V. koridor: Traťový úsek Báhoň - Svätý Jur (VI. časť)

25.8.2005 7:35 Ing. Marián Šimo

V. koridor: Traťový úsek Báhoň - Svätý Jur (VI. časť)

V dnešnom pokračovaní seriálu o rekonštrukčných prácach na V. paneurópskom koridore si priblížime zmeny za posledné dva mesiace v úseku Svätý Jur – Báhoň. Krátko po schválení financií pre projekt odstránenia úrovňového železničného prejazdu v Pezinku – Grinave (žel. zastávka Pezinok – Zastávka) formou mimoúrovňového kríženia sa rozbehli prípravné práce. Vedľa štátnej cesty stavebníci začali hĺbiť stavebnú jamu. Prebehli úpravy na trakčnom vedení.

V mieste stavby je do troleja vložený izolovaný úsek, ktorý začína hneď na konci nástupišťa. Aby osobné vlaky, ktoré zastavujú v zastávke Pezinok – Zastávka mohli bezpečne prejsť izolovaným úsekom, bolo nástupište predĺžené smerom k Svätému Juru provizórnou drevenou konštrukciou.

žst. Pezinok

Koncom júna bola dokončená čiastočná rekonštrukcia nepárnej koľajovej skupiny v stanici. Do používania sú odovzdané koľaje č. 1 a 3. V priestore pred staničnou budovou sú pri nových koľajach zriadené dočasné sypané nástupištia. V rámci dokončenia rekonštrukcie nepárnej skupiny bolo vybudované nové svätojurské zhlavie vrátane koľajovej spojky medzi traťovými koľajami. Spojka z nepárnej skupiny do 2 traťovej koľaje je vybudovaná definitívna. Podľa pohľadu na použité výhybky bude rýchlosť do odbočky min. 80 km/h. Na spojku z párnej skupiny na 1 traťovú koľaj sú zatiaľ použité pôvodné výhybky zhlavia stanice (rýchlosť do odbočky 40 km/h). Vchodové návestidlo pri 2 TK od Svätého Jura bude v krátkej dobe nahradené novým, ktoré je vybavené aj farebnými prúžkami na návestenie rýchlosti 80/100 km/h.

Po uvedení do prevádzky nepárnej skupiny začala nepretržitá výluka párnej skupiny. V priebehu týždňa boli odstránené koľajové polia celej skupiny až do polovice stanice. Pri staničnej budove je budovaný podchod k budúcemu nástupišťu v nepárnej skupine. Začiatkom júla prebehlo spevnenie podložia pri staničnej budove vrtnou súpravou. Po vykopaní jamy podchodu bolo osadené oceľové vystuženie podchodu a debnenie. Podchod bol vybetónovaný.

Mostné provizórium ponad rekonštruovaný most v Drevárskej ulici bolo zrušené. Prebehli betonárske práce na mostovke mosta v párnej skupine a potom zaizolovanie a navezenie vrstiev železničného telesa. V súčasnosti prebieha dokončovanie zvršku a pokládka koľajových polí párnej skupiny. Ostáva dokončiť asi 30 metov dlhý úsek spodku v tesnej blízkosti podchodu a zasypať konštrukciu podchodu. V priestore 4 koľaje stavebná firma začala budovať hranu nového nástupišťa.

Pezinok – Šenkvice

Traťový úsek je úplne dokončený. Od 13. júna 2005 sa začala rekonštrukcie 1 TK koľaje. Stará traťová koľaj cez šenkvické oblúky bola vytrhaná. Starý násyp trate je premiestňovaný ku kopcu pri bývalom hradle Malé Tŕnie. 1 TK bola napojená cez estakádu. O necelý mesiac sa jazdí oboma koľajami po estakáde.

Šenkvice – Báhoň

Rekonštrukcia druhej traťovej koľaje v úseku Šenkvice – výhybňa Vŕšok sa skončila v prvý prázdninový deň – 1. júla 2005. Pri mojej návšteve tohto úseku 30. júna vrcholilo dokončovanie úseku. Ťažká technika upravovala postranné svahy. MVTV kontroloval trakčné vedenie a dolaďoval posledné nedostatky.

Od nasledujúceho dňa bola rekonštruovaná koľaj odovzdaná do používania. Od polovice júla začala výluka prvej traťovej koľaje. Prebehlo odťaženie štrkového lôžka, následne odstránenie mostného provizória ponad rekonštruovanú mostnú  konštrukciu. Ďalší týždeň bol odstránený koľajový pás v celom úseku. Postupne sú renovované všetky mostné konštrukcie a priepusty v úseku. V niektorých úsekoch sú už osadené postranné odvodňovacie žľaby. Samotné teleso traťovej koľaje je dokončené už po most, ďalej v narovnanom oblúku sa práce na telese iba rozbiehajú.

Báhoň

Pokračujúca výstavba podjazdu popod trať si vynútila osadenie mostných provizórií ponad budúci podjazd v oboch traťových koľajach. Provizória boli osadzované postupne počas jednotlivých výluk traťových koľají medzi výhybňou Vŕšok a Cíferom. Začiatko júla ako prvé bolo osadené provizórium do druhej koľaje, následne sa rozbehli práce na prvej traťovej koľaji. Odstránená bola koľaj v úseku mostného provizória, ďalej sa vybagrovala jama do hĺbky asi 2,5 metra. Na oboch koncoch jamy sa uložili dva betónové panely, na ktoré sa uložil drevený pilier z podvalov. Na tieto piliere je uložená oceľová konštrukcia mostného provizória. Na položenie konštrukcií provizória boli využité dva koľajové žeriavy EDK 750. Po osadení provizórií stavbári vyhĺbili podjazd popod trať.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy