Červenka – Zábřeh na Moravě: hotovo!

30.10.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: SŽDC, s.o. a Skanska DS, a.s.

Červenka – Zábřeh na Moravě: hotovo!

Včera před polednem byla v žst. Mohelnice slavnostně přestřižena páska na dokončeném traťovém úseku Červenka – Zábřeh na Moravě, čímž zároveň formálně došlo k úplnému zprovoznění celého spojovacího ramene I. a II. koridoru, tedy trati Česká Třebová – Přerov. Na stavbě spolufinancované z prostředků EU, jejímž investorem byla Správa železniční dopravní cesty, s.o., se podílely firmy SKANSKA DS, a.s., Subterra, a.s. a Bauunternehmung LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG.

 

 

Spojovací rameno Česká Třebová – Přerov mělo být původně rekonstruováno až jako součást III. železničního koridoru (st.hr. Německa – Cheb. – Mariánské Lázně – Plzeň – Beroun – Praha – Česká Třebová – Přerov – Ostrava – Bohumín – Mosty u Jablunkova – st. hr. Slovenska), avšak nakonec bylo rozhodnuto o jeho investičním přičlenění k II. koridoru (st. hr. Rakouska – Břeclav – Hodonín – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné – st. hr. Polska). Důvodem byla potřeba co nejdříve zrychlit spojení na severním hlavním tahu, především mezi Prahou a Ostravou. Proto mohla být jeho výstavba zahájena už v roce 2002.

III. koridor s traťovým úsekem Zábřeh n.M. - Červenka © Mirda - ZOBRAZ!

Traťový úsek Červenka – Zábřeh na Moravě (jak je uveden v názvu stavby, ve skutečnosti je kilometráž opačná) přišel na řadu poslední, až v druhé polovině roku 2005. Stal se tak úzkým hrdlem na jinak už postupně dokončované spojce, které po dobu tří let komplikovalo dopravu na hlavním tahu mezi Olomoucí a Českou Třebovou. Na rozdíl od některých dalších úseků spojovacího ramene byla trať mezi Zábřehem na Moravě a Červenkou (a platí to i o jejím pokračování směrem na Přerov) nikoliv optimalizována, ale pouze modernizována v původní trase, která se od roku 1845, kdy byla trať uvedena do provozu, v podstatě nezměnila. A když už jsme u té historie, nebude možná na škodu do ní nahlédnout trochu víc:

Historie úseku v datech
datum
událost
poznámka
20.08.1845
slavnostní otevření tratě
vlastník: NStB
01.09.1845
zahájení osobní dopravy
provozovatel: KFNB
01.10.1845
zahájení nákladní dopravy
provozovatel: KFNB
01.05.1850
změna provozovatele
KFNB → NStB
12.01.1855
změna vlastníka
NStB → StEG
01.06.1855
změna provozovatele
NStB → StEG
01.01.1908
změna vlastníka – zestátnění
StEG → KkStB
15.10.1909
změna provozovatele
StEG → KkStB
28.10.1918
změna vlastníka a provozovatele
KkStB → ČSD
09.08.1939
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČMD/BMB
08.05.1945
změna vlastníka a provozovatele
ČMD/BMB → ČSD
30.04.1959
zahájení provozu v elektrické trakci
3 kVss
01.01.1993
změna vlastníka a provozovatele
ČSD → ČD
01.01.2003
změna vlastníka
ČD → SŽDC
25.09.2005
oficiální zahájení modernizace
práce zahájeny koncem 07.2005
29.10.2008
oficiální ukončení modernizace
 

Ve srovnání s optimalizovanými úseky mezi Zábřehem na Moravě a Českou Třebovou nebyla modernizace tohoto úseku tak náročná stavebně ani finančně, nicméně o to komplikovanější byla její vlastní realizace i organizace dopravy na trati. Zatímco stavba přeložek v úsecích Zábřeh na Moravě – Krasíkov a Krasíkov – Česká Třebová umožňovala víceméně normální provoz na stávající trati a pak „jen“ její napojení na novou stavbu, tady musely práce probíhat vesměs střídavě na každé z obou kolejí. Další komplikací pak bylo to, že třetina modernizovaného úseku prochází chráněnou krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví, což prakticky znemožňovalo přístup stavební technice k traťovému tělesu „z pole“. Situace je patrná na mapě:

Úsek Zábřeh n.M. - Červenka na mapě © Mapy.cz - ZOBRAZ!

Abych vám stavbu přiblížil i po technické stránce, dovolím si ocitovat její stručný popis, jak je uveden v tiskové zprávě investora a vedoucího konzorcia dodavatelů:

Jedná se o modernizaci dvoukolejné elektrizované trati v délce 24,4 km včetně železničních stanic Červenka, Moravičany, Mohelnice a Lukavice na Moravě. Modernizace úseku kromě zvýšení traťové rychlosti zahrnuje také navýšení kapacity trati ze 116 párů vlaků na 150 za 24 hodin. Rekonstrukcí železničního spodku se dosáhlo předepsané únosnosti železničního tělesa a funkčního odvodnění. Opravilo se celkem 22 mostů včetně největšího, zvaného Moravní (přes řeku Moravu) v délce 110 m a 6 propustků. Všechny mostní objekty jsou opatřeny průběžným štěrkovým ložem, které neomezuje stanovenou traťovou rychlost a je tak dosaženo traťové třídy zatížení D 4 UIC.

22.03.2008 - před Červenkou: práce na koridoru (foto z Ex 524) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V rámci úprav železničního svršku se docílilo prostorové průchodnosti i pro jízdu vozidel s překročenou ložnou mírou UIC-GC. Směrové a sklonové poměry i tvar železničního svršku jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo maximální rychlosti a dynamiky jízdy vlaků. Byly položeny nové koleje a výhybky s pružným upevněním kolejnic k pražcům, které snižuje vibrace a hlučnost. V každé železniční stanici je vybudováno jedno ostrovní nástupiště s podchodem a výtahy. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy, umožňující cestujícím snadný pohyb v prostorách stanic a bezpečný přístup na nástupiště. Na ostrovních nástupištích jsou nové přístřešky pro cestující. Zastřešené jsou i vstupy do podchodů.

29.10.2008 - Mohelnice: vstup do podchodu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Kompletně bylo zrekonstruováno trakční vedení stávající stejnosměrné proudové soustavy 3 kV pro rychlost 160 km/hod. Nové osvětlení železničních stanic je umístěno na trakčních stožárech. Při rekonstrukci silnoproudých zařízení byly instalovány i rozvody nízkého napětí, měniče k napájení elektrických ohřevů výhybek, trafostanice 22/0,4 kV, statické měniče 3 kV pro napájení zabezpečovacího a technologické zařízení. Trať má nové elektronické zabezpečovací zařízení zvyšující bezpečnost železničního provozu. Nové zabezpečení mají i dva úrovňové železniční přejezdy.

22.03.2008 - Moravičany: práce na koridoru (foto z Ex 524) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V rámci modernizace sdělovací sítě vznikl nový dostatečně kapacitní traťový optický kabel, traťový a místní rádiový systém, integrované telekomunikační zařízení, rozhlasový a informační systém pro cestující, elektrická požární signalizace a elektronický zabezpečovací systém. Rekonstruovány byly i vnitřní prostory budov železničních stanic určené pro zabezpečovací techniku. Podél železniční trati vyrostly téměř čtyři kilometry protihlukových stěn. V určených lokalitách jako součást individuálních protihlukových opatření byla u celkem 38 objektů vyměněna stávající okna za okna méně propouštějící hluk. (V souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.)

07.04.2007 - Zábřeh: protihlukové stěny a 163.022-7 s výlukově odstavenou soupravou osobního vlaku (z okna R 624 "Vsacan") © PhDr. Zbyněk Zlinský

Celou tiskovou zprávu i s technickou specifikací stavby a údaji o jejích projektantech, zhotovitelích, financování a dalších okolnostech najdete tady

Železniční stanice Mohelnice byla pro slavnostní akt uvedení předmětného úseku do plného provozu vybrána proto, že ve městě má sídlo ředitelství ukončované stavby. Bohužel tato stanice z hlediska předmětného účelu vykazuje hned několik vad. Nezastavují zde vlaky vyšších kategorií ani rychlíky jedoucí po trase mezi Prahou a Olomoucí, stanice nemá větší prostor skýtající úkryt před nepohodou a neumožňuje také uspořádání společenského setkání přímo v budově ani poblíž (od centra Mohelnice je vzdálena 2.5 km).

29.10.2008 - Mohelnice: cestující a oslavující © PhDr. Zbyněk Zlinský

To vše svým způsobem, navíc v kombinaci se včerejším nepříznivým počasím, stejně nepříznivým momentálním stavem dodržování GVD obecně a jednou poruchou vozu klíčového vlaku od Prahy speciálně, poněkud poznamenalo průběh onoho slavnostna. I když projevy nezačaly v plánovanou hodinu jedenáctou, stanice nebyla ozářena sluncem a na cestu do města se pak všichni museli nějak poskládat do automobilů, které byly k dispozici, vše proběhlo i vyvrcholilo ku spokojenosti přítomných. Nakonec prý i to plačtivé počasí bylo v pořádku – stejné bylo podle pamětníků také v den zahájení stavby. 

29.10.2008 - Mohelnice: deštěm zmáčené olomoucké zhlaví © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nevím ovšem, jak by na téma spokojenosti s deštěm odpověděli bezdomovci, které údajně bylo ráno před slavností třeba vypudit z vytápěného výtahu na nástupiště a posléze i ze staniční haly, kam se neprodleně přestěhovali. A nevím také (dokonce nejen já, ale ani povolanější), jak bude problém jejich nádražního squattingu řešen v blízkém budoucnu, kdy mohelnická stanice nebude mít trvale přítomný personál. Ale vraťme se od otázek sociálních k problematice dopravní.

29.10.2008 - Mohelnice: čekárna útulná nejen pro bezdomovce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Prvním řečníkem, pozvaným skrze tiskového mluvčího SŽDC Pavla Hallu v roli moderátora k mikrofonu, byl nejvyšší šéf jmenovaného, tedy generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o. Jan Komárek. Pohovořil o stavbě ve všech jejích aspektech tak důkladně, že jeho nástupcům na řečništi už mnoho tématiky nezbylo. I když pochopitelně mohelnický starosta Zdeněk Jirásko hovořil především o přínosu modernizace pro občany, ředitel regionálního centra provozu ČD v Ostravě Petr Novák se zaměřil na podíl Českých drah na realizaci stavby a na výhody, které tomuto dopravci a jeho zákazníkům její dokončení přinese, a generální ředitel a.s. SKANSKA DS Josef Hájek projevy krátkou zmínkou o stavbě z pohledu jejích dodavatelů projevy ukončil.

29.10.2008 - Mohelnice: proslovy uzavírá generální ředitel a.s. SKANSKA DS Ing. Josef Hájek © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po projevech následovalo už tradiční přestřižení pásky, tradičně také v poslední chvíli pokažené zbytečným úprkem (tentokrát jen nemnoha) přítomných fotografů, zevně hodlajících na pásce „zvítězit o prsa“. Netradičně ovšem každý účastník dostal na památku její kousek vkusně umístěný v deskách. Ale až tehdy, když se už výše zmíněným způsobem dopravil do městského kulturního střediska ke společnému závěru onoho slavnostního setkání. Závěru, při němž se už v neformálním duchu vzpomínalo na průběh stavby, na problémy i vítězství, na chvilky veselé i ty smutnější. Možná i na tu obzvlášť tragickou událost z nedávné doby, která byla bohužel spojena právě s uváděním stavby do provozu.
 
29.10.2008 - Mohelnice: kulturák přežil svou dobu - a společenskou akci k ukončení stavby také © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale jistě se všichni rozcházeli s přáním, aby dokončená stavba, jeden z kamínků dlouhá léta připravované a postupně skládané mozaiky našich moderních železničních tratí, plnila beze zbytku svůj účel a sloužila jak stávajícím, tak také novým (jak ve svém předchozím projevu zdůraznil zástupce Českých drah) železničním dopravcům a jejich prostřednictvím nám všem.
 
29.10.2008 - Mohelnice: nečitelná 162 se řítí v čele R 624 "Vsacan" Vsetín - Praha hl.n.© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V připojené galerii si můžete prohlédnout nejen záběry ze samotného otvírání úseku či fotografie současné podoby mohelnického nádraží, ale také některé snímky z průběhu výstavby, jak se mi je podařilo jen (doslova) z rychlíku pořídit při několika cestách předchozích.  Nehledejte v nich krásno a dokonce ani ne záměr, vznikly spíš náhodou, jaksi navíc k jiné náplni mého tehdejšího cestování. (Pokud jde o snímky žst. Zábřeh na Moravě, jsou tu jen pro celkový obraz - rakonstrukce této stanice nebyla součástí včera ukončené stavby.)
 
07.04.2007 - úsek Moravičany - Červenka: 740.604-4 v čele sanačního komplexu AHM 800 R Plasser & Theurer (z okna R 625 "Vsacan") © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 2. Státní fond dopravní infrastruktury
 3. SKANSKA DS, a.s.
 4. Subterra, a.s.
 5. Bauunternehmung LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
 6. Koridory
 7. Železniční koridory
 8. Modernizace železničních koridorů ČD
 9. Historie železničních tratí ČR 2007
 10. ČT24 - Výpravčí podezřelý z nehody u Moravičan je postaven mimo službu 

Titulní snímek: Tabule s informacemi o stavbě umístěná v žst. Mohelnice © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy