Slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba

28.1.2020 16:00 Mgr. Jiří Mazal

Slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba

Dne 28. ledna 2020 proběhlo v žst. Přerov slavnostní zahájení Rekonstrukce železniční stanice Přerov, 2. stavba, pod čímž se skrývá nedaleká výhybna Dluhonice a přilehlé mezistaniční úseky. Dokončení stavebních prací v závěru příštího roku umožní zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Stavba navazuje na dokončenou první etapu přestavby přerovského uzlu.

Samotné práce začaly již mnohem dříve, a to 1. dubna 2019. Zhotovitelem je společnost „Přerov“, zahrnující firmy EUROVIA CS, Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha. Celkové investiční náklady akce činí 3 792 404 074 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba má být dokončena v září roku 2022.


Slavnostního poklepání se zúčastnili zástupci Správy železnic, zhotovitelských firem i veřejného života, 28.1.2019 © Jiří Mazal

U přerovského prvního nástupiště proběhl samotný slavnostní akt s vystoupením řady řečníků. Jak sdělil Ing. Miroslav Bocák ze Správy železnic, Stavební správy východ, po dokončení prací dojde v Dluhonicích i na dalších mezistaničních úsecích ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. Současně dojde ke zrušení všech úrovňových přejezdů. Bude zrušen nadjezd u výpravní budovy a nahrazen novým, který bude přibližně o 55 m posunut k přerovskému zhlaví, zrušeny dva železniční přejezdy a proběhne výstavba dvou lávek pro pěší a nového nadjezdu.


Po staniční budově zůstala jen jáma, v pozadí stále stojí bývalý obytný dům pro zaměstnance, 28.1.2019 © Jiří Mazal

V nezbytném rozsahu projdou úpravami elektrická zařízení včetně osvětlení výhybny v Dluhonicích. Práce se budou týkat rovněž zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a současně i trakčního vedení. Postaví se také protihlukové stěny, které významně sníží hladinu hluku na území Přerova včetně jeho místní části Dluhonice.


Pohled z druhé strany, stavební jáma se nachází za obytným domem, 28.1.2019 © Jiří Mazal

Připomeňme, že trať z Břeclavi do Bohumína byla poslední na české železniční síti s levostranným provozem vlaků. Po přechodu na pravostranný provoz v závěru roku 2012 dochází ve výhybně Dluhonice ke vzájemnému rušení vlaků jedoucích v přímém směru z Přerova do České Třebové s těmi, které využívají Dluhonickou spojku, tedy odbočnou trať Dluhonice – Prosenice. Cílem stavby je proto vytvoření podmínek pro možnost mimoúrovňového křížení vlaků. Jeho vlastní technické řešení bude předmětem třetí etapy rekonstrukce přerovského uzlu.


Stavební práce na jednom z nadjezdů jsou v plném proudu, 28.1.2019 © Jiří Mazal

Koncepce kolejiště ve výhybně Dluhonice vychází ze souběhu dvou dvoukolejných tratí, od Přerova a od Prosenic, při dodržení jejich přímého pokračování čtyřmi hlavními dopravními kolejemi. Zajištěny tak budou současné vjezdy i odjezdy na kolejovém rozvětvení na Přerov do všech směrů. V navrhovaném stavu bude mít výhybna celkem sedm dopravních kolejí.


Úrovňový železniční přejezd se brzy stane minulostí, 28.1.2019 © Jiří Mazal

Ing. Jan Zahradníček, náměstek pro dopravu Olomouckého kraje, zdůraznil, že pro kraj je prioritou číslo jedna elektrizace trati do Uničova, na druhém místě pak stojí rekonstrukce Dluhonic. Neopomněl zmínit, že každou stavbu tohoto typu doprovází četné stížnosti občanů, u kterých se někdy obtížně nalézá pochopení pro vzniklé mimořádné situace.


V čele vlaku Elektrizace Železnic, zajišťujícího betonování základů pro nové sloupy, je zastižena ex-polská T448p-035, 28.1.2019 © Jiří Mazal

Momentálně je přítomnost stavebních firem takřka nepřehlédnutelná. Minulý týden byla zbourána původní výpravní budova, na jejímž místě je jen stavební jáma, kde bude nová technologická budova. Nově bude výhybna ovládána dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov.

Odkazy:

  1. Dluhonice – Wikipedie
  2. Křižovatku koridorů u Přerova opraví za 3,2 miliardy sdružení vedené Eurovií - Zdopravy.cz
  3. Vlaky zrychlí nejen při průjezdu výhybnou Dluhonice - tisková zpráva Správy železnic (formát PDF)

Úvodní snímek: kus kolejnice připraven ke slavnostnímu poklepu, 28.1.2019 © Jiří Mazal

Súvisiace odkazy