Viamont DSP: Nová technika v teorii i praxi

20.11.2009 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Viamont DSP: Nová technika v teorii i praxi

Dne 18.11.2009 uspořádala a.s. Viamont DSP v Lysé nad Labem Den nové techniky, jehož hlavní náplní byla prezentace podbíječky UNIMAT 09-16/4S Jarmilka. V teoretické části odborníci dále hovořili o měření a zajišťování polohy koleje a zástupci firmy Plasser & Theurer představili své novinky. Vyvrcholením akce byla praktická ukázka práce strojů pořadatele při pokračující elektrizaci trati Lysá nad Labem - Milovice.

 

 


Setkání, na něž byli pozvání především zástupci dalších firem, které se zabývají stavbou, rekonstrukcí a údržbou tratí, pracovníci SŽDC a další potenciální zákazníci, se uskutečnilo na Výstavišti Lysá nad Labem, které je pár kroků od místní železniční stanice. V ní byly ostatně už do rána, i když nikoliv pro účel prezentace, k vidění některé mechanismy společnosti Viamont DSP, které se měly později stát účastníky výše zmíněné ukázky. Na kusé koleji u prvního nástupiště stál v čele minikolony vozidel pluh pro úpravu štěrkového lože do profilu SSP 2005 SW Raumschiff.

SSP 2005 SW na nádraží v Lysé nad Labem © PhDr. Zbyněk Zlinský

Dalšími přítomnými byl stroj pro hutnění mezipražcových prostor a za hlavami pražců ASP 400.1Z.15 a dynamický stabilizátor DGS 90 N Grizzlyk i se svým obytným vozem 50 54 01-29 010-9, od nějž se neodlučuje ani při práci. Nikoliv snad kvůli pohodlí pracovníků, ale proto, že na onom voze je namontováno zapisovací zařízení ASPATIC II, které se na stroj samotný nevešlo. Toto řešení je sice netradiční, nicméně svou funkci plní velice dobře – jak se účastnící Dne nové techniky měli možnost nejprve dovědět při přednášce a později také vidět v praxi.

Zapisovací zařízení ASPATIC II na voze 50 54 01-29 010-9 u milovického přejezdu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Den nové techniky slavnostně zahájil a jeho teoretickou část pak moderoval místopředseda představenstva a výrobní a technický ředitel a.s. Viamont DSP Ing. Jiří Klier. Hned v úvodu svého proslovu vyjádřil (a v závěru pak zopakoval) příjemný údiv nad tím, kolik pozvaných se, ve srovnání s minulými ročníky, do Lysé nad Labem sjelo. Poté pohovořil mj. o úloze společnosti při elektrizaci trati Lysá nad Labem – Milovice i o této akci samotné. A po seznámení s programem uvedl prvního přednášejícího, jímž byl Tomáš Trnka z pořádající společnosti, který představil hlavního protagonistu dne, UNIMAT 09-16/4S.

Univerzální automatická strojní podbíječka UNIMAT 09-16/4S je určena pro výškovou a směrovou úpravu koleje a výhybek, ke zhutnění štěrkového lože pod pražci, k hutnění štěrkového lože za hlavami pražců a ke změření skutečné geometrie koleje s vytištěním grafického záznamu o chybách. Lze ji použít na kolejnicích typu 60E1 resp. 60E2, 49E1, 54E1 a R65 a na všech typech pražců běžně u nás používaných. Určitou výjimku tvoří pouze pražce tvaru „Y“ ve štěrkovém loži, kde je třeba počítat s nižší pracovní rychlostí. UNIMAT 09-16/4S může pochopitelně pracovat na elektrizovaných tratích v přestávkách mezi vlaky bez nutnosti napěťové výluky.

Schéma stroje © www.spitzke.de - ZOBRAZ!

Kromě toho, že je UNIMAT 09-16/4S schopen přepravy vlastním pohonem, je vybaven standardním táhlovým a narážecím ústrojím k přepravě ve vlaku nebo k tažení dalších vozidel. Podbíječku tvoří díl pracovní a díl agregátový, které jsou spojeny čepem. Mezi podvozky pracovního dílu je umístěn satelit s pracovními orgány stroje – zvedací a směrovací agregát, agregáty podbíjecí a zhutňovače za hlavami pražců. K úpravě geometrie výhybek slouží přídavné zvedací zařízení pro přízved sousední větve. Základní technické údaje i s parametry přechodnosti stroje ukazuje tabulka:

Základní technické údaje
rozchod
1435 mm
výkon motoru pojezdu
597 kW
nejvyšší rychlost při přepravě cizím pohonem
120 km/h
nejvyšší rychlost při přepravě vlastním pohonem
100 km/h
nejvyšší rychlost pracovní
8 km/h
celková hmotnost
133,4 t
hmotnost na běžný metr
3,84 t
max. nápravový tlak
18,0 t
obrys pro drážní vozidlo
UIC 505-1 G1
max. šířka v dopravní poloze
2 900 mm
max. výška v dopravní poloze
4 148 mm
délka přes nárazníky
34 740 mm
délka přes čelníky
33 500 mm
počet náprav
8
rozvor podvozků
1 800 mm
vzdálenost otočných čepů
14 – 3,5 – 10 m
min. poloměr oblouku koleje při max. rychlosti
120 m
min. poloměr oblouku koleje při jízdě krokem
100 m
min. poloměr oblouku koleje při práci
180 m
max. sklon koleje při jízdě vlastním pohonem
40 ‰
 
UNIMAT 09-16/4S je vybaven mikroprocesorovým řízením hydraulických pochodů a pracovní činnosti. Řízení má část digitální, vyměnitelné řídicí karty a část analogovou. Tím, že odpadá jakékoliv reléové řízení, je garantována rychlá připravenost stroje k práci. Vlastní podbíjení zajišťují čtyři na sobě nezávislé a samostatně příčně posuvné agregáty s celkem šestnácti vyklápěcími podbíjecími pěchy. Podbíjení může být ovládáno automaticky, poloautomaticky nebo manuálně. Při práci stroje v oblouku se podbíjecí agregáty automaticky centrují nad kolejnice.
 
Detail podbíjecích agregátů stroje UNIMAT 09-16/4S u milovického přejezdu © Ing. Richard Bauer
 
Od technických informací pak přednášející přešel k údajům ekonomickým, tedy k cenám za použití stroje v různých podmínkách. V této fázi navázal na prvního přednášejícího jeho kolega, Karel Černý, jenž předřečníka doplnil sdělením o výhodách použití výše zmíněného dynamického stabilizátoru, který si jeho zaměstnavatel rozhodně nepořídil proto, aby měl cosi, co jiní nemají, nýbrž pro zlepšení kvality práce prováděné podbíječkami. A nakonec i pro urychlení její finalizace, jestliže dynamický stabilizátor nahrazuje dosavadní stabilizaci koleje průjezdem vlaků.
 
Dynamický stabilizátor DGS 90 N na trati do Milovic © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Po hlavním bodu programu následovaly přednášky Ing. Václava Jelínka Zapisovací zařízení DRP a ASPATIC II, Ing. Radka Havlíčka ze Správy železniční dopravní cesty Metoda APK z pohledu SŽDC a Ing. Davida Růži z a.s. Viamont DSP Zařízení APK – praktické zkušenosti (s využitím zařízení GeoTEL G-03 na zkušebním úseku milovické trati). Všechny tyto přednášky, týkající se problematiky měření a záznamu polohy koleje a zavádění systému absolutní polohy koleje (APK), byly sice jistě zajímavé, ale zjevně ne pro úplně všechny. Takže někteří účastníci před pořadateli nabízeným pokrmem duchovním dali přednost stravě v její fyzické podstatě a odskočili si na něco k zakousnutí do předsálí.
 
Svačinka v předsálí © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
To se však bleskurychle vyprázdnilo, když Ing. Klier ohlásil poslední bod teoretické části programu a slova se ujal Josef H. Posch z firmy Plasser & Theurer, aby prezentoval její nové výrobky. Ono slovo bylo pochopitelně v jeho rodném jazyce německém, nicméně nikdo nebyl o jeho sdělný obsah ukrácen, protože průvodní text pana Posche k videoprezentaci Nové techniky 2009 byl simultánně (a musím podotknout, že velice dobře) tlumočen do češtiny. Ostatně sám pohled na promítací plátno, na němž krom schémat a fotografií byly vidět i animované sekvence či filmové záznamy, byl dostatečně výmluvný a v některých momentech ani výklad nepotřeboval.
 
Prezentace nové techniky Plasser & Theurer © PhDr. Zbyněk Zlinský 
 
V závěrečném vystoupení Ing. Klier kromě poděkování přednášejícím za jejich vystoupení a posluchačům za hojnou účast pozval všechny na občerstvení a po něm na už zmíněnou praktickou ukázku práce podbíječky UNIMAT 09-16/4S a dalších strojů u přejezdu právě elektrizované trati na kraji Milovic, kam se všichni přesunuli svými automobily nebo mikrobusem Viamontu DSP.
 
Znázornění situace na mapě © www.mapy.cz - ZOBRAZ!
 
Ukázka spočívala v tom, že po trati od Lysé na Labem k Milovicím za sebou jely a pracovaly již zmíněný UNIMAT 09-16/4S, ASP 400.1Z.15, SSP 2005 SW a DGS 90 N se svým obytným (a též, jak už bylo zmíněno, „měřicím“) vozem. Kromě toho byla předvedena také krátká prezentace použití měřicího zařízení GeoTEL G-03. Největší pozornost pochopitelně budila hvězda dne, univerzální automatická strojní podbíječka Jarmilka s oficiálním příjmením UNIMAT 09-16/4S.
 
UNIMAT 09-16/4S na trati do Milovic © Ing. Richard Bauer
 
Přihlížející mohli vše sledovat z přejezdu na po dobu výlukových prací uzavřené komunikaci, ale také z přilehlého terénu či trati samotné. A pochopitelně nejen sledovat, ale také klást dotazy pro tento účel připraveným pracovníkům a.s. Viamont DSP či přímo obsluze strojů. Vzhledem k tomu, že se mechanismy pohybovaly rychlostí danou jejich pracovními cykly, bylo dost času prohlédnout si jejich působení na štěrkové lože velice podrobně. A popřípadě se také nechat natřást v blízkosti pracujícího dynamického stabilizátoru, jehož účinek byl vskutku obdivuhodný. Ale vše má svůj konec.
 
Mechanismy pokračují do Milovic © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Posléze mechanismy v roli hlavních postav popsaného představení při svém nepřetržitém pracovním postupu důstojně opustily jeviště a vzdalovaly se k Milovicím, zatímco diváctvo už méně rozvážným tempem nasedalo do aut a vzdalovalo se směrem právě opačným. Pozvaní účastníci si jistě odváželi mnoho nových informací i dojmů a pořadatelé mohli být určitě také spokojeni s průběhem svého dalšího Dne techniky. Nakonec i počasí akci zcela mimořádně přálo a všichni odjížděli očividně s dobrým pocitem, že se vše vydařilo.
 
Představení končí © PhDr. Zbyněk Zlinský
Závěrečná poznámka:

Ve skutečnosti všichni s dobrým pocitem neodjížděli. Jeden z přítomných totiž prošvihl začátek ukázky na přejezdu, neboť pojal neblahý nápad dopravit se tam z výstaviště pěšky, aby využil podle programu ještě hojně zbývajícího času a navíc cestou pořídil i něco fotodokumentace další. Kdo byl onen pomýlenec, je nasnadě. Jeho omyl spočíval především v tom, že si nepřipustil možnost dřívějšího zahájení praktické ukázky. Naštěstí s vyplněním mezery ve fotodokumentaci ochotně vypomohl Ing. Richard Bauer, vedoucí kanceláře obchodního ředitele a.s. Viamont DSP, který poslal několik snímků svých, za což mu patří velký dík.

Rozloučení na lyseckém nádraží v podobě doprovodného vozu UNIMAT 09-16/4S © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:
 1. Viamont DSP a.s. - železniční stavby, silniční a pozemní stavby
 2. Plasser & Theurer
 3. UNIMAT 09-16/4S
 4. „Prezentace podbíječky UNIMAT 09-16/4S“, tiskový materiál a.s. VIAMONT DSP ke „Dnu nové techniky“ Lysá nad Labem, 18.11.2009 
 5. Zajištění absolutní polohy koleje
 6. Měření železnic, Geodis obchod (o zařízení GG-03)
 7. Automatizovaný měřící systém pro železnice
 8. Elektrizace trati Lysá n. L. - Milovice
 9. Do Milovic brzy elektricky
 10. Výstaviště Lysá nad Labem - výstavy a veletrhy
 11. Lysá nad Labem
 12. Milovice

Titulní snímek: UNIMAT 09-16/4S u milovického přejezdu © Ing. Richard Bauer

Galéria

Súvisiace odkazy