Nádraží pod vodárnou (2)

» Návrat

Pridané: 19.10.2011 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Nádraží pod vodárnou (2) Jestliže jsme si v předchozí části reportáže představili železniční stanici Hradec Králové hlavní nádraží takříkajíc z pohledu cestujícího, v proměnách času se virtuálně prošli po jeho výpravní budově a peronech, dnes ji dokončíme podobným nahlédnutím do jeho kolejiště. A nevynecháme ani technická zařízení, stavby osobní dopravě neurčené a do nádraží zaústěné vlečky.

 
 
 
 
 
 
Začneme však spíše teoreticky a připomeneme si, odkud a kam koleje, procházející královéhradeckým hlavním nádražím, vedou. Původně bylo zbudováno na trati Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do Jaroměře a dále do Liberce. Tato železniční spojnice našeho hlavního tahu s městem pod Ještědem, která předloňského roku oslavila 150. výročí, je sice vnímána jako ucelená trať, ale v jízdních řádech právě takto vesměs nefigurovala, jak si můžeme ověřit nahlédnutím do jejich vydání z let 1918, 1944 či 1988. V současně platném jízdním řádu SŽDC ji najdeme rozdělenu na dva úseky - z Pardubic do Jaroměře a z Jaroměře do Liberce.
 
 
Druhou trať přivedla do Hradce Králové roku 1873 od Chlumce nad Cidlinou Rakouská severozápadní dráha, která následujícího roku zprovoznila její pokračování do Týniště nad Orlicí. Dnes jde o trať Velký Osek - Choceň, kterou v jízdním řádu najdeme pod číslem 020. ale ne vždy tomu tak bylo. Původně vedla z Týniště nad Orlicí dál do Letohradu a Lichkova, z čehož vycházel i jízdní řád z roku 1944. ČSD však použily i jiná trasování: kratší variantu Praha – Kyšperk (dnešní Letohrad) uváděl třeba jízdní řád z roku 1918, prodlouženou (Praha-) Velký Osek - Hradec Králové – Lichkov - Hanušovice/Miedzylesie dokumentuje vydání z roku 1988.
 
 
Obě tratě jsou jednokolejné, elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou, slouží k vedení regionálních i dálkových spojů a vzhledem k nádraží jsou průběžné. V těchto charakteristikách, krom oné první, se od nich odlišuje trať třetí a poslední, která spojuje Hradec Králové s Turnovem a v jízdním řádu nese číslo 041. V roce 1882 uvedly do provozu České obchodní dráhy její úsek z Hradce Králové do Ostroměře, kde navázala na už existující trať Rakouské severozápadní dráhy do Jičína. Původní charakter na sebe navazujících lokálek respektoval jízdní řád z roku 1918, který uváděl tratě číslo 55, 57 a 100. Trať už celistvou najdeme v roce 1944.
 
 
Z předchozích odstavců vyplývá, že ze železniční stanice Hradec Králové hl.n. vedou traťové koleje celkem na pět stran, z jižního zhlaví směrem k Pardubicím a Chlumci nad Cidlinou (Nymburku a Praze), ze zhlaví severního k Ostroměři (Jičínu a Turnovu), do Jaroměře (Liberce resp. Trutnova) a Týniště nad Orlicí (Chocně resp. Letohradu). Do staničního kolejiště je zaústěno také několik vleček průmyslových i „drážních“, tedy sloužících přístupu do areálů bývalých součástí kdysi unitárních drah. Tento článek si nebude všímat všech, ale jen těch, které jsou takříkajíc na dohled od výpravní budovy, tedy spíš v pohodlné docházkové vzdálenosti od ní.
 
 
Začneme-li u jižního zhlaví stanice, můžeme v bezprostřední blízkosti stavědla č. 1 pátrat po první z nich. Její kolej vede podél budovy jižním směrem, mizí pod vegetací a končí zarážedlem před někdejším vjezdem do areálu, v němž kupodivu zůstalo trakční vedení. Původně zřejmě sloužila plynárnám a snad i jiným subjektům v této převážně skladištní oblasti. Podle kolejového plánu nádraží z roku 2003 byla jejím posledním vlastníkem firma Hacar, a.s., která ji však patrně už dlouhodobě nevyužívala a navíc počátkem tohoto roku zkrachovala. Ač je rozeznatelná část koleje ve zjevně nepoužitelném stavu, z trávy ční pečlivě natřená výkolejka.
 
 
Další vlečky nejdeme v severní části staničního kolejiště. Jedna z nich je na rozdíl od oné výše zmíněné živá, dokonce natolik, že nedávno pronikla i do médií. Bohužel zprávou neblahou, o střetu vlaku s osobním autem, u kterého zasahovali hradečtí hasiči. I když se v jejich zprávě píše o areálu bývalého ZVU v Hradci Králové, nástupce někdejších i ve světě známých Závodů Vítězného února v něm dodnes sídlí pod názvem ZVU POTEZ, a.s. Dotčená vlečka, začínající poblíž stavědla č. 2, ústí do vrat, v jejichž bezprostřední blízkosti je budova s výrazným logem skupiny Raven CZ, jejíž místní divize kolejové dopravy zřejmě také využívá.
 
 
V tomtéž prostoru se nachází další vlečka, kterou nemusíme dlouho hledat, byť se její podstatná část už ztrácí v bujném porostu. Na koleji předchozí totiž uvidíme cosi, co není tak docela (snad krom starších sad modelové kolejiva) běžné – kolejovou křižovatku. Vlečka do bývalého ZZN, dnes hradeckého závodu firmy Cerea, a.s. vychází od vjezdu do depa, od něhož vede směrem severním a po křižování s kolejí do ZVU překračuje ulici Za Škodovkou, aby zmizela za dřevěnými vraty agrárního podniku. Že už není využívána, o tom svědčí nejen ta zmíněná vegetace, ale také už neexistující přejezd, v jehož místě jsou kolejnice zaasfaltovány.
 
 
Poslední z vleček, jichž si podrobněji povšimneme, najdeme opět na západní straně kolejiště, avšak ještě severněji, až za nadjezdem, jímž ulice Koutníkova překonává staniční kolejiště. Její elektrizovaná kolej vede do výrobního závodu MTH Praha, a.s. Tedy spíše vedla, protože závod byl v důsledku malého odbytu firmy dne 30. června 2009 uzavřen a jeho zaměstnanci propuštěni - až na dva, kteří mají areál spravovat. Není mi ovšem známo, zda ten poslední údaj z článku v týdeníku Obzor platí doposud. Jisté je jedině to, že v kolejišti za plotem už nestojí žádná zajímavá vozidla, která tam bývala k vidění v dobách minulých. Kolej ovšem jeví známky pokračujícího využívání.
 
 
Kdybychom pokračovali směrem severním, našli bychom za tratí č. 041 do Ostroměře další k západu odbočující koleje – do skladu svrškového materiálu SŽDC, s.o., do strojního a opravárenského střediska TSS, a.s. či na pracoviště SGJW Hradec Králové spol. s r.o. To vše po levé straně trati č. 031 do Jaroměře. Po její straně pravé se nachází opravna osobních vozů DKV Česká Třebová se svým poměrně rozsáhlým kolejištěm, před jehož jižním zhlavím se choulí nevelký areál elektroúseku SŽDC, s.o. Směrem k východu pak následuje trať č. 020 do Týniště nad Orlicí s dalšími vlečkami, z nichž nejdelší končí za plotem firmy Signalmont s.r.o.
 
 
Vzhledem k tomu, že tvářnost posledně jmenované je už notoricky známa z několika článků na této stránce, z nichž ten poslední zahrnul také zmíněnou opravnu vozů i hradecké depo, a nahlédnutí za plot některých výše uvedených firem bylo součástí reportáží z procházek s mým kolegou ostravským či olomouckým, vrátíme se ze severní části kolejiště blíže k výpravní budově, do někdejšího komerčního obvodu hradeckého hlavního nádraží. V jakém stavu se nachází, to naznačuje už úvodní snímek této stati. Původní sklady s rampami se přestaly využívat už dávno a s výstavbou THD byly pak postupně snášeny k jeho staveništi přiléhající koleje.
 
 
Osiřelo i kolejiště na straně skladů opačné, které v ještě nedávné minulosti sloužilo k odstavení vlakových souprav i k jejich provoznímu ošetřen, Z větší části bylo odstraněno také příslušné technické zázemí, ač to prapůvodní v podobě kolejové váhy a obrysnice tam ještě najdeme. Jak dlouho tento stav bude trvat, nelze v tuto chvíli odhadnout. Jisté je jen to, že České dráhy téměř celý areál už opustily a totéž učinila i jejich nákladní dcera, neboť na někdejší administrativní budově skladů už nenajdeme tabulku, označující ji jako sídlo provozního pracoviště ČD Cargo, a bezprostřední okolí vstupních dveří svědčí o tom, že je už dávno nikdo neotevřel.
 
 
Bývalý komerční obvod se už zjevně stal svému majiteli nepotřebným a jeho další los si lze domyslet. Přes 240 milionů korun zaplatí každý rok České dráhy za údržbu, opravy a ostrahu nemovitého majetku, který nepotřebují. Bývalé sklady, drážní domky, bytové domy i pozemky, pro které dráhy nemají využití, zbytečně zatěžují rozpočet národního dopravce a negativně ovlivňují jeho hospodaření. České dráhy si proto chtějí ponechat jen nádražní budovy, klíčové administrativní objekty, depa a související pozemky. Zbytek majetku nabídnou k prodeji, píše se v nedávno publikovaném tiskovém sdělení o krocích, které nepochybně zasáhnou i hradecké nádraží.
 
 
Z uvedeného je zřejmé, že v blízké či vzdálenější budoucnosti budou některé snímky v připojené galerii už neopakovatelné. Připouštím ovšem, že obrázky samotných kolejí a budov jsou pro někoho nezáživné a kdo otevře článek o nádraží, očekává v něm také přehršli mašinek. Já jsem se záměrně při tom svém nedělním potulování po nádraží pořizování vlaky oživených snímků vyhýbal, což při taktové dopravě není tak těžké, jak by se zdálo. Ale abych své poněkud suché povídání přece jen trochu oživil, na konec galerie jsem zařadil něco starších záběrů z ruchu na kolejích „nádraží pro vodárnou“, jenž by si snad zasloužil reportáž samostatnou.
 
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové - Wikipedie
 2. Monografie stanic Hradec Králové hl.n. - ŽelPage
 3. Plánky železničních stanic - okolí HK - žst Hradec Králové hl.n.
 4. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 5. České dráhy, a.s. – skupina
 6. České dráhy, a.s. - Stanice info: Hradec Králové hlavní nádraží
 7. Příjezdy a odjezdy vlaků - Hradec Králové hl.n.
 8. Železniční trať Velký Osek - Choceň - Wikipedie
 9. Železniční trať Pardubice - Jaroměř - Liberec - Wikipedie
 10. Železniční trať Hradec Králové - Turnov - Wikipedie
 11. Historie železničních tratí ČR
 12. České dráhy, a.s. - Pronájem a prodej nemovitostí
 13. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Zákoutí už mrtvého železničního skladiště v komerčním obvodu stanice © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 120     Stránky: / 4        

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: kolejiště od se ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: severní část ko ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: skladiště býval ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: přístup na ramp ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: hasební prostře ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: pracovní činnos ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: rampy pomalu pr ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: jediný odstaven ...

Foto 09.10.2011 - Hradec Králové hl.n.: zacházet opatrn ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 11         Výpis:    
» Phavel Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 1.11.2011 8:50
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

U vlečky do MTH by myslím ještě chtělo pro úplnost dodat, že pokračuje i do navazujícího areálu podniku VČE - transformátory, který ji snad ještě občas (narozdíl od MTH) používá.

» kik Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 192 20.10.2011 15:14
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

Z doby cca pulrocniho prace v Skodovce (dnesni ZVU Potez) si velmi dobre pamatuju na davy na lavce pres nadrazi spechajici rano do prace a odpoledne z prace. Pracoval jsem v zadu v MTZ v arealu Mostarny, takze si dobre vzpominam na celkem rusny provoz na vlecce.
Tata cca 6 let pracoval na nadrazi v depu, takze mel nadrazi jak se rika 'v maliku'. Jenze kolik uz je tomu let, kdy ze svazneho pahorku sjizdel vagon za vagonem....

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 20.10.2011 10:17
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Jen bych dodal...

To jsi dodal moc dobře, cizinec se do areálu někdejší Škodovky dostane asi těžko a na postávání u kolejového vjezdu, kde by se cosi zjistit během pracovního dne dalo, není čas.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 19.10.2011 19:24
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... ty stejně časem ještě něco najdeš na hradeckém nádraží

V závěru píši, že bych se zase po čase měl věnovat i provozu. Ale ještě mám v plánu "pojednat" zbývající tarifní body na území "velkého Hradce", tedy Plotiště a Předměřice. Jenže to asi nechám až na novou cyklistickou sezónu - ne že bych na kole nejezdil i v zimě, ale mimo město raději v příhodějším pořasí. "Přespolní" šlapadlo jsem právě před chvílí zazimoval.

» setup Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 032 19.10.2011 19:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

karel.f: no to hej

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 8 597 19.10.2011 18:57
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

setup raději se neptej o kolik je ta 742 se sníženým čumákem dražší, výhled vynikající i AWT (OKD-D) má takový stroj.
Zbyňku ty stejně časem ještě něco najdeš na hradeckém nádraží.

» Pacikus Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 19.10.2011 18:51
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

Jen bych dodal, že areálem ZVU vede vlečka, ještě do "novější" části závodu. Konkrétně vlečka Excon Steel (bývalé ZVU Chemie), firmy ThyssenKrupp Ferrosta a FERI (ZVU Mostárna). Ta se větví již v areálu. Poslední dobou je denně obsluhována, hlavně v ranních hodinách. Vozí se několika vagónová souprava, hlavně s hutním materiálem pro výrobu v Excon Steel, FERI a pro Thyssen materiál pro skladování.
RE: Nádraží pod vodárnou (2) RE: Nádraží pod vodárnou (2) RE: Nádraží pod vodárnou (2)

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 19.10.2011 18:47
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Další z početné řady...

Díky. Dělám co můžu, ale bojím se, že je hlavně početná. Třeba tento příspěvek by se měl také zmínit o zabezpečovacím zařízení, jenže to je pro mne iberská osada, takže se do této sféry raději nepouštím.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 43 071 19.10.2011 18:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: že nejaká americká výroba...

Mne to sice nenapadlo, ale cosi na tom je. V CZ LOKO se jistě potěší - uříznou kapotu a hned jsou světoví.

» libor1 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 19.10.2011 18:35
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Nádraží pod vodárnou (2)

Další z početné řady velmi kvalitních příspěvků od tohoto autora.

nasledujúce príspevky »