Aktuality z koridoru - IX. časť: Situácia pred letnými prázdninami

8.7.2007 17:30 Ing. Marko Engler

Aktuality z koridoru - IX. časť: Situácia pred letnými prázdninami

Je tu začiatok prázdnin a tým aj čas cestovania. Študenti a žiaci majú prázdniny, pracujúci si zvyčajne vezmú dovolenku. Cestujú k moru, do hôr, na návštevy. Kto cestuje vlakom medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom, má jedinečnú možnosť pozrieť sa zblízka na výstavbu koridoru blížiacu sa k finále.

Meškania, aj niekoľkohodinové, státie v poli, pred stanicou, v stanici..., to všetko ponúka bežnému cestujúcemu pohľad priamo na stavenisko, kam by sa inak len tak nedostal.

Znie to možno ironicky, ale ak mám popísať posledné mesiace pred letnými prázdninami, tak sa tomu nevyhnem. Skutočne sme na „koridore“ zažili všetky možné katastrofy – rezania výmen (napr. Leopoldov), zhasínanie svetiel návestidiel (napr. Pezinok), strhnutie trolejového vedenia (napr. Nové Mesto nad Váhom). Dopravu na koridore značne ovplyvnili aj nehodové udalosti, ktoré sa neuskutočnili priamo medzi Račou a Novým Mestom (napr. uzatvorenie poľnohospodárskeho stroja na priecestí v Kostolnej-Záriečí) alebo prírodné živly (prietrž mračien sprevádzaná silnou víchricou, ktorá zvalila niekoľko stromov na trať najmä v okolí Považskej Bystrice). Blesky počas búrok zapríčinili aj zlyhanie elektronických zabezpečovacích zariadení, čo sa však prejavilo aj na iných, modernizovaných staniciach, nie len koridorových. Počet a následky by si vyžiadali samostatný článok...

Späť však ku koridoru (tu myslené trať Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom). Ako už bolo spomenuté, modernizácia sa blíži ku koncu. Po Piešťany je plánované odovzdanie stavby do konca decembra tohto roka, po Nové Mesto do konca budúceho roka (pravdepodobne sa to týka dokončovacích prác, aktivácii SZZ v Novom Meste a zrejme poslednou väčšou stavbou bude zrušenie stanice v Brunovciach, ktorá sa zmení na zastávku – v súčasnosti je ešte bez rekonštrukčných prác a koľajisko sa plne využíva).

 

Na už rekonštruovaných častiach koridoru dochádza k dokončovacím prácam. Napr. v Leopoldove sa provizórne zavesené trolejové vedenie postupne prerába na definitívne (k 25. 6. sa tak nestalo ešte na koľajách č. 2, 8, koľaji na Hlohovec a niektorých ďalších, najmä slepých), inštalujú sa výťahy s pohonom a riadením, zaštrkováva sa medzikoľajový priestor jemným štrkom, pred staničnou budovou sa upravuje cesta a chodníky. Podľa usporiadania obrubníkov však opäť zvíťazil osobný automobil – namiesto autobusových zastávok tam zrejme budú parkovacie miesta, takže žiadny „Integrovaný dopravný systém“ s nadväznosťou vlak-autobus. Koľajovo je Leopoldov dokončený (vrátane výťažnej koľaje na trnavskom zhlaví a koľají bývalého vozňového depa). Priaznivým javom je opätovné používanie vlečky liehovaru, ktorý prešiel tiež rekonštrukciou zameranou aj na zvýšenie výroby, pričom odkúpil aj pôvodné objekty PNZZ vrátane vlečky. V prevádzke sú rušne po rekonštrukcii vrátane „rosničky“. Niektoré zrýchlené vlaky Bratislava – Leopoldov – Nitra/Prievidza už majú presunutý preprah okuliarnikov za laminátky z Trnavy do Leopoldova.

V Cíferi, kde sú štyri dopravné koľaje a jedná manipulačná už dokončené, sa osadzujú nové svetelné návestidlá, rekonštruuje sa staničná budova a osadzujú sa prvky definitívneho SZZ (zatiaľ je v prevádzke provizórne). V prevádzke sú tiež obidve nástupné hrany (nástupištia) vrátane HaVISu od Elenu. Bývalé koľaje traťovej správy obnovené ani už pripojené na sieť ŽSR neboli.

Na už rekonštruované traťové úseky sa osadzujú nové oddielové návestidlá AH aj smerom za Leopoldovom, konkrétne v Maduniciach a Drahovciach. Z toho vyplýva, že jestvujúce predstavujú iba provizórne riešenie (niektoré nemajú ani označenie, pretože spodná časť štítu chýba!).

Rekonštrukčné práce sa v súčasnosti sústredili najmä do Svätého Jura, Šenkvíc, Brestovian, Veľkých Kostolian, Piešťan, Nového Mesta a posledného nerekonštruovaného traťového úseku Brunovce – Nové Mesto. V Rači prebiehajú rekonštrukčné práce tiež, v prevádzke sa používa ostrovné nástupište č. 2 s provizórnym úrovňovým prístupom od staničnej budovy a priľahlá skupina koľají. Predaj cestovných lístkov je tu počas rekonštrukcie zrušený. Položené sú už aj koľaje pri staničnej budove, stavia sa prvé nástupište a zaústenie podchodu.

 

Svätý Jur, ktorý sa vlastne stane iba zastávkou s koľajovou spojkou (tzv. „výhybňa“), má už 2. TK (pri budove) dokončenú a prevádzkovanú zatiaľ obojsmerne. Pracuje sa na koľaji č. 1.

Šenkvice majú prevádzkovanú iba párnu skupinu koľají pri budove (t.j. pôvodnú), pracuje sa na výstavbe nepárnej skupiny. Tiež výrazné stavebné práce obsahuje výstavba podjazdu na bratislavskom zhlaví. Za pozornosť stojí provizórna predajňa cestovných lístkov umiestnená v kontajneroch typu UNIMO, kde je aj provizórna čakáreň. Medzi Šenkvicami a Výhybňou Vŕšok sa jazdilo jednokoľajne z dôvodu kladenia výhybiek na trnavskom zhlaví (najskôr po 1. TK, neskôr po 2. TK).

Brestovany sa tiež menia na zastávku s koľajovou spojkou (tzv. „výhybňa“). Začalo sa s párnou skupinou (vzdialená od staničnej budovy), kde je nástupište už takmer hotové. Položená je už koľaj aj výhybky (dve, t.j. budú tu dve jednoduché koľajové spojky). Vzhľadom na rekonštrukciu oblúka 2. TK zaústenej od Leopoldova sa jazdí po 1. TK obojsmerne a v Brestovanoch sa využíva pôvodná koľajová spojka, ktorá bola provizórne napojená aj na novopoloženú koľaj č. 1 v budúcej výhybni. Postupne sa pokračuje aj vo výstavbe nadjazdu na trnavskom zhlaví, úrovňové priecestie je preto stále v prevádzke. Za pozornosť stojí provizórne uchytenie jestvujúcich brán trolejového vedenia (TV). Keďže jestvujúce stĺpy brán TV zasahovali do nového nástupišťa, postavili sa nové stĺpy za nástupišťom a pripevnili sa k jestvujúcim stĺpom. Pôvodné stĺpy sa odrezali tesne pod bránou a ich horné časti tvoria spojku medzi pôvodnou bránou a novou časťou brány s novým stĺpom.

 

Vo Veľkých Kostoľanoch pokračujú práce vzhľadom na iné stanice rýchlo. Po výstavbe preložky zaústenia 1. TK od Leopoldova sa nová koľaj zapojila do jestvujúcej koľajovej spojky, aby sa umožnil prechod na párnu skupinu, kde zostala všetka doprava po vložení mostného provizória. Medzi Leopoldovom a Kostoľanmi sa zaviedla opäť dvojkoľajná prevádzka. Podobne sa preložilo aj napojenie 1. TK od Piešťan. Oblúk pod cestným nadjazdom však v tejto časti zatiaľ zostal pôvodný. Opäť sa využila pôvodná koľajová spojka, čím sa umožnila dvojkoľajná prevádzka medzi Kostoľanmi a Piešťanmi. Po sprevádzkovaní druhého nástupišťa a koľají č. 1 a 3 sa na nepárnu skupinu previedla všetka doprava a vytrhala sa párna skupina. V súčasnosti sa už kladú výhybky na leopoldovskom zhlaví a postupne aj koľaje. Podchod je už zasypaný. Jeho výstavba z prefabrikátov zrejme pomohla rýchlejšiemu tempu celej výstavby. Vlečka k poľnohospodárskym potrebám je zatiaľ nenapojená (aj tak sa nevyužíva), odpojená však bola aj vlečka do atómovej elektrárne (t.j. bez provizórneho napojenia počas rekonštrukcie). Postupuje sa vo výstavbe nástupišťa pri staničnej budove a stavbe nadjazdu (?) na leopoldovskom zhlaví, kde sa tiež upravuje zapojenie cesty od obce Veľké Kostoľany. Úrovňové priecestie v týchto miestach je dlhodobo uzatvorené. Pôvodné St. 1 sa už používa bez elektromechaniky, provizórne St. I (typ UNIMO) sa už umiestnilo oproti pôvodnému St. 1. Zrejme ide o pôvodné Pom. St. II z Leopoldova. Odchodové návestidlá sa osadili provizórne skupinové (pre každú traťovú koľaj).

Piešťany stále využívajú v prevádzke párnu skupinu s druhým ostrovným nástupišťom. Koľaje nepárnej skupiny sú už položené, dokončuje sa nástupište a zaústenie podchodu. Staré koľaje tak zostávajú iba na zaústení obidvoch koľají od Kostolian. Pribudli však nové vchodové návestidlá (zatiaľ s krížmi neplatnosti). Manipulačný priestor párnej skupiny koľají je už vyasfaltovaný, dokončená je aj čelná rampa pri slepej koľaji.

Medzi Novým Mestom a Brunovcami sa vytrhala 1. TK. V súčasnosti (29. 6.) sa už položili koľajové polia s transportnými koľajnicami (dĺžka cca 19,95 m) vrátane nových výhybiek vlečky napájacej rozvodne pri Novom Meste, koľajovej spojky pred Čachtickou spojkou a koľajovej spojky pri Považanoch. Za obeť však padol domček už nepoužívaného St. 3 žst. Nové Mesto (pri Čachtickej spojke).

 

Priamo v Novom Meste je dlhodobo uzatvorené priecestie na piešťanskom zhlaví, kde sa buduje podjazd a opravuje pôvodný podchod pre peších. Škody tu spôsobila prietrž mračien, kedy sa podchod zalial vodou. Uzatvorenie priecestia spôsobilo najmä autobusovým dopravcom problém so zachádzaním najmä prechádzajúcich diaľkových liniek na AS, čo vyriešili zastavovaním pri Vzduchotechnike, odkiaľ je potrebné prejsť do mesta pešo (t.j. diaľkové autobusy nejazdia na AS). Pokračuje výstavba ostrovného nástupišťa 2, kladú sa výhybky nepárnej skupiny a už aj koľaje. Nástupište má už čiastočne aj vrchnú časť (zastrešenie). V prevádzke sú iba dve koľaje párnej skupiny spolu s jednou slepou koľajou pre krátke vlaky na Myjavu a nákladnej doprave čiastočne slúžia aj „zadné“ koľaje nepárnej skupiny, ktoré sa nebudú opravovať a sú prístupné tak ako depo – pôvodne cez piešťanské zhlavie, teraz cez trenčianske.

Viac dúfam napovedia fotografie. Ešte malý dodatok k obsahu príspevku. Predpokladám, že najviac asi zavážia fotografie, ktoré sú za tisíc slov... Text by mal tvoriť len „kulisu“, aby bolo možné obecne (myslene naozaj veľmi obšírne) nestratiť prehľad v dianí na koridore. Informácie sú aktuálne k 19. až 30. júnu. Použitie dátumov by už veľmi „natiahlo“ textovú časť a jeden článok by vyšiel tak asi na jednu stanicu, nie celý koridor. Nezabúdajte prosím, že všetko tu napísané a odfotené vzniká iba vo voľnom čase (najmä v stave vyčerpania večer) a vlastne pre naplnenie koníčka...

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy