Aktuality z koridoru – III. časť: pokus o zhrnutie aktuálneho stavu

6.10.2006 8:15 Marko Engler

Aktuality z koridoru – III. časť: pokus o zhrnutie aktuálneho stavu

Posledný septembrový týždeň v roku 2006 je možné na výstavbe koridoru medzi Bratislavou-Račou a Novým Mestom nad Váhom zhrnúť asi takto: Na hlavnej stanici v Bratislave síce prebieha rekonštrukcia druhého nástupištia, „koridorová“ rekonštrukcia stanice prebieha až v Rači. Tam sa buduje druhé (ostrovné) nástupište spolu s podchodom, priľahlými koľajami (nepárna skupina) a prebieha postupná rekonštrukcia zhlaví.

Medzi Bratislavou-Račou a Svätým Jurom sú v prevádzke obidve traťové koľaje (ďalej TK) už po rekonštrukcii.

Stanica Svätý Jur je zatiaľ bez stavebných zmien (ak si dobre pamätám, v prevádzke je tam stále reléovka).

Medzi Svätým Jurom a Pezinkom sú obidve TK v prevádzke a po rekonštrukcii. Zastávka „Pezinok zastávka“ je po rekonštrukcii v prevádzke, ale ešte s provizórnym predĺžením nástupíšť smerom k Bratislave (drevená konštrukcia). Na opačnej strane sa dokončuje cestný nadjazd, ktorý je však už v prevádzke.

Stanica Pezinok má už staničné koľaje po rekonštrukcii, bočné (1.) a ostrovné (2.) nástupište v prevádzke. Vlečka do tehelne nie je napojená (dlhé roky už aj tak nepoužívaná). Na šenkvickom zhlaví je 1. TK prerušená (stavba podjazdu).

Z toho dôvodu sa medzi Pezinkom a Šenkvicami jazdí iba po 2. TK obojsmerne. 1. aj 2. TK sú však už po rekonštrukcii vrátane výstavby preložky (cez estakádu). Staré teleso pri Šenkviciach je už rekultivované.

Stanica Šenkvice je zatiaľ bez rekonštrukcií, poznačená je však stavebnými mechanizmami odstavovanými v stanici. Na pezinskom zhlaví je tiež 1. TK prerušená (výstavba podjazdu).

Medzi Šenkvicami a Výhybňou Vŕšok sú obidve TK po rekonštrukcii a v prevádzke. Medzi Výhybňou Vŕšok a Cíferom prebieha rekonštrukcia 1. TK (pred pokládkou novej koľaje), po 2. TK sa jazdí obojsmerne.

 

Stanica Cífer má vytrhanú nepárnu skupinu koľají, pripravuje sa pokládka nových koľají, miestami sú ešte neodstránené staré výhybky (napr. č. 5, 7). Druhé nástupište je v prevádzke, pri staničnej budove prebiehajú rekonštrukčné práce.

Medzi Cíferom a Trnavou sú obidve TK po rekonštrukcii a v prevádzke. Nachádza sa tu aj úrovňové kríženie s cestou.

Stanica Trnava má už koľaje po rekonštrukcii a plne v prevádzke (rekonštrukcia bratislavského zhlavia, výstavba preložky napojenia trate od Kútov, rekonštrukcia prejazdných koľají v osobnej časti vrátane priľahlých výhybiek). Prebieha výmena staničného zabezpečovacie zariadenia (cieľové je SIMIS od Siemensu, pôvodne bola reléovka a elektromechanika, provizórne ESA 11, na každom zhlaví niečo iné). Zapojená je aj nová vlečka do závodu PSA, ktorá je už v prevádzke (zapojená do koľaje trate Trnava – Sereď).
Medzi Trnavou a Brestovanmi sú obidve TK po rekonštrukcii a v prevádzke. Prebiehajú dokončovacie práce, výstavba cestných nadjazdov pri Zavare a pred Brestovanmi.

Stanica Brestovany je zatiaľ bez rekonštrukcie.

Medzi Brestovanmi a Leopoldovom sa jazdí po obidvoch TK, ktoré sú po rekonštrukcii. V prevádzke sú už aj obidve koľaje na preložke zaústenia trate do Leopoldova.

Leopoldov má po rekonštrukcii v prevádzke nepárnu skupinu koľají, nástupištia č. 1 a 2 vrátane podchodu (zatiaľ bez výťahov). Trať na Sereď je napojená už novou koľajou, pripravuje sa druhá. Prebiehajú práce na párnej skupine a výstavbe ostrovného nástupištia č. 3 vrátane podchodov (aj nákladného) a priľahlých častiach obidvoch zhlaví. Leopoldovu bude venovaný samostatný článok (ak mi to čas dovolí...).

Medzi Leopoldovom a Veľkými Kostoľanmi sa jazdí obojsmerne po 1. TK, ktorá je už po rekonštrukcii. Tá práve prebieha na 2. TK (výmena štrku). Budujú sa aj podjazdy pri Červeníku a Maduniciach.

Stanica Veľké Kostoľany je bez rekonštrukcie. Prebieha tu recyklácia štrku.

Medzi Veľkými Kostoľanmi a Piešťanmi sú obidve TK v prevádzke a po rekonštrukcii vrátane zastávky Drahovce zastávka.

 

Stanica Piešťany, kde v septembri podstatne vzrástli stavebné práce, má v prevádzke už iba dve staničné koľaje (č. 1 a 3). Všetky ostatné koľaje sú vytrhané vrátane napojenia vlečiek lesov a letiska a trate Piešťany – Vrbové (ktorá si v októbri pripomenie svoje sté výročie). Zostalo už iba niekoľko výhybiek na kostolianskom zhlaví (tiež idú preč). Staničné zabezpečovacie zariadenie sa údajne už malo vypnúť a nahradiť dočasným bubnovým prístrojom (veľmi zriedkavé, stojí za bližšie preskúmanie).

Medzi Piešťanmi a Brunovcami je 1. TK po rekonštrukcii obojsmerne prevádzkovaná, v septembri začala demontáž 2. TK (zaujímavosťou je, že tento úsek už mal koľaj UIC 60 s pružným uchytením z roku 1996, teraz sa celý vytrhal). Prebieha výstavba podjazdu pri Piešťanoch a nadjazdu pri Hornej Strede. Súčasne sa oplotilo aj letisko v Piešťanoch, ktoré vedie súbežne s traťou a bolo dlhé roky „chránené“ iba tabuľou „VSTUP ZAKÁZANÝ!“

Stanica Brunovce je bez rekonštrukcie ako aj pokračujúci úsek smerom na Žilinu. Pred Brunovcami teda tento rok výstavba koridoru končí.

V budúcom príspevku sa pokúsim podrobnejšie rozpísať Leopoldov.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy