Drážní inspekce k nehodě v Moravanech: Kauza pokračuje

14.11.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: Drážní inspekce

Drážní inspekce k nehodě v Moravanech: Kauza pokračuje

Aniž bych chtěl jitřit emoce, přece jen pokládám za účelné znovu se vrátit k okolnostem nikoliv nehody samotné, ale jejího vyšetřování a podivného dění k němu se vážícímu. Zvláště, když celá "kauza Moravany" dostala už i mezinárodní rozměr. To lze alespoň usoudit ze skutečností uvedených v nedávno vydané tiskové zprávě Drážní inspekce.

 
 
 
 
 
O vzniku a počátcích průběhu této kauzy jsme tady už psali – a také o případech „mizení vlaků“ ve stanicích, které sice neměly tragické následky, nicméně byly značně medializovány právě v souvislosti se srážkou v Moravanech a podivnými ději, doprovázejícími její šetření. Nejprve si připomeňme chronologii událostí, které v tomto případě hrály klíčovou roli: 
 
1.       19.05.2008srážka vlaků v žst. Moravany, při níž zahynul strojvedoucí;
2.       27.05.2008*dopis OSŽ ministrovi dopravy požadující zamezení úniku informací z vyšetřování nehody, které zavdávají příčinu ke spekulacím o selhání strojvedoucího;
3.       10.06.2008*dopis náměstka ministra dopravy Ing. Kocourka generálnímu inspektorovi DI s požadavkem zabránit úniku informací z jeho úřadu;
4.       11.06.2008 - *dopis náměstka ministra dopravy generálnímu inspektorovi DI vyslovující nespokojenost mj. s tím, že DI o nehodě informovala Evropskou železniční agenturu;
5.       17.06.2008*obsáhlá odpověď generálního inspektora vysvětlující postup DI a upozorňující na špatnou komunikaci ze strany MD a zmiňující kampaň proto Drážní inspekci;
6.       20.07.2008*dopis generálního inspektora DI ministrovi dopravy vysvětlující její postup při šetření nehody a stěžující si na zásahy Ing. Kocourka do vyšetřování;
7.       23.07.2008 - ověřovací pokus s pískováním, organizovaný ředitelem Územního inspektorátu DI Brno Ing. Miklendou v žst. Moravany;
8.       28.07.2008 - *dopis náměstka ministra dopravy Ing. Kocourka generálnímu inspektorovi DI s požadavkem předání zprávy o šetření jemu;
9.       25.08.2008 - *dopis náměstka ministra dopravy Ing. Kocourka generálnímu inspektorovi DI označující tento pokus za ohrožení bezpečnosti drážní dopravy (pískování v malé rychlosti se zdviženým sběračem) a žádající vyšetření;
10.   29.08.2008*odpověď generálního inspektora, vyvracející toto tvrzení a (zjevně ironicky) eventuálně požadující zásadní řešení této každodenní reality;
12.   08.09.2008 – tisková zpráva AŽD Praha, s. s r.o., podle níž  zařízení ESA 11 pracuje podle platných norem;
13.   25.09.2008 - stanovisko náměstka ministra dopravy k obvinění Drážní inspekce, zveřejněné v časopise „Železničář“
14.   26.09.2008tiskové prohlášení generálního inspektora Drážní inspekce o ovlivňování průběhu šetření nehody;
15.  30.09.2008 - Vyhodnocení příčin a okolností vzniku mimořádné události Inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy ČD;
17.   01.10.2008 - tisková konference Ministerstva dopravy ke zveřejnění výsledků šetření nehody komisí ministerstva,
18.   02.10.2008 – tisková konference Drážní inspekce ke zveřejnění Zprávy o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události - Srážka lokomotivního vlaku Lv 72461 s osobním vlakem Os 5011 na dráze železniční celostátní v železniční stanici Moravany (trať Česká Třebová – Praha-Libeň);
19.   03.10.2008*zaslání výše uvedené zprávy náměstkovi ministra dopravy;
22.   22.10.2008 - Otevřený dopis ministrovi dopravy, v němž federace strojvůdců vyjadřuje znepokojení nad okolnostmi, jež provázely vyšetřování srážky lokomotivního vlaku Lv 72461 s osobním vlakem Os 5011 v železniční stanici Moravany dne 19. května 2008;
23.   25.10.2008dopis Federace strojvůdců ministrovi dopravy, v němž FS odsuzuje skandální a naprosto nepřijatelné vyjádření mluvčího ministerstva dopravy, v němž pro televizi JOJ naznačil spoluviny strojvedoucího na nehodě v Moravanech;
24.   12.11.2008 – tisková zpráva DI Evropské vyšetřovací orgány: Při šetření nehody v Moravanech porušilo Ministerstvo dopravy ČR pravidla pro šetření.
(*/ Písemnosti označené hvězdičkou najdete ve společném souboru tady.)
 
Schéma fungování železnic ČR ze stránek Ministerstva dopravy
 
A tím se dostáváme už do současnosti. Posledně uvedená tisková zpráva začíná slovy:
 
Drážní inspekce (DI) má k dispozici písemné stanovisko Evropské železniční agentury (ERA, orgán odpovědný za bezpečné provozování železnic v EU), která potvrzuje, že při šetření mimořádné události v Moravanech (srážka vlaků, mrtvý strojvedoucí) Drážní inspekce postupovala standardně v souladu s nastavenými pravidly. ERA uvádí, že „vydání urgentního bezpečnostního upozornění tak, jak DI provedla dne 29. května, je v souladu se současným stavem implementace procesů k článku 21 (7) směrnice 2004/49/ES.“

Toto vyjádření ERA je tak v ostrém kontrastu s Ministerstvem dopravy ČR, které na svém webu uvádí, že zaslání bezpečnostního sdělení Evropské železniční agentuře je mimo působnost Drážní inspekce. Naopak, pokud by DI bezpečnostní upozornění nezaslala, porušila by tím pravidla platná v celé Evropě a v případě, že by se podobná nehoda v rámci Evropské unie odehrála, byla by Česká republika za ni nepřímo odpovědná, neboť i přes jí známé skutečnosti na problém neupozornila.

Drážní inspekci a jejímu generálnímu inspektorovi se tak dostalo významné opory v jejich vleklém a zjevně zhola zbytečném sporu s Ministerstvem dopravy. Pro generálního inspektora samotného je to však patrně opora už jen morální, protože na jeho pozici bylo (čirou náhodou, která nemá s „kauzou Moravany“ žádnou souvislost, jak včera tvrdil mluvčí Ministerstva dopravy) vyhlášeno výběrové řízení. A to přes to, že tento vládním usnesením z října 2006 uložený krok učinilo ministerstvo už v listopadu téhož roku – aniž se kdo kdy dověděl, jak výběrové řízení dopadlo. Navíc složení výběrové komise vzbuzuje pochybnosti.

Zpráva ČTK o výběrovém řízení - ZOBRAZ!

Z hlediska fungování Drážní inspekce jako nezávislého státního orgánu je však důležité, že země zúčastněné na nedávném bernském ERA vyslovily zaměstnancům Drážní inspekce plnou podporu a staví se proti každému ovlivňování vyšetřovacích zpráv vycházejíc odkudkoliv, jak se uvádí ve zprávě. Evropské vyšetřovací orgány konstatovaly že „se v České republice odehrál masivní pokus politického ovlivňování (ministerstvem dopravy) procesu šetření. Účastníci jednání jsou pobouřeni masivním pokusem o nátlak ministerstva dopravy na zodpovědné spolupracovníky a šéfa nezávislého vyšetřovacího orgánu České republiky. Tento jasně odporuje daným úkolům EU s ohledem na zadání vyšetřovacích orgánů“.
 
Proč se tak dělo, o tom spekulovala média a také my v diskusi ke dříve zveřejněným článkům na téma „mizení vlaků“. Zda to vše bylo důsledkem lobování (či jiné formy nátlaku) výrobce dotčeného zabezpečovacího zařízení, to se můžeme jen domýšlet. Společnost AŽD Praha, která zprvu halasně odmítala jakoukoliv poruchu či systémovou chybu svého výrobku, nakonec spíš v tichosti přikročila k jeho úpravě a zřízení zpětné informační vazby – v podstatě podle doporučení uvedeného v závěrečné zprávě Drážní inspekce. Mnozí (nikoliv však všichni) doufají, že tento krok přinese požadovanou nápravu, vlaky ve stanicích přestanou „mizet“ a lidé kvůli tomu umírat.
 
Je ovšem s podivem, že tahanice kolem „kauzy Moravany“ ani po oficiálním uzavření vyšetřování stále ještě neutichly, naši odborníci a zejména zodpovědní úředníci se nedohodli, a tak se zase dostávají náš stát a jeho orgány (není to určitě poprvé a patrně ne naposledy) do světla reflektorů kritiky orgánů evropských. Zajisté můžete oprávněně namítnout, že to je z pohledu oné moravanské tragédie věc zanedbatelná. Jenže ne tak docela – syn mrtvého strojvedoucího se pořád ptá: Kdo mi zabil otce? Nikdo?
Prameny a odkazy:
  1. Drážní inspekce
  2. Ministerstvo dopravy
  3. SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  4. České dráhy, a.s.
  5. AŽD Praha s.r.o.
  6. Federace strojvůdců České republiky
  7. Odborové sdružení železničářů - Informační server OSŽ
  8. EUROPA - Agentury Evropské unie - ERA
  9. European Railway Agency
  10. informace z médií 

Súvisiace odkazy