Preložky na trati č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš

22.4.2014 8:00 Bc. Jozef Gulík

Preložky na trati č. 112 Zohor - Plavecký Mikuláš

Pred týždňom sme sa pomyselne prechádzali po dvojkoľajnej hlavnej trati Bratislava - Kúty s cieľom hľadať miesta, kde došlo ku preloženiu jej trasy. Pobudnime ešte chvíľu na Záhorí a za rovnakým účelom si všimnime aj miestnu trať do Plaveckého Mikuláša, ktorá z nej v Zohori odbočuje.

 

 

 

 


Najrozsiahejšou preložkou v celom širokom okolí je jednoznačne tá, ktorá sa nachádza v oblasti Rohožníka. Budovanie cementárenského gigantu pod vtedajším názvom Kombinát Záhorie, ktorý v 70-tych rokoch minulého storočia vyrastal východne od obce Rohožník, významne zasiahlo do života miestnej železnice zo Zohora do Plaveckého Mikuláša. Základný kameň cementárne slávnostne položil 4. novembra 1971 minister stavebíctva SSR Ing. Ladislav Kompiš. Podľa dennej tlače išlo o najväčšiu stavbu v rezorte stavebníctva ČSSR v piatej päťročnici, v hodnote 1,6 miliardy Kčs. Závod mal byť dokončený do roku 1976 a ročne vyrábať 100 000 t mletého vápna, 60 000 t vápenného hydrátu, 870 000 t cementov a 40 000 t umelých omietok.

Pre "ospalú" miestnu trať to znamenalo nemalé zvýšenie objemu prepraveného tovaru - stavebného materiálu. Ruka v ruke s nárastom nákladnej dopravy preto kráčala v polovici 1970-tych rokov rekonštrukcia trate, ktorá mala pre daný účel nevyhovujúce parametre. Spočívala najmä v modernizácii zabezpečovacieho zariadenia a predĺžení niektorých staničných koľají. Najväčší zásah však spočíval v preložení trate, ktorá musela z priestoru budúcej cementárne ustúpiť severným smerom. Súčasne s tým došlo aj k preloženiu úseku pred Rohožníkom tak, aby v novej trase mohla vyrásť nová železničná stanica Rohožník. Celá preložka, začínajúca v km 21,2 a končiaca v km 26,2, takto dosiahla dĺžku až 5 kilometrov. Stará trojkoľajná rohožnícka stanička aj s malým kúskom pôvodnej trate sa stali súčasťou vlečkovej koľaje do cementárne – dnes známej ako Holcim Rohožník. Doprava bola prevedená na novú trať pravdepodobne v roku 1975.

Z fotografie, ktorá mala dokumentovať následky kolízie vlaku s nákladným autom v Rohožníku dňa 23.6.1973, je dnes dvojnásobne historický dokument. K nehode MOs 22 519 (motorový vozeň M 131.1175) totiž došlo ešte na pôvodnej trase, asi 500 metrov za stanicou Rohožník smerom na Plavecký Mikuláš - v mieste, ktoré dva roky nato kompletne pohltil areál cementárne. Patrný je však už stavebný ruch, ktorého súčaťou bolo aj postihnuté auto, navážajúce zeminu na nový nadjazd. (snímka archív MV SR)

Dodnes sa zachovalo koľajisko i staničná budova pôvodnej stanice v Rohožníku - vďaka tomu, že sa stali súčasťou vlečkového systému cementárne.

Koľajová schéma pôvodnej stanice Rohožník, po starom Rarbok, s vyznačenou prístavbou k prijímacej budove, ktorá sa plánovala v roku 1952. (archív autora)

Na rozdiel od starej stanice Rohožník boli zvyšné úseky trate zlikvidované, pričom sa však zachovali viaceré pozostatky. Zobrazený kilometrovník aj priepust sa nachádzajú v západnej časti preložky, iba kúsok od miesta, kde sa stará trasa odkláňa od tej súčasnej.

Z trate Zohor - Plavecký Mikuláš to však ešte nie je všetko. Druhú, nenápadnú preložku nájdeme v úseku Zohor - Jablonové. Zmenu trasy si vyžiadala stavba diaľnice D2 z Bratislavy do Prahy, ktorú v súčasnosti miestna trať, odsunutá smerom na sever, prekonáva nadjazdom. Výstavba diaľnice Bratislava – Brno začala v roku 1969 a v celej trase Bratislava – Praha bola dokončená v roku 1979. Konkrétne úsek Kúty – Malacky, ktorý preložku vyvolal, sa začal stavať v máji 1973 a odovzdaný do užívania bol 1. augusta 1978.

Neoznačené snímky: autor.

Mapové podklady: google.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy