Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice

2.2.2007 11:00 Ing. Jozef Pilko

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice

Úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry II. Lučivná – Kráľova Lehota

1. Krátko z histórie

Traťový úsek Lučivná – Kráľova Lehota bol ako súčasť Košicko–bohumínskej železnice (KBŽ) otvorený 8.12.1871. Významná, v smere východ-západ orientovaná železničná trať v tomto úseku prekonáva rozvodnicu Váhu a Popradu. Až počas výstavby KBŽ došlo k zmene trasovania tzv. „štrbskej rampy“. Pôvodne sa predpokladalo že železnica od Popradu na Liptov povedie údolím Čierneho Váhu (s maximálnym sklonom 20‰). Za cenu väčších zemných prác, väčších nákladov bol dosiahnutý maximálny sklon trasy 14.3‰  preložením trasy železnice do údolia Bieleho Váhu, tak ako ju poznáme dnes.
Jednotlivé úseky štrbskej rampy boli zdvojkoľajnené nasledovne:

    Štrba – Važec    1941
     Važec – Kráľova Lehota  1942
     Poprad-Tatry – Štrba 1942

Pravidelná postrková a príprahová služba elektrickými lokomotívami v úseku Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves začala v máji 1955.


2. Súčasnosť

Úsek železničnej trate Košice – Žilina v km 209.800 – km 242.850 (Lučivná – Kráľova Lehota) je dvojkoľajný s pravostrannou prevádzkou. Je elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3kV, s maximálnou traťovou rýchlosťou 100km/h, s obmedzeniami až po 60km/h.


3. Budúcnosť

Železničná trať Žilina – Košice je súčasťou V. medzinárodného železničného koridoru (na ŽSR úsek : Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou). V súčasnosti popisovaný úsek Lučivná – Kráľova Lehota nespĺňa kritériá pre modernizované trate. Železnice Slovenskej republiky zadali f. REMING CONSULT,a.s. vypracovanie Zámeru modernizácie (1). Jeho výsledkom je návrh variantných riešení trasovania železničnej trate.

variant

I. červený

II. zelený

III. modrý

začiatok

sžkm 209.800
 =
nžkm 209.800
 

sžkm 209.800
=
nžkm 209.800

sžkm 209.800
=
nžkm 209.800

koniec

sžkm 242.850
=
nžkm 239.771

sžkm 242.850
=
nžkm 240.925

sžkm 242.850
=
nžkm 240.145

dĺžka [km]

29.971

31.125

30.345

skrátenie [km]

3.079

1.925

2.705

traťová rýchlosť [km/h]

160

160 s miestnymi zníženiami na 140

160 s miestnymi zníženiami na 140

maximálny sklon [‰]

15.77

15.71

15.98

minimálny polomer oblúka [m]

1210

1100

1100

využitie existujúceho vedenia trate 

7.2 km / 24%

11.4 km  /  37%

3.8 km  /  12%

relatívne náklady na výstavbu

114 %

100 %

134 %

Vzhľadom na členitosť terénu v posudzovanom úseku nevyhnutnou súčasťou navrhovaných trás železničnej trate sú tunely. Tunely kratšie ako 1000 m sú navrhované ako dvojkoľajné, dlhšie budú budované ako dve samostatné súbežné tunelové rúry.

tunel Králová Lehota


Tunely

I. červený 

II. zelený

III. modrý

Kamenec   1180m

Kamenec   1180m 

Kamenica   3370m

Štrba   1790m

Štrba   1790m

Pálenica   1190m

Hercnava   1120m

Hercnava   1120m

tunel na obchvate Važca   780m

3 tunely pri vstupe do údolia Bieleho Váhu 600 + 490 + 180 m

3 tunely pri vstupe do údolia Bieleho Váhu 440 + 330 + 570 m

Dúbravy 1650m
tunel v údolí B.Váhu 150m

Kráľova Lehota   4270m

Tunel pred Kr.Lehotou   690m

Kráľova Lehota   4270m

∑  9 630 m

∑  6 120 m

∑  11 410 m

Východná a jej varianty

Mosty

variant

I. červený

II. zelený

 III. modrý

nové 

28

23

21

z toho dlhšie 

8 mostov /  1915 m

7 mostov  /  3020 m

5 mostov  /  1205 m

rekonštrukcia

5

 8

2

Važec

Dopravne

variant

 I. červený

II. zelený

III. modrý

Lučivná

v novej polohe

v pôvodnej polohe

v novej polohe

Štrba zastávka

v pôvodnej polohe

v pôvodnej polohe

zrušená bez náhrady

Štrba

pripojená na koridorovú trať z odbočiek Štrba I (Starý mlyn) a Štrba II (Železná voda)

pripojená na koridorovú trať z odbočiek Štrba I (Starý mlyn) a Štrba II (Železná voda)

zníženie nivelety o 10m – náročné zárubné a oporné múry, problematické napojenie vlečiek, miestnych komunikácií

Važec

v pôvodnej polohe

v pôvodnej polohe

v novej polohe

Východná

v pôvodnej polohe, možnosť preklasifikovania na zastávku

v pôvodnej polohe, možnosť preklasifikovania na zastávku

 v pôvodnej polohe, možnosť preklasifikovania na zastávku

Kráľova Lehota

zastávka v novej polohe

žst. v pôvodnej polohe, možnosť preklasifikovania na zastávku

zastávka v novej polohe

Technickou zaujímavosťou variantu č. III je ± 70 m dlhý akvadukt prevádzajúci vody Lúčneho potoka ponad zárez trate priľahlý štrbskému portálu tunela Pálenica.

Štrba

Z čiastkových výsledkov posudzovania jednotlivých variantov vyplýva že favoritom je variant  I. „červený“, z hľadísk technických, prevádzkových, i ochrany prírody. Predpokladaný termín výstavby je 2011- 2015.

Uverejnenie horeuvedených informácií som konzultoval s firmou REMING. V súčasnej dobe prebieha vypracovanie Správy o hodnotení, v ktorej boli varianty  trasovania trate pozmenené. Stále však nejde o definitívnu trasu,  jednotlivé varianty sú súčasťou predprojektových príprav.

Napriek tomu mi nezostáva na záver nič iné len vyjadriť presvedčenie že značná neaktuálnosť uvedených údajov nebude bežnému železničnému fanatikovi prekážkou v nemom údive nad stavbou na slovenské pomery nebývalou!!!


Použitá literatúra :
1. Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209.800 – 242.850 – ZÁMER,    REMING CONSULT, ŽSR, 
2. Dejiny železníc na území Slovenska, Ing.J.Kubáček a kol, ŽSR, 1999, BA
3. Mapy - VKU harmanec

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy