Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 2. časť: Tie súčasné

29.1.2008 8:00 Ing. Marko Engler

Svetelné návestidlá na ŽSR (ČSD) - 2. časť: Tie súčasné

Po svetelných návestidlách vzoru ZSSR a AŽD 65, ktoré boli opísané v prvej časti miniseriálu a na sieti ŽSR sú už na ústupe, nasleduje opis svetelných návestidiel vzoru AŽD 70. Tie sú od sedemdesiatych rokov 20. storočia prakticky jediným typom svetelných návestidiel používaných pri novostavbách alebo rekonštrukciách SZZ a TZZ alebo pri náhrade starších typov návestidiel (mechanických aj svetelných).

 AŽD vzor 70

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa v Československu začal zavádzať už výlučne typ svetelných návestidiel AŽD 70. Išlo o výsledok vývoja firmy AŽD. Bola pri ňom použitá úplne iná konštrukcia – stavebnicová. Návestný štít sa skladal z jednotlivých svetiel (šírka 270 mm, výška 304 mm, hĺbka 240 mm) s bočnými štítmi zvyčajne v počte 1 až 6 (možno prípadne aj viac), ktoré sa doplnili dole a hore o konce štítov, čím vznikol jeden návestný štít so všetkými svetlami.

AŽD 70 – Se6 a L3 v nepríjemnom osvetlení vychádzajúceho slnka, Hlohovec, 18. 2. 2007... © Ing. Marko Engler

Táto konštrukcia umožnila integrovanie rýchlostných pásov priamo do návestného štítu (dva zabrali na výšku vlastne miesto jedného svetla), použitie optiky 4 rýchlostných pásov (2+2 dielce) umožnilo integrovať do návestného štítu aj indikátory. Indikátory skrátenej zábrzdnej vzdialenosti, rýchlosti 30 km/h a pod. sa riešili jedným svetlom s príslušnou clonou daného znaku (vyrezaný pruh alebo číslica 3 a pod.). „Skladačková“ konštrukcia umožnila aj jednoduchým spôsobom rýchlu úpravu výmeny iba jedného svetla alebo doplnenie o ďalšie svetlo a pod.

AŽD 70 –  Hlohovec, 14. 4. 2007... © Ing. Marko Engler

Rebrík už nebol samostatný, ale bol realizovaný ako stupienky (15 párov vzdialených medzi sebou 333 mm) priamo na stožiari návestidla (rovnobežne s koľajami). Stožiar sa začal vyrábať v jednotnej dĺžke 5572 mm, ukončený bol vekom. Na veko nadviazala nástavná rúrka, ktorá prostredníctvom spojky držala horný koniec zostavy svetiel. Podľa počtu svetiel (rozostup 305 mm) sa určovala dĺžka nástavnej rúrky. Zostava svetiel na dolnom konci bola držaná konzolou, ktorá bola pripevnená o stožiar pomocou trojitého strmeňa. Táto konštrukcia umožnila horizontálne vytočenie celej návestnej zostavy, ale aj umiestnenie návestnej zostavy bočne od samotného stožiaru návestidla. Transformátor sa umiestnil pri päte návestidla, ktorého kryt so stožiarom sa kotvil do betónového základu pomocou skrutiek s poistnými maticami.

AŽD 70 – Se4, „hranaté“, štítok označenia je však už novší, Hlohovec, 19. 5. 2007... © Ing. Marko Engler

Zaviedlo sa tiež označovanie návestidla na spodnom okraji štítu, teda už nie na samostatných plechoch umiestnených na stožiari. Tiež farebné pásy (označujúce platnosť pre posun a pod.), boli presunuté zo stožiara návestidla na samostatný pás umiestnený na stupienky stožiara (výnimku tvorili návestidlá autobloku, ktoré sa istý čas ešte natierali celé bielou farbou, v deväťdesiatych rokov sa aj u nich prešlo na biely pás umiestňovaný na stupienky šedého stožiaru).

AŽD 70 – transformátorová skrinka, uzemnenie a kotvenie, Trenčín, 30. 3. 2007... © Ing. Marko Engler

Na dvierkach prístupu k svetelnej optike sa nachádzalo logo AŽD a istý čas aj logo ESČ (Elektrotechnický svaz československý). Logo AŽD sa tiež uvádzalo na transformátorovej skrinke (neskôr pre stožiare priecestníkov tiež logo AŽD Bratislava).

Tento typ návestidiel sa okamžite začal používať na všetkých novostavbách ako aj pri modernizáciách SZZ (resp. TZZ). Dodnes sa ním nahradzujú aj mechanické návestidlá a niektoré staršie svetelné návestidlá, ak je potreba návestiť nové znaky – napr. svetelný biely kríž neplatnosti a pod. Zoznam tratí a staníc s týmito návestidlami by obsahoval už takmer celú sieť ŽSR.

AŽD 70 – PrTS, Trenčín, 18. 7. 2006... © Ing. Marko Engler

Prvou viditeľnou zmenou v konštrukcii návestidla vzoru AŽD 70 bola zmena tvaru tienidla z hranatejšieho na oblejší. Stalo sa tak zrejme v polovici sedemdesiatych rokov (podobne sa upravili aj tienidlá výstražníkov AŽD).

AŽD 70 – inovovaný vzor AŽD 70, Leopoldov, 15. 5. 2006... © Ing. Marko Engler

Konštrukcia typu AŽD 70 prešla od deväťdesiatych rokov malou „modernizáciou“. Začal sa používať stožiar z nehrdzavejúceho materiálu, čím prestal byť natieraný šedou farbou. Návestný štít dostal plastickú členitosť na dosiahnutie väčšej pevnosti (zrejme náhrada plechu plastom? – polykarbonidom). V takejto podobe sa používa aj v súčasnosti pri modernizácii koridorových tratí a pod.

AŽD 70 – Priecestník, Šalková, 20. 3. 2007... © Ing. Marko Engler

Z návestidiel typu AŽD 70 konštrukčne vychádzali aj AŽD priecestníky, ktoré využívali stožiar s transformátorovou skrinkou a optiku svetiel vrátane puzdier. Tie však boli pripojené na návestný štít tvaru lichobežníka.

AŽD 70 – Lichobežníková tabuľka pred dopravňou so samovratnými výmenami, Banská Štiavnica, 14. 8. 2007... © Ing. Marko Engler

Zavedenie samovratných výmen v neobsadených staniciach prevádzkovaných podľa dlhodobo používaného predpisu ČSD (neskôr aj ČD/ŽSR) D3 spôsobilo potrebu dosadenia žltých návestných svetiel na lichobežníkové tabuľky (dnes je to uvedené v predpise ŽSR Ž1). Fyzicky sa to riešilo postavením návestidla typu AŽD 70 s jedným žltým svetlom, na ktoré sa pripevnila lichobežníková tabuľka.

AŽD 70 – BS s vysokosvietivými diódami, Trnava, 25. 3. 2006... © Ing. Marko Engler

Rýchlostné pásy a indikátory sa postupne začínajú nahradzovať premennými tvarovými ukazateľmi (PUR), ktoré sú konštrukčne zostrojené na báze vysokosvietivých LED diód. Inštalované sú už napríklad medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom.

Poznámka k označeniu AŽD 70 – toto označenie vzoru udáva výrobca, často som sa však stretol s označením vzor AŽD 71. Zrejme sa to „pridružilo“ k reléovkám AŽD 71 a priecestiam AŽD 71.

AŽD 70 – Lc10, už „oblejší“ trpaslík, Nové Zámky, 14. 9. 2007... © Ing. Marko Engler

K uvedeným typom návestidiel vzoru ZSSR a AŽD 70 je ešte potrebné spomenúť, že trpasličie návestidlá vznikli z klasických stožiarových návestidiel vynechaním samozrejme stožiaru a bočných častí návestného štítu. Vzor ZSSR tiež používal menšie vonkajšie šošovky a transformátory sa umiestňovali do dvierok k svetlám.

Literatúra
[1]       Martin Navrátil – „Ericsson“ v Chrasti skončí. Obzor č. 30-31/2005, str. 3.
[2]       Ing. Pavol Deraj – Z našich tratí. Žsemafor č. 22/96 III.str. ob.
[3]       Prof. Ing. Václav Chudáček, Prof. Ing. Oldřich Poupě, DrSc. – Zabezpečovací technika v železniční dopravě I. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 5181. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1970.
[4]       Ing. Bohuslav Matis a kol. – Zabezpečovací technika na železnici. Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů ako svoju 3064. publikáciu. Vydanie prvé, Praha 1965.
[5]       Zdeněk Zaoral, Otakar Žemlička – Železniční modelář. Vydala Česká ústřední rada PO SSM v nakladatelství Mladá fronta. Publikácia číslo 4293. Edícia Odznaky odbornosti, zväzok 24. Vydanie prvé Praha 1981
[6]       Železniční návěsti a znamení. Zostavil Karel Pilař. Dopravní nakladatelství Praha – druhé doplnené vydanie 1956.
[7]       Propagačné materiály AŽD Praha, WSSB, Muzeum signální techniky SignalMont Hradec Králové
[8]       Petr Kroča – Železniční návěsti - 1. Historie a vývoj návěstí. JERID Olomouc 1998. 1. vydanie. ISBN 80-86206-01-7
[9]       Ing. Ivo Laníček – Múzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové. České dráhy, a. s., Technická ústředna dopravní cesty. Vydání I. Praha 2003
[10]     Ing. Bohumil Nádvorník – Švédské reléovky u ČSD. Reportér AŽD Praha č. 2/2003 str. 10
[11]     Rôzne fotografie z časopisov [11b] Železničář (ročníky 1970 až 1991), Dráha, Žsemafor, ŽELEZNICE, HSM ŽELEZNICE, z iných železničných časopisov a kníh, [11a] Railway Signaling and Communications (ročník 1960), predpisy ČSD a ŽSR, technické materiály ČSD a ŽSR  
Externé odkazy

Galéria

Súvisiace odkazy