ŽSR začínajú elektrifikáciu v úseku Haniska - Moldava

5.7.2021 8:00 Miroslav Sekela Zdroj: Tlačová správa ŽSR

ŽSR začínajú elektrifikáciu v úseku Haniska - Moldava

Železnice Slovenskej republiky podpísali 30.6.2021 zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na národný projekt „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia“.,,Elektrifikácia trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou je dobrá správa pre celý región. Obyvateľom prinesie rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie do Košíc. Verím, že aj vďaka elektrifikácii ľudia uprednostnia vlaky ako najekologickejšiu formu dopravy,” uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Elektrifikáciou trate sa umožní pripojenie vlakovej dopravy uvedeného úseku do IDS Košíc. Samotná elektrifikácia je plánovaná ako jednosmerná trakčná napájacia sústavu 3 kV na izolačnú hladinu striedavej trakcie 25 kV, 50 Hz (väzba na koncepciu vozby uzlom Košice 3 kV). Optimalizáciou by malo prísť k modernizácii zabezpečovacích zariadení s možnosťou diaľkového ovládania. Taktiež príde k úprave ŽST a zastávok. V rámci projektu ostáva najvyššia traťová rýchlosť na úrovni 100 km/h. 

Dĺžka úseku plánovaného na elektrifikáciu je cca 20 km. Základným cieľom projektu je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate. Zlepší sa aj súbeh osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku. Ďalším cieľom je zvýšenie parametrov trate a zlepšenie využitia pracovnej sily“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Košice sú dôležitým železničným uzlom Východného Slovenska. Na juhozápad od Košíc smeruje čiastočne dvojkoľajná trať do Plešivca a Zvolena, ktorá je však elektrifikovaná len v úseku Košice – Haniska pri Košiciach. Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je zaradený do súhrnnej siete TEN-T.

Zámerom je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj (prioritne v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a výhľadovo v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen).

Národný projekt „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia“ bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Zhotoviteľom diela je skupia „ELHAMO“ zložená z vedúceho člena ELTRA a člena TSS GRADE.  Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 58 801 975,66 EUR bez DPH.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra ( „OPII“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Toľkoto citácia z tlačovej správy. Ako tento projekt hodnotil Útvar hodnoty za peniaze MF SR vo svoje správe z augusta 2019:

  • Z jednotlivých  častí  projektu  sa  javí  ako  nevyhnutná  a opodstatnená  rekonštrukcia  železničného zvršku  a spodku  za  11  mil.  eur. Zdôvodu  elektrifikácie  je,  podľa  ŽSR,nevyhnutná  aj  výmena zabezpečovacieho  zariadenia  za  16  mil.  eur,  ktorá  ale  z pohľadu  stavu  celej  siete  nepredstavuje prioritu. Samotná elektrifikácie trate za 25 mil.eur je pravdepodobne nebude spoločensky návratná.
  • Existujú významné riziká, že výstavba zariadení umožňujúcich jazdu elektrických vlakov za 25mil. eur nebude návratná. Ich prevádzkovanie priamo zvýši výdavkyŽSR, prínosy sa javia výrazne nadhodnotené a nie je možné ich overiť.
  • Ekonomická analýza neporovnáva alternatívy v súlade s metodikou, neporovnáva ich s nulovým stavom, teda „pretrvávaním súčasnej situácie alebo jej prirodzeného vývoja“, ale s fiktívnym scenárom s výrazne vyššou premávkou vlakov oproti súčasnosti. To je v rozpore s metodikou MDV SR a výrazne nadhodnocuje prínosy projektu. Štúdiou uvažované zvýšenie počtu vlakov nebolo potvrdené žiadnym dokumentom.
  • Úspory znečistenia životného prostredia a prevádzkových nákladov na jazdu vlakov, s ktorými počíta štúdia, sú zjednodušené a aj týmto faktorom nadhodnotené. Na trati dnes jazdia ľahké, nie ťažké motorové vlaky ako predpokladá štúdia. Existuje riziko, že po realizácii projektu náklady na jazdu vlakov aj dotácia štátu stúpne.
  • Rekonštrukcia železničného zvršku a spodku za 11 mil. eur je opodstatnená. Plánovanú výmenu prvkov v nevyhovujúcom stave alebo po životnosti je potrebné vykonať pre udržanie bezpečnej prevádzky. Investícia môže viesť  kzrýchleniu vlakov a skráteniu ich meškania oproti súčasnosti.
  • Výmena zabezpečovacieho zariadenia za 16 mil. eur nie je z pohľadu železničnej siete prioritou a je odôvodnená len z dôvodu elektrifikácie. Výmenou sa nezvýši súčasná bezpečnosť (kategória 3) a dosiahne sa úspora mzdových nákladov s potenciálom len do 13 zamestnancov. Zariadenia inštalované vrokoch 1964 až 1980 síce sú po predpísanej životnosti, z pohľadu železničnej siete však existujú vyťaženejšie trate so zastaranejšou technológiou. ÚHP identifikoval podobné projekty do riadenia dopravy za celkovo 300 mil. eur s výrazne vyššou návratnosťou.
  • Očakávaný pokles výdavkov na výmeny zariadení po životnosti a opravy ich porúch v scenári s projektom nebolo možné overiť.

Súvisiace prílohy:

Stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze
Rozhodnutie MDaV SR o predĺžení stavebného povolenia obsahujúce zoznam prevádzkových súborov a stavebných objektov

Ako vnímate zmysluplnosť a význam tohto projektu v kontexte ďalšieho rozvoja železničnej dopravy na Slovensku? Súhlasíte so závermi Útvaru hodnoty za peniaze alebo ich považujete za neprimerané?

Úvodná fotografia: Trať ZVolen - Košice pri zastávke Cestice; 28.5. 2013, © Michal Cagáň

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy