Značení našich železničních hnacích vozidel (1)

22.6.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Značení našich železničních hnacích vozidel (1)

Cesty vedoucí k tomu, že se na našich stránkách objeví nějaký článek druhu teoretického, mohou být rozmanité. V tomto případě nebudu zastírat, že mne inspiroval jiný náš člen, který zveřejnil v nedávno vydané publikaci zamyšlení nad dvaceti léty s výhradně numerickým označováním hnacích železničních vozidel na území dnes už bývalého „společného státu Čechů a Slováků“.

  

 


Nechci zde nikterak plagovat jeho autorský počin, ale řekl jsem si, že by možná nebylo na škodu také tady věnovat trochu pozornosti věci, která není všem zájemcům o železnici, především těm mladším či začínajícím, tak docela jasná, jak ukazují některé diskusní příspěvky či opakující se dotazy. A začnu tím, co je sice už minulostí, ale díky vozidlům historickým či ve vlastnictví některých nestátních dopravců stále živou – tedy značením tzv. Kryšpínovým.

Své jméno dostalo po svém autorovi, jímž byl Ing. Vojtěch Kryšpín (*27.4.1897 - †5.10.1959), vedoucí oddělení konstrukce lokomotiv První Českomoravské továrny na stroje v Praze a i za hranicemi uznávaný coby zakladatel „české lokomotivní školy“. Po vzniku Československa v roce 1918 převzaly nově ustavené Československé státní dráhy vozidla bývalých Císařsko-královských rakouských státních drah (kkStB) i s jejich označením. A to bylo nejen „zatíženo minulostí“, ale hlavně nebylo příliš praktické. Například parní lokomotivy byly (od roku 1905) rozlišovány jen dost „na hrubo“ a navíc nepříliš logicky podle nejednotných kritérií:

řada
lokomotivy
  1 - 30
rychlíkové a osobní
31 - 67
nákladní tříspřežní
68 - 69
ozubnicové
70 - 79
nákladní čtyřspřežní
80 – 82
nákladní pětispřežní
83 - 89
lehké dvojspřežní
90 - 99
lehké trojspřežní
 
Ing. Kryšpín se rozhodl vytvořit systém značení, který by byl v praxi schopen nejen od sebe odlišit skupiny provozně obdobně využitelných lokomotiv, ale také okamžitě ukázat jejich základní konstrukční vlastnosti. První návrh omezující se jen na samotné parní lokomotivy (tehdy byla u nás trakce motorová a elektrická ještě v plenkách) vznikl už v roce 1920 a do praxe se začal zavádět o rok později. Šlo však o proces postupný, probíhající v ruchu diskusí, změn a doplňků, které systém mj. rozšířily (přidáním písmen k původně jen numerickému značení) i na lokomotivy úzkorozchodné a motorové vozy. Nové značení vstoupilo oficiálně v platnost až dnem 1.1.1925.
 
Jaká byla jeho podstata? Ukažme si ji nejprve na označení normálněrozchodné parní lokomotivy, jejíž řadové označení bylo čtyřmístné a za ním následovalo inventární číslo:
 
číslice
výpočet
význam
první
=
počet spřažených/hnacích dvojkolí
druhá
(+ 3) x 10
nejvyšší dovolená rychlost v km/h
třetí
+ 10
přibližná hmotnost na jedno spřažené/hnací dvojkolí v tunách
čtvrtá*
=
konstrukční skupina (přidělovaná zpravidla chronologicky)**
další
=
inventární číslo
  *) na vozidle menší, jinak od předchozích obvykle oddělena tečkou
**) č. 9 - od r. 1931 vozidla soukromých drah, č. 5 – od r. 1966 širokorozchodná vozidla
 
Když si tedy dosadíme třeba na těchto stránkách oblíbeného „modrého mercedesa“, dostaneme tento výsledek:
 
číslice
výpočet
význam
výsledek
4
=
počet spřažených/hnacích dvojkolí
4
9
(+ 3) x 10
nejvyšší dovolená rychlost
120 km/h
8
+ 10
přibližná hmotnost na jedno spřažené/hnací dvojkolí
18 t
0
=
konstrukční skupina
„nultá“
22
=
inventární číslo
22. stroj
 
Podobně konstruované samostatné označení dostaly i tendry parních lokomotiv:
 
číslice
výpočet
význam
první
+ 3
obsah zásobníku uhlí v m3
druhá a třetí
=
obsah zásobníku vody v m3
čtvrtá*
=
konstrukční skupina (přidělovaná zpravidla chronologicky)
další
=
inventární číslo
*) na vozidle menší, jinak od předchozích obvykle oddělena tečkou
 
Parní lokomotivy úzkorozchodné měly řadové označení zjednodušené, pouze třímístné (tedy bez zahrnutí maximální dovolené rychlosti):
 
číslice
výpočet
význam
první
=
počet spřažených/hnacích dvojkolí
druhá
=
přibližná hmotnost na jedno spřažené/hnací dvojkolí v tunách
třetí*
=
konstrukční skupina (přidělovaná zpravidla chronologicky)**
další
=
inventární číslo
  *) na vozidle menší, jinak od předchozích obvykle oddělena tečkou
**) č. 9 - od r. 1931 vozidla soukr. drah

Úzkorozchodné parní lokomotivy se ovšem odlišovaly také přidaným písmenným symbolem. Těch bylo ale do označovacího systému zavedeno v průběhu jeho platnosti daleko více, a také pro vozidla nikoliv hnací, takže si je tady uvedeme souhrnně:

symbol
lokomotiva/vozidlo
poznámka
A
kolejový automobil
ve 30. - 50. letech
A
akumulátorová
od r. 1993 (jen průmysl)
E
elektrická
do r. 1965
E
elektrická stejnosměrná
od 1.7.1965
EM
elektrický vůz stejnosměrný
 
EMU
úzkorozchodný elektrický vůz
 
ES
elektrická dvouproudová
 
M
motorový vůz
původně i elektrický
MU
úzkorozchodný motorový vůz
 
N
nemotorový vůz
vložený vůz elektrické jednotky 
Ř/R
řídicí vůz
(česky/slovensky)
S
elektrická střídavá
od 1.7.1965
SM
elektrický vůz střídavý
 
T
motorová
 
TA
hybridní (diesel/aku)
ojedinělé použití
TL
turbínová
ojedinělé použití
TU
úzkorozchodná motorová
 
U
úzkorozchodná parní
 
 
Uvedená písmena se předřazovala číselnému řadovému označení, které mělo shodný význam, jako tomu bylo u parních lokomotiv. Jak je vidět z údajů v tabulce, písmenné symboly byly postupem času nejen přidávány, ale také se měnil jejich význam. Podobně procházelo změnami také samotné fyzické označování jednotlivých vozidel, nicméně podstata tohoto promyšleného systému vytrvala až do dne 31.12.1987, kdy jeho platnost u ČSD skončila a byl nahrazen způsobem novým. Proč a jak, to si necháme na příště.
Poznámka:

Připojená galerie nemá jiný účel, než ukázat příklady značení vozidel jednotlivých trakcí popř. některé zvláštní druhy jeho fyzického provedení.

Prameny a odkazy:
  1. "Malý atlas lokomotiv 2007", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2006
  2. „Dvacet let s 'novým' označením hnacích vozidel“, L.Tomančák, in „Dráha - Ročenka 2007/2008“, NADATUR, Praha 2008
  3. Značení lokomotiv
  4. Značení lokomotiv
  5. Značení motorových vozů ČD a soukromých dopravců
  6. Historické osobnosti obce Davle: Vojtěch Kryšpín
  7. Reihenschema der kkStB und BBÖ

Titulní snímek: Označení lokomotivy 477.043, Praha Masarykovo n. - 26.4.2003 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy