Slovenská republika má Železničné múzeum

14.1.2018 8:00 -zz- Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Slovenská republika má Železničné múzeum

Možno ste túto skutočnosť, sprevádzajúcu príchod nového roka, už zaregistrovali. Ale aj v prípade kladnej odpovede sa snáď radi dozviete tiež čosi podrobnejšie o tom, ako a prečo sa táto nedávna novinka udiala a čo znamená vo vývoji slovenského múzejníctva a pre dokumentáciu histórie železničnej dopravy na území Slovenska – najmä v roku, v ktorom sa pripomína 170. výročie jej počiatku.

 

 

 

1. január 2018 neznamenal len príchod nového roka, ale aj významné zmeny v železničnej nostalgii na Slovensku. Od tohoto dátumu sa na základe nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR mení organizačné začlenenie pôvodného Múzejno-dokumentačného centra v organizačnej štruktúre ŽSR a samotné MDC sa mení na Železničné múzeum Slovenskej republiky. Nové kontaktné údaje Železničného múzea SR môžete nájsť TU. Záujemcovia o železničnú históriu si budú môcť zmeny všimnúť už tento rok, ktorý by sa mal niesť v duchu viacerých významných výročí, napríklad 170 rokov železníc na Slovensku alebo 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Pri tejto príležitosti plánujeme pripraviť viacero zaujímavých jázd a podujatí. Bližšie informácie prinesieme neskôr na týchto stránkach. Železničné múzeum Slovenskej republiky budete môcť poznať aj podľa nového loga (viď úvodný obrázok).

Vytvorenie Železničného múzea SR súvisí najmä so zmenou organizačného začlenenia tohto múzea – Múzejno-dokumentačného centra v organizačnej štruktúre ŽSR. Pôvodné Múzejno-dokumentačné centrum bolo oddelením ŽSR - Výskumného a vývojového ústavu železníc, ktorého hlavnou náplňou sú odlišné činnosti – viď web zsr. Preto sa vedenie ŽSR rozhodlo začleniť MDC pod Generálne riaditeľstvo ŽSR, kde vidí väčší potenciál múzea vzhľadom k externému prostrediu, propagácii železničnej histórie a vo vzťahu s verejnosťou aj médiami. S tým súvisí aj zmena názvu z Múzejno-dokumentačného centra na Železničné múzeum Slovenskej republiky, ktorý najmä voči verejnosti lepšie vystihuje jeho poslanie, úlohu, potenciál aj činnosti. Tieto zmeny však nemajú žiaden vplyv na štatút múzea, ktorý ostáva nezmenený (Múzejno-dokumentačné centrum bolo v roku 2000 zaregistrované ako riadne múzeum v zmysle Zákona o múzeách a galériách na Ministerstve kultúry SR).

Železničné múzeum sídli v starom rušňovom depe Bratislava východ na račianskom konci Dopravnej ulice v Bratislave. Návštevníkom ponúka v období od 15.4. do 15.10. denne možnosť návštevy vonkajších železničných expozícií v areáli múzea. Záujemcovia o návštevu vnútorných expozícií, o prehliadku múzea so sprievodcom alebo o návštevu mimo otváracích hodín sa musia vopred dohodnúť. Popritom ponúka možnosť návštevy študijného depozitára, archívny a knižničný servis pre bádateľov. Hlavným lákadlom pre verejnosť je niekoľko podujatí, ktoré sa počas roka v areáli uskutočňujú a poskytujú prostredníctvom sprievodných atrakcií (Rendez, drezinový deň, výstavy historických vozidiel, jazdy mimoriadnych historických vlakov a pod.) návštevníkom možnosť zažiť atmosféru časov dávno minulých, kedy železnici vládli parné rušne. Aktuálne je možná prehliadka len na základe vopred dohodnutého času. Toľko k súčasnosti múzea. A teraz aj čosi podrobnejšie k jeho minulosti.

Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky - ŽMSR) vzniklo roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja) Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). Od roku 1994 bolo oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná.

V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. Pozitívne zmeny v chápaní podnikového železničného múzea ako dobrého marketingového nástroja vo vzťahu ŽSR a verejnosti a najmä skvelého osvetového nástroja viedli k organizačnej zmene, ktorej následkom bolo pretvorenie MDC na účelové stredisko Železničné múzeum Slovenskej republiky v riadiacej pôsobnosti Odboru komunikácie ŽSR od. 1.1.2018. ŽMSR je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, t. j. zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty z tejto oblasti.

Ako bolo už vyššie spomenuté, v roku 2018 si Slovensko pripomína 170. rokov železnice na svojom území. Záujemcovia o železničnú históriu budú možno namietať, že to výročie už máme za sebou, nakoľko prvá železnica na Slovensku bola sprevádzkovaná už v roku 1840. K tejto „disproporcii“ zmienenej v nedávnom dotaze Tlačovej agentúry Slovenskej republiky odbor komunikácie Železníc Slovenskej republiky uviedol: Výročie železníc sa počíta od 20. augusta 1848, kedy prišiel na územie Slovenska prvý parný vlak na trati z rakúskeho Marcheggu cez Devínsku Novú Ves do Bratislavy. Je pravdou, že v tom období už niekoľko rokov fungovala konská železnica z Bratislavy do Trnavy a ďalej do Serede, avšak nebola to železnica v pravom zmysle slova tak, ako ju poznáme teraz, ale išlo skôr o konské povozy jazdiace po pevnej dráhe. Preto oslavy, do ktorých sa iste zapojí aj Železničné múzeum Slovenskej republiky, budú orientované k dátumu 20. augusta.

Zdroje a odkazy:

  1. Železnice Slovenskej republiky – Wikipédia
  2. Železnice Slovenskej republiky – oficiálny web
  3. Železničné múzeum Slovenskej republiky – oficiálny web
  4. Železničné múzeum Slovenskej republiky -  Facebook
  5. ŽSR - VVÚZ Múzejno - dokumentačné centrum železníc Bratislava na webe Muzeum.sk
  6. Železničné múzeum Bratislava východ - kultúra.račan.sk – o histórii depa Bratislava východ a nedávnej súčasnosti múzea
  7. Výskumný a vývojový ústav železníc na webe ŽSR
  8. zdroje uvedené pod odkazmi v texte

Úvodný obrázok: Logo Železničného múzea Slovenskej republiky

Z textov na stránkach Železničného múzea Slovenskej republiky a ŽSR (s použitím vlastných fotografií z akcie „Rendez 2006“) zostavil

Súvisiace odkazy