Zabudnuté projekty ŽSR (I. časť - rad 851)

19.1.2008 12:00 Bc. Jozef Gulík

Zabudnuté projekty ŽSR (I. časť - rad 851)

V období po roku 1993, kedy sa práve sformovali ŽSR, začali sa hľadať rôzne cesty na riešenie neradostnej situácie v oblasti hnacích vozidiel a rodili sa mnohé zaujímavé i odvážne projekty na nákup, rekonštrukcie alebo predaj. A tak na jednej strane vznikali extravagancie ako Tatranský orol 755, či Batman 772, na strane druhej však navždy skončili odložené „Ad acta“ aj projekty, ktoré skutočne mohli pomôcť ŽSR na ceste vpred. A nám neostáva iné, než si predstaviť, aké by to bolo, keby...

Modernizácia motorového vozňa 851

Jedným zo zásadných problémov, ktoré novo vzniknuté ŽSR chceli a potrebovali v oblasti prevádzky hnacích vozidiel riešiť, boli staré štvornápravové motorové vozne radov 820, 830, 850 a 851. Zaiste sa zhodneme, že išlo o pohodlné vozidlá, svojou koncepciou vhodné na medziregionálnu dopravu. Ich pokročilý vek a náklady na prevádzku či údržbu hovorili však jednoznačne v ich neprospech. Prideľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vtedy ešte dávalo nádej na riešenie situácie k spokojnosti cestujúcej verejnosti. Jednu z alternatív predložila v roku 1997 spoločnosť ŽOS Zvolen, o čom hovorí nasledujúci dokument, ktorý sa k tejto téme zachoval – odpoveď ŽSR na túto ponuku.

V Bratislave dňa 5. 1. 1998
Vyjadrenie k ponuke ŽOS Zvolen na celkovú modernizáciu motorového vozňa radu 851.

K predloženej ponuke ŽOS Zvolen a.s. na „Celkovú modernizáciu motorového vozňa r. 851, zjednotená sústava 24 V“, zo dňa 14. 11. 1997 dávame nasledovné stanovisko:

1.) Skriňa motorového vozňa – oprava predpokladá celkovú opravu, pričom majú byť dosadené všetky časti interiéru vrátane okien a dverí nové. Pritom však zostávajúci skelet je tak skorodovaný, že bude potrebovať výmenu podstatnej časti strechy, bočníc, čiel, ako i samotných nosných častí rámu. Jedná sa hlavne o hlavné pozdĺžniky a čelné oblúky, ktoré vykazujú pod obalovými plechmi silnú koróziu a v mnohých miestach až úplné prehrdzavenie.

2.) Koncepcia podvozku je zastaralá, výmena ozubenia, kardanových hriadeľov, ako i dosadenie liatinovej skrine prevodovky H 750 M nerieši problémy, ktoré sú týmto pre prevádzku nevhodným riešením. Jedná sa iba o čiastkové riešenie problémov, nie o ich celkové odstránenie.

3.) Celý koncepčný návrh modernizácie vychádza z riešenia modernizácie, ako ju vykonala firma Pars DMN s.r.o. Šumperk na motorovom vozni 853.030-5 z DKV Praha a ktorý bol po modernizácii pod evidenčným číslom 854.030-4 predvedený na 39. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu Brno v dňoch 22. – 27. 9. 1997. Koncepcia ČD predpokladá modernizáciu konštrukčne mladších motorových vozňov série 852 a 853 (M 296.1, 2), ktoré boli vyrábané v rokoch 1968 až 1971 v celkovom počte 50 kusov a sú dislokované v DKV Praha-Libeň, Hradec Králové a Trutnov. Celkovo je ich technický stav podstatne lepší, hlavne čo sa týka skrine motorových vozňov a je väčší predpoklad ďalšieho prevádzkovania, ako je tomu u motorových vozňov série 851.

4.) Celý návrh nerešpektuje domácu súčiastkovú základňu, ba dokonca sa využíva i konštrukčné riešenie vyvinuté v Českej republike.

5.) Vzhľadom na celkové náklady II. varianty a jej rozsah by bolo vhodnejšie a rozumnejšie začať uvažovať o výhodnosti konštrukcie nového motorového vozňa, kde by sa už použili napr. navrhované úpravy interiéru atď. s tým, že prenos výkonu by bol navrhnutý ako elektrický s tým, že do podvozkov by boli už zabudované bezúdržbové asynchrónne trakčné motory, použitý podstatne spoľahlivejší spaľovací motor (môže byť aj Caterpillar 3412 E-DITA). Tým by mali vložené náklady aj odozvu v dobe možného využitia v prevádzke, ako i samotnej údržbe a nákladoch na ďalšie prevádzkovanie. S podobnou možnosťou elektrického striedavého prenosu výkonu pri modernizácii sérií 852 a 853 sa uvažovalo v štúdii VÚŽ Praha VVO lokomotívneho hospodárstva Brno v júni 1992, resp. novembri 1992 pre série 850 a 851. Vtedy sa uvažovalo s použitím spaľovacích motorov 2 x typ 6 Z 135 T, trakčných alternátorov 2 x TA 611 a trakčných motorov 4 x TE 013 (TE 016). Výhoda elektrického prenosu výkonu sa prejaví v prevádzke, kde sú tieto motorové vozne série 850 a 851 využívané, t.j. u osobných vlakov, kde dochádza k častým rozjazdom, čo sa v maximálnej miere negatívne prejavuje u hydrodynamického prenosu výkonu. Tu okrem zvýšenej účinnosti hlavne pri častých rozjazdoch (1,4 x väčšia výhodnosť) nebude dochádzať tiež k stratám ťažnej sily pri radení jednotlivých hydraulických stupňov. Treba využiť skúsenosti z realizácie rekonštrukcie motorových vozňov série 810, resp. prípojných vozňov série 011 na motorové vozne série 811 s elektrickým prenosom výkonu. Treba však už uvažovať s koncepčne modernejšími a bezúdržbovými asynchrónnymi motormi.

6.) Varianta číslo I je cenovo pomerne nákladná a prichádzala by do úvahy iba v prípade, že by sa nerealizovala rýchla motorová jednotka v dohľadnej dobe, t.j. do 3 až 5-tich rokov alebo by sa nepristúpilo na pripomienku uvedenú pod bodom č. 2.), t.j. vývoj a výroba nového motorového vozňa na Slovensku.

Zaujímavé myšlienky zostali bohužiaľ nenaplnené a nám neostáva nič iné, len s nostalgickou spomienkou na pohodlné cestovanie nastúpiť do ľudových vozidiel 810, 811, 812, 813, ktoré rýchlo zaplnili uvoľnené miesto po motorových kráľoch. Kráľ je mŕtvy, nech žije ... niektorý z budúcich projektov?

 
„Edita“ 854.030 – prototyp rekonštrukcie na rad 854 u ČD, ktorý sa spomína v dokumente (3. 7. 2005, Jesenný – Spálov, Bc. Jozef Gulík) ...

 
ŽSR a následne aj ZSSK sa však vybrali inou cestou než ČD s tým, že rekonštrukcia o čosi starších 850 a 851 by nebola efektívna. (851.023, 17. 5. 2005, Zvolen depo, Bc. Jozef Gulík)

Súvisiace odkazy