho a nechceme zbytečně zdržovat. Takže vyrážíme do provozů. A ne sami, průvodce nám dělá také místní přispěvatel stránek VLAKY.NET ukrývající se pod v tomto okamžiku nanejvýš případným nickem „průvodce“.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: jídelna © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Hned první zastávka dokumentuje další charakteristický rys firmy, kterým je ekologie. Ochrana životního prostředí je dnes heslo dne všeobecně, ale v CZ LOKO není jen proklamací a s jeho uplatňováním se setkáme na každém kroku naší prohlídky – nejen u čističky moderní odpadních vod, která je architektonicky citlivě navázána na starou budovu montovny. A to je další cenný prvek v chování společnosti CZ LOKO – úcta k historickým budovám. Markantním příkladem může být nedávné rozšíření velké přesuvny. Vzhledem k tomu, že do jejího o 5,5 m rozšiřovaného profilu zasahovala historická budova soustružny, bylo třeba hledat řešení. A našlo se: průčelí soustružny bylo rozebráno a po odbourání potřebné části budovy zase v původní podobě postaveno.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: historická soustružna s posunutým průčelím © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale tady předbíhám a musíme se vrátit do montovny, kde jsme mohli vidět řadu vozidel v různých stádiích jejich znovuzrození. Českotřebovská provozovna CZ LOKO lokomotivy motorové i elektrické nejen opravuje, jako se v těchto místech v historii vždy dělo, ale zejména v různém stupni modernizuje. V některých případech motorových lokomotiv jde vlastně o novostavby vozidel s použitím původních rámů, popř, dalších konstrukčních prvků. Modernizované lokomotivy jsou vesměs vybavovány motory firmy Caterpillar dodávanými firmou Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. V montovně se v poněkud stísněných poměrech sestavují lokomotivy, každá vybavená svým Rodným listem, z dílů, jejichž předchozí stav uvidíme teprve v další části prohlídky.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: montovna - 742.411-2 TSS Pardubice © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ta nás nyní vede přes již zmíněnou velkou přesuvnu a kolem plochy s „vytěženými“ díly na sám začátek výrobního procesu, do nově zbudované haly demontáže. Vzhledem k tomu, že ještě není plně zprovozněna, najdeme tady ukrytý i stroj zcela hotový – čerstvě opravené a lesklým lakem zářící „rychlé eso“ 362.118-2. Hala je kromě mostového jeřábu a zvedáků vybavena také moderním odmašťovacím strojem a mycím boxem, v němž pro změnu stojí všeho lesku (a hlavně špíny) zbavená skříň „brejlovce“ 750.210-7, který se vrátí na koleje už jako 753.728-5.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: demontážní hala - 362.118-2 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dalším bodem prohlídky je ona stará soustružna, kde obdivujeme zvenčí perfektně odvedenou práci na posunutém průčelí a uvnitř pak třeba historické litinové sloupy, které nesou letopočet 1862. Tehdy naši předkové uměli dělat věci nejen účelné a nesporně trvanlivé, ale také krásné. A je hezké, že v Třebové si jich váží a ponechávají je pokud možno v dobovém stavu. Což je o to záslužnější, že areál podniku není příliš rozsáhlý a rozšiřovat jeho výrobní kapacity není snadný úkol. Podnik k tomu využívá také evropských fondů, jak hlásají tabulky na některých nových budovách a zařízeních.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: motorárna - motor Caterpillar © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jednou z nových budov, na níž je právě umístěno ono velké logo zmíněné v úvodu, je nový trakt skrývající ve svých útrobách motorárnu a opravnu elektrických točivých strojů. Za ní pak nacházíme rovněž s přispěním Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva obchodu a průmyslu ČR nově zbudovanou kolejovou váhu. Doposud byl zdejší podnik v tomto směru odkázán na služby externí, což pochopitelně znamenalo zbytečné jízdy třeba do Brna či Šumperka. Vedle kolejové váhy stojí zkušebna lokomotiv. Obě tyto nenápadné budovy tak představují vlastně „odjezdovou vrátnici“ pro stroje vyjíždějící z CZ LOKO Česká Třebová ke svým majitelům.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: zkušebna lokomotiv - 753.722-8 UD © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzdor tomu, že jsme se ocitli na samém konci výrobního procesu, neviděli jsme ještě všechno, a tak se vracíme kolem řady odstavených strojů různého původu i určení zase zpět a navštěvujeme kolovku, bez níž se žádná lokomotivka pochopitelně neobejde. Jejím základem je mohutný soustruh, který dovoluje obrábět soukolí i těch největších dnes používaných průměrů. Následující zastávkou jsou dvě pracoviště, která mají za úkol dodat zdejším produktům dokonalý vnější vzhled - a pochopitelně i ochranu před vlivy počasí. Jsou jimi tryskárna jako počátek a lakovací box jako konec onoho postupu.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: kolovka - soustružení dvojkolí © PhDr. Zbyněk Zlinský

A přece ještě něco jsme vynechali, naše prohlídka končí v navijárně a impregnaci elektrických motorů – to proto, že se nacházejí na opačné straně areálu. Tady se nám poskládala celá mozaika přerodu zvenčí omšelých a uvnitř porouchaných nebo už nemoderních lokomotiv ve stroje nejen krásné, ale především plnící soudobé požadavky dopravců v železničním provozu na kolejích našich i zahraničních. Od podnikových vleček až po hlavní tahy železničních sítí.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: novým lakem zářící T 448p-158 polského dopravce Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. na zadním dvoře © PhDr. Zbyněk Zlinský

O tom (a mnohém dalším) si ještě něco povíme v kanceláři našeho průvodce pana Šamšuly, než se s ním s poděkováním rozloučíme a půjdeme vyprovodit našeho obrazného cestujícího na nádraží k další cestě. Jeho zhruba dvouapůlhodinová zastávka v CZ LOKO, a.s. Česká Třebová nebyla jistě promarněným časem. A možná si teď bude více všímat mašinek a hledat na nich výrobní štítek či nálepku opravce s logem, kterého si kdysi všiml z vlaku na budově proti českotřebovskému nádraží.
 
17.04.2008 - CZ LOKO Česká Třebová: předseda ZO OSŽ Karel Šamšula ve své pracovně © PhDr. Zbyněk Zlinský
Závěrečná poznámka:

Pokud snad někdo postrádá v této reportáži fakta o podniku, jeho historii a produkci, pak jej mohu uklidnit, že po tomto otvíracím článku mají následovat ještě statě další, v nichž je nepochybně nalezne.

Prameny a odkazy:
  1. CZ LOKO, a.s.
  2. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
  3. ACRI, asociace českého železničního průmyslu
  4. Železniční průmysl v ČR, diskusní fórum na VLAKY.NET

Titulní snímek: Demontáž podvozku na pozadí už hotové 362.118-2 v hale CZ LOKO Česká Třebová dne 17.4.2008
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy