Pod Tatrami budú vlakvedúcim ZSSK pomáhať dopravní asistenti

5.2.2020 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Pod Tatrami budú vlakvedúcim ZSSK pomáhať dopravní asistenti

Národný železničný osobný dopravca prichádza v novom roku s iniciatívou, ktorej cieľom je pozdvihnúť kvalitu cestovania, zvýšiť spokojnosť a bezpečnosť cestujúcich, zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov a ich rozvoj a podporiť zamestnanosť nízko kvalifikovaných osôb. Významnou skupinou cestujúcich vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných komunít.

Vysoká miera koncentrácie zákazníkov pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby si vyžaduje špecifický prístup nielen k cestujúcim, ale aj k zamestnancom. Jednoznačným cieľom iniciatívy je pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami ZSSK a cestujúcimi s aktívnou participáciou zúčastnených strán, čo prispeje k prevencii a boju proti radikalizácii a extrémizmu.

ZSSK preto vo februári 2020 spúšťa v regióne Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa projekt dopravných asistentov – DOPAS. V rámci projektu budú dobrovoľníci (občianski aktivisti) realizovať osvetové a prevenčné aktivity, pričom logickou a neoddeliteľnou súčasťou týchto aktivít je aj činnosť vo vlakoch ZSSK.

„Naša iniciatíva i konkrétne projekty majú jednu spoločnú funkciu – hľadať pozitívne formy spolupráce tam, kde iní hľadajú represiu. Sme presvedčení, že spolupráca, vzájomné pochopenie a rešpekt umožnia všetkým stranám dlhodobé zlepšenie situácie a možno nám neskôr pomôžu nájsť aj nových kolegov,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „K tomuto projektu pristupujeme s pokorou a sme pripravení ho v reálnom čase korigovať podľa skúseností a výsledkov z dennej prevádzky,“ dodáva Hlubocký.


Filip Hlubocký a noví dopravní asistenti © ZSSK

Dopravní asistenti budú pôsobiť ako osvetári a mediátori, ich činnosť spočíva v realizácii osvetových aktivít pre deti i dospelých a v prípade potreby aj v mediácii medzi vlakovým personálom a cestujúcimi. Na výkon dobrovoľníckej činnosti získavajú DOPAS príspevok na kompenzáciu nákladov súvisiacich s aktivitami vo výške do 150 €. Osobitým cieľom projektu je rozvoj modelu potencionálneho zamestnávania nízko kvalifikovaných osôb a ich príprava na zamestnanie v rámci voľných pozícií ZSSK.

Projekt realizuje ZSSK v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC). Mimovládna organizácia poskytne svoje know-how i skúsenosti a bude sa podieľať na nastavení projektu, školeniach vlakového personálu, príprave DOPAS, ich kontinuálnom vzdelávaní a na koordinácii aktivít v teréne. ACEC má v tejto oblasti takmer 20-ročné skúsenosti a za vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a realizáciu projektov získala niekoľko významných ocenení.


> Školenie dopravných asistentov © ZSSK

Na projekt DOPAS ideovo a kontinuálne nadväzuje projekt s názvom Daj šancu, ktorého cieľom je zapojenie činností dopravných asistentov do portfólia služieb zabezpečovaných ZSSK. Projekt vytvára pracovné príležitosti pre 12 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadnej (full time) pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho a jeho realizácia je naplánovaná na marec 2020. Daj šancu je z veľkej časti podporovaný z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje, v rámci ktorého sa národný dopravca uchádzal o nenávratný finančný príspevok.

„Iniciatívy, ktoré vedia znižovať napätie v spoločnosti, sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Preto oceňujem úsilie ZSSK vytvoriť nástroj, od ktorého si sľubuje väčší komfort cestujúcich, menej konfliktov a napätia, ale aj vytvorenie možností pre miestne rómske komunity,” uviedol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Požiadavkou na uchádzačov na pozíciu asistenta vlakvedúceho je motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných lokalít, porozumenie špecifikám generačnej chudoby a jej vplyvu na výchovu a vzdelávanie a ovládanie rómskeho jazyka. Dopravní asistenti zapojení do dobrovoľníckeho projektu DOPAS, ktorí prejavia záujem a budú spĺňať požadované kritériá, dostanú prostredníctvom projektu Daj šancu príležitosť stať sa internými zamestnancami na novovytvorenej pozícii asistent vlakvedúceho.


Školenie dopravných asistentov © ZSSK

Projekt je nastavený na obdobie 9. 9. 2019 – 30. 4. 2021 (20 mesiacov).

Náklady projektu zahŕňajú:

 • celkové personálne zabezpečenie projektu vrátane riadenia projektu, koordináciu v teréne (zamestnanci na TPP),

  • neodmysliteľnou súčasťou sú prostriedky na odmeňovanie dobrovoľníkov zapojených do projektu (DOPAS),

  • výdavky na kompletné zastrešenie mzdových položiek sú vo výške 83 660 €,

 • vzdelávanie – výdavky z rozpočtu vo výške 44 885 €, ktoré pokrývajú prenájom priestorov, odmeny lektorov, ubytovanie a stravu pre účastníkov vzdelávania,

  • vzdelávanie je nastavené v minimálnom rozsahu 120 hodín (celková suma na 1 hodinu vzdelávania je 13,35 €),

 • cestovné náklady, telekomunikačné náklady, materiálne vybavenie, spotrebný materiál, oblečenie pre dobrovoľníkov, pracovné pomôcky, ekonomické služby a náklady súvisiace s platnou legislatívou SR, čo predstavuje 23 300 €.


Vlakvedúci a jeho asistentky © ZSSK

Aktivity, ktoré sú súčasťou a predmetom zmluvy pre projekt „Vlakových asistentov“, ktorých financovanie je výhradne z vyššie uvedených zdrojov, sú:

 • realizácia prevenčných úloh a aktivít a realizácia osvetových aktivít pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s cieľom posilniť primárnu a sekundárnu prevenciu,

 • realizácia terénnej práce – činnosti, ktorých cieľom je predchádzanie poškodzovaniu majetku a zvyšovanie ochrany zamestnancov partnera a cestujúcich; prítomnosť vo vlakových súpravách v pravidelných vopred dohodnutých intervaloch,

 • dohliadanie na dodržiavanie prepravného poriadku a upozorňovanie cestujúcich na dodržiavanie pravidiel vlakovej prepravy.

ACEC bude ďalej zabezpečovať:

 • organizáciu a manažment občianskych aktivistov po technickej a personálnej stránke,
 • ďalších nevyhnutných pracovníkov (koordinátori a pod.) vrátane ich vzdelávania a prípravy, a to na účely realizácie projektu, tak aby boli aktivisti spôsobilí vykonávať realizáciu úloh projektu a osvetových aktivít pre ľudí z MRK,
 • spolupracovať so zamestnancami ZSSK a inými inštitúciami (napr. samospráva, Polícia SR a pod.), ak to bude potrebné pre realizáciu projektu,
 • riadiť činnosti spojené s implementáciou projektu vrátane vydávania pokynov ZSSK tak, aby bola zabezpečená plynulá a bezproblémová realizácia projektu,
 • dodržiavať usmernenia ZSSK a konzultovať s ňou všetky podstatné a sporné záležitosti týkajúce sa spolupráce.

Úvodná ilustračná snímka: Frekvencia na dotknutej trati je značná (5.10.2007, Kažmarok)
© Ivan Wlachovský

Súvisiace trate

 • ŽSR-185: Poprad-Tatry - Plaveč; Studený Potok - Tatranská Lomnica

Súvisiace odkazy