Keď úzka TREŽ mala byť o čosi širšia ...

15.12.2015 8:00 Bc. Jozef Gulík

Keď úzka TREŽ mala byť o čosi širšia ...

Elektrická úzkorozchodná železnica medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami je nadmieru atypickou v sieti železníc na Slovensku. Vždy bola takou a veľmi často jej to spôsobovalo problémy, vedúce nie raz až k existenčnej otázke - zrušiť či nezrušiť? A keď nezrušiť, tak ako ju ďalej prevádzkovať?

 

 

 

 


Problémy pramenili z rozličných zdrojov. Rozchod, vedenie trate, použité vozidlá, trolejové vedenie, napájanie, zvršok... Mnohé sa nedalo jednoducho vziať hocikde inde a použiť na TREŽke. Tam bolo všetko o čosi komoplikovanejšie a zamestnávalo železničiarov na všetkých stupňoch riadenia. Samozrejme, najčastejší a vo svojej podstate úplne prostý návrh riešenia zvykol znieť: zrušiť a nahradiť autobusovou dopravou. Ale nie každý.

Z radu vystupovala napríklad myšlienka, otvorená koncom 1970tych rokov. Výnimočná plánovaným rozsahom a stupňom rozpracovania, kedy už nechýbalo mnoho k jej celkovej realizácii. Záchranou pre železničku mala byť zmena prakticky všetkých jej prvkov. Rozchod sa mal zmeniť zo 760 mm na 1000 mm, väčšina dĺžky mala byť vedená v novej trase, vďaka čomu by sa zlepšili smerové pomery a odstránili niektoré kríženie s hlavnou cestou, ktoré boli vždy problémovými miestami, ale aj ďalšie parametre. Viac o tomto projekte, ktorý sa síce v dostupnej literatúre spomína, ale všeobecne málo sa o ňom vie, nám prezradia archívne dokumenty.

 

Kríženie s hlavnou cestou v Trenčianskej Teplej.

Jedným z bodov, ktoré sa však nedarilo riešiť, boli vozidlá použiteľné pre rozchod 1000 mm. Pôvodne sa zdalo, že sa objednajú trojdielne EMU 89.0, aké už premávali na TEŽke, ale...

V apríli 1977 píše Federální ministerstvo dopravy, Odbor lokomotivního hospodářství, náčelníkovi Východnej dráhy.

"Vážený soudruhu náčelníku,

k Vašemu dopisu č.j. 2708/1977-12 ze dne 28. února 1977, ve kterém žádáte o zajištění dodávek vozidel pro trať Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice ještě v 6. 5LP sděluji:

FMD 012 byly prověřeny možnosti zajištění dodávek elektrických jednotek EMU 89.0, případně jiných vhodných vozidel.
Podle jednání s výrobcem elektrických jednotek, závodem ČKD Tatra Smíchov, není reálné zajistit v 6. 5LP výrobu elektrických jednotek EMU 89.0.

Pokud jde o zajištění menšího počtu (3-4 ks) vozidel typu T5C5, určené pro městskou dopravu, jeví se možnost uskutečnit tuto dodávku v 1. polovině r. 1980. Jedná se v podstatě o tramvaj v provedení jako dvojče, se dvěma stanovišti a nástupními dveřmi po obou stranách.
FMD 012 si vyžádal zaslání technických údajů (tech. podmínek) pro tato vozidla a po projednání s Východní drahou by zajistil objednání těchto vozidel.

Tento postup byl schválen dne 30.3.1977 I. náměstkem ministra dopravy.

Ředitel odboru lokomotivního hospodářství."

 

 

Na zastávke Trenčianska Teplá zastávka.

Ďalšie podrobnosti sa môžeme dozvedieť zo Zápisnice z výrobnej porady konanej dňa 14.7.1978 na Projektovom stredisku dráhy (PSD) v Bratislave. Okrem iného stále počíta s nasadením spomínaných EMU 89.0:

"Predmetom porady je komisionálne prejednanie návrhu štúdie komplexnej rekonštrukcie železničnej trate Trenč. Teplá - Trenčianske Teplice.

Porada bola zvolaná náčelníkom PSD v zmysle vyhlášky FMTIR č. 163/73 Zb. a smernice FMD o výrobných poradách pri spracovaní projektovej dokumentácie dopravných stavieb a pokynu náčelníka dráhy pre výstavbu a údržbu s. Ing. Zvonára, za účelom prejednania a odsúhlasenia návrhu štúdie so zložkami SVD.

V úvode boli prítomní informovaní o postupe prác na prípravnej dokumentácii stavby. Priebeh projektových prác bol ovplyvnený neúplnosťou základných podkladov potrebných pre projektovanie, predovšetkým neujasnenosťou otázky vozidiel použitých na rekonštruovanej trati. Tento problém bol riešený rozhodnutím I. nám. dopravy spolu s vedením Východnej dráhy. Podľa tohto rozhodnutia majú byť na rekonštruovanej trati použité trojdielne elektrické jednotky typu EMU 89.0, výrobok ČKD Tatra Smíchov, podobne ako na TEŽ. Použitím týchto vozidiel vznikajú na projekt štúdie niektoré špecifické požiadavky v otázke stavebného riešenia a technologického vybavenia trate, ktorých rozsah má upresniť dnešná porada.

Komisii bol predložený návrh celkového riešenia stavby /štúdia/, vypracovaný na základe dosiaľ známych podkladov, ktorý obsahuje: Situáciu 1:1000, pozdĺžny profil, priečne profily.

Ďalej boli oznámené hlavné technické údaje stavby. Rekonštruovaná trať bude mať rozchod 1000 mm, dĺžka hlavnej koľaje cca 5450 m, vedľajších koľají 750 m, celkom 6200 m. Najmenší polomer smerového oblúka je 50 m, traťová rýchlosť 60 km/hod. Železničný zvršok je sústavy S49 na drevených podvaloch. Najväčší pozdĺžny sklon je 30 promile. Na trati sú 3 nové mosty cez riečku Tepličku.

Koncové stanice zostávajú pôvodné, okrem toho je na trati jedna výhybňa, 5 zastávok, z toho 3 Tr. Teplej a 2 v Tr. Tepliciach. 

Trať je vedená v 40 % dĺžky v pôvodnej trase, 60 % dĺžky tvoria preložky. Na trati je celkom 18 priecestí a prechodov, z toho 6 priecestí navrhuje vybaviť samočinným výstražným zariadením.

S vybudovaním nového zabezpečovacieho zariadenia na trati sa nepočíta. Výhybky v dopravných koľajach sa opatria výmenovými zámkami.

Oznamovacie zariadeni využíva kábel OSS. Prípadné úpravy tohto kábla sa prevedú v rámci úprav ostatných slaboprúdových zariadení. Počíta sa s výpichom pri výhybni Kaňová a so zriadením traťového telefónu v tejto dopravni, pretože nová výhybňa je umiestnená na preložke trate.

Trolejové vedenie na drevených stĺpoch.

Trať bude elektrifikovaná jednosmerným prúdom 1500 V. Zmena napätia a príkonu oproti pôvodnému systému si vyžiada vybudovanie novej meniarne v Tr. Teplej. Táto bude situovaná medzi jestvujúcou remízou a súbežnou miestnou komunikáciou. Napojenie na 22 kV sieť, ako aj úprava jestvujúcej 22 kV prípojky sa upresní po vyjadrení ŽES n.p. Bratislava.

V návrhu sa uvažuje s úpravou osvetlenia koncových staníc a vybudovaním osvetlenia zastávok.

Rekonštrukciou trate dôjde k styku s inžinierskymi sieťami mimodrážnych majiteľov. Jedná sa o elektrické vzdušné a kábelové vedenia NN a VN, vzdušné kábelové vedenia OSS Trenčín, diaľkový kábel ODK Zvolen, vodovody, kanalizácie a plynovody. Je navrhnuté riešiť úpravy a preložky týchto sietí ako samostatné objekty. Predpokladá sa vybudovanie náhradného oplotenia pozemkov, ktorých stávajúce oplotenie bude stavbou dotknuté. Nepredpokladá sa vybudovanie náhradnej komunikácie za bývalý mlynský náhon (slúžil ako prístupová cesta k niektorým pozemkom), ktorý bude využitý ako traťové teleso.

Stavba si vyžiada asanácie niektorých objektov (bytový fond - prízemné rodinné domy, hospodárske budovy, stará materská škola a niektoré objekty podniku miestneho hospodárstva v Tr. tepliciach), v Tr. Teplej o ploche 1150 m2 a Tr. Tepliciach o pôdorysnej ploche 1466 m2.

Rozšírením telesa a preložkami trate dôjde k zabratiu celkove 3,43 ha pozemkov pre traťové teleso, z toho je 0,68 ha záhrad v Tr. Teplej, 1,33 ha ornej pôdy v extraviláne a 0,10 ha záhrad v Tr. Tepliciach.

Orientačný náklad na stavbu podľa prepočtu je 41,440 mil. Kčs. V tom nie sú zahrnuté náklady na rekonštrukciu remízy v Tr. Teplej, zastrešenie nástupíšť na zastávkach, náklady na vyvlastnenie poľnohospodárskej pôdy a súkromných pozemkov a objektov na nich postavených, náhradné byty a priestory a pod.

 

V uliciach Trenčianskych Teplíc.

Pripomienky ... :
Služba 24:
Trať sa zatrolejuje tramvajovým závesom s možnosťou použiť čo najväčší prierez trolejového vodiča. Jestvujúca meniareň nevyhovuje ako napäťovou hladinou (950 V), tak aj výkonom. Nakoľko sa uvažuje použitie prostriedkov EMU 89.0 s napätím 1600 V a výkonom 320 kW, je potrebná rekonštrukcia. Uvažuje sa úplná rekonštrukcia 22 kV rozvodne, kremíkové usmerňovače, 2 ks trakčných trafo á 1000 kVA, čo si vyžaduje aj nutné stavebné úpravy. V jestvujúcej meniarni sa nachádza aj transformátor zásobujúci žst. o výkone 16 kVA, ktorý bude zachovaný. Po predbežnej konzultácii s ERZ Bratislava pre zabezpečenie požadovaných výkonov bude potrebné vybudovať prípojku 22 kV vzdušného vedenia z vedenia, ktoré prechádza rovnobežne so žel. traťou Bratislava - Žilina vo vzdialenosti cca 1500 m. Podľa odhadu bude nutné postaviť novú budovu meniarne.

Záver projektanta k podaným písomným pripomienkam:

K požiadavke sl. 12:
Pri jednaní na sl. 12 dňa 21.11.1977 bola sl. 12 vznesená požiadavka na prevedenie definitívnej rekonštrukcie remízy v Tr. Teplej v rámci rekonštrukcie trate. Výsledok tohto jednania prejednal investor s nám. náč. dráhy pre výstavbu a údržbu. Na základe tejto konzultácie treba do PÚ zapracovať iba provizórne stanovište pre údržbu vozidiel tak, ako bolo načrtnuté na výbere staveniska. Treba ho však situovať tak, aby nebránilo budúcej prestavbe, resp. prístavbe remízy.

 

Bývalá výhybňa Kaňová - dnes iba zastávka. Projekt uvažoval s jej preložením do novej trasy, pričom s jej funkciou zastávky pre cestujúcich nepočítal.

K pripomienke sl. 11:
Vybudovanie prístreškov pre cestujúcich na zastávkach zapracujeme do PÚ podľa požiadavky. Na výhybni Kaňová sme v návrhu neuvažovali so žiadnym zariadením pre cestujúcich. To znamená ani nástupište. Vo výhybni vlaky zastavujú len z dopravných dôvodov (križovanie) a frekvencia cestujúcich sa tu nepredpokladá ani cestovným poriadkom. Dopravňa nemá žiadneho pracovníka (zjednodušená doprava podľa D3, výmeny obsluhuje vlaková čata). V návrhu sa vychádzalo z tohoto stavu. Pokiaľ by po rekonštrukcii mala výhybňa slúžiť aj frekvencii cestujúcich, vyžiadalo by si to aj príslušné stavebné úpravy (prístupová cesta, nástupište, zmena osovej vzdialenosti koľají). Ostatné podľa stanoviska hygienika. Projektant žiada sl. 11 o urýchlené definitívne určenie vybavenia výhybne.

Mimo písomných pripomienok bol projektantom predložený návrh na zrušenie druhej nástupištnej hrany v žst. Tr. Teplice. Toho času sa koľaj pri druhej nástupištnej hrane používa na občasné odstavenie prívesných vozňov. Pri použití el. jednotiek EMU 89.0 bude táto manipulácia vylúčená. Prípadná druhá súprava môže byť odstavená na koľaj č. 3 mimo nástupišťa, nakoľko táto nebude už potrebná pre obracanie súprav. Zrušením druhej nást. hrany sa odstráni potreba zúženia terajšieho nástupišťa a nahradenie terajšieho železobetón. prístrešku novým - užším. Prítomný zástupca sl. 11 s predloženým návrhom súhlasí.

Z priebehu jednania a vyjadrení zástupcov útvrov SVD možno konštatovať, že predložený návrh štúdie na rekonštrukciu trate Tr. Teplá - Tr. Teplice bol prítomnými odsúhlasený bez zásadných pripomienok, ktoré by menili navrhnutú koncepciu.

V náväznosti na dnešné jednanie so zástupcami zložiek dráhy sa bude konať dňa 19.7.1978 komisionálne prejednanie návrhu trasy verejnými orgánmi na MsNV Trenč. Teplice.

V Bratislave 14.7.1978."

Všetky snímky autor, dňa 26. a 29.9.2011

Súvisiace odkazy