Na 9. narodeniny VLAKY.NET s E 499.047 na exkurziu do Žiliny-Tepličky

5.3.2013 8:00 Ing. Ľuboš Polakovič a VLAKY.NET

Na 9. narodeniny VLAKY.NET s E 499.047 na exkurziu do Žiliny-Tepličky

Narodeninové jazdy VLAKY.NET boli po ostatné roky zamerané skôr na históriu a železničné trate, na ktorých bola v minulosti zastavená pravidelná osobná doprava. Už 9. narodeninová akcia bude zameraná na exkurziu v zriaďovacej stanici Žilina-Teplička, otvorenej len nedávno, ale pre bežných cestujúcich vlakom nedostupnej podobne ako trate so zastavenou osobnou dopravou.

9. narodeninová jazda VLAKY.NET, ktorá sa uskutoční dňa 4.5.2013, bude výnimočná aj elektrickou trakciou, ktorú sme pri našich predošlých mimoriadnych narodeninových jazdách ešte nevyužili.

   

 

Dátum narodenia stanice Žilina-Teplička sa uvádza 4. marec 2012, kedy bola zriaďovacia stanica spustená do prevádzky po dlhých rokoch budovania a nebudovania.
 

História stanice Žilina - Teplička

Zrod tejto stanice sa datuje niekedy v rokoch 1960 a 1962, kedy bolo zistené rôznymi štúdiami a úlohami, že fungujúce zriaďovacie stanice Vrútky a Žilina nebudú postačovať pre vtedajšiu dopravu. Z uvedeného dôvodu sa rozhodlo, že sa postaví nová zriaďovacia stanica medzi Varínom a Žilinou. Ministerstvo dopravy bývalej ČSSR v rokoch 1964-1966 zadalo vypracovať štúdiu na novú vlakotvornú stanicu, ktorá bude patriť medzi 10 vlakotvorných staníc na sieti ČSD. Projekt bol ukončený v roku 1973 a na jeho základe sa začalo s postupnou realizáciou.

Stavba stanice bola rozdelená do 6 stavieb:

 • 1. stavba – tranzitné koľajisko (realizované v roku 1976 – 1981)
 • 2. stavba – 1. časť zriaďovacích kapacít (realizované v rokoch 1980-1992 a 209-2011)
 • 3. stavba – výstavba objektov na opravu vozňov, hnacích dráhových vozidiel (nerealizované)
 • 4 .stavba – dobudovanie zriaďovacích kapacít (nerealizované)
 • 5. stavba – komplexná dostavba rušňového a vozňového depa (nerealizované)
 • 6. stavba – podzemná tesniaca stena na ochranu vodného zdroja (dokončené v roku 1991)

Žilina-Teplička: plánovaný stav 
Žilina-Teplička: plánovaný stav

Podľa pôvodných projektov mala byť stanica dokončená v roku 2000 avšak z dôvodu zníženia objemov prepráv po železnici sa stavba v roku 1993 zakonzervovala. V roku 1995 sa spracovala štúdia, ktorá mala za úlohu spracovať návrh na dostavbu stanice Žilina-Teplička. Toto bol posledný dokument kedy sa prestalo so stavbou hýbať.

Nasledovali roky chátrania, kedy postupne dochádzalo k likvidácii trolejového vedenia, koľajiska, budov, až napokon zostalo všetko zarastené a spustnuté. Opustené objekty boli využívané na cvičenia našich policajných zložiek. Počas chátrania sa vykonali dve návštevy z Ministerstva dopravy SR, ktoré si boli pozrieť v akom stave je stanica a skonštatovať aký je stav.
 

Oživenie

Začiatkom roka 2004 došlo k oživeniu tejto stanice a na stanici sa konal aj výjazd odboru investorského, ktorý sa zaoberal dostavbou stanice. V tomto roku bola aj vypísaná súťaž na spracovanie projektu pre dostavbu stanice Žilina-Teplička v rozsahu 2. stavby s tým, že sa bude táto stavba realizovať z fondov EÚ. Túto súťaž vyhrala firma Prodex s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá následne spracovala projektovú dokumentáciu. Po odovzdaní projektovej dokumentácia bola vypísaná v roku 2009 súťaž na zhotoviteľa stavby. Víťazom súťaže sa stalo Združenie Teplička, kde členmi bola firma Eurovia CS, a. s. Praha, AŽD Praha, Elza a AŽD Bratislava.

Žilina-Teplička: realizovaný stav
Žilina-Teplička: realizovaný stav
 

Realizácia stavby

Zmluva o realizácii stavby bola podpísaná v júni 2009 a následne bolo potom odovzdané v júli 2009 stavenisko na dostavbu stanice Žilina-Teplička. Termín dokončenia stanice bol dohodnutý v zmluve na november 2012. Náklady na stavbu boli vyčíslené na 122,89 mil. €.

Po odovzdaní staveniska sa začalo s realizáciou stavby. Najprv museli byť odstránené kroviny a stromy, ktoré tam za tých pár rokov narástli. Potom došlo k likvidácii koľajiska, ktoré sa skoro nikdy nepoužilo, ako aj k zneseniu koľajového lôžka, nakoľko už nevyhovovalo príslušným normám. Postupným budovaním dochádzalo aj k odovzdávaniu niektorých objektov a stavieb. Celkovo sa vybudovalo 36,5 km koľají a 100 ks výhybiek.

Celé koľajisko stanice Žilina Teplička je rozčlenené na:

 • Vchodovú skupinu
 • Tranzitnú skupinu
 • Smerovú skupinu
 • Odchodovú skupinu
 • Odbočku Váh

Koľajisko je obsluhované zo zabezpečovacieho zariadenia ESA 11 , ktoré vybudovala firma AŽD Praha a spádoviskovým zabezpečovacím zariadením od firmy AŽD Bratislava.

Žilina-Teplička: dopravná kancelária 
Žilina-Teplička: dopravná kancelária
 

Súčasnosť stanice Žilina - Teplička

Pre spustenie stanice do prevádzky bolo potrebné zabezpečiť presun vlakotvorných prác zo ŽST Žilina do Žiliny-Tepličky. K tomu došlo v noci z 3. na 4.marca 2012. Oficiálnym dňom spustenia stanice do prevádzky je 4. marec 2012. K tomuto dňu boli vykonané aj zmeny vo vlakotvorbe, ktorá sa dotkla aj susedných železníc.

Vzhľadom na pokles dopravy nie je možné v súčasnej dobe využiť spádovisko na plný výkon a tým zistiť jeho možnosti využitia, nakoľko v projekte bolo plánovaných na príchod 40 končiacich vlakov, 40 východzích vlakov a počet spracovaných vozňov 1200 za 24 hod.

Žilina-Teplička: pracovisko dozorcu spádoviska a signalistu 
Žilina-Teplička:  pracovisko dozorcu spádoviska a signalistu

V súčasnej dobe sa počet končiacich vlakov pohybuje okolo 12 – 20 za 24 hod. a počet spracovaných vozňov v rozpätí 400 – 600 vozňov. K uvedeným znížením výkonom bol upravený aj počet zamestnancov v stanici, ako bolo pôvodne plánované.
 

Budúcnosť stanice Žilina - Teplička

K tejto stanici ma pribudnúť pri odchodovej skupine Terminál intermodálnej prepravy, ktorý buduje Združenie TIP. Minulý rok bola vypísaná súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie modernizácie uzla Žilina a úseku Varín – Žilina s centrom riadenia dopravy zo Žiliny Tepličky s výhľadom až po Liskovú.

Žilina-Teplička: letecký pohľad na vchodovú skupinu (vľavo) - tranzitnú skupinu (vpravo) 
Žilina-Teplička: letecký pohľad na vchodovú skupinu (vľavo) - tranzitnú skupinu (vpravo)
 

Cestovný poriadok a sprievodný program

Jazda mimoriadného vlaku sa koná dňa 4.5.2013. Súprava vlaku bude pozostávať z historického elektrického rušňa E 499.047 a osobných vozňov Aa + Ba, ktoré sú v starostlivosti Spolku Výhrevne Vrútky.

Odchod vlaku z Vrútok bude po príchode vlakov zo smeru od Košíc, Zvolena a Bratislavy. Po krátkom zvítaní sa odoberieme vlakom z Vrútok cez odb. Potok po spojovacej koľaji A-1 do Žiliny-Tepličky. Po príchode do Žiliny-Tepličky sa odoberieme na pracovisko odkiaľ sa obsluhuje spádovisko. Z vtáčej perspektívy bude možné si odfotiť spádovisko s názornou ukážkou rozraďovania vlaku. Počas rozraďovania vlaku bude možné vykonávať fotenie na spádovisku. Prísun vozňov bude vykonávaný rušňom radu 771.

Žilina-Teplička: pohľad z pracoviska obsluhy na zvážny pahrbok, v pozadí Malá Fatra 
Žilina-Teplička: pohľad z pracoviska obsluhy na zvážny pahrbok, v pozadí Malá Fatra

Po vykonaní návštevy spádoviska sa prejdeme pešo asi 10 minút do centrálnej prevádzkovej budovy, odkiaľ je vykonávaná obsluha celej stanice Žilina-Teplička. V tejto budove bude vykonaný odborný výklad o železničnej stanici Žilina-Teplička. Po prehliadnutí pracoviska obsluhy bude podávané občerstvenie vo forme gulášovej polievky s chlebom.

Po ukončení tejto prehliadky bude vykonaný presun vlakom na odchodovú skupinu, kde bude možnosť prehliadnutia koľajiska smerovej a odchodovej skupiny s prípadným fotením vlakov počas jazdy cez odb. Váh. Fotenie vlakov bude možné len podľa aktuálnej prevádzkovej situácie, nakoľko nie je možnosť ovplyvniť jazdu vlakov.

Po ukončení prehliadky odchodovej skupiny pôjde náš vlak na spojovaciu koľaj A-2 do Žiliny. V Žiline bude vykonané obehnutie rušňa a potom odchod vlaku znova po spojovacej koľaji A-2 cez odchodovú skupinu na spojovaciu koľaj B-2 cez odb.Váh na spojovaciu koľaj D-2 a cez tranzitnú skupinu do Varína a Vrútok.

Počas jazdy späť do Vrútok budú zastávky pre nastúpenie účastníkov akcie. Zastávky sú uvedené v cestovnom poriadku.

Každý účastník obdrží pri nástupe informačný bulletin o železničnej stanici Žilina-Teplička aj so schémou stanice.
 

Vrútky - Žilina

4.5.2013 Príchod Odchod Poznámka
Vrútky   09.35  
Strečno 09.44 09.46  
Žilina-Teplička 09.54 15.00 Exkurzia, fotografovanie, občerstvenie
Žilina-Teplička odchod.sk. 15.08 15.15 Nástup a jazda po spojovacej koľaji A-2 do Žiliny
Žilina 15.20    

 

Žilina – Vrútky

4.5.2013 Príchod Odchod Poznámka
Žilina   15.50  
Žilina-Teplička odchod.sk 15.56 15.58 Nástup účastníkov, ktorí nešli do Žiliny
Odb. Váh   16.01 Jazda vlaku po spojovacej koľaji D-2
Žilina-Teplička 16.04 16.06 Nástup účastníkov, ktorí nešli do Žiliny
Strečno 16.12 16.15  
Vrútky 16.45    

Trasa nášho vlaku po žst. Žilina-Teplička 
Trasa nášho vlaku po žst. Žilina-Teplička

 

Účastnícky poplatok vo výške 10 EUR/osoba zahŕňa:

 • jazdu historickým vlakom na trase Vrútky - Žilina-Teplička - Žilina - Varín - Vrútky
 • exkurziu v priestoroch železničnej stanice Žilina-Teplička
 • porciu gulášovej polievky s chlebom

Registrácia na podujatie je možná online. V deň konania akcie bude možné si cestovný lístok zakúpiť len v prípade voľných miest a s prirážkou. Počet miest je limitovaný a kapacitu vlaku nebude možné z organizačných dôvodov navyšovať.
 

»»» REGISTRÁCIA NA PODUJATIE «««Špeciálna ponuka pre Reportérov VLAKY.NET!

Vážime si úsilie a ochotu našich reportérov. Ako prejav našej vďaky ponúkame každému registrovanému členovi VLAKY.NET Klubu, ktorý počas registrácie na podujatie bude v úrovni členstva Reportér možnosť registrácie 1 miesta na túto akciu za zvýhodnenú cenu:

3 EUR / osoba - REGISTRÁCIA

Zvýhodnená registrácia je neprenosná a platí len na meno registrovaného člena VLAKY.NET Klubu, ktorý registráciu vykonáva. Príslušná úroveň členstva sa požaduje v čase vykonávania registrácie.

Platba je možná online bezpečne platobnými a kreditnými kartami, bankovým prevodom na účty v SR a ČR.


Za podporu pri organizovaní tohto podujatia ďakujeme:

Ďalšie informácie o podujatí budú zverejňované na našej stránke, preto sledujte VLAKY.NET! Zmena programu z organizačných dôvodov vyhradená. Akcia sa koná za každého počasia. Cestovné sa nevracia, na cestovné sa nevzťahujú režijné výhody a zľavy.

Bezpečnostné a organizačné pokyny počas akcie "VLAKY.NET" dňa 4.5.2013 v ŽST Žilina-Teplička.

Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok. Fotografovať sa bude vždy z vyhradeného miesta, tak aby si účastníci navzájom neliezli do záberu. Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, tak aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad. Účastníkov, ktorí nebudú fotografovať prosíme, aby na fotozastávkach nevychádzali z vlaku. Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov. Účasť a vystupovanie/nastupovanie z/do vlaku mimo nástupištia na vlastnú zodpovednosť.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v našom narodeninovom vlaku a exkurzii v Žiline-Tepličke!

Foto v titulke: E 499.047 s mimoriadnym vlakom, © Ing. Ladislav Jambor

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy