Brněnské hlavní nádraží čekají velké výluky

28.6.2018 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Brněnské hlavní nádraží čekají velké výluky

Rok s rokem se sešel a na nádraží pod Petrovem se znovu rozbíhají práce, které podstatnou měrou zasáhnou do dopravy na železničních tratích vycházejících z moravské metropole. Správa železniční dopravní cesty pokračuje v nezbytných opravách, které by měly udržet „brněnskó rolu“ v provozuschopném stavu, než se konečně (snad jednou) přesune na své nové místo.

 

 

 

20. května 2017 na tomto místě vyšel poměrně obsáhlý článek o zahájení rozsáhlých nepřetržitých výluk souvisejících s pracemi na brněnském hlavním nádraží a tratích z něj vedoucích. Vznikl na základě informací, kterých se dostalo zástupcům médií na k tomu účelu uspořádané tiskové konferenci. Podobná proběhla včera, tedy 27. června 2018. Pozvánka na ni začínala informací, že již v červenci začnou první nepřetržité výluky na brněnském hlavním nádraží. Důvodem bude zahájení dvou velkých rekonstrukcí železničních mostů přes Hybešovu a Křídlovickou ulici. Pozvaní se měli dovědět také o průběhu stavebních prací a úprav na dolním nádraží, které začne sloužit cestujícím opět od září, v plném rozsahu pak od letošního prosince. Jako loni, i letos se tiskové konference zúčastnil náš ostravský reportér.


Atmosféra tiskové konference © Karel Furiš

Tiskovou konferenci zahájila a moderovala tisková mluvčí SŽDC Bc. Kateřina Šubová. Vystoupili na ní ředitel Stavební správy východ SŽDC Ing. Miroslav Bocák, náměstek ředitele oblastního ředitelství SŽDC Brno pro provoz infrastruktury Ing. Pavel Šprdlík, ředitel regionálního obchodního centra ČD Brno Bc. Jiří Sysel, ředitel KORDIS JMK Ing. Jiří Horský, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Bc. Roman Hanák a náměstek primátora statutárního města Brna pro oblast technickou a majetkovou Richard Mrázek. Šlo tedy o představitele investora rekonstrukčních prací, dopravce i objednatele a koordinátora regionální dopravy, kteří budou kvůli nim muset přijmout odpovídající opatření, aby dopad nezbytných výluk na cestující byl co možná nejméně bolestivý – a o tom všem byla řeč.


Dopolední dopravní ruch na brněnském hlavním nádraží © Karel Furiš

Brněnské hlavní nádraží vyžaduje pro zvládnutí současné intenzity provozu nezbytné opravy nevyhovujícího stavu dopravní infrastruktury. Týká se to i památkově chráněných mostních objektů, po kterých vlaky mimoúrovňově překonávají dvě rušné komunikace v samotném centru města. Jejich rekonstrukce začnou letos v létě a budou pokračovat i v příštím roce, uvádí tisková zpráva SŽDC. Z ní se dále můžeme dovědět, že kvůli rekonstrukci mostů přestanou fungovat koleje u 5. a 6. nástupiště a vlaky od Zastávky u Brna a Moravských Bránic budou končit ve stanici Brno-Horní Heršpice, kde bude možný přestup na spoje od Břeclavi. Od 1. září bude konečnou stanicí prvně zmíněných vlaků žst. Brno dolní nádraží, z něhož bude zajištěna náhradní autobusová doprava do centra města. Stejně tomu bude i v opačném směru.


Brno hlavní nádraží a výlukou dotčené objekty na mapě; zdroj: www.mapy.cz

Táž tisková zpráva se zmiňuje i o vlastní rekonstrukci mostů: V případě mostu přes Hybešovu ulici je navržena rekonstrukce jeho ocelové nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Mostovkové plechy, takzvané puklovky, se opraví, případně nahradí novými stejného tvaru. Odvodnění bude nové, opraví se také zábradlí s tím, že se doplní jeho chybějící prvky. Dále dojde k obnově protikorozní ochrany celé konstrukce. Kompletní sanací projde rovněž spodní stavba, kamenné části budou očištěny, poškozené kamenné kvádry se vymění. K tomu dodejme, že způsob provedení prací musí respektovat skutečnost, že oba mosty jsou památkově chráněny, stejně jako další objekty kulturní památky nazvané Brno, železniční stanice Hlavní nádraží. Důvodem ochrany mostů je mj. to, že jsou pozůstatkem původního železničního viaduktu.


Most přes ulici Úzkou resp.Hybešovu (nedatováno); zdroj: www.fi.muni.cz

Podobný rozsah budou mít i práce na dvou ocelových konstrukcích mostu přes Křídlovickou ulici, který se nachází přibližně 600 metrů jižněji směrem na Horní Heršpice. Původní ocelová ložiska nahradí nová z nerezu, stávající odvodnění nosné konstrukce pomocí žlabů a svodů vystřídá uzavřený systém. V případě spodní stavby se zbourají závěrné zídky s úložnými kamennými bloky a postaví se nové ze železobetonu s kamenným obkladem. Kamenné opěry mostu projdou injektáží a přespárují se. Římsy v okolí mostních konstrukcí budou nové s návazností na ty stávající. Celkové investiční náklady obou akcí dosahují výše 343 milionů korun. K tomu všemu dodejme na vysvětlenou (popis i fotografie trochu matou), že v obou případech jde ve skutečnosti o mosty dva, přičemž rekonstrukce se dotkne vždy jen toho západního


Most přes Svratku a ulice Opuštěná a Křídlovická (10.6.2014); zdroj: www.boucnik.cz

Nejde však jen o mosty, v nadcházejícím období dojde na realizaci další velké a významné modernizace: Investičně nejnáročnější bude bezesporu kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení, které se bude v cílovém stavu dálkově ovládat z Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Vzhledem k tomu, že stávající zařízení ve stanici bude během realizace stále funkční, musí se nové umístit do vybudovaného technologického objektu. První práce začaly již květnu, a to právě výstavbou provozní budovy pro reléové zabezpečovací zařízení. Vedle zabezpečení se bude také řešit rekonstrukce napájení, kolejí a výhybek na břeclavském zhlaví, úpravy kolejiště ve stanici i na přilehlých úsecích. Hlavní výluka v souvislosti s rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení na brněnském hlavním nádraží začne letos v prosinci.


Stavědlo 5 díky přestavbě zabezpečovacího zařízení osiří © Milan Vojtek

Citovaná tisková zpráva pokračuje: Stejně jako v uplynulých letech budou kvůli omezením v centrální brněnské stanici vlaky zajíždět na dolní nádraží v blízkosti autobusového nádraží Zvonařka. Nezbytné stavební úpravy se zde posunuly přibližně o dva měsíce kvůli podání podnětu k antimonopolnímu úřadu na přezkoumání příslušné veřejné zakázky. Smlouva s vítězným uchazečem mohla být podepsána až v závěru dubna, krátce na to se rozběhly první práce. Ty zahrnují nejen úpravy kolejiště a zabezpečovacího zařízení, ale především vybudování nového nástupiště, na které bude přístup cestujících podchodem. SŽDC současně připravuje prostory na dolním nádraží tak, aby je od zahájení roční výluky letos v prosinci mohli využívat cestující. Jak konkrétně, to se dovíme až při prezentaci jízdního řádu na období let 2018/2019.


Trhání kolejí u rampy památkově chráněného skladiště © Milan Vojtek

Zatím náš národní dopravce představil jen změny v dopravě přes brněnské hlavní nádraží, které cestující čekají (ve dvou navazujících etapách) od 19. července do 8. prosince tohoto roku. V souhrnné a přehledné podobě jsou uvedeny v tiskové zpráva ČD a nemá smysl je zde reprodukovat. Na závěr ještě dodejme, že Karel Furiš nebyl jediným zástupcem našeho internetového magazínu, který se včerejší tiskové konference na brněnské roli zúčastnil. Byl tam také jeden z členů redakce, ovšem „v dresu“ svého zaměstnavatele. Nicméně poskytl nám jak několik fotografií, které najdete v připojené, tentokrát velice střídmé galerii, tak i svou vlastní zprávu, kterou jsme si dovolili připojit k odkazům. V nich najde zvídavý čtenář dost dalších informaci k problematice, jíž se věnovalo setkání s novináři zachycené na videu:


Tisková konference SŽDC © Karel Furiš

Odkazy:

 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 2. Nezbytné stavební práce na brněnském hlavním nádraží budou mít vliv na jízdu vlaků – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
 3. České dráhy, a.s.
 4. Opravy omezí od půlky července do prosince dopravu na brněnském hlavním nádraží – tisková zpráva ČD (formát PDF)
 5. IDS JMK - Integrovaný dopravní systém JMK - jízdní řády Brno a Jihomoravský kraj - oficiální stránky
 6. Brněnský železniční uzel – Wikipedie
 7. Železniční trať Brno–Jihlava – Wikipedie
 8. Železniční trať Brno – Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou-Oslavany – Wikipedie
 9. Brno hlavní nádraží – Wikipedie
 10. Plán železniční stanice Brno hlavní nádraží (formát XLS)
 11. Brno dolní nádraží – Wikipedie
 12. Plán železniční stanice Brno dolní nádraží (formát XLS)
 13. Brno – mosty a viadukty na portálu Badatelna
 14. Brněnský uzel čeká rozsáhlá oprava, Milan Vojtek pro Právo (formát PDF)
 15. Brněnská rola – o přesunu brněnského hlavního nádraží v místním „hantecu“
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: „Hokna na roli“ pod Petrovem © Milan Vojtek

Galéria

Súvisiace odkazy