Zabudnuté projekty ŽSR (II. časť – 811 pre Kubu)

29.1.2008 11:10 Bc. Jozef Gulík

Zabudnuté projekty ŽSR (II. časť – 811 pre Kubu)

V období, kedy sa práve sformovali ŽSR, začali sa hľadať rôzne cesty na riešenie situácie v oblasti hnacích vozidiel a rodili sa mnohé zaujímavé i odvážne projekty. A tak na jednej strane vznikali exempláre ako Tatranský orol 755, či Batman 772, na strane druhej však navždy končia odložené „Ad acta“ aj projekty, ktoré skutočne mohli pomôcť ŽSR na ceste vpred. Obe kategórie však patria k histórii síce zabudnutej (mnohokrát dokonca neznámej), a nám neostáva iné, než si predstaviť, aké by to bolo, keby...

Ďaleké kraje a exotické štáty prezývané u nás ľudovo Banánovými republikami. Niektoré známe, pri iných však váhavo blúdime prstom po mape sveta. Podobná exotika dýcha aj zo železničných projektov, ktoré s nimi súvisia. ŽSR vo svojej prvej „päťročnici“ skutočne rozbiehalo určité aktivity aj týmto smerom. Spomeňme napríklad plány na dodávky pre stavbu železnice v Benine, záujem Argentíny o projekt Tatranského orla alebo dodávky motorových vozňov 811, o ktorých práve bude reč.

Vzťahy týkajúce sa dodávok vozidiel na Kubu začali už za čias ČSD. Priekopníkom sa stal motorový vozeň M 131.1194 z depa Nové Zámky predaný za oceán v roku 1973. Nasledovala potom dlhá prestávka, až koncom 80-tych rokov sa „lokomotívna“ spolupráca obnovila a bola podpísaná zmluva na dodávky „hektorov“ radu 721, ktoré sa po vykonaných opravách v ŽOS Česká Třebová odovzdávali nasledovne:

označenie
export
ex ČSD
z depa
50 701
1990
721 184
Šumperk
50 702
1990
721 136
Humenné
50 703
1990
721 144
Česká Třebová
50 704
1990
721 090
Praha-Libeň
50 705
1990
721 112
Zvolen
50 706
1990
721 162
Praha-Vršovice
50 707
1990
721 133
Zvolen
50 708
1990
721 025
Zvolen
50 709
1990
721 215
Čierna n. Tisou
50 710
1990
721 050
Košice
50 711
1991
721 142
Nymburk
50 712
1991
721 154
Česká Třebová
50 713
1991
721 213
Zvolen
50 714
1991
721 054
Žilina
50 715
1991
721 031
Čierna n. Tisou
50 716
1991
721 176
Brno (Bohumín?)
50 717
1991
721 174
Česká Třebová
50 718
1991
721 048
Nymburk
50 719
1991
721 045
Nové Zámky
50 720
1991
721 064
Žilina

Kubánska strana bola zrejme spokojná, keďže na prelome rokov 1996 a 1997 prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu so ŽSR v tejto oblasti. Ponúkame opäť prepisy písomných materiálov:

NÁVRH
na zabezpečenie realizácie dodávky ŽKV
pre Kubánske železnice

Dňa 19. 2. 1997 sa uskutočnilo jednanie so zástupcami Ministerstva dopravy Kubánskej republiky. Na tomto jednaní prejavili hostia záujem o dodávku motorových vozňov radu 811 a prípojných vozňov radu 011 (modernizované)

Celkom požiadavka:

 • 30 ks motorové vozne radu 811
 • 60 ks prípojné vozne radu 011 (súprava = 811 + 011 + 011)

Rozloženie dodávok:

 • 10 súprav v roku 1997 (30 vozidiel)
 • 10 súprav v roku 1998 (30 vozidiel)
 • 10 súprav v roku 1999 (30 vozidiel)

Realizácia predmetnej dodávky je možná:

1.) s čiastočným využitím prebytočných vozidiel radu 011 z parku ŽSR, doplnený kompletáciou novovyrobených skríň z produkcie MSV Studénka,
2.) celú dodávku realizovať z dodávky skríň a ďalších komponentov z MSV Studénka.

Pre realizáciu podľa bodu 1.) je možné použiť prebytočné prípojné vozne radu 011 z inventárneho stavu ŽSR, ktorý je:

 • Turnusová potreba 104 ks
 • Inventárny stav 184 ks

Z inventárneho stavu 184 ks je 9 ks pripravených na stavbu motorových vozňov 811 – Zmluva so ŽOS Zvolen a.s. Naplnením tejto Zmluvy a Zmluvy o modernizácii 810/811 dosiahne ŽSR plánovaný stav vozidiel 811 pre I. etapu v počte 27 ks. Čiže potom zostane u prípojných vozňov radu 011:

 • Inventárny stav 175 ks

Po prehodnotení skutočných prevádzkových potrieb ŽSR vzhľadom na výhľad v dodávke ĽMS je reálne pre túto akciu:

 • v prvej etape uvoľniť 12 ks prípojných vozňov radu 011 z ktorých je možné započať prestavbu 4 ks MV 811 a modernizovať 8 ks prípoj. vozňov,
 • v druhej etape je možné uvoľniť ešte 12 ks prípojných vozňov v tom istom rozsahu.

Potom by bol konečný stav prípojných vozňov 011 v prevádzke ŽSR:

 • Turnusová potreba 104 ks
 • Inventárny stav 151 ks

Uvedené má význam v tom, že s realizáciou stavby by bolo možné započať prakticky okamžite. Ďalšia časť dodávky však musí byť pre nedostatok skríň už realizovaná z novododaných skríň z MSV Studénka v počte 66 ks.

Pre doplnenie parku prípojných vozňov ŽSR by bolo vítané pri dodávke 66 skríň z MSV Studénka pre túto akciu, zakúpiť ešte 12 ks skríň a po ich skompletovaní ich vrátiť pre ŽSR ako modernizované vozne 011 k sérii 811.

V opačnom prípade je možné túto dodávku realizovať kompletáciou novododaných skríň a komponentov z produkcie MSV Studénka v počte 90 ks. Podľa skúseností z realizácie 811 je reálny predpoklad získať prvú dodávku týchto skríň minimálne do 12 mesiacov po podpísaní zmluvy.

Pre realizáciu dodávky boli v tejto etape vykonané hrubé predpokladané kalkulácie. Pri nich boli uplatnené len poznatky zo stavby vozidiel radu 811 v podmienkach ŽSR v rokoch 1995-96, bez overenia cenových relácií dodávok pre roky 1997-99. Predpokladaná cena vozidla:

 • Modernizovaný prípojný vozeň radu 011 zo stavu ŽSR cca 3,5 mil. Sk
 • Prípojný vozeň 011 komplet. z novej skrine cca 9,0 mil. Sk
 • Motorový vozeň 811 realiz. z PV 011 zo stavu ŽSR cca 9,5 mil. Sk
 • Motorový vozeň 811 realiz. z novej skrine cca 15,5 mil. Sk

Predmetné kalkulácie je potrebné aktualizovať v cenovej rovine minimálne roku 1997.

Pred uzavretím zmluvy je nevyhnutné zo strany objednávateľa obdržať najmenej nasledované technické špecifikácie pre požadované vozidlá: rozchod, najvyššia dovolená rýchlosť, najmenší polomer oblúka (rýchlosť prechodu), najväčšie stúpanie trate, klimatické podmienky prevádzky vozidla (min. a max. teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu), prechodový profil, a ostatné technické požiadavky ako napr.: použitý brzdový systém, zábrzdné vzdialenosti, kompresor, tlakové nádoby, klimatizácia priestoru cestujúcich, ťažné a narážacie ústrojenstvo, vlakový zabezpečovač, rýchlomer, mazanie okolesníkov a norma pre nápravy, dvojkolesia a jazdný profil.

Dodávku je možné realizovať v prevedení:

1.) podľa stávajúceho technického riešenia pre ŽSR pre motorový vozeň 811 a prípojný vozeň 011 s úpravami požadovanými odberateľom pre miestne podmienky,
2.) navrhnúť odberateľovi

 • prípojný vozeň podľa technického riešenia ŽSR,
 • motorový vozeň, na ktorom technické riešenie podľa ŽSR bude alternatívne inovované rozhodujúcimi agregátmi (spaľovací motor, trakčný motor, alternátor) z produkcie výrobcov teritoriálne blízkych odberateľovi (značné zjednodušenie servisu),
 • dodávku modernizovaného motorového vozňa v čiastočnom prevedení 811 tak, že bude zachovaný hydraulický prenos výkonu na jednu hnaciu os. Uvažovať s použitím agregátov (spaľovací motor, hydraulická prevodovka) z produkcie výrobcov teritoriálne blízkych odberateľovi. Uvedené riešenie by mohlo byť využiteľné aj pre potreby ŽSR.

V Bratislave 13. 3. 1997.

A nasleduje ďalší dokument:

PONUKA
spolupráce ŽSR s Kubánskymi železnicami
v oblasti mobilných prostriedkov.

ŽSR v rámci vlastných aktivít spolu so spolupracujúcimi firmami ponúka železniciam Kubánskej republiky spoluprácu a aktivity zamerané na modernizáciu, obnovu a opravy parku železničných koľajových vozidiel, prípadne dodávky koľajových vozidiel po vykonaných stredných opravách.

Hnacie vozidlá:

1. modernizácia motorových vozňov (Schienenbus) spočívajúca:

 • v modernizácii pojazdu a prenosu výkonu,
 • v zmene prenosu výkonu z hydrodynamického na elektrický,
 • v zmene systému regulácie umožňujúcej diaľkové riadenie v spolupráci s riadiacim vozňom,
 • v modernizácii sedadiel a interiéru
 • v náhrade agregátov pre zvýšenie ich spoľahlivosti,

2. modernizácia systémov nabíjania a regulácie nabíjania akumulátorových batérií,
3. modernizácia motorových rušňov zmenou systému prenosu výkonu z mechanického na elektrický,
4. využitie rekonštruovaných hnacích vozidiel, kde zdrojom energie pre trakčný výkon je akumulátorová batéria,
5. poznatky i technické riešenia vrátane dodávky zariadenia na omazávania okolesníkov pre predĺženie životnosti jazdného profilu dvojkolí,
6. kontrolné zariadenie bdelosti rušňovodiča bez prenosu návesti na stanovište s možnosťou programovania tachografu a maximálnej rýchlosti (obmedzenia) pre chod vlaku,
7. dodávka motorových rušňov radu 721 po vykonanej strednej oprave (MH) v ŽOS Zvolen a.s. v počte min. 10 kusov.

Osobné vozne:

1. ozvučenie osobných vozňov systémom REGONIK,
2. regulácia vetrania a klimatizácie systémom REGONIK,
3. technické riešenie stabilného umývača pre čistenie skríň osobných vozňov,
4. spoluprácu v modernizácii osobných vozňov,
5. možnosť spolupráce v riešení a dodávke centrálnych zdrojov energie.

Nákladné vozne:

1. možnosť dodávky nákladných vozňov radu Es, Sgs, Gbgs po vykonanej strednej oprave v ŽOS Trnava a.s.,
2. technicko-technologické zabezpečenie rekonštrukcie podvozkov 4-osových nákladných vozňov vrátane rekonštrukcie rýchlosti na 120 km/h v loženom stave. Ponuku je možné rozšíriť o ďalšie aktivity podľa požiadaviek partnerskej strany.

Toľko reč dokumentov. Nie je známe, kde presne nastal problém a zaujímavý projekt na dodávku súprav 811 + 011 + 011 sa nerealizoval. My sme však jednoznačne prišli o nevšedný pocit dovolenkovať až na ďalekej Kube a zároveň sa cítiť ako doma :)

 

 

Hoci to spočiatku vyzeralo celkom nádejne, know-how napokon zostalo doma. A kubánsky ľud môže pri čítaní VLAKY.NET iba ticho závidieť pri pohľade na fotografiu motorového vozňa 811.005 odstaveného v depe Kraľovany dňa 5. 2. 2007.

 

 

Aj „hektory“ radu 721 sa stali súčasťou plánov slovensko-kubánskej spolupráce. Na 20-kusovú dodávku z rokov 1990 a 1991 mala nadviazať ďalšia, minimálne 10-kusová. Rušne sa mali odovzdávať po vykonanej oprave v stave, v akom je zachytená napríklad 721.060 dňa 6. 1. 2007 v Banskej Bystrici.

Súvisiace odkazy