Skúšky ETCS alebo s Taurusom na trati Rača - Veľké Kostoľany

29.4.2009 1:00 Djexpres Zdroj: js-trains, reming

Skúšky ETCS alebo s Taurusom na trati Rača - Veľké Kostoľany

V týchto dňoch púta pozornosť železničnej odbornej verejnosti i bežných cestujúcich prítomnosť moderného rušňa na aký nie sme v našich končinách celkom zvyknutí - ide o rušeň rady 1116 ÖBB prezývaný vďaka svojej sile a výzoru aj "taurus" (býk). Aj keď sa tieto rušne objavujú pravidelne v každodennej prevádzke v Petržalke, ich zachádzanie do nášho vnútrozemia zatiaľ nie je povolené. Včera a dnes bude tomu inak - dôvodom je testovanie zabezpečovacieho zariadenia ETCS na novo vybudovanom koridore v úseku Bratislava Rača - Veľké Kostoľany.

 

Včera, dňa 28. apríla 2009, bol v ranných hodinách pristavený do žst. Bratislava Petržalka "Taurus" ÖBB s inventárnym číslom 1116.006. Ide o jeden z trinástich taurusov vybavených mobilnou časťou ETCS, ktorý bol objednaný na skúšobné jazdy po V. koridore, v traťovom úseku Bratislava Rača - Veľké Kostoľany, na ktorom je v súčasnosti dokončená traťová časť zabezpčovacieho zariadenia ETCS. Po príchode do žst. Petržalka bol rušeň prevezený nezávislou trakciou (rušňom radu 742) ako nečinný do žst. Bratislava Nové Mesto, kde už čakala 8 vozňová súprava pre skúšobný vlak, zložená z vozňov určených pre rýchlosť 160km/h (RIC 160). Z počiatku sa po privezení rušňa naskytli problémy s kompresorom, no tie boli odstránené a do žst. Bratislava Rača, bol vlak na svoje celodenné putovanie dovezený opäť nezávislou trakciou, odkiaľ po "novej trati" pokračoval pod dohľadom pracovníkov spoločnosti Siemens a pilota-inštruktora v jazde, a tak začal vykonávať potrebné skúšobné jazdy systému ETCS.

Rušeň bol od ÖBB zapožičaný na tento účel na dva dni. V prvý deň (utorok) sa konali nasledovné skušobné jazdy: Jazda rýchlosťou 120km/h po 1. traťovej koľaji v úseku Bratislava Rača - Veľké Kostoľany a v staniciach prechody vlaku odbočkou po 3. staničnej koľaji z dôvodu otestovania aj "bočného" prenosu signálu ETCS. Druhá skúšobná jazda bola vedená opačným smerom z Kostolian do Rače po 2. traťovej koľaji a 4. staničných koľajách pri rýchlosti opäť 120km/h. Tretia a štvrtá jazda tohto mimoriadneho skúšobného vlaku bola vykonaná v priamom smere cez všetky stanice a to rýchlosťou 160km/h tam aj späť. Súprava ukončila svoju jazdu v žst. Bratislava Rača, a posledné jazdy proti správnemu smeru vykonal samostatný rušeň, ako Rv vlak. Zaujímavosťou počas skúšok bolo aj dohodnuté nepostavenie vlakovej cesty od oddielových návestidiel automatického hradla Vinosady, ktoré bolo na pokyn skúšobného komisára ponechané v polohe "stoj" a tým testované, či je rušeň pri tomto signále balíz, schopný správne zastaviť na určenom mieste, pred návestidlom zakazujúcim jazdu z rýchlosti 160km/h.

Dnes, teda v stredu 29. apríla budú vykonané posledné plánované jazdy, kedy bude možné rušeň zhliadnuť na našej trati: Jazda 160km/h rýchlosťou v úseku Trnava - Veľké Kostoľany - Trnava, jazda s prechodom vo výhybni Brestovany z párnej na nepárnu koľaj /proti správnemu smeru/ a skúškou prechodu z trate s ETCS (Leopoldov) na trať bez ETCS (smer Siladice). Jazda bude ukončená priamou jazdou po 1. traťovej koľaji z Trnavy do Bratislavy Rače, odkiaľ sa rušeň vráti na územie ÖBB.


Taurus na čele skúšobného vlaku brzdí do železničnej stanice Pezinok na rýchlosť 80km/h, ktorou mu je povolený vchod do stanice na 3. staničnú koľaj a následný odchod naspäť na 1. traťovú koľaj rýchlosťou 60km/h (foto: Djexpres)

 
Druhý skúšobný vlak prechádza okolo AHr Vinosady, ktoré bolo na požiadavku skúšobného týmu prestavené na návesť "stoj", aby bolo možné otestovať, ako sa začne správať rušeň po vyhodnotení ETCS signálu so zákazom jazdy (foto: Djexpres)

 
Tretí skúšobný vlak prechádza rýchlosťou 160km/h stanicou Šenkvice (foto: Djexpres)

 


Skúšobný vlak odchádza z nákladnej časti stanice Trnava na trať (foto: milloss)


Krátko pred pol piatou poobede sa rušňový vlak vybral na poslednú z včerajších skúšobných jázd. Tá sa uskutočnila po 2. TK s odskúšaním privolávacej návesti oddiel. náv. AHr Dolina. Následne bol rušeň odstavený v Trnave, aby mohol na druhý deň pokračovať v plánovanom testovacom programe v traťovom úseku Trnava - Veľké Kostoľany (foto: Juraj Streber)


Presne pred pol rokom sa uskutočnili prvé skúšky zabezpečovacieho zariadenia našeho nového koridoru - na tento účel si ŽSR vtedy zapožičali rušeň V63 "Gigant" od maďarskej spoločnosti MÁV (foto: Juraj Streber)

 

1116.006 tam kde ju môžeme stretnúť najčastejšie - na trati Viedeň - Budapešť, kde ako jedna z 13 taurusov dlhodobo jazdí s  spomínaným ETCS systémom. Na skúšobné jazdy na Slovensku však musela prejsť viacerými úpravami, a tak v nej dnes môžeme nájsť množstvo elektroniky a takmer desiatku notebookov zaznamenavajúcich každú jednu informáciu, ktorá bude musieť byť následne vyhodnotená (foto: Juraj Streber) 


Niekoľko slov o ETCS:

Základný predpoklad je, že na trati vybavenej zabezpečovacím zariadením ETCS budú jazdiť vlaky vybavené mobilnou časťou ETCS, rýchlosťou 160 km/h. Vlaky bez mobilnej časti ETCS, rýchlosťou do 120 km/h. Traťová rýchlosť 160 km/h sa bude využívať na hlavných koľajach. Hnacie vozidlá vybavené mobilnou časťou ETCS sa nebudú riadiť rýchlostnou návestnou sústavou, ale vlakovým zabezpečovacím zariadením kontrolujúcim rýchlosť, teda systémom ETCS. Musí však byť zabezpečená koordinácia medzi návestným znakom na návestidle a príkazom ETCS. Hnacie vozidlá bez ETCS idúce rýchlosťou nižšou ako 120 km/h sa budú riadiť klasickou rýchlostnou návestnou sústavou.

ETCS Level 1 (Rača - Nové Mesto nas Váhom) – predstavuje vlakové zabezpečovacie zariadenie s bodovým prenosom dát. Trať je doplnená bodovými prenosovými prostriedkami – balízami, resp. skupinou balíz, prostredníctvom ktorých vlak získava všetky relevantné dáta (informácie o polohe vlaku, o jazdnej ceste, o cieli jazdy vlaku, o trvalom a dočasnom obmedzení rýchlosti, o sklonových pomeroch na trati, oprávnenie na jazdu, informácie o vzdialenosti k nasledujúcej balíze alebo skupine balíz). Balízy sa súčasne využívajú ako referenčný bod na výpočet vzdialenostných informácií a na určenie smeru jazdy vlaku. Z funkčného hľadiska rozdeľujeme balízy na neprepínateľné (prenášajú časovo nepremenné dáta, ktoré sú v balíze trvalo uložené. Napájanie balízy tohto typu sa uskutočňuje vysokofrekvenčným signálom z anténnej jednotky, ktorá je súčasťou mobilnej časti systému ETCS, pri prechode hnacieho vozidla nad balízou) a prepínateľné (prenášajú časovo premenné dáta, ktoré sa menia podľa aktuálnej prevádzkovej situácie, a to prostredníctvom traťovej elektronickej jednotky (LEU)). Zoskupenie balíz po dvoch a viac (max. 8) v osi koľaje za sebou umožňuje prenos väčšieho počtu informácií, opakovaním prenosu telegramu z viacero balíz dosiahnuť väčšiu spoľahlivosť prenosu, vyhodnotenie smeru jazdy. Činnosť systému ETCS L1 vyžaduje nasadenie neprepínateľných a prepínateľných balíz. Prepínateľné balízy sa cez rozhranie LEU pripájajú ku klasickému zabezpečovaciemu zariadeniu, informácia o aktuálnom návestnom znaku najbližšieho hlavného návestidla v smere jazdy vlaku sa vysiela z prepínateľnej balízy na mobilnú časť systému ETCS. Nevýhody spojené s bodovým prenosom dát, najmä nutnosť znižovania rýchlosti pri jazde vlaku k návestidlu s návesťou stoj aj vtedy, ak sa na tomto návestidle návestný znak zmenil na návestný znak dovoľujúci jazdu, možno čiastočne eliminovať doplnením stacionárnej časti systému ETCS o technické prostriedky na prenos doplnkovej informácie (tzv. funkcia infill). Umožňujú aktualizáciu prenosu návestného znaku na mobilnú časť systému ETCS. Ide o jednu alebo viac prídavných prepínateľných infill balíz, euroslučku pokrývajúcu celý úsek pred návestidlom alebo iba jeho časť (infill rádio). Aplikačná úroveň ETCS L1 nevyžaduje obojsmerný prenos informácií. Informáciu o polohe vlaku máme prostredníctvom pevných technických prostriedkov na zisťovanie voľnosti. Systém ETCS L1 je určený ako doplnok klasického staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia, ktoré riadi jazdu vlaku konvenčným spôsobom.

 

  
Fotografie balíz oboch traťových koľají automatického hradla Vinosady

Autori: Djexpres, Juraj Streber  http://js-trains.slovaktrains.sk

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy