Železničné múzeum Bratislava východ

18.8.2008 8:00 Ing. Jiří Kubáček, CSc. Zdroj: ŽSR - MDC

Železničné múzeum Bratislava východ

Až do roku 2008 prezentovalo Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR-VVÚŽ (ďalej MDC) svoje zbierkové predmety iba v rámci železničnej expozície bratislavského Múzea dopravy Slovenského technického múzea alebo v rámci príležitostných krátkodobých podujatí.

Od tohto dátumu sa veci zmenili. Úpravy areálu starého rušňového depa Bratislava východ, vykonávané spoločným úsilím členov Klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava a internetového portálu Vlaky.net, železničných modelárov a zamestnancov Múzejno-dokumentačného centra, výrazne podporované sponzorským prispením p. Ing. Bodo Hauswalda pokročili do tej miery, že dňa 14. júna 2008, pri príležitosti X. celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel „Rendez 2008“ mohla byť v týchto priestoroch pre verejnosť sprístupnená prvá stála železničná expozícia MDC.

klikni pre zväčšenie Klikni pre zvačšenie

Expozícia je umiestnená v lokalite Východné neďaleko Rače, v starom rušňovom depe, ktoré sa už desať rokov dostáva do povedomia verejnosti každoročnými celoslovenskými zrazmi historických železničných vozidiel. Ide o pomerne intaktne zachované parné depo s celým radom dobových stavieb, ktoré je od roku 2008 chránenou pamiatkovou zónou. Jeho výstavba sa začala koncom 19. storočia pre potreby novozriadenej veľkej zriaďovacej stanice s pôvodným názvom Pozsonyi rendező pályaudvar. Až do konca parnej prevádzky na začiatku 70. rokov 20. stor. slúžilo pre zabezpečenie prevádzkového ošetrenia a opráv parných rušňov, slúžiacich v nákladnej doprave. Po ukončení parnej prevádzky začalo chátrať. Novú perspektívu dáva donedávna opusteným priestorom starého depa ich muzeálno-pamiatková interpretácia. 

Múzeum je prístupné z lokality Východné (ležiacej medzi Račou a Vajnorami a známej tiež ako „Rendez“) asfaltovou cestou, odbočujúcou zo začiatku Dopravnej ulice (medzi zastávkami MHD „Sklabinská“ a „Lokomotívne depo I“) a obchádzajúcou pomedzi sklady, garáže a záhradky račiansky výbežok koľajiska areálu. Keďže expozícia bezprostredne susedí s opravovňou vozňov ZSSK-Cargo, je priestor prístupný verejnosti vymedzený prenosnými zábranami. Vstup do expozície je voľný.

Zďaleka viditeľnou dominantou areálu sú dve pamiatkovo chránené vodárenské veže. Nižšia z nich uzatvára výstavný areál na jeho vajnorskej strane. Na jej prízemí je inštalovaná expozícia železničného vodárenstva so zbierkou vodárenských čerpadiel (ručné, parné motorové) a výdajných stojanov na olej. Túto expozíciu doplňuje v exteriéri vodný vozeň, upravený z tendra parného rušňa 313.619, a výber rôznych typov vodných žeriavov.  

 

 Ťažiskom expozície sú prevádzkyschopné alebo vystavovateľné historické železničné vozidlá umiestnené na koľajisku bývalej dezinfekčnej stanice a na koľajach, zaústených do točne. Z nich azda najviac upútajú parné rušne 331.037, 310.433 a 310.097, zaujímavá je zaiste ale aj súprava osobného a nákladného vlaku s rôznymi typmi vozňov, pochádzajúcich z rokov 1884 – 1935, parný žeriav č. 137, motorové rušne „bobík“ T 211.0823, „karkulka“ T 444.0060 a „Sergej“ T 679.1312, motorový vozeň M 262.007, nemecký pancierový vozeň z čias druhej svetovej vojny, osobné motorové dreziny Warszawa a Škoda STW, zbierka strojov pre údržbu zvršku a ďalšie železničné vozidlá.

V koľajisku sú ďalej umiestnené traverzové rušňové zdviháky z konca 30. rokov 20. storočia a tri mechanické návestidlá rôznych typov. Aktuálne sa dokončuje inštalácia dvojkomorového zauhľovacieho výťahu Teudloff, pochádzajúceho z rušňového depa Leopoldov.   


© Ivan Wlachovský

V budove trubkárne, umiestnenej pri vajnorskom zhlaví koľajiska dezinfekčnej stanice, je umiestnená expozícia zariadení, používaných pri opravách a údržbe železničných vozidiel a železničných tratí. Jej základom sú autentické a občasne i využívané stroje na úpravu trubiek pre rušňové kotly (krájačky, zužovačky, rozširovačka, vyhne, špeciálne brúsky, zariadenie na skúšanie opravených rúr vodným tlakom). Okrem nich sa v expozícii nachádzajú ďalšie stroje, prípravky a ručné náradie pre opravy a kontrolu železničných vozidiel. Na krátkom koľajovom poli je tu ďalej vystavené ručné náradie pre údržbu železničného zvršku, traťmajstrovská drezina a vozík pre dopravu materiálu. Ilustračné obrázky  železničného fotografa p. Klučku navodzujú atmosféru opráv parných rušňov v polovici 20. storočia. Vedľa budovy trubkárne je umiestnené zatiaľ nezreštaurované autentické strojné zariadenie pre čistenie kotlových rúr od kotlového kameňa ich omielaním v rotujúcom bubne.

V centre múzejného areálu sa nachádza objekt bývalej personálnej kuchyne. Sídli v nej knižnica a archív Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, v ktorom možno po predbežnom dohovore prezenčne študovať. Na prízemí budovy sú umiestnené dve modelové koľajiská – jedno modulové, druhé ako historická štúdia vzhľadu starého rušňového depa Bratislava východ v polovici 20. storočia, rešpektujúca dostupné archívne podklady.

Sprístupnením popísanej železničnej expozície bola zavŕšená realizácia prvej etapy zamýšľanej výstavby národného železničného parku, ktorého vytvorenie je ambíciou MDC už od roku 2004, kedy bola v starom rušňovom depe Bratislava východ ukončená rušňová prevádzka. Predpokladaným horizontom možného uskutočnenia tejto vízie je 175. výročia železníc na území Slovenska roku 2023, jeho cieľom je prezentovať v prirodzenom prostredí čo najväčší podiel rozsiahleho zbierkového fondu MDC, zhromažďovaných od konca 70. rokov 20. stor. a vybudovať tu skanzen najcharakteristickejších železničných stavieb. Dlhodobý charakter tohto cieľa umožňuje vyhnúť sa pri jeho realizácii neefektívnej kampaňovitosti a postupovať malými každoročnými krokmi, nezaťažujúcimi nadmerne rozpočet zriaďovateľa a poskytujúcimi okamžitý prezentačný efekt. Pre konkretizáciu postupu výstavby je v súčasnosti vypracovávaná štúdia.


Záverom ešte základné informácie o novootvorenom múzeu:  

Adresa areálu: ŽSR – Múzejno-dokumentačné centrum, Dopravná č. 2, 831 06 BRATISLAVA    

Adresa pri písomný styk : ŽSR – Výskumný a vývojový ústav, Múzejno-dokumentačné centrum, Nobelova 50, 836 01 BRATISLAVA
Telefón a fax: 02 2029 7296, e-mail:
Kubacek.Jiri@zsr.sk  

Múzeum je prístupné je v období od 15.4. do 15.10. vždy v stredu a v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. Skupinové návštevy, alebo návštevy mimo uvedeného času si treba dohovoriť najneskôr 3 dni vopred. 

Modelové koľajisko je prístupné počas sezóny každú párnu sobotu v čase od 15.00 do 17.00 hod., mimo tohto času po predchádzajúcom telefonickom dohovore (č. tel.: 0905 611 704) 


Vstup do múzea je voľný.  

© Ivan Wlachovský


Spojenie MHD:

1. Autobusmi č. 52 z Rače, č. 56 z Rače a Zlatých Pieskov  a č. 54 z Vajnor (zastávka  "Lokomotívne depo I"), odtiaľ pešo cca 10 min po  asfaltovej ceste medzi záhradkami a garážami (od  zastávky smerom na Raču). Prestup z električiek č. 3, 5 a 11 na autobus v Rači na zastávke Detvianska, prestup z električiek č. 2 a 4 na autobus na zastávke Zlaté Piesky.  
2. Autobusmi č. 52 a 56 z Rače (zastávka Pri Šajbách), odtiaľ pešo cca 10 min po poľnej ceste poza sídlisko


© Ivan Wlachovský

Neoznačené fotografie: autor

Súvisiace trate

  • ŽSR-110: Bratislava - Kúty - Břeclav (CZ)
  • ŽSR-120: Bratislava - Žilina
  • ŽSR-130: Bratislava - Štúrovo - Szob (HU); Palárikovo - Šurany

Súvisiace odkazy