Čo bolo to bolo, terazky... Plešnice

17.8.2008 8:00 Peter Bado

Čo bolo to bolo, terazky... Plešnice

Železničná stanica Plešnice sa nachádzala v km 365,954 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Plzeň – Cheb, medzi stanicami Kozolupy a Pňovany. Minulý čas je použitý zámerne, keďže v dňoch 7. marca až 6. (resp. 11.) júna sa v tomto úseku konala nepretržitá výluka, počas ktorej došlo k jeho zvojkoľajneniu, čím táto dopravňa zásadne zmenila svoju tvár - aj klasifikáciu.

 
 
 
 
 

V žst Plešnice sa nachádzali tri dopravné a dve manipulačné koľaje. Stanica bola vybavená sovietskym reléovým zabezpečovacím zariadením cestového systému, pričom ho bolo možné diaľkovo ovládať z dispečerského pracoviska v Plzni. V stanici sa nachádzali tri pomocné stavadla. V traťových úsekoch bol obojsmerný autoblok. V obvode žst sa nachádzalo jedno priecestie.
 
Pôvodné koľajisko, 30.5.2006, © Peter Bado

Pred začatím nepretržitej výluky boli vykonané práce, ktoré neboli viazané na obmedzenie vlakovej dopravy. Vytrhali sa manipulačné koľaje a tam, kde to priestorové pomery umožňovali boli osadené nové trakčné stožiare, začalo sa s výstavbou podchodu a odvodnenia. Budovy stavadiel, ktoré už viac ako štyri desaťročia neslúžili svojmu účelu, boli na oboch stranách stanice zdemolované.
 
St. 2 na pňovanskom zhlaví, 30.5.2006, © Peter Bado

Keďže sa jednalo o jednokoľajný úsek trate vylúčený od Kozolup po Stříbro, prebiehali stavebné práce bez obmedzovania železničnou dopravou. Na začiatku bolo teda znesené trakčné vedenie nad celým koľajiskom a koľajový rošt s výhybkami bol znášaný postupne tak, aby bol umožnený odvoz materiálu a mechanizácie z úseku Plešnice – Stříbro. Po znesení železničného zvršku boli budované priepusty, podchod a nový železničný spodok. Okrem toho boli vybudované protihlukové steny a odvodnenie.
 
Nemá krídla, predsa letí..., 11.3.2008, © Peter Bado

Po zdvojkoľajnení úseku KozolupyPňovany stratila stanica svoj význam a tak po ukončení výluk (koľaj č.1 6. júna, koľaj č. 2 bola uvedená do prevádzky o päť dní neskôr) slúži cestujúcej verejnosti nová zastávka. Nástupišťa majú dĺžku 140 m, výšku nástupnej hrany 550 mm nad TK a sú typu SUDOP. Ich poloha je excentrická voči pôvodnej výpravnej budove a tak táto ostala bez ďalšieho využitia pre cestujúcu verejnosť.
 
Pohľad na novú zastávku od Kozolup, 29.7.2008, © Peter Bado

Nový železničný zvršok je tvorený sústavou UIC 60. Zabezpečovacím zariadením na trati je univerzálny automatický blok. Traťová rýchlosť v tomto úseku sa zvýšila z 80 na 110 km/h, resp. na 140 km/h pre vlaky s naklápacími súpravami. Po technickej stránke sa nejednalo o komplikovanú akciu, avšak svojim charakterom bola na sieti SŽDC prestavba žst Plešnice unikátna.
 
Titulná snímka: Na začiatku výluky bolo v stanici rušno, 11.3.2008, © Peter Bado

Galéria

Súvisiace odkazy