Železniční stavba roku 2021

13.4.2022 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Správa železnic

Železniční stavba roku 2021

Správa železnic vyhlásila výsledky 2. ročníku soutěže Železniční stavba roku 2021. Projekt Železniční stavba roku je unikátní akce moderního formátu, která novým způsobem pohlíží na soutěžení, ocenění a vyhlášení nejlepších železničních staveb, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic. Pod garancí Správní rady Správy železnic a na základě hodnocení Odborné komise Správy železnic si klade za cíl vybrat nejkvalitněji realizované železniční stavby během uplynulé stavební sezóny.

V celkem 11 kategoriích jsou oceněny železniční stavby realizované jak na páteřní síti, koridorech, tak na regionálních a lokálních tratích. Důraz se klade zejména na jejich provozní, ekonomický a společenský přínos.

Kategorie Železniční mosty a tunely

Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Cílem stavby bylo uvést most do stavu, který odpovídá požadavkům na provozování drážní dopravy, samozřejmě s přihlédnutím k technickým možnostem jeho konstrukce. Stavebními pracemi se vyměnily či posílily již nevyhovující ocelové prvky mostovky, vyměnily dřevěné mostnice, zábradlí a další prvky. Kompletní sanací prošla spodní stavba. Součástí byly také úpravy železničního svršku a trolejového vedení nad přilehlým traťovým úsekem. Díky provedené rekonstrukci se traťová rychlost přes most zvýšila na 60 km/hod.

Most je zapsán v katalogu kulturních památek Národního památkového ústavu. Je cenným příkladem dopravně-technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se jihočeský region rozvíjel na samém počátku 20.století. Most velmi dobře doplňuje historickou krajinu. Představuje doklad řemeslné a technické dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění.

Kategorie Rekonstrukce a opravy budov

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov

V průběhu probíhajíci rekonstrukce projde celý objekt kompletní rekonstrukcí a výraznými dispozičními změnami. Opraví a zateplí se fasáda, vymění okna, dveře a střešní krytina. Současně dojde ke změně dispozic vnitřních prostor pro potřeby Správy železnic, dopravců a veřejnosti. Rekonstrukce výpravní budovy probíhá ve dvou etapách – nejprve byla provedena rekonstrukce stávající provozně administrativní části, přilehlých zpevněných ploch a venkovního schodiště. V rámci druhé etapy se opraví stávající odbavovací hala a restaurace, a to včetně prosklené stěny a střechy, dále dojde k přestěhování pokladen do nové odbavovací haly a následně k vybudování nového WC pro cestující v místě stávajících pokladních přepážek.

Přestože výpravní budova není kulturní památkou, jde podle architektů o unikát. Budova od architekta Josefa Hrejsemnou, je podle odborníků ojedinělým dokladem architektury období bruselského stylu. Součástí umělecké výzdoby vlakového nádraží v Havířově je také skleněná, štípaná mozaika s námětem letící holubice od Vladimíra Kopeckého. Detailnejší informace k architektuře havířovského nádraží a také o skleněné mozaice naleznete v sborníku Národního pamítkového ústavu v Ostravě na straně 80 -106 (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Modernizace železničních stanic a uzlů

Rekonstrukce žst. Letohrad

Díky realizaci projektu se zvýšila kapacita dopravní cesty a snížil hluk od projíždějících vlaků. Přínosem je i zkrácení jízdních dob a úspora provozních nákladů. Proběhla rekonstrukce stávajícího kolejiště a trolejového vedení, postavil se podchod pro cestující pod celým nádražím a také nové ostrovní nástupiště. Všechna nástupiště jsou nyní bezbariérová, přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí a pro cestující s kočárky zajišťují výtahy. V rámci rekonstrukce se také zmodernizovaly nedaleké železniční přejezdy. Podrobnější informace o rekonstrukci žst. Letohrad najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Renovace historických staveb

Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.

Fantova budova na pražském hlavním nádražíspolu s halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto musely být veškeré stavební a technologické postupy navrženy v souladu s požadavky státní památkové péče. Během dvouleté akce se obnovila vápenná omítka, veškeré umělecké prvky štukové sochařské výzdoby, kamenné sochařské výzdoby a uměleckořemeslné prvky z oceli renovovali restaurátoři. Součástí stavebních prací bylo také odstranění nefunkčních prvků. Okna a dveře se odborně repasovaly. Po dokončení obnovy fasády následovala instalace nového osvětlení budovy. Podrobnější informace o rekonstrukci fasády žst. Praha hl.n. najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou

Komplexní rekonstrukcí železniční trati na Vysočine prošlo více než devět kilometrů trati. V obou stanicích se zrenovoval železniční svršek a spodek a potřebné úpravy se provedly i na trakčním vedení. Přestavbou prošla obě ostrovní nástupiště. Bezbariérový mimoúrovňový přístup na nástupiště je v Křižanově zajištěn z podchodu s využitím nových výtahů, ve stanici Sklené nad Oslavou pak šikmými přístupovými chodníky. Rychlost v hlavních staničních kolejích se zvýšila až na 140 km/h. Podrobnější informace o rekonstrukci traťového úseku najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Bezpečná železnice

Zrušení přejezdu v Dluhonicích a vybudování nadjezdu a lávek pro pěší (Rekonstrukce žst. Přerov, 2. etapa)

Vítězem kategorie Bezpečná železnice je náhrada přejezdu na hlavním železničním koridoru v Dluhonicích silničním nadjezdem a vybudování dvou lávek pro pěší. Výhybna Dluhonice svým významem převyšuje jiné výhybny, protože se zde stýkají dvoukolejná trať Přerov – Česká Třebová a dvoukolejná trať Prosenice – Dluhonice, obě s velmi silným provozem. Jeden z přejezdů v této lokalitě křížil silnici III. třídy, druhý pak místní komunikaci. Oba uvedené přejezdy byly zrušeny a nahrazeny mimoúrovňovým křížením, konkrétně nově vybudovaným mostním objektem, souběžnou komunikací a lávkami pro pěší i cyklisty.

Kategorie Technologické stavby

ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav

Vítězem kategorie Technologické stavby je instalace jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS na traťovém úseku z Petrovic u Karviné do Břeclavi. Na české železniční síti díky tomu přibylo dalších 204 kilometrů tratí, které jsou vybaveny moderním systémem zabezpečení. Stavební práce začaly v polovině roku 2017 a trvaly tři a půl roku. Zařízení pracuje s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází. Zavedení ETCS vyžadovalo také technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je provoz na dotčeném koridoru řízen.

Kategorie Liniové stavby

Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce trati a doplnění trolejového vedení. Došlo ke zvýšení traťové rychlosti na 85 km/h, umožnilo se přímé spojení s Brnem bez nutnosti přestupu. V Šakvicích se upravilo kolejiště, vybudovalo nové nástupiště a prodloužily užitečné délky kolejí pro provoz delších nákladních vlaků. V Hustopečích se vybudovala dvě nástupiště, cestujícím slouží nový informační systém. Díky uvedeným úpravám se cestující dostanou vlakem z Hustopečí až do centra Brna za 35 minut. Podrobnější informace o modernizaci najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Technická inovace roku

Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice

Cílem stavby bylo zvýšení rychlosti při průjezdu stanicí ze stávajících 100 km/h až na 160 km/h. Takto vysokou rychlost v odbočném směru umožňuje dvojice nových výhybek. Šlo o první instalaci těchto výhybek na síti Správy železnic. Modernizace stanice byla zvláštní právě instalací výhybek ojedinělého tvaru, unikátní byla také jejich montáž. Jedna výhybka má hydraulické závěry a druhá čelisťové. Součástí projektu byly i úpravy trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Podrobnější informace o projektu najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Kategorie Projektová příprava

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Vítězem kategorie je dokumentace pro projekt Modernizace železničního uzlu Pardubice. Komplexní rekonstrukcí projde kolejiště, především železniční svršek a spodek, i řídicí dispečerské stanoviště. O vyšší bezpečnost se postará nové staniční zabezpečovací zařízení. Díky instalaci evropského zabezpečovacího zařízení ETCS se zvýší traťová rychlost až na 160 km/h. Jízda vlaků bude navíc znatelně tišší, a to díky použití pružného upevnění kolejnic k pražcům. V průběhu stavby dojde i na modernizaci stávajících nástupišť a výstavbu jednoho nového, včetně zajištění bezbariérových přístupů na ně. Stanice bude také vybavena novým orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé. Podrobnější informace o modernizaci pardubického uzlu najdete v informačním materiálu Správy železnic (dokument ve formátu PDF).

Cena generálního ředitele

Implementace prvků FRMCS do GSM-R sítě

Cenu genrálního ředitele získal projekt Implementace prvků Budoucího železničního telekomunikačního systému (FRMCS) do GSM-R sítě. Tato implementace se provádí v rámci ověřovacího provozu GSM-R na trati Votice - České Budějovice. Základem je příprava GSM-R infrastruktury pro nasazení nejmodernějších telekomunikačních systémů po roce 2030, s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky. V roce 2021 byly provedeny funkční testy, a to jak v laboratorních podmínkách Centra sdílených služeb Praha, tak i na traťovém úseku. Obrovskou výhodou u systému GSM-R je to, že v České republice jsou jeho centrální části již postaveny, proto stačí podél dalších tratí vybudovat tzv. základnové stanice.

Súvisiace odkazy