Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčín

20.8.2008 12:00 Djexpres

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčín

V dnešnom dieli seriálov o zabezpečovacích zariadeniach si predstavíme staničné zabezpečovacie zariadenie, ktoré nám už dlhé roky riadne slúži v železničnej stanici Trenčín, ktorá patrí medzi dôležité železničné stanice s vysokou frekvenciou cestujúcich. Možno o pár mesiacov bude aj toto minulosťou, no zatiaľ je zariadenie plne v prevádzke. Ide o staničné zabezpečovacie zariadenie elektromechanické, druhej kategórie, ktoré zabezpečuje vlakové cesty, avšak posunové sú nezabezpečené.

 

 

 

žst. Trenčín

Všeobecné informácie:

Železničná stanica Trenčín je samostatnou stanicou, leží v km 124,068, dvojkoľajnej trate normálneho rozchodu č. 120, Bratislava - Žilina. Trenčín je stanicou zmiešanou podľa povahy práce, medziľahlou po prevádzkovej stránke a odbočnou pre trať 143 (Trenčín - Chynorany). V stanici odbočuje vlečka vojenského ústavu na teplánskom zhlaví stanice, ktorá pokračuje rozsiahlym koľajiskom v jej areáli, veľkým počtom výhybiek, úvratí a podzemných tunelov pre vojenské sklady. K stanici sú priľahlé dve zastávky: Opatová nad Váhom, leží v km 127,800, nachádza sa medzi stanicami Trenčianska Teplá a Trenčín. V minulosti sa v zastávke Opatová nachádzalo hradlo, ktoré delilo medzistaničný úsek Trenčín - Trenčianska Teplá, na dva traťové oddiely, svojimi oddielovými návestidlami "So" a "Lo", ktoré mali samostatné predzvesti. Toto hradlo je už približne 5 rokov zrušené. Pre každú koľaj v smere chodu vlaku sú na zastávke vybudované vyvýšené nástupištia, ktoré sú elektricky osvetlené. Zastávka - Trenčín predmestie leží v km 49,450, nachádza sa medzi stanicami Trenčín a Trenčianska Turná. Má vybudované vyvýšené nástupište.

 

Zabezpečovacie zariadenie v stanici:

- V stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, elektromechanické, s výhybkami a výkoľajkami prestavovanými ústredne, individuálne radičmi zo stavadiel a ručne. V stanici sú svetelné od seba závislé hlavné návestidlá s rýchlostnou návestnou sústavou. Nachadzajú sa tu stavadlo 1. na zhlaví od Trenčianskej Teplej a stavadlo 2. na zhlaví od Zlatoviec a Trenčianskej Turnej. Stanica nemá kontrolu voľnosti koľají, preto je nutné zistovať voľnosť jazdných ciest dopravnými zamestnancami.


Zabezpečovacie zariadenie na trati:

- V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín - Zlatovce, je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie, jednosmerný hradlový poloautomatický blok (jazda v správnom smere, pravostranná prevádzka).

- V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín - Trenčianska Teplá je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie zabezpečujúce jazdy následných vlakov na základe kontroly voľnosti medzistaničného oddielu (jazda v správnom smere, pravostranná prevádzka).

- V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčín - Trenčianska Turná je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, telefonické dorozumievanie, obojsmerná prevádzka.

 

Dopravná kancelária - riadiaci prístroj:


Riadiaci prístroj (elektromechanika) v dopravnej kancelárii žst. Trenčín.

 
Detail na hradlové závery od Zlatoviec a kontrolné prvky napájania, voľnosti, EMZ...

 
Pohľad na skriňu riadiaceho prístroja v "doprave", s hradlovými závermi na všetky smery.

 
Pohľad na reliéf koľajiska so smerovými záverníkmi "vchod" / "odchod" oboch zhlaví.

                       
Kontrola a obsluha návestidiel: S, TS, L7-14, vedľa panel úsekových odpojovačov.

 
Prístroj na zadávanie údajov o vlakoch na tabule pragotronu,  na vedľajšej foto tabuľa.

 
Pohľad do "dopravy", pracovný stôl dispozičného výpravcu s EDD a informačným systémom.

 

Stavadlo 1. - výhybkársky prístroj:


Celkový pohľad na výhybkársky prístroj s indikačnou doskou stavadla 1.

 
Koľajové číselníky, záverníky a radiče výmen od/do Teplej a hradlové závery na St.1.


Indikačná doska stavadla 1. teplánskeho zhlavia stanice Trenčín.


Pohľad na návestné a súhlasovú kľučku, vľavo kľučka elektromagnetickej zámky.

 
Zápisník voľnosti a správneho postavenia vl. cesty, zoznam vlakov a budova St. 1


Panel PZZ v km 125,053 a PZZ 126,608, vedľa plán pustupu ručného stavania výhybiek č. 9 a 10a/b

 

Stavadlo 2. - výhybkársky prístroj:


Celkový pohľad na výhybkársky prístroj s indikačnou doskou stavadla 2.

  
Koľajové číselníky, záverníky a záverová tabuľka od/do Zlatoviec / Turnej a hradlové závery.


Indikačná doska stavadla 2. modernejšieho charakteru v porovnaní so stavadlom 1.


Výhybkársky prístroj stavadla 2., návestné kľučky, hr. závery, hr. zvončeky, tlačítka.

 
Interiér stavadla 2. - pracovný stôl signalistu a prechádzajúci rušeň pod budovou St. 2.

Zhlavia stanice:

 
p o h ľ a d    n a    t e p l á n s k e     z h l a v i e     s t a n i c e    T r e n č í n    (foto: Peter99)

 
p o h ľ a d    n a    z l a t o v e c k o - t u r n i a n s k é     z h l a v i e     s t a n i c e
     (foto: Peter99)

Návestidlá:

V stanici sa nachádzajú svetelné návestidlá, s rýchlostnou návestnou sústavou. Vchodové návestidlo "L" od Trenčianskej Teplej, má samostatnú predzvesť "PrL". Vchodové návestidlo "S" od Zlatoviec má opakovaciu predzvesť "OPrS" a predzvesťou sú odchodové návestidlá "S3" - "S4" stanice Zlatovce. Vchodové návestidlo "TS" od Trenčianskej Turnej, má samostatnú predzvesť "PrTS". Odchodové návestidlá na smer Trenčianska Teplá tvoria návestidla "S7" - "S14" a odchodové návestidlá na smer Zlatovce a Trenčianska Turná  "L7" - "L14", pričom tieto slúžia ako predzvesť vchodového návestidla do stanice Zlatovce. V stanici sa nachádzajú dvojznaké zriaďovacie návestidlá "Se 1" až "Se 11", ktoré sú aj trpazlíčieho, ale aj stožiarového vyhotovenia.


Návestidlá od Trenčianskej Teplej "PrL" a " L",  od Zlatoviec  "OPrS" a "S", od Trenčianskej Turnej "PrTS" a "TS"


Zriaďovacie návestidlá "Se11", "Se2" a odchodové návestidlá "L7" a "L5" na smer Zlatovce / Trenčianska Turná

 

Priecestia kontrolované alebo obsluhované zo stanice:

poloha km druh komunikácie typ a kategória PZZ poznámka
PZZ svetelné so závorami medzi vchodovým návestidlom "L" a stavadlom 1.  (Tr. Teplá - Trenčín)
125,053 II. triedy PZS 2 Z, AŽD 71 kontrola - signalista st.1
Priecestie je pri stavaní odchodovej vlakovej cesty zo stanice Trenčín na smer Trenčianska Teplá uzatvárané manuálne signalistom zo stavadla 1., na paneli PZZ, ktoré je závislé od zabezpečovacieho zariadenia. Bez toho, aby bolo priecestie riadne uzatvorené všetkými rahnami závor, sa nerozsvieti návestný znak dovoľujúci jazdu na odchodovom návestidle. Vlak si priecestné zab. zar. po odchode zo stanice vypína sám po prejdení koľajových obvodov. Zo smeru Trenčianska Teplá, ak je vlak ešte pred úsekom spínania PZZ respektíve predzvesťou "PrL" je uzatvárané automaticky vlakom a návestný znak na predzvesti a vchodovom návestidle sa rozsvieti ihneď po postavení vlakovej cesty. Pokiaľ sa však vlak nachádza už v mieste za obvodom spínania priecestia, čo je medzi predzvesťou "PrL" a vchodovým návestidlom "L", po prestavení návestnej kľučky na návesť dovoľujúcu jazdu sa priecestie začne ihneď uzatvárať a až pokiaľ nebude riadne uzatvorené, nerozsvieti sa návestný znak vchodového návestidla a predzvesti na znak dovoľujúci jazdu.
PZZ svetelné bez závor medzi vchod. návestidlom "L" a predzvesťou "PrL"  (Tr. Teplá - Trenčín)
126,608 III. triedy PZS 2, AŽD 71 kontrola - signalista st.1

 
PZZ v km 125,053 - Trenčín                                          PZZ v km 126,608 - Kubrá 

Schématický plán stanice:

 
Na záver ešte fotografia rýchlika 608 Spišan, ktorý vchádza do stanice Trenčín.

 

Galéria

Súvisiace trate