Zohor - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 14    Manipulačné: 1    Odstavné: 1    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

ŽST Zohor

sa nachádza na elektrifikovanej, jednokoľajnej, koridorovej trati ŽSR čislo 110 Bratislava - Kúty štátna hranica. Zároveň je východzou stanicou pre jednokoľajné trate 112 Zohor - Plavecký Mikuláš a 113 Zohor - Záhorská Ves.

Jej význam spočíva najmä ako preprahová stanica pre nákladnú dopravu smerom do Rohožníka. Denne by sa v stanici mali tvoriť aj priebežné nákladné vlaky spoločnosti Cargo, smerujúce poväčšinou do bratislavskej východnej stanice. Priame vlaky z Rohožníka vozí plejáda malých dopravcov. V prevážnej miere bez úvrate smerom co Českej republiky.

Osobná doprava je po roku 2003 na trati Zohor - Plavecký Mikuláš zastavená. Trať Zohor - Záhorská Ves obsluhuje spoločnosť BRKS. V ŽST zastavujú všetky osobné vlaky a väčšina diaľkových medzinárodných rýchlikov.

Železničnú stanicu možno považovať za záhorácky železničný uzol.

Podrobnosti o ŽST

leží v km 12.610 dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty podľa kilometrovania z Devínskej Novej Vsi, v km 0.310 jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor, v km 0.396 jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves,  jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor a jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves, všetko o rozchode 35mm., v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty je trať elektrifikovaná, napájaná  triedavým prúdom o napätí 25 kV, 50Hz, v úseku jednokoľajnej trate Plavecký Mikuláš - Zohor a Zohor - Záhorská Ves nie je trať elektrifikovaná,

- má trať so zjednodušeným riadením dopravy v úseku jednokoľajnej trate Zohor - Záhorská Ves,

- má pridelené nesamostatné stanice: Malacky, Rohožník, Kuchyňa a Jablonové, nákladištia a zastávky: Lozorno, Plavecký Štvrtok,

Železničná stanica Z o h o r,

· je odbočná pre jednokoľajnú trať Plavecký Mikuláš - Zohor a jednokoľajnú trať Zohor - Záhorská Ves,
· je dispozičnou pre trať Zohor - Rohožník v obidvoch smeroch,
· je riadiacou stanicou pre trať so zjednodušeným riadením dopravy v úseku Zohor -
Záhorská Ves,
· osobná, nákladná, zmiešaná, zriaďovacia, medziľahlá po prevádzkovej stránke v úseku dvojkoľajnej trate Bratislava hlavná stanica - Kúty (podľa povahy práce),

Styk dráh

· celoštátnej dráhy s vlečkami:

 vlečka „Priemyselný park VW“, odbočuje výhybkou číslo V1 v km 3.668 v medzistaničnom úseku Jablonové - Zohor, pre vlečku je vypracovaný prevádzkový poriadok.
 vlečka „Hasit Slovakia, s.r.o“, odbočuje výhybkou číslo 1 v km 5.368 na nákladisku a zastávke Lozorno v medzistaničnom úseku Jablonové – Zohor. 
 vlečka KBZ, s.r.o odbočuje výhybkou č. A1 v km 0,029 z koľaje č.4a v ŽST Zohor.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V stanici je zabezpečovacie zariadenie 3 kategórie - releové zabezpečovacie zariadenie (RZZ). RZZ je cestového systému so skupinovým ovládaním výmen pomocou manipulátora číslicovej voľby.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

a/ v priľahlom medzistaničnom úseku DNV - Zohor - Malacky:
V medzistaničnom oddiely Devínska Nová Ves - Zohor, medzistaničnom úseku Zohor - Malacky je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie zabezpečené obojsmerným automatickým blokom s kontrolou voľnosti trate. Medzistaničný oddiel Devínska Nová Ves - Zohor je rozdelený na priestorové oddiely DNV - Odb.Devínske Jazero a Odb.Devínske Jazero - Zohor s možnosťou samostatnej nezávislej voľby traťového súhlasu na týchto dvoch traťových úsekoch pre obojsmernú prevádzku.

b/ v priľahlom medzistaničnom úseku Jablonové - Zohor:
V medzistaničnom traťovom úseku Jablonové - Zohor je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné. Vchodové návestidlá majú samostatnú predzvesť závislú na vchodovom návestidle.
Medzi stanicami Zohor - Jablonové v km 3,668 sú odbočné výhybky V1/V2, krycie návestidla Sk,Lk,VL a ich predzvesti železničnej vlečky „Priemyselného parku VW“. Ovládanie zabezpečovacieho zariadenia vlečky sa prevádza diaľkovo z dopravnej kancelárie železničnej stanice Zohor ovládacími prvkami umiestnenými na samostatnej koľajovej doske.

c/ v priľahlom medzistaničnom úseku Zohor - Záhorská Ves:
V ŽST Zohor nadväzuje trať so zjednodušeným riadením dopravy Zohor - Záhorská Ves. Vchodové návestidlo od Záhorskej Vsi má samostatnú predzvesť závislu na vchodovom návestidle.

Zariadenia v prepravnej prevádzke
Skladiská:
Pri koľaji 7b sa nachádza plechový sklad, ktorý slúži pre uskladnenie horľavých látok (mazací olej, petrolej). Užitočná plocha skladu je 12 m. V prevádzkovej budove je sklad nafty pre náhradný zdroj a jeho užitočná plocha je 4 m.
Rampy:
Pri koľaji číslo 7b je bočná rampa. Jej dĺžka je 24 m. V celej dĺžke je otvorená. Možno ju použiť pre nakládku a vykládku tovaru. Prístup k rampe je od štátnej cesty. Rampa je opatrená bezpečnostnými nátermi, so stojanom s elektrickou prípojkou s hodinami.
Elektrická prípojka slúži i na možné pripojenie zariadenia na vykládku alebo nakládku železničných vozňov.

Manipulačné priestory:
Nakládkové a vykládkové manipulácie sa vykonávajú na koľaji 7b, ktorá je dlhá 200 m. Koľaj je v celej dĺžke bez trolejového vedenia. Osvetlenie manipulačnej koľaje je zabezpečené 7 stožiarovými lampami a osvetlenie zodpovedá STN 36 0061 a teda je bez úľavy nočných manipulácií. Na tejto koľaji je možné vykonávať vykládku a nakládku mechanizmami (napr. žeriavmi) pri dodržaní normy STN 34 3108 a STN 34 3109.

Manipulačné koľaje:
Koľaj číslo 7b odbočuje z koľaje číslo 5 výhybkou č.15 a je opatrená výkoľajkou číslo Vk2. Jej užitočná dĺžka je 258 m.

Obec Zohor.

Chotár obce bol nepretržite osídlený už od staršej doby bronzovej. Najstaršia písomná správa o obci je z roku 1314, kedy sa spomína pod názvom Sahur, ako rybárska osada. V polovici 16. storočia Zohor doosídlili Chorváti.

Od roku 1466 sa uvádza dnešné pomenovanie - Zohor.

Prvá pečať obce je z roku 1827. Je na nej zobrazený sv. Juraj a nápis "Osadi Zohor". Pečať z roku 1847 má kôš so zeleninou a maďarský nápis. V cirkevnom znaku je sv. Margita.

V roku 1828 mala obec 220 domov a 1593 obyvateľov.

V roku 1831 zúrila v obci cholera. Za 6 týždňov zomrelo 232 osôb. Pochovaní boli na zvláštnom cintoríne, na ktorom v roku 1832 dala občianka Magdaléna Ščepánková vybudovať kaplnku zasvätenú sv. Rozálii, z vďačnosti za ustúpenie epidémie.

V roku 1881 zachvátil obec požiar, pri ktorom veľká časť vyhorela. Podobná udalosť sa zopakovala v roku 1882.

Podľa kanonických vizitácií bola fara založená už v roku 1397. V roku 1634 tu pôsobil ako kňaz Gašpar Jesenský - Jessenius absolvent Pázmanea, ktorý venoval pozornosť cirkevnému spevu. V roku 1848 to bol Alexander Mednyanský, neskôr známy ako veľký cestovateľ. Od roku 1849 do roku 1868 vo farnosti pôsobil Ipolyi Stummer Arnold, ktorý bol neskôr Banskobystrický a Veľkovaradínsky biskup.

Škola jestvovala už v roku 1687. Najprv vyučoval jednoduchý občan, od roku 1702 riadni učitelia. Pozoruhodné je pôsobenie významného pedagóga, neskôr riaditeľa Učiteľského ústavu v Trnave - Jozefa Zellingera, ktorý bol autorom prvého slovensko - maďarského šlabikára. Do obce ho pozval v roku 1850 farár Ipolyi Stummer Arnold.

V roku 1934 bola dobudovaná jednoposchodová budova školy, postavená z veľkej časti zo zbierok občanov. Školu vysvätil 2. 9. 1934 Andrej Hlinka. Bola to už druhá jeho návšteva obce. Prvýkrát prišiel 18. 9. 1922, aby posvätil zástavu miestnej skupine Slovenského Orla. Spolu s ním sa posviacky zúčastnil aj Ferdiš Juriga.

V roku 1927 bolo prvé premietanie kina.

Obecná knižnica bola založená v roku 1929.

27. 10. 1891 je obec začlenená do svetovej železničnej dopravy trasou západoslovenskej transverzály - Devínska Nová Ves - Zohor - Kúty - Břeclav.

25. 1. 1931 - zasvietilo v obci prvýkrát elektrické svetlo.

14. 4. 1768 - vstúpil v platnosť "Urbár" podpisom grófa Pálffyho a urbármi Zohora.

1961 - má obec 3412 obyvateľov, z toho 750 školou povinných.

1982 sa Zohor stal strediskovou obcou.

Dostupnosť

Zastávka autobusov Zohor, železničná stanica sa aktuálne neobsluhuje. Najbližšia funkčná zastávka je Zohor, ihrisko, viac spojov však chodí zo zastávky Zohor, obecný úrad. Pri ceste od tejto zastávky a obecného úradu treba pokračovať po ulici Na trávnikoch, Domkárskej a Lozornianskej a tesne pred železničným priecestím doľava na Staničnú a na železničnú stanicu. Sú to necelé 2 km a vyše 20 minút cesty. V obci sa križujú viaceré cyklocesty.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
250 kB
6.11.2009
JPG
JPG
246 kB
17.4.2020

Galéria objektu