Priebeh rekonštrukcie trate Bratislava - Dunajská Streda

7.10.2011 8:00 MAYO Zdroj: ŽSR

Priebeh rekonštrukcie trate Bratislava - Dunajská Streda

Rozsiahla rekonštrukcia železničnej trate ŽSR 131 v úseku Podunajské Biskupice - Dunajská Streda sa začala dňa 19. septembra 2011 a potrvá do 5. decembra 2011. Až do ukončenia prác je v tomto 35 km úseku železničnej trate nepretržite vylúčená osobná aj nákladná železničná doprava.

Rekonštrukcia úseku železničnej trate prichádza krátko pred prevzatím osobnej dopravy vo verejnom záujme súkromným subjektom.

 


RegioJet by na tejto železničnej trati mal podľa zmluvy z decembra 2010 začať prevádzkovať dopravu v marci 2012
. ŽSR k modernizácií železničnej trate pristupujú z dôvodu zvýšeného dopytu po osobnej aj nákladnej železničnej doprave medzi hlavným mesto SR a Žitným ostrovom.

Počas výluky železničnej dopravy spôsobenej rekonštrukčnými prácami je osobná železničná doprava v tomto úseku zabezpečovaná náhradnou autobusovou dopravou (NAD), ktorá premáva podľa osobitného cestovného poriadku a s určitými obmedzeniami (náhradné spoje okrem jedného páru premávajú zo žst. Bratislava - Nové Mesto, zastávka Rovinka a žst. Nové Košariská NAD neobsluhuje, preprava bicyklov je vylúčená, preprava kočíkov a nadrozmernej batožiny podľa kapacitných možností).

Železničné priecestia na rekonštruovanom úseku železničnej trate, ktoré sú vybavené svetelnou signalizáciou, sú vyradené z činnosti. Železnice Slovenskej republiky preto pri prechádzaní cez priecestia vyzývajú vodičov motorových vozidiel k obozretnosti. Pracovné mechanizmi prechádzajú priecestiami v osobitnom režime (max. rýchlosť 10 km/h, použitie výstražných návestí).

 

ŽST Podunajské Biskupice (km 10,191)

Rekonštrukcia v dopravni pozostáva z opravy koľajového lôžka výhybiek č. 1, 8, 9 a 14 [schéma koľajiska] s následným zvarením výhybiek a z opravy koľajového lôžka koľaje č. 1 v km 10,000 - 10,470.

 
Oprava koľajového lôžka výhybiek v žst. Podunajské Biskupice, 29.09.2011

 

zastávka Rovinka (km 14,050)

Zastávky Rovinka sa rekonštrukcia netýky, pravdepodobne aj vzhľadom na nevhodnú polohu železničnej zastávky od centra obce (vzdialenosť cca. 1,7 km).

 

ŽST Nové Košariská (km 15,831)

V železničnej stanici sa demontuje výhybka č. 4 [schéma koľajiska] a manipulačná koľaj č. 4 sa skráti o cca 150 m. Na koniec nástupišťa č. 1 sa vloží nová výhybka č. 4. Na koľajách č. 1 a 2 dôjde k smerovej a výškovej úprave, realizuje sa oprava koľajového lôžka na výhybkách č. 1, 2, 7, 18. Ďalej dochádza k oprave geometrickej polohe koľaje č. 1 v km 9,950 - 10,500.

V stanici dochádza k úprave vonkajších a vnútorných zariadení staničného zabezpečovacieho zariadenia, výhybky so samovratnými mechanizmami budú nahradené výhybkami s motorovými prestavníkmi. Ďalej prebieha rekonštrukcii nástupíšť s ich následným osvetlením a úprava spevnených plôch.

V traťovom úseku ŽST Nové Košariská - ŽST Kvetoslavov dochádza k súvislej výmene koľajníc v km 20,650 – 21,000 a v km 22,630 – 22,830. V km 17,200 - 22,200 prebieha oprava koľajového lôžka koľaje v dĺžke 5 000 m.

 
Modernizačné práce v žst. Nové Košariská, 30.09.2011

 

zastávka Miloslavov (km 18,302)

V zastávke Miloslavov prebieha rekonštrukcia nástupišťa, po ktorej bude nasledovať osadenie prístrešku pre cestujúcu verejnosť a osvetlenie nástupišťa.

 
Základy pre nové nástupište v zastávke Miloslavov, 30.09.2011

 

zastávka Kvetoslavov zast. (km 22,438)

Zastávku Kvetoslavov zast. veľká modernizácia nečaká, úroveň nástupišťa, prístrešku pre cestujúcich ako aj osvetlenia je v porovnaní s ostatnými zastávkami na tejto trati nadpriemerná. Na zastávke ešte bude osadené informačné zariadenie.

 

ŽST Kvetoslavov (km 23,921)

V železničnej stanici Kvetoslavov dochádza k zriadeniu dopravnej koľaje č. 3 [schéma koľajiska] v minimálnej dĺžke 650 m a ku skráteniu koľaje č. 5 tak že koľajová váha a napojenie koľaje na dunajsko-stredskom zhlaví ostanú zachované. Výhybky č. 6, 7, 9, 11 budú zrušené.

V stanici dochádza k úprave vonkajších a vnútorných zariadení staničného zabezpečovacieho zariadenia, výhybky so samovratnými mechanizmami budú nahradené výhybkami s motorovými prestavníkmi. Ďalej prebieha rekonštrukcia nástupíšť s ich následným osvetlením, dochádza k úprave rozvodov nízkeho napätia, k rekonštrukcii elektroinštalácie koľajovej váhy, a úprave spevnených plôch. V stanici dochádza aj k stavebným úpravam výpravnej budovy ako aj parkovacích plôch.

V traťovom úseku ŽST Kvetoslavov - ŽST Lehnice prebieha oprava koľajového lôžka koľaje v km 24,700 – 25,000; 29,900 - 31,200; 25,600 – 26,500.


Základy pre nové nástupište a modernizácia koľajiska v stanici Kvetoslavov, 30.09.2011

 

zastávka Malá Paka (km 26,300)

Modernizácia zastávky Malá Paka pozostáva z rekonštrukcie nástupišťa, následného osadenia prístrešku pre cestujúcu verejnosť a osvetlenia nástupišťa, ako aj k úprave spevnených plôch. V zastávke bude osadené informačné zariadenie.

 
Budovanie základov pre nové nástupište v zast. Malá Paka, 02.10.2011

 

zastávka Veľká Paka (km 27,762)

Modernizácia zastávky Veľká Paka pozostáva z rekonštrukcie nástupišťa, následného osadenia prístrešku pre cestujúcu verejnosť a osvetlenia nástupišťa, ako aj k úprave spevnených plôch. V zastávke bude osadené informačné zariadenie.

 
Základy pre nové nástupište v zast. Veľká Paka, 02.10.2011

 

ŽST Lehnice (km 31,546)

V železničnej stanici Lehnice dochádza k demontáži výhybky č. 5 a ku skráteniu manipulačnej koľaje č. 3 o cca 275 m, ktorá bude ukončená koľajnicový zarážadlom.

V stanici dochádza k úprave vonkajších a vnútorných zariadení staničného zabezpečovacieho zariadenia, výhybky so samovratnými mechanizmami budú nahradené výhybkami s motorovými prestavníkmi. V dopravni sa rekonštruujú nástupišťa, dochádza k úprave osvetlenia a spevnených plôch.

V traťovom úseku ŽST Lehnice – ŽST Orechová Potôň sa realizuje oprava geometrickej polohy koľaje v km 33,000 – 35,000 a oprava koľajového lôžka koľaje v km 32, 200 – 33,400.

 
Modernizácia v žst. Lehnice, skrátená manipulačná koľaj pred výpravnou budovou, 02.10.2011

 

zastávka Michal na Ostrove (km 35,735)

Modernizácia zastávky Michal na Ostrove pozostáva z rekonštrukcie nástupišťa, následného osadenia prístrešku pre cestujúcu verejnosť a osvetlenia nástupišťa, ako aj v úprave spevnených plôch. V zastávke bude osadené informačné zariadenie. K 2.10.2011 sa práce na rekonštrukcii zastávky Michal na Ostrove ešte nezačali.

 

ŽST Orechová Potôň (km 37,603)

V železničnej stanici Orechová Potôň dochádza k demontáži výhybky č. 9, ku skráteniu manipulačnej koľaje č. 3 o cca 180 m, a jej ukončenie zarážadlom. Nákladová rampa bude zdemolovaná, po demontáži koľaje na priecestí sa vykoná oprava miestnej komunikácie. Realizuje sa oprava koľajového lôžka výhybiek č. 1, 4, 8, 9 a oprava koľajového lôžka koľaje č. 1 v km 37,500 – 38,400 s bagrovaním v oblasti nástupíšť. Výhybky so samovratnými mechanizmami budú nahradené výhybkami s motorovými prestavníkmi.

Dochádza k rekonštrukcii nástupíšť s ich následným osvetlením a úpravám na rozvodoch nízkeho napätia, ako aj k úprave spevnených plôch.

V traťovom úseku ŽST Orechová Potôň – Nákladisko Veľké Blahovo dochádza k súvislej výmene koľajníc v km 40,300 – 41,100 (oboch koľajnicových pásov), v km 38,400 – 41,100 dochádza k oprave koľajového lôžka koľaje.

 
Skrátená manipulačná koľaj pred výpravnou budovou, 02.10.2011

 

zastávka/nákladisko Veľké Blahovo (km 41,239)

V dopravni sa už zrušila koľaj č. 3 v dĺžke 200 m a s ňou sa zrušili aj výhybky č. 1 a 2. Z tejto dopravne sa tým pádom stáva zastávka s jednou dopravnou koľajou.

V traťovom úseku Veľké Blahovo – ŽST Dunajská Streda sa realizuje oprava koľajového lôžka koľaje v km 41,450 – 42,800.

 
Koľaj č. 3 a výhybky č. 1 a 2 sú vo Veľkom Blahove už minulosťou, 02.10.2011

 

ŽST Dunajská Streda (km 44,199)

V železničnej stanici Dunajská Streda sa bude realizovať demontáž časti koľaje č. 4  úseku od komárňanského zhlavia po koľajovú váhu vrátane výhybky č. 3. Koľaj č. 2 bude obnovená v celkovej dĺžke 760 m materiálom užitým a jej poloha sa odsunie od osi koľaje č. 1 na 6,0 m v úseku od komárňanského zhlavia po koľajovú váhu. Nové napojenie koľajovej váhy a koľaje č. 2 (obnoví sa v pôvodnej polohe v úseku od váhy po bratislavské zhlavie) novou obojstranne transformovanou výhybkou 1:9-411/1115. Ďalej dôjde k rekonštrukcii koľaje č. 7 v celej jej dĺžke. Realizovaná bude oprava koľajové lôžka výhybiek č. 2, 4, 17, 18 s následným zvarením a zvarením výhybiek č 3, 11, 15.

V stanici dochádza k úprave vonkajších a vnútorných zariadení staničného zabezpečovacieho zariadenia, k rekonštrukcii nástupíšť a spevnených plôch ako aj prakovacích plôch.

 

V rámci modernizácie trate sa ďalej realizujú:

  • súvislá výmena koľajníc v žkm 6,450 - 6,750, 
  • automatické strojné podbíjanie koľaje v žkm 5,000 - 6,000 a 7,900 - 8,100, 
  • oprava koľajového lôžka koľaje v žkm 7,950 - 9,450, 
  • súvislá výmena koľajníc v žkm 20,650 - 21,000 a 22,630 - 22,830,
  • súvislá výmena koľajníc v žkm 40,300 - 41,100
  • oprava koľajového lôžka koľaje a automatické strojné podbíjanie koľaje v žkm 41,450 - 42,800

Rekonštruovať sa budú železničné priecestia nasledovne:

  • v km 37,501 v železničnej stanici Orechová Potôň dôjde k výmene zabezpečovacieho zariadenia
  • v km 41,106 v úseku Orechová Potôň – Dunajská Streda a v km 26,490 v úseku Kvetoslavov - Lehnice ŽSR zvýšia stupeň zabezpečenia z nezabezpečeného priecestia, označeného len výstražným krížom na priecestie zabezpečené svetelnou signalizáciou typu AŽD RE – PZZ 3Z

Obnova koľajového lôžka koľaje pozostáva z prečistenia štrkového lôžka v plnom profile strojnou čističkou, doplnenia štrkového lôžka do profilu, úpravy štrkového lôžka do profilu strojne a úpravy smeru a výšky koľaje pre traťovú rýchlosť.

Súvislá výmena koľajníc pozostáva z demontáže starých koľajníc, výmeny nových koľajníc a zriadenia bezstykovej koľaje.

Ťažká stredná oprava výhybiek pozostáva z vytrhnutia starej výhybky, odstránenie starého štrkového lôžka a hornej časti železničného spodku, zriadenia podkladných vrstiev železničného spodku, zriadenia nového štrkového lôžka, regenerácie starej výhybky na lešení, pokládky regenerovanej výhybky, doplnenia štrkového lôžka, smerovej a výškovej úprava výhybky, zriadenia bestykových výhybiek a úpravy štrkového lôžka do profilu.

Obnova výhybky a priľahlej koľaje pozostáva z vytrhnutia starej výhybky a koľajových polí, odstránenia štrkového lôžka a hornej časti železničného spodku, zriadenia podkladných vrstiev železničného spodku, zriadenia spodnej časti štrkového lôžka, pokládky novej výhybky a koľajových polí, doplnenia štrkového lôžka, smerovej a výškovej úpravy koľaje, zriadenia bezstykovej výhybky a koľaje a úpravy štrkového lôžka do profilu.

Automatické strojné prepracovanie koľaje pozostáva z úpravy smeru a výšky koľaje na parametre podľa traťovej rýchlosti, doplnenia štrkového lôžka a úpravy štrkového lôžka do profilu.

Rekonštrukcia nástupíšť pozostáva z demontáže starých nástupíšť, výkopových prác, betonáže základových pásov, pokládky nástupištných prefabrikátov a úpravy povrchov nástupíšť zo zámkovej dlažby.

Celkové náklady na rekonštrukciu úseku trate sa vyšplhajú úroveň 10,85 mil. eur.

Titulné foto: pracovný vlak TSS Grade, a.s., v čele s rušnom 730.618 v železničnej stanici Kvetoslavov, 30.09.2011

Fotené mobilom.

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy