Optimalizace tratě Lysá nad Labem – Praha-Vysočany odklepnuta

20.9.2011 20:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: SŽDC, s.o.

Optimalizace tratě Lysá nad Labem – Praha-Vysočany odklepnuta

Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Investorem stavby s názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V 1. části je zahrnuta rekonstrukce zabezpečovací a sdělovací techniky v úseku Čelákovice - Praha-Vysočany.

 

 

 

Tak začíná tisková zpráva, vydaná k aktu, který (jak u nás bývá zvykem) poněkud opožděně proběhl dnes po poledni ve vládním salónku pražského hlavního nádraží. To opoždění bylo hned dvojí. Vlastní stavební práce v dotčeném úseku byly zahájeny dne 18.7,2011, avšak v tu dobu měla být tato investiční akce už dávno hotova – alespoň podle původního stavebního povolení z 13.10.2009, které jako nejzazší termín jejího dokončení včetně zkušebního provozu uvádělo datum 31.3.2011. Aniž bychom zabíhali příliš do podrobností, připomeňme, že šlo o jednu z 31 staveb, jejichž realizaci někdejší ministr dopravy Bárta zastavil v srpnu 2010.


Trasa optimalizované tratě z prezentace projektu 2. stavby

Hlavními cíly optimalizace tratě číslo 231 mezi stanicemi Lysá nad Labem a Praha-Vysočany (jejíž druhá etapa bude mnohem pracnější a nákladnější) jsou zajištění spolehlivého provozu, zvýšení bezpečnosti cestujících i provozních pracovníků železnice, zvýšení rychlosti a kapacity dráhy, snížení hlukové zátěže z provozu vlaků na obyvatele v okolí dráhy a snížení nákladů na provoz dráhy, jak se můžeme dočíst v prezentaci 2. stavby. Z ní se také dovíme, že délka optimalizovaného úseku, v němž má být maximální rychlost zvýšena až na 140 km/hod., činí 29,5 km a zahrnuje 2 zastávky a 4 stanice, vyjma žst Lysá nad Labem, jež už novou podobu má. 
 

Stanice Lysá nad Labem ve směru ku Praze (18.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský 
 
První fáze projektu je jakýmsi předstupněm k dosažení cílového stavu, jejím účelem je zvýšení kapacity trati Praha - Lysá nad Labem - Kolín v úseku Praha-Vysočany - Čelákovice, při zachování stávající železniční infrastruktury. Tento traťový úsek, který je velice důležitý pro příměstskou a rychlíkovou dopravu. Ve stanici Praha-Vysočany a přilehlých traťových úsecích a na úseku tratě č. 231 Praha-Vysočany-Lysá nad Labem mezi Praha - Horní Počernice a Čelákovice je v současné době používáno již nevhodné zabezpečovací zařízení 2. kategorie, které je již na hranici své životnosti, což neumožňuje zvýšení propustnosti tratě, jak zaznamenala Strana zelených.
 

Čelákovické zhlaví žst. Praha-Vysočany (20.9.2011) © Jiří Řechka
 
To je však nezbytné jak pro příměstskou dopravu, tak k zajištění objízdné trasy v době nadcházející modernizace 1. koridoru u Prahy. Proto stěžejní akcí bude výstavba staničního zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Vysočany. Bude zde instalováno elektronické stavědlo ESA-11 z produkce společnosti AŽD Praha, traťové zabezpečovací zařízení, v úseku odbočka Skály – železniční stanice Vysočany se bude jednat o obousměrné automatické hradlo, v úseku mezi stanicemi Čelákovice - Mstětice - Horní Počernice – odbočka Skály bude automatické hradlo jednosměrné, což se dověděli účastníci dnešní slavnosti z úst nejpovolanějších.
 

Generální ředitel AŽD Praha s.r.o. Ing. Zdeněk Chrdle, MBA (20.9.2011) © Jiří Řechka
 
Přes výše uvedené tvrzení k zásahu do infrastruktury i v rámci 1. stavby přece jen dojde. V železniční stanici Praha-Horní Počernice vznikne v prostoru stávající koleje číslo 4 nové ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 200 m. Nástupiště bude přístupné novým podchodem pro cestující. Tento podchod bude vybaven výtahem pro vytvoření bezbariérového přístupu občanům se sníženou pohyblivostí, uvedl Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC. Úpravy kolejiště zasáhnou také železniční stanici Praha-Vysočany, kde budou zrušeny některé nepotřebné koleje a související výhybky, jiné dostanou elektrický ohřev.  
 

Potřebné a nepotřebné koleje žst. Praha-Vysočany (20.9.2011) © Jiří Řechka
 
Jak už víme, investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o. a její celkové náklady ve výši 228 683 000,- Kč bez DPH  budou (či spíše mohou být) až ze 70,35 % spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava, zbytek uhradí Státní fond dopravní infrastruktury. Jejím projektantem je SUDOP Praha, a.s. a zhotovitelem AŽD Praha, s.r.o. Ač bylo dokončení stavby původně stanoveno na 31.1.2012, měla by být hotova až v září příštího roku, neboť původní termín počítal se zahájením dne 1.3.2011. Tak či onak, kvitujme s povděkem, že k realizaci akce vůbec došlo a snad se dočkáme i jejího úspěšného završení.
 

To není obvyklý český tunel, ale vysočanský podchod (20.9.2011) © Jiří Řechka
 
Ta pochybnost nevyplývá ani tak z nedůvěry ve schopnosti realizátorů této stavby, jako spíš ze zkušeností z nedávného vývoje v oblasti řízení železniční dopravy vůbec a její infrastruktury zvláště z úrovně vládní. Už jsme viděli, že železniční stavby lze nejen slavnostně zahajovat, ale také neslavně zastavovat. Na závěr této stručné aktuality už zbývá jen dodat, že případný zájemce o podrobnosti stavby najde další technické i ekonomické údaje ve zdrojích odkázaných v textu nebo v níže uvedeném přehledu. A poděkovat našemu pražskému fotoreportérovi Jiřímu Řechkovi za dodání fotografických podkladů nejen ze samotné dnešní události.
 

Předvěst stavebního ruchu v Čelákovících? (20.9.2011) © Jiří Řechka
Prameny a odkazy:
  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  2. Státní fond dopravní infrastruktury
  3. Operační program Doprava
  4. Regionální politika Inforegio - Fond soudržnosti
  5. SUDOP Praha, a.s. - projektová, konzultační a inženýrská firma
  6. AŽD Praha, s.r.o.
  7. Železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Kolín - Wikipedie
  8. Optimalizace trati 231 Praha-Vysočany - Lysá nad Labem - ŽelPage
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Na kolejnici klepe Ing. Jiří Martínek, náměstek GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy © Jiří Řechka

Galéria

Súvisiace odkazy