Č(S)D: Rozděl a banuj?

5.12.2007 18:20 PhDr. Zbyněk Zlinský

Č(S)D: Rozděl a banuj?

Snad mi prominete tento česko-slovenský titulek, ale jednak se rýmuje se známým starořímským heslem, jednak tak nějak vystihuje dění v období už bezmála druhou desítku let trvající postupné transformace železnic našeho kdysi společného státu. Ta na rozdíl od jeho východní části nabrala na obrátkách v krajině západní teprve v posledních měsících.

Nejprve dnem 1.12.2007 vznikla oddělením nákladní dopravy Českých drah jejich nová dceřiná společnost ČD Cargo, a.s. zvaná a o tři dny později rozhodla vláda České republiky o dalším okleštění pravomocí, povinností a činností ještě před nedávnem monolitického státního železničního dopravce.


Ocitujme zprávu ČTK ze dne 4.12.2007:

České dráhy přestanou plnit funkci provozovatele železničních cest. Péči o koleje a s ní i 10.000 zaměstnanců od 1. dubna převezme státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Převod dnes schválila vláda, informoval tiskový odbor vlády.
Podle ministerstva dopravy se tímto krokem zprůhlední podnikatelské prostředí na české železnici, neboť jeden dopravce nebude zároveň zajišťovat provoz a funkčnost kolejí. "Pro všechny železniční dopravce se vytvoří zcela jednoznačně rovné, prokazatelné a nediskriminační podmínky přístupu na železniční dopravní cestu," psalo v materiálu pro vládu MD.
Nyní SŽDC plní funkci vlastníka železniční dopravní cesty. Organizace je tak zodpovědná za správné fungování kolejí, sama ale nemá povolení k provozování dráhy a kapacity na zajištění provozuschopnosti. Jde například o údržbu tratí, zabezpečovacích zařízení nebo trakčního vedení. Proto se o koleje starají na základě smlouvy České dráhy, což by mělo skončit právě v dubnu.
SŽDC bude zároveň v budoucnu sestavovat a vydávat jízdní řád platný pro českou železnici. Dosud tak činí České dráhy, ačkoli nejsou provozovatelem všech vlaků. Kromě tisíců zaměstnanců převezme SŽDC od drah i majetek v odhadované hodnotě 9,5 miliardy korun.
Oddělení funkcí provozovatele dráhy a dopravce se v železničářské hantýrce nazývá "vznik mrtvé dopravní cesty". Celý proces začal v lednu 2003, kdy vláda rozdělila státní organizaci České dráhy na dnešní ČD a.s. a SŽDC. Od roku 2004 zajišťuje SŽDC i výstavbu a modernizaci nových tratí a vedle Ředitelství silnic a dálnic je v České republice největším investorem do dopravní infrastruktury.
 
Kdysi patřila stejným drahám, teď už je jen na návštěvě (Pardubice hl.n. 1.7.2006) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vzhledem k tomu, že pochody transformační se ubíraly na obou stranách karpatského hřebene cestou poněkud (v některých ohledech přímo diametrálně) odlišnou, nebude patrně na škodu nahlédnout trochu do historie a podívat se, jak se situace vyvíjela v dnešní České republice.
Trocha historie v datech
28.10.1918 - 
vznik Československé republiky a Československých státních drah (ČSD), které převzaly správu státních drah a jejich provozování na území ČSR
14.3.1939 - 
vznik Slovenských železnic (SŽ)
13.7.1939 - 
vznik protektorátních Českomoravských drah (BMB – ČMD)
1945 - 
postupné obnovení činnosti ČSD v osvobozeném státě
1.1.1993 - 
rozdělení ČSD na České dráhy (ČD) a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
1.1.2002 - 
vznik akciové společnosti Železničná spoločnosť (ZSSK)
1.1.2003 - 
vznik akciové společnosti České dráhy (ČD) a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
1.1.2005 - 
vznik akciových společností Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo)
1.12.2007 - 
vznik akciové společnosti ČD Cargo
1.4.2008 - 
plánovaný vznik „mrtvé dopravní cesty“ řízené SŽDC

Mašinku Carga už asi v osobní dopravě neuvidíme (Pardubice hl.n. 1.7.2006) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Zatímco obecná role železničního dopravce, ať už jde o dopravu osobní nebo nákladní, je vcelku jasná i naprostému laikovi, není tomu tak už asi v případě vztahu jednotlivých orgánů a organizací k železniční infrastruktuře, tedy k tratím, drážním stavbám a zařízením všemožného druhu. Zatímco na Slovensku péče o infrastrukturu a organizace provozu na ní zůstaly státní organizaci Železnice Slovenskej republiky a železniční doprava byla vyčleněna do a.s. Železničná spoločnosť Slovensko, v České republice bylo vše jinak.

SŽDC, ČD a bitva o koleje

Jak už je patrno z výše uvedeného historického přehledu, dnem 1.1.2003 vznikla na základě zákona č. 77/2002 Sb. „o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách“, nová státní organizace s názvem Správa železniční dopravní cesty, jež

 • hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu,
 • plní funkci vlastníka dráhy,
 • zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty,
 • přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky.

Nákladní dvojička na postrku osobního vlaku? Asi už ne... (Trutnov hl.n. 21.5.2005) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jenže toto všechno neprovádí SŽDC sama, ale na základě smluvního vztahu prostřednictvím ČD, které zajišťují

 • řízení provozu dráhy celostátní i regionální,
 • provozuschopnost železniční dopravní cesty.

To by se mělo zásadním způsobem změnit právě k onomu „aprílovému“ datu a ČD by se měly přestat starat především o údržbu tratí a organizaci provozu na nich. Jak to bude všechno fungovat, o tom bychom mohli zatím jen spekulovat, protože rozhodnutí vlády je věc jedna a změna legislativy a prováděcích předpisů zase druhá. Už teď je ale zřejmé, že zatím transformace ve vztahu k infrastruktuře nepokročí až do toho bodu, kterého dosáhla už před léty na Slovensku. Českým drahám zůstanou zatím nádraží a další dopravny včetně jejich personálu, předběžně do roku 2009, kdy se předpokládají další transformační kroky.

Vznik „mrtvé dopravní cesty“ vítají zejména nestátní železniční dopravci, kteří (mnohdy oprávněně) v médiích a stížnostech různým orgánům kritizují (možnou) diskriminaci ze strany Českých drah coby provozovatele drážní infrastruktury. Do jaké míry jsou jejich předpoklady oprávněné, to by se mělo ukázat už na jaře příštího roku. Následný (jimi předpokládaný) bouřlivý rozvoj jejich činnosti budeme jistě se zájmem sledovat. Týká se to zejména dopravy osobní, protože nákladní vlaky rozmanitých společností můžeme vidět na kolejích SŽDC už nyní.

Toto už České dráhy moc zajímat nebude (Hradec Králové hl.n. 1.8.2003) © PhDr. Zbyněk Zlinský

ČD a její dcery

České dráhy a.s. už nedlouho po svém vzniku začaly vyčleňovat jednotlivé své činnosti do dceřiných společností, ba vytvářely dokonce dcery s náplní u původního podniku nebývalou. Bylo by sice zajímavé popsat jejich zrod a fungování podrobněji, ale pro účely této stati postačí snad jejich přehled:

 • ČD-Telematika, a.s. - služby z oblasti telekomunikací a informatiky,
 • ČD Reality, a.s. - oprava, modernizace a nové využití nemovitého majetku, tj. železničních nádražních budov a okolních pozemků,
 • Cestovní kancelář ČD travel, s.r.o. - cestovní kancelář nejen pro zaměstnance Českých drah,
 • Dopravní vzdělávací institut, a.s. - podnikové vzdělávání zaměstnanců,
 • RailReal, a.s. - řešení rozvojových projektů, architektonické a inženýrské poradenství,
 • Railreklam, s.r.o. - využívání movitého a nemovitého majetku Českých drah, a.s. k reklamním účelům,
 • Traťová strojní společnost, a.s. - údržba, modernizace a výstavba koridorů a ostatních tratí,
 • Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu,
 • DPOV, a.s. - opravy a modernizace železničních kolejových vozidel.

Výpravčí zatím Českým drahám zůstanou (Jihlava 9.4.2005) © PhDr. Zbyněk Zlinský

ČD, ČD Cargo a ČD cosi osobního

V přehledu chybí nově vzniklé ČD Cargo, které má přece jen postavení trochu jiné, protože v jeho případě jde o vydělení podstatné části majetku, pracovníků i činností původních Českých drah. O okolnostech vzniku této akciové společnosti jsme už před časem na těchto stránkách uvedli samostatný článek, takže se k nim zde vracet nebudu. Snad ale nezaškodí zmínka o dalším vývoji konceptu příštího vývoje, který se tak líbí vládě (či její větší části) české a tak nelíbí vládě (či je menší části) slovenské.

Bezprostředně po přijetí vládního rozhodnutí o vyčlenění nákladní dopravy Českých drah do samostatné dceřiné společnosti se začaly objevovat a posléze i potvrzovat zmínky o záměrech této vlády v době poměrně nedaleké. Když ony záměry shrnu do dvou kroků, pak vypadají následovně:

 • sloučení společností ČD Cargo a ZSSK Cargo v roce 2008,
 • „vstup strategického partnera“ do takto vzniklého molocha v blíže nespecifikované budoucnosti.

Zárodky "mrtvé dopravní cesty" (Pardubice hl.n. 1.7.2006) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Když si to mnohé a nepřehledné, co bylo kolem těchto plánů řečeno a napsáno, takto zestručníme, pak se asi nemůžeme divit, že se tento postup dvakrát nelíbí slovenskému vůdci menšinového vládního (zatím ještě) koaličního partnera Vladimíru Mečiarovi. Ten na adresu tohoto projektu podle ČTK pravil: Česká republika předpokládá prodej svého podílu carga. Pokud by Slovenská republika na Českou republiku převedla svůj podíl, tak ČR vlastně předá slovenský podíl jinému uživateli a není v zájmu tohoto státu, aby cargo přestalo být státní.

Dlužno dodat, že z obdobných důvodů se podobný postup nelíbí ani některým koaličníkům českým, zatímco česká opozice nemá sice téměř žádných výhrad vůči kroku prvnímu, ale naprosto odmítá krok druhý, v němž vidí pokus prodat jeden z posledních kousků „rodinného stříbra“, který ve státním kredenci ještě vůbec zůstal.

Tak trochu v mediálním stínu těchto dějů zůstává zatím restrukturalizační krok další, a tím má být vyčlenění osobní dopravy také do relativně samostatné dceřiné společnosti Českých drah. Jak by se jmenovala, to je zatím zřejmě ve hvězdách, stejně jako konkrétní termín, k němuž by měla být založena. Zatím se objevil její zárodek pouze v kodifikaci UIC, kde se pod kódem 1154 skrývá zkratka CD-P pro České Dráhy - passenger sector (zatímco ČD Cargo zde má kód 2154 a zkratku CD-C).

Že by nedaleká budoucnost našich železnic bez nás? (Břeclav 25.8.2007) © PhDr. Zbyněk Zlinský

A co z toho plyne?

Popravdě řečeno nevím. Když se na celý ten „systém“ dívám v kontextu dění v jiných státech okolních i vzdálenějších, mám z té naší restrukturalizace unitárních železnic poněkud podivný pocit. Pocit, který jsem vyjádřil už v onom česko-slovenském titulku: nebudeme onoho neuváženého dělení se zbytkem (prachů v něčí kapse) jednou hořce litovat?

Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s.
 2. ČD Cargo, a. s.
 3. SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 4. Ministerstvo dopravy
 5. Drážní úřad
 6. Drážní inspekce ČR
 7. Wikipedie, otevřená encyklopedie - různá hesla k problematice článku
 8. Historie železnic – ZababaWiki
 9. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
 10. Zprávy z médií citované na stránkách Vlaky.net - FÓRUM - CZ - Všeobecne - Restrukturalizace a rozvoj Českých drah

Galéria

Súvisiace odkazy