V prvom polroku 2020 klesol na železnici počet vážnych nehôd

16.8.2020 8:00 Ria Feik Achbergerová Zdroj: ŽSR - tlačová správa

V prvom polroku 2020 klesol na železnici počet vážnych nehôd

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) za prvý polrok 2020 evidujú 141 nehôd. Vyplýva to z obsahu „Správy o stave bezpečnosti železničnej dopravy, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia na sieti ŽSR za 1. polrok 2020“. ŽSR zaznamenali 39 vážnych nehôd, 51 menších nehôd a 51 incidentov. Z celkovo vzniknutej škody pri týchto udalostiach, vyčíslenej na čiastku 735 174 €, dosiahla škoda na samotných zariadeniach ŽSR výšku 195 665 €.

V prvom polroku 2020 vzniklo pri vážnych nehodách meškanie 240 osobných vlakov v trvaní 9 278 minút. Pri menších nehodách bolo meškanie 106 osobných vlakov v trvaní 5 677 minút. Za zmienku stojí aj fakt, že až 96 percent vážnych nehôd zavinili cudzie osoby. Pri menších nehodách registrujeme až 31 percent nehôd spôsobených zo strany cestných vozidiel a 31 percent nehôd zavinených cudzími osobami.

kategória

1. polrok 2019

1. polrok 2020

vážna nehoda

43

39

menšia nehoda

59

51

 

V kategórií nehoda na priecestí bolo zaznamenaných celkovo 20 nehôd. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím to predstavuje nárast o 1 nehodu. Celkom bolo na priecestiach usmrtených 5 osôb a ťažko zranených rovnako 5 osôb. Na základe šetrení boli užívatelia železničných priecestí t. j. vodiči, cyklisti alebo chodci vo všetkých prípadoch zodpovední za vznik týchto udalostí.

obdobie

počet nehôd podľa spôsobu zabezpečenia priecestia

PZS- Z

PZS

PZM

K

1. polrok 2019

2

14

0

3

1. polrok 2020

1

12

0

7

PZS-Z – priecestné zariadenie svetelné so závorami                             

PZS – priecestné zariadenie svetelné bez závor

PZM – priecestné zariadenie mechanické (so závorami)

K – pasívne (nezabezpečené) priecestie

 

ŽSR zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku aj pokles samovrážd. V sledovanom období roka 2020 bolo zaevidovaných 35 smrteľných zranení, z toho 26 samovrážd. V rovnakom sledovanom období roka 2019 sme zaznamenali 30 samovrážd. V uvedených prípadoch išlo o neoprávnene sa pohybujúcu osobu v priechodnom priereze koľaje.

V prvom polroku 2020 nebola v pôsobnosti oddelenia ekológie GR ŽSR zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť na úseku ochrany životného prostredia, ktorá by mala negatívny dopad na prevádzku železničnej infraštruktúry.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.

Poznámka redakcie VLAKY.NET

Asi každého všeobecne orientovaného čitateľa tejto tlačovej správy napadne, že čosi v nej nie je s kostolným poriadkom. Je možné takto porovnávať údaje za rovnaké obdobia dvoch rokov, keď tie svojím priebehom vôbec rovnaké neboli? V texte manažéra infraštruktúry chýba akákoľvek zmienka o tom, ako bol temer od počiatku marca 2020 nútený manažovať železnicu v podmienkach rozvíjajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19 a v polovici uvedeného mesiaca zmeniť grafikon vlakovej dopravy, teda výrazným spôsobom redukovať spoje osobnej dopravy. A že súčasne, predovšetkým v dôsledku vonkajších vplyvov, významne poklesli aj výkony nákladnej dopravy. Aby boli vyššie porovnávané údaje hodnoverné, museli by sa vztiahnuť napríklad k sume vlakokilometrov, dosiahnutých za prvých 6 mesiacov daného roka. Potom by pravdepodobne vyšlo najavo, že ten pozitívny vývoj počtu mimoriadnych udalostí je iba fikcia.

Úvodná ilustračná snímka: Nehoda na trati Bánovce nad Bebravou – Rybany dňa 28.8.2014 © ŽSR

Upravil a redakčnú poznámku doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy