Aktuality z koridoru – VIII. časť: zima a jar 2007

25.4.2007 13:05 Ing. Marko Engler

Aktuality z koridoru – VIII. časť: zima a jar 2007

Dni sa opäť „predlžujú“, preto sa aj medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom objavuje čoraz väčší stavebný ruch na železniciach. Vzhľadom na nedostatok času som pripravil ďalšie pokračovanie aktualít z koridoru veľmi narýchlo a stručne, takže sa tu môže vyskytnúť veľa chýb. Ale dúfam, že aspoň vytvoria predstavu prác na koridore.

Začneme Račou. Vlaky už v marci jazdili na obnovených koľajách pri novom druhom nástupišti, začalo sa tiež s vytrhávaním koľají pri staničnej budove. Nové brány TV už niesli nové TV aj nad touto časťou stanice. Priecestie na vinohradskom zhlaví sa rekonštruovalo, zostalo tak úrovňové, ale s novou gumokovovou vozovkou a s novými závorami (montované v apríli). Pribudli nové stožiare osvetlenia.

Vo Svätom Jure sa začalo so stavebnými prácami na koľajách pri staničnej budove, koľajových spojkách smer Pezinok, ako aj budovaním podchodu. Medzi Jurom a Pezinkom sa jazdilo po 1. TK obojstranne (stav polovica apríla).

V Pezinku sú koľaje dokončené, používa sa už nové SZZ, buduje sa ešte podjazd na trnavskom zhlaví (najmä vozovka). Preto je pre chodcov idúcich z/do tehelne a okolia postavená provizórna cestička k druhému nástupišťu, odkiaľ sa ďalej používa podchod. Cez stanicu sa už jazdí rýchlo aj cez koľajové spojky do odbočky (80 km/h). Rozdiel oproti pôvodným, najmä dvojitým koľajovým spojkám, kde sa vozne doslova „lámali“ aj pri 40 km/h, je citeľný...

V polovici marca už boli v Šenkviciach nové brány TV so zaveseným TV. V párnej skupine sa začalo s budovaním podchodu, takže v tejto časti bola vylúčená doprava (vkladali sa mostné provizória). V polovici apríla sa už používali koľaje pri staničnej budove, ostatné sa rekonštruovali (nepárna skupina). Na bratislavskom zhlaví sa bágrovala cesta podjazdu, pre peších bolo postavené úrovňové priecestie za použitia závor po pôvodnom cestnom priecestí na bratislavskej strane. V stanici sa už postavili nové brány TV. Pokračovalo sa v budovaní podchodu a v úprave staničnej budovy pre nové SZZ. Postavili sa tiež nové stožiare osvetlenia stanice. Smerom na Vŕšok bola zavedená jednokoľajná prevádzka po 1. TK z dôvodu kladenia výhybiek na trnavskom zhlaví.

 

Výhybňa Vŕšok sa stále používa, teraz z dôvodu spomenutej výluky v Šenkviciach.

Zastávka Báhoň je dokončená „obojstranne“ vrátane podjazdu, montuje sa HaVIS od firmy ELEN.

V Cíferi sa okrem HaVISu inštalujú aj návestidlá a pripravuje sa spustenie SZZ. Koľajovo je Cífer dokončený, manipulačná koľaj sa využíva pre pracovné súpravy a „priebežné“ vlaky jazdia po koľajách č. 1 a 2.

Medzi Cíferom a Trnavou sa pri jedinom úrovňovom priecestí na koridore objavili nové návestidlá budúceho AH.

V Trnave sú rekonštrukčné práce vlastne ukončené (koľaje), pokračuje sa iba na SZZ (Simis-W). Na bratislavskom zhlaví sú stále dva druhy návestidiel (provizórne aj cieľové). Bez rekonštrukcie zostávajú aj nástupištia z roku 1991.

V Brestovanoch sa cez zimu pokračovalo na stavbe nadjazdu na trnavskej strane, budovali sa pätky nových stožiarov TV. V marci sa pristúpilo k vytrhávaniu nepárnej skupiny koľají a stavbou podchodu v tejto časti. V polovici apríla sa už zaštrkovávali aj výhybky budúcich koľajových spojok, ktoré budú za nástupišťom smerom k Leopoldovu.

V Leopoldove sa po sprevádzkovaní všetkých nástupíšť a teda aj najdôležitejších koľají tento rok pokračovalo najmä na spustení nového SZZ Siemens. Informačné zariadenie HaVIS (ELEN Prešov) bolo inštalované na nástupištiach, v podchode a v hale staničnej budovy. Krátko po uvedení do prevádzky sa riadne preveril aj posledný stĺpec (meškanie), kedy z dôvodu rezania výmen boli v piatok 23. februára vlaky zmeškané aj niekoľko hodín (viď. foto). Simis-W umožnil postavenie vlakových ciest aj pre vyššie rýchlosti (využili sa už svetelné pruhy na návestidlách), čo však spôsobilo opäť problémy, keďže stále prebiehajú stavebné práce v stanici (napr. trolejové vedenie, dostavba niektorých koľají,...). Preto sa dočasne SZZ opäť upravilo a jazdí sa všade v stanici max. 40 km/h. Trolejové vedenie v Leopoldove ešte nie je definitívne. Trolejové a nosné laná sú navzájom spojené ešte zrejme nie definitívnym lanom. Ani pôvodná koľaj za koľajou č. 8 ešte nemá trolejové vedenie.

 

Po dokončení väčšiny koľají sa pristúpilo k dostavbe posledných úsekov ako koľajovej spojky na Piešťany (napojenie 1. TK na už skôr položené výhybky 2. TK), výťažnej koľaje pri depe smerom na Brestovany a koľaje tvoriacej pôvodne vozňové depo. Odstránila sa tiež výhybka v koľaji na Hlohovec, kde sa začalo s rekonštrukciou priecestia. Inštalovali sa tiež koľajové zarážadlá (z tvarovaných koľajníc) v celej stanici. St. I sa po zbúraní starého stavadla St. 1 premiestnilo do budovy posunovačov. Za pozornosť stoja aj nové vyčkávacie návestidlá.

V Leopoldove už otvorili aj novú lávku, zrejme je však ešte nedokončená. Očakával som však menej drastické riešenie ochrannej siete. V dolnej časti lávky sú použité polopriehľadné tabule (plexi?, niečo ako „matné“, t.j. nevidieť cez to ako cez sklo ale svetlo to čiastočne prepúšťa...), v hornej časti až po nosný rám je použitá sieťovina s „okom“ cca 20 až 30 mm, čo je ešte pre fotografovanie dosť nepríjemné. Ale z pohľadu bezpečnosti je to lepšie riešenie ako použitie zábran proti dotyku s trolejovým vedením iba pod mostovkou. Na lávke sú tiež umiestnené brány na inštalovanie osvetlenia, ktoré ešte počas mojej návštevy nebolo.
Podchody dostali kachličkovú dlažbu, podobne aj schody (panely vyrábané na spôsob zaliateho drobného štrku), pokračuje sa v obklade stien, avšak výrazne pomalým tempom. Na nástupišti č. 3 sa však už prejavujú známe nedostatky zámkovej dlažby, ktorá nemá dobre urobený základ. Najmä pri kanalizácii sa dlažba prepadáva. Interiér haly už bol tiež uprataný, lavičky osadené na svoje pôvodné miesta. Čakáreň pre cestujúcich však ešte nie je sprístupnená. Na nástupištiach tiež chýbajú lavičky.

Začiatkom marca sa začalo s vytrhávaním koľají č. 3, 5 a 1 vo Veľkých Kostoľanoch, t.j. začalo sa s nepárnou skupinou. Namontovali sa provizórne skupinové odchodové návestidlá (v prevádzke začiatkom apríla). Oblúk na 1. TK od Leopoldova sa vytrhal a postavila nová koľaj v priebehu marca až apríla. Po novom oblúku 1. TK (ale starých spojkách) sa jazdilo už okolo 10. apríla. Následne sa začalo s výlukou na 1. TK medzi Kostoľanmi a Piešťanmi. Vytrhal sa oblúk pred Kostoľanmi až po už rekonštruovaný úsek. Stavba podchodu v nepárnej skupine postupuje tiež pomerne rýchlo (vzhľadom na taký Leopoldov). Použili sa aj prefabrikáty. Pôvodná elektromechanika v stanici skončila, drôtovody sú už preč...

V Piešťanoch sa cez zimu pracovalo na sprevádzkovaní nástupišťa č. 2 a párnej skupiny koľají, čo sa podarilo v polovici februára spolu s 2. TK Brunovce – Piešťany. Okamžite sa vlaky presmerovali na nové koľaje a začalo sa s trhaním nepárnej skupiny koľají (pri staničnej budove). Bolo potrebné postaviť provizórnu drevenú lávku pre cestujúcich ponad vybágrované lôžko. Keďže podchod nemá postavenú svoju prvú polovicu, prístup na nástupište bol riešený cez spomenutú lávku a provizórne schody, ktoré sa postavili v hrane nástupišťa tak, aby po koľaji č. 4 mohli jazdiť vlaky a zastavovať aj kratšie osobné vlaky, čím sa umožnilo ich križovanie v Piešťanoch. Na koľaji č. 2, ktorá je už rekonštruovaná, sa odstavovali stavebné stroje a z toho dôvodu sa inštalovali na jej konce výkoľajky (pritom ide o budúce „najrýchlejšie“ koľaje v stanici...). Tiež odchodové návestidlá sa používajú pôvodné, aj keď v upravenej polohe (nepoužívajú sa skupinové provizórne odchodové ako to napr. bolo v Leopoldove alebo je v súčasnosti vo Veľkých Kostoľanoch). Pristúpilo sa k nutnej úprave haly staničnej budovy, budova sa však rekonštruovať nebude.

 

Dokončenie koľajovej spojky na novomestskom zhlaví umožnilo medzi Brunovcami a Piešťanmi obnoviť dvojkoľajnú prevádzku. Do používania sa tiež odovzdal cestný podjazd pri bývalých kasárňach, aj keď sa na ňom ešte stále pracuje. Na kostolianskom zhlaví sa už pripravovalo na nový oblúk a koľajové spojky (najskôr 1. TK).

V polovici februára sa vložila výhybka č. 2HS, čím vznikla jednoduchá koľajová spojka v Hornej Strede, zatiaľ ako spojka nepoužívaná. Na koľaji sa inštalovali kovové „rozpony“, zrejme pre udržanie vzdialenosti medzi koľajou a hranou nástupišťa (?).

Pri hradle Zámlačie, kde je aj železničné priecestie, sa už v januári objavili prvé stavebné práce na pilieroch budúceho nadjazdu. Tiež sa odstránila ornica pre vybudovanie násypov. Výluka a demontáž 1. TK medzi Brunovcami a Mestom nastala až v prvej polovici apríla. Jazdí sa tak iba po 2. TK. V Považanoch sa zlikvidovalo nástupište pri 1. TK, uzatvorilo priecestie a začalo sa s rekonštrukčnými prácami na zastávke. Pri Zámlačí sa už objavili nové návestidlá.

V Novom Meste nad Váhom sa po „predprípravných“ prácach zo začiatku zimy začalo vo februári vylúčením niektorých koľají nepárnej skupiny (snažia sa obmedziť prístup k „depu“ minimálne). Začalo sa s budovaním základov pre nové brány TV (v mieste bývalých koľají č. 6 a 5), cez „zadné“ koľaje sa postavila provizórna štrková cesta pre umožnenie príjazdu stavebných mechanizmov k bývalej koľaji č. 5. Už začiatkom marca stáli prvé piliere nástupíšť, na ktoré sa neskôr montovali trolejové stožiare brán. Nástupištia budú betónovej konštrukcie ako v Piešťanoch. V tom období sa zaviedla výluka na 2. TK Nové Mesto – Bohuslavice, aby sa v Novom Meste mohli vložiť výhybky koľajových spojok. Následne sa vylúčila 1. TK, aby sa mohli výhybky osadiť aj na prvej koľaji. Po dokončení spojok sa umožnila dvojkoľajná prevádzka smerom na Trenčín.

Osobné vlaky, ktoré v Novom Meste končili alebo začínali, resp. boli odstavené, sa museli „vysúvať“ až do Bohuslavíc, pretože v Meste zostali iba dve použiteľné dopravné koľaje (č. 4 a 2; tento stav zatiaľ trvá). Pre vlaky smer Myjava zostala v prevádzke aj skrátená slepá koľaj č. 6b, ku ktorej sa umiestnilo aj provizórne návestidlo Sc6b.

V polovici apríla sa už na nové brány TV zavesovalo nové TV, staré brány sa odstraňovali. „Vo veľkom“ sa už pracovalo na betónovaní podchodu. Pracovalo sa tiež na rekonštrukcii jestvujúceho podchodu na piešťanskej strane.

 

Zaujímavá je tiež náhradná autobusová doprava (NAD). Tá je podľa potreby používaná najmä na Sereď a Hlohovec (z dôvodov ako vyberanie výhybky, oprava priecestia atď.), dlhodobo je zavedený jeden pár spojov na trase Nové Mesto nad Váhom – Leopoldov (vlaky Os 3008, 3057).

Som si vedomý, že o prácach na koridore za posledné tri mesiace by sa dalo napísať podstatne viac. Vzhľadom na moju vyťaženosť na iných veciach a povinnostiach, som spracoval iba tento krátky prehľad, ktorý je platný asi k 20. aprílu 2007. Keďže jeden obrázok je vraj za tisíc slov, dúfam, že viac napovedia aspoň „priložené“ fotografie...

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy