Kdy začala jezdit železnice do Trenčianských Teplic?

26.6.2009 12:00 Zdeněk Maruna

Kdy začala jezdit železnice do Trenčianských Teplic?

V letošním roce slaví sto let železnice z Trenčianské Teplé do Trenčianských Teplic. Při zpracování historie železnice jsem studoval původní historické materiály a přitom jsem si všimnul skutečnosti, že datum zahájení pravidelného provozu je v jednotlivých zdrojích uváděno odlišně. Ze všeho nejdřív jsem samozřejmě hledal v seznamu zahájení provozu železnic v tehdejších Uhrách, který vydávalo uherské ministerstvo obchodu v Budapešti.

 Zjištěný termín jsem bral jako definitivní a víc se jím nezabýval. Proto, když jsem se poprvé ve svých starších poznámkách setkal s datem odlišným, považoval jsem je za svoji chybu vzniklou během zapisování poznámek v archívu. Ale když jsem stejnou chybu nacházel i v dalších zdrojích, začalo mi to být podezřelé. Přitom datum zahájení pravidelného provozu je pro výročí železnice to nejdůležitější datum a věděl jsem, že nemohu jen tak jednoduše jedno datum škrtnout a přepsat jiným.

Obrázek 1 - Část stránky z přehledu zahájení provozu železnic na území tehdejších Uher, vydaného uherským ministerstvem obchodu. Železnice je uvedena maďarskými názvy svých koncových stanic jako trať Hölak - Trencsénteplicz.
Obrázek 1 - Část stránky z přehledu zahájení provozu železnic na území tehdejších Uher, vydaného uherským ministerstvem obchodu. Železnice je uvedena maďarskými názvy svých koncových stanic jako trať Hölak - Trencsénteplicz.

Proto jsem začal systematicky probírat historické prameny a hledat který pramen uvádí které datum. Tím jsem historické zdroje rozdělil do dvou hlavních skupin. Jedna skupina uvádí datum 27.7.1909. Sem patří oficiální výkazy a ročenky uherského ministerstva obchodu i rakouského ministerstva železnic. Později ročenky Československých státních drah vydávané československým ministerstvem železnic a také ročenka Slovenských železnic vydávaná slovenským ministerstvem železnic v době války. Stejné datum uvádí řada odborných časopisů vydávaných před první světovou válkou, které o železnici přinesly zprávu. Do této skupiny by bylo možné zařadit i všechnu novodobou literaturu, která vyšla v posledních několika desítkách let a zabývá se historií železnice do Trenčianských Teplic - tu však samozřejmě není možné považovat za historický pramen a slouží pouze pro porovnání.

Druhé datum, se kterým jsem se setkával, je 27.6.1909, tedy přesně o měsíc dříve. Tento termín uvádějí všechny zprávy ze zasedání správní rady železnice. Stejné datum je uváděno také ve finančních ročenkách. Ty přinášely zprávy o hospodaření společností a zřejmě své informace čerpaly přímo z ročních výkazů vydávaných správní radou. Je zajímavé, že toto datum se objevuje i v Ročenkách státních a soukromých drah Československé republiky vydávaných v období mezi světovými válkami (jedná se o jinou publikaci než je výše zmíněná Ročenka ČSD).

Obrázek 2 - První stránka z výroční zprávy za rok 1923, která byla přílohou protokolu o valné hromadě.
Obrázek 2 - První stránka z výroční zprávy za rok 1923, která byla přílohou protokolu o valné hromadě.


Obrázek 3 - Zpráva o hospodaření za rok 1909 zveřejněná ve finanční ročence.
Obrázek 3 - Zpráva o hospodaření za rok 1909 zveřejněná ve finanční ročence.

Pro úplnost je potřeba uvést ještě třetí datum a to 26.6.1909. Uvedl je jediný historický zdroj - časopis Elektrotechnik und Maschinenbau ve své krátké zprávě o nové elektrické železnici. Zdálo se, že je to zřejmý překlep redaktora, ale jak se později ukázalo, překlep to být nemusel.

Obrázek 4 - Zpráva o zahájení provozu z časopisu Elektrotechnik und Maschinenbau, ročník 1909, strana 688.
Obrázek 4 - Zpráva o zahájení provozu z časopisu Elektrotechnik und Maschinenbau, ročník 1909, strana 688.

Za takové situace bylo jasné, že není možné zpracovat podrobnou historii železnice bez ujasnění data skutečného zahájení provozu. Stejně tak bylo jasné, že sice mohu jednotlivé historické zdroje posuzovat co do věrohodnosti, ale tím zůstávám pořád u spekulací. Když se chci dostat dále, nezbývá, než nalézt jiný nezávislý a věrohodný zdroj. Takovým zdrojem mohou být například tehdejší noviny, které o zahájení provozu mohly přinést zprávu. Proto jsem začal pátrat po novinách, které tou dobou na západním Slovensku vycházely. Tím jsem se dostal k titulu Vágvölgyi Lap. Tyto noviny vycházely v Trenčíně a jak se ukázalo, čerpal z nich už jeden z mých předchůdců - Jozef Ilčík - při zpracování své práce k 75. výročí železnice.

Když už jsem věděl, co mám hledat, začal jsem pátrat po knihovnách, které tyto noviny uchovávají. Po krátkém hledání v internetových databázích archívů a knihoven jsem se rozhodnul pro stejný zdroj, ve kterém je našel i můj předchůdce - pro knihovnu Trenčianského múzea. Při nejbližší příležitosti jsem zajel do Trenčína a zamířil do muzea. Hned na vrátnici jsem paní vysvětlil o co mi jde. Ale tam jsem se dozvěděl, že knihovnice právě marodí a tak mi nezbude, než přijet někdy později a příště si pro jistotu schůzku předem domluvit. Paní vrátná však měla porozumění pro moji snahu a hledala další možnosti, jak by mi mohla přístup k novinám zajistit. Tím jsem se dostal až k paní ředitelce, která mi vyšla vstříc ještě víc a nejen mi umožnila prostudovat noviny, ale také mi vysvětlila okolnosti pátrání před 25 lety.

V novinách jsem si našel dobu v okolí obou uvažovaných termínů a hledal jsem zprávy, které se zabývaly železnicí. Noviny o železnici psaly poměrně často a veřejnost v Trenčíně informovaly o novinkách na stavbě. Zajímavé ale bylo, že noviny vycházely dvojjazyčně. Větší část zpráv byla publikovaná v maďarštině, ale část také v němčině. Některé zprávy vyšly v obou jazycích - maďarsky podrobněji a německy stručněji - jiné pouze maďarsky. Ale zpráva o zahájení provozu vyšla pouze německy ! Dne 27.6.1909 ráno bylo oznámeno, že předchozího dne proběhla technicko-bezpečnostní kontrola železnice při které zkušební komise za účasti trenčínského župana projela novou trať. Dále se ve správě psalo, že pravidelná doprava do Trenčianských Teplic začne v den, kdy zpráva vyšla, v 9 hodin ráno. Pro jistotu jsem prošel ještě následující týdny a ověřil si, že později už se pouze píše o tom, jak železnice od samého zahájení provozu pozvedla návštěvnost lázní - a tím se potvrzuje, že železnice jezdí. Tím bylo definitivně potvrzeno, že železnice do Trenčianských Teplic zahájila pravidelný provoz dne 27.6.1909.

Obrázek 5 - začátek novinové zprávy o zahájení provozu železnice, publikované v trenčínských novinách Vágvölgyi Lap dne 27.6.1909.
Obrázek 5 - začátek novinové zprávy o zahájení provozu železnice, publikované v trenčínských novinách Vágvölgyi Lap dne 27.6.1909.

Datum zahájení provozu bylo vyřešené. Přitom shodou okolností skutečné výročí padlo přesně do termínu již předem naplánovaných oslav ! Pro úplnost je potřeba zmínit, že už při plánování termínu oslav zasvěcení, kteří se na plánování podíleli, věděli, že tento termín by možná mohl být tím správným. Ve výročí technické kontroly nové železnice proběhne konference k zahájení provozu a k datu výročí zahájení veřejné přepravy se bude konat první den zvláštních jízd pro veřejnost pořádaných se slavnostní soupravou. Jediný rozdíl spočívá v tom, že před sto lety vyjel první pravidelný vlak v devět hodin, zatímco teď začnou zvláštní jízdy o hodinu dříve - to je však odchylka tak malá ve srovnání se sto lety, že i opravdoví detailisté by ji mohli tolerovat.

Zároveň se přitom objasnilo, jak došlo k tomu, že poslední desítky let se ve všech publikacích a článcích psalo nesprávné datum. Při shromažďování materiálů k 75. výročí badatelé hledali pouze v podrobnější maďarské části novin. Tam se však o zahájení provozu nepíše ! Protože neznali materiály ze správní rady společnosti ani ze zpráv o hospodaření, použili oficiální datum z ministerských výkazů. Další autoři, kteří postupně po sobě vydávali publikace a články k dalším a dalším výročím se pravděpodobně důkladnějším studiem této části historie vůbec nezabývali a asi jen od sebe vzájemně opisovali, když se vždy spolehli na svého předchůdce. Stejně tak opisovali i autoři jiných textů o železnici a skutečné datum zahájení provozu upadlo do zapomenutí.

O tom, jak vzniklo nesprávné datum, je dnes možné pouze spekulovat. Zprávu o zahájení provozu ministerstvo dost jistě obdrželo až v průběhu následujícího měsíce a nepozorný úředník ji možná chybně přepsal. Novináři zase přebírali oficiální údaj ze zpráv ministerstva. Zato datum uváděné v elektrotechnickém časopise zřejmě pochází od data technicko-bezpečnostní kontroly a týká se termínu oficiální zkušební jízdy.

Na závěr si zájemce dovoluji pozvat na výstavu k historii železnice. Na výstavě jsou použity materiály z připravované publikace, která bude ještě poznání obsáhlejší. Ale už samotná výstava a doprovodný text se snaží být dosud nejpodrobnějším zpracováním historie této železnice. Výstava bude zahájena v hasičské zbrojnici v Trenčianské Teplé.

Súvisiace trate

  • ŽSR-122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice

Súvisiace odkazy