V. koridor: Traťový úsek Svätý Jur – Piešťany (V. časť)

15.6.2005 6:05 Ing. Marián Šimo

V. koridor: Traťový úsek Svätý Jur – Piešťany (V. časť)

Prešiel mesiac od poslednej koridorovej reportáže. Práce postúpili dopredu a pomaly nadchádza čas spustenia prevádzky na zmodernizovaných úsekoch. Rekonštrukčné práce v stanici Pezinok sa presunuli na svätojurské zhlavie stanice. Modernizujú sa posledné nedokončené metre prvej traťovej koľaje medzi Svätým Jurom a Pezinkom.

 

  

  

Svätý Jur – Pezinok

Rekonštrukčné práce v stanici sa presunuli na svätojurské zhlavie stanice. Modernizujú sa posledné nedokončené metre prvej traťovej koľaje medzi Svätým Jurom a Pezinkom. Na novom moste ponad Drevársku ulicu sa nachádzajú výhybky zhlavia. Na zhlaví robotníci zvárali koľaje, brúsili zvary koľajníc, automatická strojná podbíjačka podbíjala koľaj a zarovnávalo sa štrkové lôžko.

V stanici sa nachádza montážna súprava EŽ, ktorá elektrifikuje rekonštruované koľaje. V nepárnej skupine (koľaje 1,3 a 5) v priestore pred nádražnou budovou sa začal budovať podchod pre prístup na budúce nástupište. Koľaje 1 a 3 sa budú používať počas výluky párnej skupiny koľají. Sú v nich osadené mostné provizória ponad výkop budúceho podchodu. Koľaj č. 5 je zatiaľ kusá.

Pezinok – Šenkvice

Rekonštrukcia 2 TK je dokončená. 11. júna prebiehali posledné úpravy TV na estakáde pred spustením ostrej prevádzky. Už v tomto čase sú odstránené na oboch stranách TK návesti Stoj. Nová traťová koľaj má osadené rýchlostníky 120 km/h. Prvé dni sa po novej estakáde bude jazdiť zníženou rýchlosťou, aby nové lôžko postupne sadlo. Následne bude pomalá jazda v 2 TK zrušená. Nasledujúci deň je zahájená prevádzka po 2 TK. Podľa plánu výluk mala oficiálne výluka 2 TK skončiť až o 18 hodine. Vlaky po estakáde začali premávať už v dopoludňajších hodinách. Na necelých 24 hodín trvala prevádzka v oboch TK medzi Pezinkom a Šenkvicami. 13. júna 2005 o 8 hodine a 10 minúte nastal definitívny koniec prevádzky po starých šenkvických oblúkoch. Budova bývalého hradla Malé Tŕnie sa ocitla mimo železničnej trate – v týchto miestach je vzdialená od preložky cca 400 m.

Výhybka na estakáde spájajúca prvú a druhú traťovú koľaj bola odstránená a prvá koľaj je momentálne úplne odrezaná od železničnej siete. Druhá koľaj je zaústená cez železničný prejazd do pôvodnej druhej traťovej koľaje za poslednou výhybkou pezinského zhlavia stanice Šenkvice. Manipulačná koľaj, cez ktorú bola estakáda napojená počas stavby končí ešte pred priecestím a je kusá. Slúži na odstavovanie pracovných mechanizmov. Výhybky na pezinskom zhlaví žst. Šenkvice sú dovybavené novými zámkami výmen.

Šenkvice – Vŕšok

V celom úseku prebieha pokládka koľajníc. Ostáva osadiť už iba 100 m traťovej koľaje. Od Šenkvíc je koľaj iba osadená, z opačnej strany je už aj podbitá. Pokládka prebiehala súčasne z obidvoch strán. Okrem samotnej pokládky koľajníc sa práce sústreďujú na dokončenie okolia trate. Buduje sa odvodňovacia priekopa – pokladajú sa betónové tvárnice. Mosty a priepusty na trati sú už z väčšej časti dokončené.

Trnava

Prevratné zmeny nastali v žst. Trnava. Po dokončení cíferskeho zhlavia, sprevádzkovaní preložky do Kútov sa práce sústredili na rekonštrukciu vlečky v párnej koľajovej skupine. Zrekonštruované boli výhybky hlboko do vlečky. Na opačnú stranu sa zrenovovala aj bývala traťová koľaj trate do Kútov, z ktorej sa po rekonštrukcii stala výťažná koľaj. Táto koľaj má dĺžku zhruba 300 m. Ukončená je hlineným násypom, ktorým je zasypaný zvyšok pôvodného zárezu trate. Ešte stále sa na svahu nachádza aj pôvodné vchodové návestidlo, ktoré je už vypnuté.

Aktivovaním elektronického stavadla sa prestala používať stavadlová budova. Následne všetko dostalo rýchly spád. Staré nákladné koľajisko vrátane stavadlového domčeka bolo zrovnané zo zemou. Na jeho mieste začala vyrastať nová nákladná stanica.

Brestovany – Leopoldov

V úseku ostáva dokončiť už iba jeden most. Druhý most je už kompletne dokončený. Od Leopoldova sa začalo s pokladaním koľaje. Rekonštruovaný most má dokončené piliere a osadenú prvú polovicu betónovej mostovky. Druhá časť ešte čaká na svoje osadenie.

V strede úseku sú postavené oba piliere nadjazdu ponad trať. Vyrastá aj nový násyp nadjazdu.

Veľké Kostoľany – Piešťany

V úseku je kompletne odstránená koľaj od Piešťan až po posledný oblúk pred stanicou Veľké Kostoľany. Zástavka Drahovce má odstránené pôvodné nástupište. Betónové základy pod stĺpy TV sú zdvihnuté vysoko nad okolitý terén. Vznikne tu nová bezbariérová zastávka s výškou nástupnej hrany 55 cm nad temenom koľaje.

V mieste hradla Drahovce vzniká násyp nového nadjazdu. Pôvodné železničné priecestie chránené mechanickými závorami bude nahradené týmto nadjazdom. Hradlo počas rekonštrukcie bolo vybavené novým návestidlom a predzvesťou v druhej koľaji aj pre smer od Veľkých Kostolian. Aktivované bolo až niekoľko dní po začiatku výluky, preto dovtedy bolo používané návestidlo v 1 TK.

Stavebný materiál a mechanizmy sú odstavené v strede poľa. Nová prístupová cesta je vybudovaná na jeho kraji v tesnej blízkosti trate. Pôvodné stĺpy TV sú odstránené a zvezené na kopu k nadjazdu za stanicou Veľké Kostoľany.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy